Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CFO Справочник Закони

Закон за сметната палата

Обн. ДВ. бр.109 от 18 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.31 от 4 Април 2003г., изм. ДВ. бр.38 от 11 Май 2004г., изм. ДВ. бр.34 от 19 Април 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006г., изм. ДВ. бр.27 от 31 Март 2006г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Този закон урежда правомощията, устройството, организацията и дейността на Сметната палата на Република България.
(2) Сметната палата е държавен орган за външен одит на бюджета и други публични средства и дейности съгласно този закон.
Чл. 2. (1) Сметната палата е независима при осъществяване на своята дейност и се отчита пред Народното събрание.
(2) Дейността на Сметната палата се основава на принципите на публичност и прозрачност.
Чл. 3. Сметната палата има самостоятелен бюджет, който е част от републиканския бюджет на Република България.
Чл. 4. Основна задача на Сметната палата е да допринася за доброто управление на бюджетните и другите публични средства, както и да предоставя на Народното събрание надеждна информация за използването на средствата съгласно принципите за законосъобразност, ефективност, ефикасност и икономичност и за достоверното отчитане на изпълнението на съответните бюджети.

Глава втора.
ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 5. (1) Сметната палата осъществява одит на:
1. държавния бюджет;
2. бюджета на държавното обществено осигуряване;
3. бюджета на Националната здравноосигурителна каса;
4. бюджетите на общините;
5. други бюджети, приемани от Народното събрание.
(2) Сметната палата осъществява одит и на:
1. бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове на разпоредителите с бюджетни кредити по бюджетите по ал. 1 и управлението на тяхното имущество;
2. самостоятелните бюджети на Българската академия на науките, държавните висши училища, Българската национална телевизия, Българското национално радио и други автономни бюджети;
3. бюджетните и извънбюджетните средства, предоставяни на лица, осъществяващи стопанска или нестопанска дейност;
4. средствата от фондове и програми на Европейския съюз, включително управлението им от съответните органи и крайните ползватели на средствата;
5. бюджетните разходи на Българската народна банка и тяхното управление;
6. формирането на годишното превишение на приходите над разходите на Българската народна банка, дължимо към държавния бюджет, и други взаимоотношения на банката с държавния бюджет;
7. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2005 г., в сила от 01.06.2005 г.) възникването и управлението на държавния дълг, държавногарантирания дълг, общинския дълг и използването на дълговите инструменти;
8. постъпленията от приватизация и концесии по съответните сметки, тяхното разпределяне и разходване;
9. изпълнението на международни спогодби, договори, конвенции или други международни актове, когато това е предвидено в съответния международен акт или е възложено от оправомощен орган;
10. други публични средства и дейности, когато това й е възложено със закон.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Сметната палата одитира дейността по изграждане и функциониране на системите за финансово управление и контрол в бюджетните организации.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Сметната палата одитира и заверява годишните финансови отчети на бюджетните организации по чл. 44, ал. 1, т. 2.
(5) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Сметната палата може да одитира държавни предприятия с решение на Народното събрание.
Чл. 5. (1) Сметната палата осъществява одит на:
1. държавния бюджет;
2. бюджета на държавното обществено осигуряване;
3. бюджета на Националната здравноосигурителна каса;
4. бюджетите на общините;
5. други бюджети, приемани от Народното събрание.
(2) Сметната палата осъществява одит и на:
1. бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове на разпоредителите с бюджетни кредити по бюджетите по ал. 1 и управлението на тяхното имущество;
2. самостоятелните бюджети на Българската академия на науките, държавните висши училища, Българската национална телевизия, Българското национално радио и други автономни бюджети;
3. бюджетните и извънбюджетните средства, предоставяни на лица, осъществяващи стопанска или нестопанска дейност;
4. средствата от фондове и програми на Европейския съюз, включително управлението им от съответните органи и крайните ползватели на средствата;
5. бюджетните разходи на Българската народна банка и тяхното управление;
6. формирането на годишното превишение на приходите над разходите на Българската народна банка, дължимо към държавния бюджет, и други взаимоотношения на банката с държавния бюджет;
7. (изм. – ДВ, бр. 38 от 2004 г.) възникването и управлението на държавния дълг, държавногарантирания дълг, дълга на общините и използването на дълговите инструменти;
8. постъпленията от приватизация и концесии по съответните сметки, тяхното разпределяне и разходване;
9. изпълнението на международни спогодби, договори, конвенции или други международни актове, когато това е предвидено в съответния международен акт или е възложено от оправомощен орган;
10. други публични средства и дейности, когато това й е възложено със закон.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Сметната палата одитира дейността по изграждане и функциониране на системите за финансово управление и контрол в бюджетните организации.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Сметната палата одитира и заверява годишните финансови отчети на бюджетните организации по чл. 44, ал. 1, т. 2.
(5) (Нова – ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Сметната палата може да одитира държавни предприятия с решение на Народното събрание.
Чл. 5. (1) Сметната палата осъществява одит на:
1. държавния бюджет;
2. бюджета на държавното обществено осигуряване;
3. бюджета на Националната здравноосигурителна каса;
4. бюджетите на общините;
5. други бюджети, приемани от Народното събрание.
(2) Сметната палата осъществява одит и на:
1. бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове на разпоредителите с бюджетни кредити по бюджетите по ал. 1 и управлението на тяхното имущество;
2. самостоятелните бюджети на Българската академия на науките, държавните висши училища, Българската национална телевизия, Българското национално радио и други автономни бюджети;
3. бюджетните и извънбюджетните средства, предоставяни на лица, осъществяващи стопанска или нестопанска дейност;
4. средствата от фондове и програми на Европейския съюз, включително управлението им от съответните органи и крайните ползватели на средствата;
5. бюджетните разходи на Българската народна банка и тяхното управление;
6. формирането на годишното превишение на приходите над разходите на Българската народна банка, дължимо към държавния бюджет, и други взаимоотношения на банката с държавния бюджет;
7. възникването и управлението на държавния дълг и използването на дълговите инструменти;
8. постъпленията от приватизация и концесии по съответните сметки, тяхното разпределяне и разходване;
9. изпълнението на международни спогодби, договори, конвенции или други международни актове, когато това е предвидено в съответния международен акт или е възложено от оправомощен орган;
10. други публични средства и дейности, когато това й е възложено със закон.
(3) Сметната палата одитира дейността по изграждане и функциониране на системите на финансово управление и контрол в бюджетните организации.
(4) Сметната палата одитира и заверява годишните отчети за изпълнението на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове и годишните финансови отчети на бюджетните организации съгласно чл. 44.
Чл. 6. (1) (Предишен текст на чл. 6 - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Сметната палата при поискване от Народното събрание или от Министерския съвет дава становища по законопроекти за бюджети, по правителствени програми, финансирани с бюджетни и извънбюджетни средства или със средства, гарантирани от държавата, както и по законопроекти, свързани с отчетността и контрола на бюджетните и другите публични средства.
(2) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Сметната палата може да внася в Народното събрание и Министерския съвет становища за промени в закони и подзаконови актове с цел подобряване на бюджетната дисциплина и управлението на бюджетните и/или другите публични средства и дейности по чл. 5.
Чл. 6. Сметната палата при поискване от Народното събрание или от Министерския съвет дава становища по законопроекти за бюджети, по правителствени програми, финансирани с бюджетни и извънбюджетни средства или със средства, гарантирани от държавата, както и по законопроекти, свързани с отчетността и контрола на бюджетните и другите публични средства.
Чл. 7. (1) Сметната палата сътрудничи със:
1. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2006 г.) органите на Агенцията за държавна финансова инспекция с цел повишаване ефективността на контролната система на страната;
2. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Националната агенция за приходите, митническата администрация, органите за принудително събиране на държавни вземания, органите на Държавна агенция "Национална сигурност", както и с органите на съдебната власт с цел подобряване събираемостта на държавните вземания и на борбата с престъпността.
(2) Конкретните форми на сътрудничество с органите по ал. 1 се определят със съвместни споразумения.
Чл. 7. (1) Сметната палата сътрудничи със:
1. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2006 г.) органите на Агенцията за държавна финансова инспекция с цел повишаване ефективността на контролната система на страната;
2. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Националната агенция за приходите, митническата администрация, органите за принудително събиране на държавни вземания, контролните органи на Агенцията за финансово разузнаване, както и с органите на съдебната власт с цел подобряване събираемостта на държавните вземания и на борбата с престъпността.
(2) Конкретните форми на сътрудничество с органите по ал. 1 се определят със съвместни споразумения.
Чл. 7. (1) Сметната палата сътрудничи със:
1. органите на държавния вътрешен финансов контрол с цел повишаване ефективността на контролната система на страната;
2. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Националната агенция за приходите, митническата администрация, органите за принудително събиране на държавни вземания, контролните органи на Агенцията за финансово разузнаване, както и с органите на съдебната власт с цел подобряване събираемостта на държавните вземания и на борбата с престъпността.
(2) Конкретните форми на сътрудничество с органите по ал. 1 се определят със съвместни споразумения.
Чл. 7. (1) Сметната палата сътрудничи със:
1. органите на държавния вътрешен финансов контрол с цел повишаване ефективността на контролната система на страната;
2. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) данъчната и митническата администрация, органите за принудително събиране на държавни вземания, контролните органи на Агенцията за финансово разузнаване, както и с органите на съдебната власт с цел подобряване събираемостта на държавните вземания и на борбата с престъпността.
(2) Конкретните форми на сътрудничество с органите по ал. 1 се определят със съвместни споразумения.
Чл. 7. (1) Сметната палата сътрудничи със:
1. органите на държавния вътрешен финансов контрол с цел повишаване ефективността на контролната система на страната;
2. данъчната и митническата администрация, органите за принудително събиране на държавни вземания, контролните органи на Агенция "Бюро за финансово разузнаване", както и с органите на съдебната власт с цел подобряване събираемостта на държавните вземания и на борбата с престъпността.
(2) Конкретните форми на сътрудничество с органите по ал. 1 се определят със съвместни споразумения.
Чл. 8. (1) Сметната палата сътрудничи с Европейската сметна палата и с върховни одитни институции на други страни в областта на външния одит и представлява Република България в международните организации на върховните одитни институции.
(2) Сметната палата може да извършва съвместни одити с Европейската сметна палата на средства по чл. 5, ал. 2, т. 4 и с върховни одитни институции на други страни на изпълнението на международни актове по чл. 5, ал. 2, т. 9, когато това е предвидено в подписани двустранни или многостранни споразумения.
Чл. 9. (1) (Предишен текст на чл. 9 - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Сметната палата сама определя обектите за включване в годишната програма за одитната дейност, одитния подход и времето за извършване на одитите. В програмата могат да се включват и обекти, предложени от Народното събрание или от Министерския съвет.
(2) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Сметната палата приема годишната програма за одитната дейност в срок до два месеца от обнародването на закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
Чл. 9. Сметната палата сама определя обектите за включване в годишната програма за одитната дейност, одитния подход и времето за извършване на одитите. В програмата могат да се включват и обекти, предложени от Народното събрание или от Министерския съвет.

Глава трета.
УСТРОЙСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ

Чл. 10. (1) Сметната палата е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.
(2) Сметната палата се състои от 11 души - председател и 10 членове, които се избират и освобождават от Народното събрание.
(3) Сметната палата осъществява одитната дейност по този закон чрез своите органи и служители.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Органи на Сметната палата са директорите на териториалните поделения, ръководителите на сектори, одиторите и стажант-одиторите. Те са лица, заемащи публични длъжности по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Служители на Сметната палата са главният секретар и служителите от администрацията.
Чл. 10. (1) Сметната палата е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.
(2) Сметната палата се състои от 11 души - председател и 10 членове, които се избират и освобождават от Народното събрание.
(3) Сметната палата осъществява одитната дейност по този закон чрез своите органи и служители.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Органи на Сметната палата са директорите на териториалните поделения, ръководителите на сектори, одиторите и стажант-одиторите.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Служители на Сметната палата са главният секретар и служителите от администрацията.
Чл. 10. (1) Сметната палата е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.
(2) Сметната палата се състои от 11 души - председател и 10 членове, които се избират и освобождават от Народното събрание.
(3) Сметната палата осъществява одитната дейност по този закон чрез своите органи и служители.
(4) Органи на Сметната палата са директорите на териториалните поделения, ръководителите на сектори и одиторите.
(5) Служители на Сметната палата са главният секретар, стажант-одиторите и служителите от администрацията.
Чл. 11. (1) Председателят и членовете на Сметната палата се избират за срок 9 години. Председателят не може да бъде преизбиран.
(2) За председател и членове на Сметната палата се избират лица, които:
1. имат висше икономическо или юридическо образование с минимална образователно-квалификационна степен "магистър" и с трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от 15 години - за председателя, и 10 години - за членовете;
2. не са били членове на правителството или ръководители на централни органи на изпълнителната власт през последните 3 години, предхождащи избора;
3. не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер или не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Членове на Сметната палата не могат да бъдат лица, които помежду си или с председателя са съпрузи или се намират във фактическо съжителство, или са роднини по права линия без ограничения и по съребрена линия до четвърта степен включително.
(4) Председателят и членовете на Сметната палата полагат пред Народното събрание следната клетва:
"Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната, да работя за осъществяването на поверените на Сметната палата функции, като се ръководя от принципите за независимост, обективност и добросъвестност при изпълнението на задълженията, възложени ми от закона. Заклех се."
Чл. 11. (1) Председателят и членовете на Сметната палата се избират за срок 9 години. Председателят не може да бъде преизбиран.
(2) За председател и членове на Сметната палата се избират лица, които:
1. имат висше икономическо или юридическо образование с минимална образователно-квалификационна степен "магистър" и с трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от 15 години - за председателя, и 10 години - за членовете;
2. не са били членове на правителството или ръководители на централни органи на изпълнителната власт през последните 3 години, предхождащи избора;
3. не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер или не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност.
(3) Членове на Сметната палата не могат да бъдат лица, които помежду си или с председателя са съпрузи или роднини по права линия без ограничения и по съребрена линия до четвърта степен включително.
(4) Председателят и членовете на Сметната палата полагат пред Народното събрание следната клетва:
"Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната, да работя за осъществяването на поверените на Сметната палата функции, като се ръководя от принципите за независимост, обективност и добросъвестност при изпълнението на задълженията, възложени ми от закона. Заклех се."
Чл. 12. (1) Пълномощията на председателя и на членовете на Сметната палата се прекратяват от Народното събрание преди изтичането на мандата им:
1. по тяхна писмена молба;
2. при невъзможност да изпълняват задълженията си повече от 6 месеца;
3. когато са осъдени за умишлено престъпление от общ характер или са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;
4. поради несъвместимост по чл. 11, ал. 3, настъпила след избора;
5. (нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) при смърт.
(2) При прекратяване на пълномощията на председателя Народното събрание определя член на Сметната палата, който да изпълнява задълженията му до избирането на нов председател.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) В случаите по ал. 1, т. 2 - 5 председателят прави мотивирано предложение пред Народното събрание за освобождаване на членовете на Сметната палата.
(4) При прекратяване на пълномощията на член на Сметната палата председателят в едномесечен срок прави предложение пред Народното събрание за избиране на нов член.
(5) Новоизбраният председател или член на Сметната палата довършва мандата на председателя или на члена на Сметната палата, на чието място е избран.
Чл. 12. (1) Пълномощията на председателя и на членовете на Сметната палата се прекратяват от Народното събрание преди изтичането на мандата им:
1. по тяхна писмена молба;
2. при невъзможност да изпълняват задълженията си повече от 6 месеца;
3. когато са осъдени за умишлено престъпление от общ характер или са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;
4. поради несъвместимост по чл. 11, ал. 3, настъпила след избора;
5. при смърт.
(2) При прекратяване на пълномощията на председателя Народното събрание определя член на Сметната палата, който да изпълнява задълженията му до избирането на нов председател.
(3) В случаите по ал. 1, т. 2 - 4 председателят прави мотивирано предложение пред Народното събрание за освобождаване на членовете на Сметната палата.
(4) При прекратяване на пълномощията на член на Сметната палата председателят в едномесечен срок прави предложение пред Народното събрание за избиране на нов член.
(5) Новоизбраният председател или член на Сметната палата довършва мандата на председателя или на члена на Сметната палата, на чието място е избран.
Чл. 13. (1) Народното събрание избира председател на Сметната палата два месеца преди изтичането на мандата на действащия председател.
(2) В едномесечен срок от избирането му председателят прави предложение пред Народното събрание за избиране на членове на Сметната палата.
(3) Избраните по ал. 1 и 2 председател и членове на Сметната палата встъпват в длъжност в деня на изтичането на мандата на лицата, на чието място са избрани. Те освобождават заеманите длъжности и прекратяват дейностите, които са несъвместими с тяхното правно положение, до деня на встъпването им в длъжност.
(4) Председателят и членовете на Сметната палата продължават да изпълняват своите правомощия до встъпването в длъжност на техните приемници.
Чл. 14. (1) Сметната палата организира, ръководи и контролира одитната и друга дейност по този закон.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) За изпълнението на дейностите по ал. 1 Сметната палата разработва и приема с решения стратегии и политики за одитната дейност, одитни стандарти в съответствие с международните стандарти за външен одит и вътрешни нормативни актове във връзка с организацията и управлението на одитната и друга дейност.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Сметната палата заседава, ако присъстват не по-малко от 7 души от състава й. Решенията по ал. 2 се вземат с обикновено мнозинство от целия състав на Сметната палата.
(4) Заседанията се ръководят от председателя на Сметната палата. При отсъствие на председателя заседанията се ръководят от члена на Сметната палата, който го замества.
(5) Председателят и членовете на Сметната палата са независими при изпълнението на своите задължения и при вземането на решения по обсъжданите въпроси, като се ръководят от принципите на колегиалност, публичност и прозрачност.
Чл. 14. (1) Сметната палата организира, ръководи и контролира одитната и друга дейност по този закон.
(2) За изпълнението на дейностите по ал. 1 Сметната палата разработва и приема стратегии и политики за одитната дейност, одитни стандарти в съответствие с международните стандарти за външен одит и вътрешни нормативни актове във връзка с организацията и управлението на одитната и друга дейност.
(3) Сметната палата заседава, ако присъстват не по-малко от две трети от състава й. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от целия състав на Сметната палата.
(4) Заседанията се ръководят от председателя на Сметната палата. При отсъствие на председателя заседанията се ръководят от члена на Сметната палата, който го замества.
(5) Председателят и членовете на Сметната палата са независими при изпълнението на своите задължения и при вземането на решения по обсъжданите въпроси, като се ръководят от принципите на колегиалност, публичност и прозрачност.
Чл. 15. Председателят на Сметната палата:
1. ръководи и представлява Сметната палата и определя кой от членовете го замества при негово отсъствие;
2. определя ръководителите на отделения;
3. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с органите и служителите на Сметната палата.
Чл. 16. (1) Дейността на Сметната палата се организира в отделения и териториални поделения със сектори към тях.
(2) Отделенията се изграждат на функционален, а поделенията - на териториален признак.
(3) Броят, наименованията и обхватът на дейността на отделенията и териториалните поделения се определят с решение на Сметната палата.
Чл. 17. (1) Отделенията се ръководят от членове на Сметната палата.
(2) При отсъствие на член на Сметната палата неговите правомощия като ръководител на отделение се упражняват от друг член на Сметната палата, определен със заповед на председателя.
Чл. 18. (1) Териториалните поделения се ръководят от директори.
(2) За директор на териториално поделение се назначава лице с висше икономическо или юридическо образование с минимална образователно-квалификационна степен "магистър" и с трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от 5 години.
(3) При отсъствие на директор на териториално поделение неговите правомощия се упражняват от друг директор на териториално поделение, определен със заповед на председателя.
Чл. 19. (1) Секторите се ръководят от одитори.
(2) За ръководител на сектор се назначава одитор с трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от 5 години.
Чл. 20. (1) За одитор се назначава лице с висше икономическо или юридическо образование с минимална образователно-квалификационна степен "магистър" и с трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от 3 години. При необходимост с решение на Сметната палата за одитор може да се назначи и лице с друго висше образование.
(2) Одиторът осъществява одит съгласно този закон и отговаря за обективното и достоверно представяне на резултатите от одита.
(3) Одиторът е независим при извършване на одит и свободно докладва за резултатите от одита.
Чл. 21. (1) За стажант-одитор се назначава лице с висше икономическо или юридическо образование с минимална образователно-квалификационна степен "магистър".
(2) Стажант-одиторът подпомага одитната и друга дейност на Сметната палата. Той може да бъде назначен за одитор след навършване на изискващия се стаж по чл. 20, ал. 1 при условия и по ред, определени с правилата за подбор и назначаване на персонала на Сметната палата.
Чл. 22. (1) За главен секретар се назначава лице с висше икономическо или юридическо образование с минимална образователно-квалификационна степен "магистър" и с трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от 10 години.
(2) Главният секретар координира разработването, изпълнението и отчитането на програмата за одитната дейност и отговаря за функционирането на информационната система на Сметната палата.
Чл. 23. (1) Сметната палата съставя проект на годишния си бюджет, който представя в Министерството на финансите за включване в проекта на закона за държавния бюджет за съответната година.
(2) Министерският съвет не може да изменя проекта на бюджета на Сметната палата, а само изразява становище по него пред Народното събрание.
(3) Народното събрание приема бюджета на Сметната палата като самостоятелна част от републиканския бюджет.
(4) Разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на Сметната палата е председателят или определен от него член на Сметната палата.
Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2008 г.) Годишният финансов отчет на Сметната палата се одитира от независима комисия, в която се включват най-малко двама регистрирани одитори.
(2) Числеността и съставът на комисията по ал. 1 се определят от Народното събрание до 31 март на текущата година.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Докладът на комисията по отчета по ал. 1 се представя в Народното събрание заедно с отчета за дейността на Сметната палата за съответната година.
(4) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Сметната палата може да дава писмено становище по доклада по ал. 3, което се прилага към него и се представя в Народното събрание.
(5) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Докладът по ал. 3 се публикува в служебния бюлетин и в интернет страницата на Сметната палата след приемането му от Народното събрание заедно със становището по ал. 4.
(6) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Разходите за извършване на одита по ал. 1 са за сметка на бюджета на Сметната палата.
Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Годишният финансов отчет на Сметната палата се одитира от независима комисия, в която се включват най-малко двама дипломирани експерт-счетоводители.
(2) Числеността и съставът на комисията по ал. 1 се определят от Народното събрание до 31 март на текущата година.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Докладът на комисията по отчета по ал. 1 се представя в Народното събрание заедно с отчета за дейността на Сметната палата за съответната година.
(4) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Сметната палата може да дава писмено становище по доклада по ал. 3, което се прилага към него и се представя в Народното събрание.
(5) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Докладът по ал. 3 се публикува в служебния бюлетин и в интернет страницата на Сметната палата след приемането му от Народното събрание заедно със становището по ал. 4.
(6) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Разходите за извършване на одита по ал. 1 са за сметка на бюджета на Сметната палата.
Чл. 24. (1) Годишният отчет за изпълнението на бюджета и годишният финансов отчет на Сметната палата се одитират от независима комисия.
(2) Числеността и съставът на комисията по ал. 1 се определят от Народното събрание до 31 март на текущата година.
(3) Докладите на комисията по отчетите по ал. 1 се представят в Народното събрание заедно с отчета за дейността на Сметната палата за съответната година.
(4) Разходите за извършване на одитите по ал. 1 са за сметка на бюджета на Сметната палата.

Глава четвърта.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 25. Председателят и членовете на Сметната палата имат всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с тяхното правно положение.
Чл. 26. (1) Трудовите правоотношения на органите и служителите на Сметната палата се уреждат съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.
(2) За органи и служители на Сметната палата се назначават лица, които не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност.
(3) При настъпване на промени в обстоятелствата по ал. 2 лицата са длъжни да уведомят писмено в 7-дневен срок председателя на Сметната палата, който е задължен да предприеме действия в съответствие със законовите му правомощия.
Чл. 27. (1) Органите и служителите на Сметната палата имат всички права по трудово правоотношение, които не противоречат на правата им по този закон.
(2) Изискванията за квалификация, обучение и професионално развитие се определят в стандарти, приети от Сметната палата.
(3) Стажът на главния секретар, директорите на териториалните поделения, ръководителите на сектори, одиторите, стажант-одиторите и служителите от администрацията на ръководни длъжности и експертни длъжности с ръководни функции, придобит на съответните длъжности в Сметната палата, се признава за служебен стаж по специалността при кандидатстване за назначаване на длъжности, за които се изисква служебен стаж по специалността.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.) Стажът на лицата, придобит на длъжности в Сметната палата, за които се изисква висше юридическо образование, се зачита за стаж по чл. 164, ал. 1 - 5 от Закона за съдебната власт и по чл. 8, ал. 1, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност.
Чл. 27. (1) Органите и служителите на Сметната палата имат всички права по трудово правоотношение, които не противоречат на правата им по този закон.
(2) Изискванията за квалификация, обучение и професионално развитие се определят в стандарти, приети от Сметната палата.
(3) Стажът на главния секретар, директорите на териториалните поделения, ръководителите на сектори, одиторите, стажант-одиторите и служителите от администрацията на ръководни длъжности и експертни длъжности с ръководни функции, придобит на съответните длъжности в Сметната палата, се признава за служебен стаж по специалността при кандидатстване за назначаване на длъжности, за които се изисква служебен стаж по специалността.
(4) Стажът на лицата, придобит на длъжности в Сметната палата, за които се изисква висше юридическо образование, се зачита за стаж по чл. 127, ал. 1 - 4 от Закона за съдебната власт и по чл. 8, ал. 1, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност.
Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Директорите на териториалните поделения, ръководителите на сектори, одиторите, стажант-одиторите и служителите по чл. 10, ал. 5 имат право на допълнителен платен годишен отпуск до 12 работни дни за изпълнение на задълженията извън работното време. Конкретният размер на отпуска се определя от председателя на Сметната палата по предложение на съответния ръководител на отделение, директор на териториално поделение или ръководител на звено към администрацията на Сметната палата.
(2) Лицата по ал. 1 имат право на платен служебен отпуск за времето, през което са изпратени с решение на Сметната палата на курсове за повишаване на квалификацията и за преквалификация.
(3) Разходите за повишаване на квалификацията в случаите по ал. 2 са за сметка на бюджета на Сметната палата.
(4) Лицата по ал. 1 имат право на представително и униформено облекло на стойност до три минимални месечни работни заплати за страната. Видът на облеклото и конкретният размер на средствата се определят с решение на Сметната палата за всяка календарна година, като средствата се осигуряват с нейния бюджет.
(5) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Лицата по ал. 1 могат да бъдат награждавани еднократно с отличия и с предметни или парични награди до размера на основната месечна заплата в рамките на разполагаемите средства по бюджета на Сметната палата за съответната година. Отличията и наградите и условията за присъждането им се определят с правилника за устройството и организацията на дейността на Сметната палата.
Чл. 28. (1) Директорите на териториалните поделения, ръководителите на сектори и одиторите имат право на допълнителен платен годишен отпуск до 12 работни дни за изпълнение на задълженията извън работното време. Конкретният размер на отпуска се определя от председателя на Сметната палата.
(2) Лицата по ал. 1 имат право на платен служебен отпуск за времето, през което са изпратени с решение на Сметната палата на курсове за повишаване на квалификацията и за преквалификация.
(3) Разходите за повишаване на квалификацията в случаите по ал. 2 са за сметка на бюджета на Сметната палата.
(4) Лицата по ал. 1 имат право на представително и униформено облекло на стойност до три минимални месечни работни заплати за страната. Видът на облеклото и конкретният размер на средствата се определят с решение на Сметната палата за всяка календарна година, като средствата се осигуряват с нейния бюджет.
Чл. 29. Председателят, членовете и органите на Сметната палата не могат да заемат друга платена длъжност или да извършват друга платена дейност освен научна, преподавателска или дейност, регламентирана в Закона за авторското право и сродните му права.
Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г.) Председателят, членовете, органите и служителите на Сметната палата са длъжни да опазват класифицираната информация, представляваща държавна или служебна тайна, както и търговската, банковата или друга защитена от закона тайна и да не разгласяват факти и обстоятелства, станали им известни при или по повод изпълнението на техните задължения.
(2) Органите и служителите на Сметната палата при постъпване на работа подписват декларация за опазване на тайната и за неразгласяване на факти и обстоятелства по ал. 1.
Чл. 30. (1) Председателят, членовете, органите и служителите на Сметната палата са длъжни да опазват държавната, служебната, търговската, банковата или друга защитена от закона тайна и да не разгласяват факти и обстоятелства, станали им известни при или по повод изпълнението на техните задължения.
(2) Органите и служителите на Сметната палата при постъпване на работа подписват декларация за опазване на тайната и за неразгласяване на факти и обстоятелства по ал. 1.
Чл. 31. (1) Органите на Сметната палата при упражняване на своите правомощия имат право:
1. на свободен достъп до служебните помещения и до всички документи, отчети, активи и пасиви, свързани с финансовото управление на одитираните обекти;
2. да изискват в определени от тях срокове справки, заверени копия от документи и друга информация във връзка с предварителното проучване и извършването на одитите, включително на електронен носител;
3. да изискват устни и писмени обяснения от длъжностни лица, включително от бивши длъжностни лица, по факти, които са констатирани при одитите, както и по въпроси, които са свързани с тяхната дейност;
4. да изискват справки, заверени копия от документи и друга информация от физически лица, юридически лица и еднолични търговци извън одитирания обект, свързани с възможни случаи на незаконна дейност, които засягат финансовите и имуществените интереси на одитирания обект или средствата от фондове и програми на Европейския съюз;
5. да изискват и да получават информация от всички органи в страната, както и достъп до базите им от данни във връзка с дейността на Сметната палата.
(2) Длъжностните лица в одитираните обекти са длъжни да оказват съдействие на органите на Сметната палата при осъществяване на правата по ал. 1, т. 1 - 3 и да осигуряват подходящи помещения и технически средства за извършване на одитите, включително ползване на телекомуникационни средства.
(3) Лицата по ал. 2 не могат да се позовават на държавна, служебна, търговска, банкова или друга защитена от закона тайна при извършване на одити от Сметната палата.
(4) При отказ за предоставяне на информация по ал. 1, т. 4 председателят на Сметната палата има право да издаде заповед за извършване на проверка на юридическото лице или на едноличния търговец във връзка с отказаната информация.
(5) При възпрепятстване на проверката по ал. 4 от юридическото лице или от едноличния търговец Сметната палата сезира органите на прокуратурата.
(6) Събраните писмени доказателства при проверката по ал. 4 са неразделна част от документацията за извършения одит в одитирания обект.
(7) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2002 г.) Когато при упражняване на правомощията по ал. 1 се налага достъп до класифицирана информация, се спазват условията и редът на Закона за защита на класифицираната информация.
(8) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Сметната палата може да изисква извършване на инвентаризации от бюджетните организации във връзка с одитите и заверките по чл. 44, ал. 1, т. 2.
(9) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Председателят, членовете и органите на Сметната палата не носят имуществена отговорност за причинени вреди при упражняване на своите правомощия, освен ако са извършили престъпление или са действали умишлено.
Чл. 31. (1) Органите на Сметната палата при упражняване на своите правомощия имат право:
1. на свободен достъп до служебните помещения и до всички документи, отчети, активи и пасиви, свързани с финансовото управление на одитираните обекти;
2. да изискват в определени от тях срокове справки, заверени копия от документи и друга информация във връзка с предварителното проучване и извършването на одитите, включително на електронен носител;
3. да изискват устни и писмени обяснения от длъжностни лица, включително от бивши длъжностни лица, по факти, които са констатирани при одитите, както и по въпроси, които са свързани с тяхната дейност;
4. да изискват справки, заверени копия от документи и друга информация от физически лица, юридически лица и еднолични търговци извън одитирания обект, свързани с възможни случаи на незаконна дейност, които засягат финансовите и имуществените интереси на одитирания обект или средствата от фондове и програми на Европейския съюз;
5. да изискват и да получават информация от всички органи в страната, както и достъп до базите им от данни във връзка с дейността на Сметната палата.
(2) Длъжностните лица в одитираните обекти са длъжни да оказват съдействие на органите на Сметната палата при осъществяване на правата по ал. 1, т. 1 - 3 и да осигуряват подходящи помещения и технически средства за извършване на одитите, включително ползване на телекомуникационни средства.
(3) Лицата по ал. 2 не могат да се позовават на държавна, служебна, търговска, банкова или друга защитена от закона тайна при извършване на одити от Сметната палата.
(4) При отказ за предоставяне на информация по ал. 1, т. 4 председателят на Сметната палата има право да издаде заповед за извършване на проверка на юридическото лице или на едноличния търговец във връзка с отказаната информация.
(5) При възпрепятстване на проверката по ал. 4 от юридическото лице или от едноличния търговец Сметната палата сезира органите на прокуратурата.
(6) Събраните писмени доказателства при проверката по ал. 4 са неразделна част от документацията за извършения одит в одитирания обект.
(7) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2002 г.) Когато при упражняване на правомощията по ал. 1 се налага достъп до класифицирана информация, се спазват условията и редът на Закона за защита на класифицираната информация.
Чл. 31. (1) Органите на Сметната палата при упражняване на своите правомощия имат право:
1. на свободен достъп до служебните помещения и до всички документи, отчети, активи и пасиви, свързани с финансовото управление на одитираните обекти;
2. да изискват в определени от тях срокове справки, заверени копия от документи и друга информация във връзка с предварителното проучване и извършването на одитите, включително на електронен носител;
3. да изискват устни и писмени обяснения от длъжностни лица, включително от бивши длъжностни лица, по факти, които са констатирани при одитите, както и по въпроси, които са свързани с тяхната дейност;
4. да изискват справки, заверени копия от документи и друга информация от физически лица, юридически лица и еднолични търговци извън одитирания обект, свързани с възможни случаи на незаконна дейност, които засягат финансовите и имуществените интереси на одитирания обект или средствата от фондове и програми на Европейския съюз;
5. да изискват и да получават информация от всички органи в страната, както и достъп до базите им от данни във връзка с дейността на Сметната палата.
(2) Длъжностните лица в одитираните обекти са длъжни да оказват съдействие на органите на Сметната палата при осъществяване на правата по ал. 1, т. 1 - 3 и да осигуряват подходящи помещения и технически средства за извършване на одитите, включително ползване на телекомуникационни средства.
(3) Лицата по ал. 2 не могат да се позовават на държавна, служебна, търговска, банкова или друга защитена от закона тайна при извършване на одити от Сметната палата.
(4) При отказ за предоставяне на информация по ал. 1, т. 4 председателят на Сметната палата има право да издаде заповед за извършване на проверка на юридическото лице или на едноличния търговец във връзка с отказаната информация.
(5) При възпрепятстване на проверката по ал. 4 от юридическото лице или от едноличния търговец Сметната палата сезира органите на прокуратурата.
(6) Събраните писмени доказателства при проверката по ал. 4 са неразделна част от документацията за извършения одит в одитирания обект.
Чл. 32. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) В одитите не могат да участват лица, които са роднини по права линия без ограничения и по съребрена линия до четвърта степен включително с длъжностните лица в одитирания обект, чиято дейност е свързана със събиране или разходване на бюджетни и други публични средства и с управление на имущество по чл. 5, или са техни съпрузи, или се намират във фактическо съжителство, както и тези, които са работили в одитирания обект или са участвали в неговото управление през последните 3 години, или имат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от одитираната дейност.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се декларират писмено преди започването на одита пред ръководителя на отделението или директора на териториалното поделение.
(3) Когато несъвместимостта по ал. 1 се установи в процеса на одита, лицата са длъжни да си направят писмен отвод.
(4) Декларациите по ал. 2 и отводите по ал. 3 са неразделна част от документацията за извършения одит.
Чл. 32. (1) В одитите не могат да участват лица, които са роднини по права линия без ограничения и по съребрена линия до четвърта степен включително с длъжностните лица в одитирания обект, чиято дейност е свързана със събиране или разходване на бюджетни и други публични средства и с управление на имущество по чл. 5, или са техни съпрузи, както и тези, които са работили в одитирания обект или са участвали в неговото управление през последните 3 години, или имат личен интерес от одитираната дейност.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се декларират писмено преди започването на одита пред ръководителя на отделението или директора на териториалното поделение.
(3) Когато несъвместимостта по ал. 1 се установи в процеса на одита, лицата са длъжни да си направят писмен отвод.
(4) Декларациите по ал. 2 и отводите по ал. 3 са неразделна част от документацията за извършения одит.
Чл. 33. (1) В отделни случаи за проверка на специфични въпроси при одитите могат да се привличат и външни експерти при спазване изискванията на чл. 32.
(2) Лицата по ал. 1 подписват декларация за опазване на тайната и неразгласяване на факти и обстоятелства по чл. 30, ал. 1.
Чл. 34. (1) Председателят на Сметната палата получава основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от възнаграждението на председателя на Народното събрание.
(2) Членовете на Сметната палата получават основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от възнаграждението на председателя на Сметната палата.
(3) Основните месечни възнаграждения на органите и служителите на Сметната палата се определят от председателя съгласно вътрешните правила за работната заплата и разполагаемите средства по бюджета на Сметната палата за съответната година.
Чл. 35. Председателят, членовете и органите на Сметната палата се застраховат задължително със застраховките "Живот" и "Злополука" за сметка на нейния бюджет.

Глава пета.
ОДИТНА ДЕЙНОСТ И ДОКЛАДВАНЕ

Чл. 36. (1) Сметната палата осъществява одитната си дейност чрез извършване на:
1. финансов одит, който включва одит на финансовото управление и одит на финансовите отчети;
2. одит на изпълнението;
3. други специфични одити.
(2) Одитите по ал. 1 се извършват на основата на приети от Сметната палата и обнародвани в "Държавен вестник" одитни стандарти.
Чл. 37. (1) Сметната палата извършва одити съгласно приета от нея годишна програма за одитната дейност, както и до пет одита годишно със специални решения на Народното събрание.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Годишната програма за одитната дейност на Сметната палата се предоставя на Народното събрание в 7-дневен срок от нейното приемане или изменение.
(3) Годишната програма за одитната дейност на Сметната палата в частта за одита на средства от фондове и програми на Европейския съюз се изпраща на Европейската сметна палата и на Европейската комисия.
(4) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Одитите по годишната програма за одитната дейност се извършват със заповед на ръководителя на отделението или на директора на териториалното поделение.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Одитите по решение на Народното събрание се извършват със заповед на председателя на Сметната палата.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Одитите се извършват в одитирания обект и/или в Сметната палата, или в сектора към съответното териториално поделение по програма, утвърдена от ръководителя на отделението или от директора на териториалното поделение.
Чл. 37. (1) Сметната палата извършва одити съгласно приета от нея годишна програма за одитната дейност, както и до пет одита годишно със специални решения на Народното събрание.
(2) Годишната програма за одитната дейност на Сметната палата се предоставя на Народното събрание.
(3) Годишната програма за одитната дейност на Сметната палата в частта за одита на средства от фондове и програми на Европейския съюз се изпраща на Европейската сметна палата и на Европейската комисия.
(4) Одитите се възлагат със заповед на председателя на Сметната палата.
(5) Одитите се извършват в одитирания обект и/или в Сметната палата, или в сектора към съответното териториално поделение по програма, утвърдена от ръководителя на отделението или от директора на териториалното поделение.
Чл. 38. (1) (Предишен текст на чл. 38, изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) При установени в процеса на одита действия, които създават възможност за незаконосъобразно събиране или разходване на бюджетни или други публични средства, както и за увреждане на имущество на одитираните обекти по чл. 5, ръководителят на отделението или директорът на териториалното поделение по предложение на ръководителя на одитния екип уведомява съответния компетентен орган за предприемане на мерки за спиране на действията.
(2) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При установени в процеса на одита нарушения на процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които до приемането на одитния доклад по чл. 40, ал. 1 е възможно да изтекат сроковете за образуване на административнонаказателно производство, с решение на Сметната палата на министъра на финансите и изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки се изпраща доклад за нарушенията за предприемане на съответни действия.
Чл. 38. (1) (Предишен текст на чл. 38, изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) При установени в процеса на одита действия, които създават възможност за незаконосъобразно събиране или разходване на бюджетни или други публични средства, както и за увреждане на имущество на одитираните обекти по чл. 5, ръководителят на отделението или директорът на териториалното поделение по предложение на ръководителя на одитния екип уведомява съответния компетентен орган за предприемане на мерки за спиране на действията.
(2) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2006 г.) При установени в процеса на одита нарушения на процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които до приемането на одитния доклад по чл. 40, ал. 1 е възможно да изтекат сроковете за образуване на административнонаказателно производство, с решение на Сметната палата на министъра на финансите и министъра на държавната администрация и административната реформа се изпраща доклад за нарушенията за предприемане на съответни действия.
Чл. 38. (1) (Предишен текст на чл. 38, изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) При установени в процеса на одита действия, които създават възможност за незаконосъобразно събиране или разходване на бюджетни или други публични средства, както и за увреждане на имущество на одитираните обекти по чл. 5, ръководителят на отделението или директорът на териториалното поделение по предложение на ръководителя на одитния екип уведомява съответния компетентен орган за предприемане на мерки за спиране на действията.
(2) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) При установени в процеса на одита нарушения на процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които до приемането на одитния доклад по чл. 40, ал. 1 е възможно да изтекат сроковете за образуване на административнонаказателно производство, с решение на Сметната палата на министъра на финансите и министъра на държавната администрация се изпраща доклад за нарушенията за предприемане на съответни действия.
Чл. 38. При установени в процеса на одита действия, които създават възможност за незаконосъобразно събиране или разходване на бюджетни или други публични средства, както и за увреждане на имущество на одитираните обекти по чл. 5, ръководителят на отделението или директорът на териториалното поделение по предложение на ръководителя на одита уведомява съответния компетентен орган за предприемане на мерки за спиране на действията.
Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Ръководителят на одитния екип организира изготвянето на одитен доклад, който включва направените констатации и оценки, подкрепени с одитни доказателства, съгласно приетите от Сметната палата стандарти.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Одитният доклад се връчва на ръководителя на одитирания обект срещу разписка не по-късно от един месец след приключването на одита, който е длъжен да уведоми лицето или лицата, които са ръководили обекта през одитирания период, за връчване на доклада и запознаване със съдържанието му. При одити с голям брой на одитираните обекти или с голям обхват на одитната задача срокът за връчване на одитния доклад може да е до два месеца след приключването на одита, който се определя със заповедта по чл. 37, ал. 4.
(3) Ръководителят на одитирания обект и лицето или лицата по ал. 2 могат да дадат писмени становища по одитния доклад пред ръководителя на отделението или директора на териториалното поделение в 14-дневен срок от връчването му.
(4) При писмено искане на ръководителя на одитирания обект ръководителят на отделението или директорът на териториалното поделение може да удължи със 7 дни срока по ал. 3.
(5) Ръководителят на отделението или директорът на териториалното поделение изготвя мотивирано писмено заключение по становищата по ал. 3 в 14-дневен срок от получаването им.
(6) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) При закриване на одитиран обект одитният доклад се връчва на ръководителя на правоприемника. Когато не е определен правоприемник, одитният доклад се изпраща за сведение на органа, взел решение за закриване на обекта.
Чл. 39. (1) Ръководителят на одита организира изготвянето на одитен доклад, който включва направените констатации и оценки, подкрепени с одитни доказателства, съгласно приетите от Сметната палата стандарти.
(2) Одитният доклад се връчва на ръководителя на одитирания обект срещу разписка не по-късно от един месец след приключването на одита, който е длъжен да уведоми лицето или лицата, които са ръководили обекта през одитирания период, за връчване на доклада и запознаване със съдържанието му.
(3) Ръководителят на одитирания обект и лицето или лицата по ал. 2 могат да дадат писмени становища по одитния доклад пред ръководителя на отделението или директора на териториалното поделение в 14-дневен срок от връчването му.
(4) При писмено искане на ръководителя на одитирания обект ръководителят на отделението или директорът на териториалното поделение може да удължи със 7 дни срока по ал. 3.
(5) Ръководителят на отделението или директорът на териториалното поделение изготвя мотивирано писмено заключение по становищата по ал. 3 в 14-дневен срок от получаването им.
Чл. 40. (1) Одитният доклад, становищата и заключението по чл. 39 се внасят в Сметната палата от ръководителя на отделението или от директора на териториалното поделение и се приемат с решение, което е окончателно. С решението могат да се потвърдят, изменят или отменят изцяло или частично констатации и оценки в одитния доклад и в заключението по чл. 39.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Когато не са дадени становища по одитния доклад по чл. 39, ал. 1, той може да се внесе в Сметната палата и от ръководителя на одитния екип.
(3) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Когато с проекта на решение по ал. 1 или със заключението по чл. 39, ал. 5 се предлагат промени в констатации, оценки и изводи в доклада по чл. 39, ал. 1 и се определят нарушения, за които се търси по-голяма отговорност, Сметната палата уведомява за това ръководителя на одитирания обект.
(4) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Ръководителят на одитирания обект може да представи допълнително писмено становище по промените в констатациите, оценките и изводите по ал. 3 в 14-дневен срок от получаване на уведомлението.
(5) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Сметната палата обсъжда допълнително представеното становище при приемане на решението по ал. 1.
Чл. 40. (1) Одитният доклад, становищата и заключението по чл. 39 се внасят в Сметната палата от ръководителя на отделението или от директора на териториалното поделение и се приемат с решение, което е окончателно. С решението могат да се потвърдят, изменят или отменят изцяло или частично констатации и оценки в одитния доклад и в заключението по чл. 39.
(2) Когато не са дадени становища по одитния доклад по чл. 39, ал. 1, той може да се внесе в Сметната палата и от ръководителя на одита.
Чл. 41. (1) Сметната палата изпраща на ръководителя на одитирания обект доклад за резултатите от одита с препоръки за подобряване управлението на бюджетните и/или другите публични средства и дейности по чл. 5 в 7-дневен срок от приемането на доклада по чл. 39, ал. 1. Заедно с доклада се изпращат решението по чл. 40, ал. 1 и заключението по чл. 39, ал. 5.
(2) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Когато одитираният обект е второстепенен или от по-ниска степен разпоредител с бюджетни кредити, докладът по ал. 1 се изпраща и на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за сведение или за предприемане на конкретни действия в съответствие със законовите му правомощия.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Докладът по ал. 1 и по чл. 40, ал. 1 може да се изпрати с решение на Сметната палата и на други органи, които имат отношение към извършения одит, за сведение или за предприемане на съответни действия.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Сметната палата осъществява текущ и последващ контрол на изпълнението на препоръките по ал. 1.
Чл. 41. (1) Сметната палата изпраща на ръководителя на одитирания обект доклад за резултатите от одита с препоръки за подобряване управлението на бюджетните и/или другите публични средства и дейности по чл. 5 в 7-дневен срок от приемането на доклада по чл. 39, ал. 1. Заедно с доклада се изпращат решението по чл. 40, ал. 1 и заключението по чл. 39, ал. 5.
(2) Докладът по ал. 1 може да се изпрати с решение на Сметната палата и на други органи, които имат отношение към извършения одит, за сведение или за предприемане на съответни действия.
(3) Сметната палата осъществява текущ и последващ контрол на изпълнението на препоръките по ал. 1.
Чл. 42. (1) Ръководителят на одитирания обект е длъжен да предприеме мерки за изпълнение на препоръките и да уведоми писмено за това Сметната палата в определен в доклада по чл. 41, ал. 1 срок, който не може да бъде по-малък от един месец.
(2) При неизпълнение на препоръките по чл. 41, ал. 1 Сметната палата изпраща доклад с предложения за предприемане на съответни действия, както следва:
1. на Народното събрание и/или на Министерския съвет - за одитиран обект на централен орган на изпълнителната власт;
2. на общинския съвет и/или на областния управител - за одитиран обект на регионален или местен орган на изпълнителната власт;
3. на Народното събрание и/или на по-горестоящия ръководен орган - за одитиран обект извън централната, регионалната и местната изпълнителна власт;
4. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) на министъра на финансите и/или на органа, осъществяващ надзор и контрол - за одитиран обект извън случаите по т. 1 - 3.
(3) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Докладът по ал. 2 се изпраща в 7-дневен срок от изтичане на определения срок в доклада по чл. 41, ал. 1.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Органите по ал. 2 уведомяват Сметната палата за предприетите действия по докладите в едномесечен срок от получаването им.
Чл. 42. (1) Ръководителят на одитирания обект е длъжен да предприеме мерки за изпълнение на препоръките и да уведоми писмено за това Сметната палата в определен в доклада по чл. 41, ал. 1 срок, който не може да бъде по-малък от един месец.
(2) При неизпълнение на препоръките по чл. 41, ал. 1 Сметната палата изпраща доклад с предложения за предприемане на съответни действия, както следва:
1. на Народното събрание и/или на Министерския съвет - за одитиран обект на централен орган на изпълнителната власт;
2. на общинския съвет и/или на областния управител - за одитиран обект на регионален или местен орган на изпълнителната власт;
3. на Народното събрание и/или на по-горестоящия ръководен орган - за одитиран обект извън централната, регионалната и местната изпълнителна власт.
(3) Органите по ал. 2 уведомяват Сметната палата за предприетите действия по докладите в едномесечен срок от получаването им.
Чл. 43. (1) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Когато са констатирани нарушения на процедурите за възлагане на обществени поръчки, докладът по чл. 41, ал. 1 в частта за нарушенията на процедурите се изпраща на министъра на финансите и на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки за предприемане на действия в съответствие със законовите им правомощия.
(2) При нарушения на процедурите за възлагане на обществени поръчки от централни органи на изпълнителната власт или от други централни органи, които упражняват самостоятелни бюджети по силата на специални закони, докладът по ал. 1 се изпраща и на Народното събрание.
(3) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Докладите по ал. 1 и 2 се изпращат в 7-дневен срок от приемането на доклада по чл. 39, ал. 1.
Чл. 43. (1) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2006 г.) Когато са констатирани нарушения на процедурите за възлагане на обществени поръчки, докладът по чл. 41, ал. 1 в частта за нарушенията на процедурите се изпраща на министъра на финансите и на министъра на държавната администрация и административната реформа за предприемане на действия в съответствие със законовите им правомощия.
(2) При нарушения на процедурите за възлагане на обществени поръчки от централни органи на изпълнителната власт или от други централни органи, които упражняват самостоятелни бюджети по силата на специални закони, докладът по ал. 1 се изпраща и на Народното събрание.
(3) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Докладите по ал. 1 и 2 се изпращат в 7-дневен срок от приемането на доклада по чл. 39, ал. 1.
Чл. 43. (1) Когато са констатирани нарушения на процедурите за възлагане на обществени поръчки, докладът по чл. 41, ал. 1 в частта за нарушенията на процедурите се изпраща на министъра на финансите и на министъра на държавната администрация за предприемане на действия в съответствие със законовите им правомощия.
(2) При нарушения на процедурите за възлагане на обществени поръчки от централни органи на изпълнителната власт или от други централни органи, които упражняват самостоятелни бюджети по силата на специални закони, докладът по ал. 1 се изпраща и на Народното събрание.
(3) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Докладите по ал. 1 и 2 се изпращат в 7-дневен срок от приемането на доклада по чл. 39, ал. 1.
Чл. 43. (1) Когато са констатирани нарушения на процедурите за възлагане на обществени поръчки, докладът по чл. 41, ал. 1 в частта за нарушенията на процедурите се изпраща на министъра на финансите и на министъра на държавната администрация за предприемане на действия в съответствие със законовите им правомощия.
(2) При нарушения на процедурите за възлагане на обществени поръчки от централни органи на изпълнителната власт или от други централни органи, които упражняват самостоятелни бюджети по силата на специални закони, докладът по ал. 1 се изпраща и на Народното събрание.
Чл. 44. (1) Сметната палата осъществява одит и заверка на:
1. (отм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.)
2. годишните финансови отчети на бюджетните организации - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, и на бюджетните организации - второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които упражняват самостоятелни бюджети по силата на специални закони;
3. други отчети, когато това е предвидено в закон.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Периодичните отчети за изпълнението на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове на бюджетните организации - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, се предоставят на Сметната палата за осъществяване на текущ контрол, оценка на риска за неизпълнение на съответните бюджети и извънбюджетни сметки и фондове и предварително проучване във връзка с одитите.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Срокът за представяне в Сметната палата за одит и заверка на отчетите по ал. 1, т. 2 се определя от министъра на финансите съгласувано със Сметната палата.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) При непредставяне или отказ за заверка на отчети по ал. 1, т. 2 или при представяне след срока по ал. 3 Сметната палата уведомява министъра на финансите за предприемане на конкретни действия в съответствие със законовите му правомощия.
(5) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Одитът и заверката на отчетите по ал. 1, т. 2 се извършва със заповед на ръководителя на отделението или на директора на териториалното поделение.
Чл. 44. (1) Сметната палата осъществява одит и заверка на:
1. годишните отчети за изпълнението на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове на бюджетните организации - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити;
2. годишните финансови отчети на бюджетните организации - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, и на бюджетните организации - второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които упражняват самостоятелни бюджети по силата на специални закони;
3. други отчети, когато това е предвидено в закон.
(2) Сметната палата осъществява ограничен одит на периодичните отчети за изпълнението на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове на бюджетните организации - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити. Обхватът на този одит се определя от Сметната палата съгласувано с министъра на финансите.
(3) Срокът за представяне в Сметната палата за одит и заверка на отчетите по ал. 1 се определя от министъра на финансите съгласувано със Сметната палата.
(4) При непредставяне или отказ за заверка на отчети по ал. 1 и 2 или при представяне след срока по ал. 3 Сметната палата уведомява министъра на финансите за предприемане на конкретни действия в съответствие със законовите му правомощия.
Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Ръководителят на одитния екип по чл. 44, ал. 1, т. 2 изготвя одитен доклад и/или одитно становище за извършения одит, съгласувано с ръководителя на отделението или с директора на териториалното поделение, със заключение за заверка или за отказ от заверка на съответния отчет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Докладът и/или становището по ал. 1 се връчва от ръководителя на отделението или от ръководителя на сектора на териториалното поделение на ръководителя на съответната бюджетна организация, чийто отчет е представен за одит и заверка от Сметната палата, и е неразделна част от одитирания и заверен или с отказана заверка отчет.
Чл. 45. (1) Ръководителят на одита по чл. 44, ал. 1 изготвя одитен доклад или одитно становище за извършения одит съгласувано с ръководителя на сектора със заключение за заверка или отказ за заверка на съответния отчет.
(2) Докладът или становището по ал. 1 се връчва от ръководителя на отделението или от ръководителя на сектора на териториалното поделение на ръководителя на съответната бюджетна организация, чийто отчет е представен за одит и заверка от Сметната палата, и е неразделна част от одитирания и заверен или с отказана заверка отчет.
Чл. 46. (1) Сметната палата внася в Народното събрание:
1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) отчет за дейността за предходната година;
2. доклади по отчетите за изпълнението на държавния бюджет, бюджета на държавното обществено осигуряване, бюджета на Националната здравноосигурителна каса и по бюджетните разходи на Българската народна банка за предходната година;
3. доклади за резултатите от извършените одити по чл. 44, ал. 1;
4. доклади за извършени одити на бюджетни системи или със значими резултати за съответните бюджети и другите публични средства и дейности по чл. 5;
5. доклади за резултатите от извършените одити по решение на Народното събрание.
(2) Сметната палата при поискване от Народното събрание или от негова комисия предоставя конкретни одитни доклади по чл. 39, ал. 1 или доклади по чл. 41, ал. 1.
(3) Сметната палата предоставя на Народното събрание в 7-дневен срок от изтичане на съответното тримесечие информация за приетите одитни доклади през тримесечието.
Чл. 46. (1) Сметната палата внася в Народното събрание:
1. отчет за дейността през предходната година;
2. доклади по отчетите за изпълнението на държавния бюджет, бюджета на държавното обществено осигуряване, бюджета на Националната здравноосигурителна каса и по бюджетните разходи на Българската народна банка за предходната година;
3. доклади за резултатите от извършените одити по чл. 44, ал. 1;
4. доклади за извършени одити на бюджетни системи или със значими резултати за съответните бюджети и другите публични средства и дейности по чл. 5;
5. доклади за резултатите от извършените одити по решение на Народното събрание.
(2) Сметната палата при поискване от Народното събрание или от негова комисия предоставя конкретни одитни доклади по чл. 39, ал. 1 или доклади по чл. 41, ал. 1.
(3) Сметната палата предоставя на Народното събрание в 7-дневен срок от изтичане на съответното тримесечие информация за приетите одитни доклади през тримесечието.
Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Отчетът за дейността на Сметната палата за предходната година се внася в Народното събрание до 30 септември на текущата година.
(2) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Отчетът по ал. 1 може да се обсъжда съвместно с независимата комисия по чл. 24, ал. 1 преди внасянето му в Народното събрание.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Постоянната комисия на Народното събрание, която отговаря за бюджета, разглежда отчета по ал. 1 и изготвя доклад по него, който се представя пред Народното събрание.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Народното събрание приема отчета по ал. 1 и доклада по чл. 24, ал. 3 до края на текущата година.
Чл. 47. (1) Отчетът за дейността на Сметната палата през предходната година се внася в Народното събрание до 30 юни на текущата година.
(2) Постоянната комисия на Народното събрание, която отговаря за бюджета, разглежда отчета по ал. 1 и изготвя доклад по него, който се представя пред Народното събрание.
(3) Народното събрание приема отчета по ал. 1 до края на текущата година.
Чл. 48. (1) Министерският съвет, Националният осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и Българската народна банка представят съответните отчети по чл. 46, ал. 1, т. 2 на Сметната палата в 7-дневен срок от одобряването им.
(2) Сметната палата извършва одит на отчетите по ал. 1 и изготвя доклади по тях не по-късно от 3 месеца от получаването им.
Чл. 49. (1) Докладите по чл. 46, ал. 1, т. 2 се представят пред Народното събрание при приемането на съответните отчети.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Докладите по чл. 46, ал. 1, т. 3 - 5 могат да се разглеждат от постоянната комисия по чл. 47, ал. 3 или от други постоянни комисии на Народното събрание и да се предлагат конкретни решения по тях.
(3) Докладите по чл. 46, ал. 1, т. 5 могат да се представят и пред Народното събрание, което може да приема съответни решения на основата на констатациите и оценките в докладите.
(4) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Сметната палата може да прави предложения до комисиите на Народното събрание за разглеждане на одитни доклади с важно значение за подобряване на бюджетната дисциплина и управлението на бюджетните и/или другите публични средства и дейности по чл. 5. При разглеждането на докладите могат да участват и ръководителите на одитираните обекти или техни представители.
Чл. 49. (1) Докладите по чл. 46, ал. 1, т. 2 се представят пред Народното събрание при приемането на съответните отчети.
(2) Докладите по чл. 46, ал. 1, т. 3 - 5 могат да се разглеждат от постоянната комисия по чл. 47, ал. 2 или от други постоянни комисии на Народното събрание и да се предлагат конкретни решения по тях.
(3) Докладите по чл. 46, ал. 1, т. 5 могат да се представят и пред Народното събрание, което може да приема съответни решения на основата на констатациите и оценките в докладите.
Чл. 50. (1) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Отчетът и докладите по чл. 46, ал. 1 се огласяват след внасянето им в Народното събрание и се публикуват в служебния бюлетин и интернет страницата на Сметната палата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) Сметната палата огласява резултатите от извършените одити, които не представляват защитена от закона тайна, включително на средствата от фондове и програми на Европейския съюз, както и неизпълнението на задълженията по чл. 51, ал. 2.
(3) Редът и начинът за огласяване на резултатите от извършените одити се определят от Сметната палата.
(4) Доклади за резултатите от извършените одити, включително одитните доказателства, на средства от фондове и програми на Европейския съюз и на изпълнението на международни актове по чл. 5, ал. 2, т. 9 се предоставят на Европейската сметна палата, на Европейската комисия и на Националния ръководител съгласно Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Европейската комисия за създаване на Национален фонд.
(5) Резултати от извършени одити не се огласяват до приемането на одитните доклади от Сметната палата.
Чл. 50. (1) Отчетът и докладите по чл. 46, ал. 1 се огласяват след внасянето им в Народното събрание и се публикуват в служебния бюлетин на Сметната палата.
(2) Сметната палата информира обществеността за резултатите от извършени одити, които не представляват защитена от закона тайна, включително на средства от фондове и програми на Европейския съюз.
(3) Редът и начинът за огласяване на резултатите от извършените одити се определят от Сметната палата.
(4) Доклади за резултатите от извършените одити, включително одитните доказателства, на средства от фондове и програми на Европейския съюз и на изпълнението на международни актове по чл. 5, ал. 2, т. 9 се предоставят на Европейската сметна палата, на Европейската комисия и на Националния ръководител съгласно Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Европейската комисия за създаване на Национален фонд.
(5) Резултати от извършени одити не се огласяват до приемането на одитните доклади от Сметната палата.

Глава шеста.
СЕЗИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ ЗА КОНСТАТИРАНИ ВРЕДИ И НАРУШЕНИЯ

Чл. 51. (1) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) При наличие на данни за вреди и за нарушения при изпълнението на бюджети и извънбюджетни сметки и фондове или при управлението на имущество, които не съставляват престъпление, с решение на Сметната палата материалите от одита или одитният доклад се изпращат на съответния компетентен орган за търсене на имуществена или административнонаказателна отговорност. Съответният компетентен орган задължително в 14-дневен срок от получаването на материалите от одита или одитния доклад възлага извършване на необходимите действия за търсене на отговорност.
(2) Органът по ал. 1 уведомява Сметната палата в срок до два месеца от получаването на материалите от одита или одитния доклад за предприетите мерки по тях.
Чл. 51. (1) При наличие на данни за вреди и за нарушения при изпълнението на бюджети и извънбюджетни сметки и фондове или при управлението на имущество, които не съставляват престъпление, с решение на Сметната палата материалите от одита или одитният доклад се изпращат на съответния компетентен орган за търсене на имуществена или административнонаказателна отговорност.
(2) Органът по ал. 1 уведомява Сметната палата в срок до два месеца от получаването на материалите от одита или одитния доклад за предприетите мерки по тях.
Чл. 52. (1) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) При наличие на данни за престъпление с решение на Сметната палата материалите от одита или одитният доклад се изпращат на прокуратурата. Материалите от одита или одитният доклад са законен повод за образуване на предварително производство.
(2) Органите на прокуратурата уведомяват текущо Сметната палата за предприетите действия по изпратените материали по ал. 1.
(3) Сметната палата не може да огласява данни в случаите по ал. 1 до приключване на наказателното производство.
(4) При наличие на данни за престъпление при управлението на средства от фондове и програми на Европейския съюз с решение на Сметната палата материалите от одита или одитният доклад се изпращат и на специализираните органи за превенция и борба с измамите и корупцията на Европейския съюз и на Националния ръководител съгласно Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Европейската комисия за създаване на Национален фонд.
Чл. 52. (1) При наличие на данни за престъпление с решение на Сметната палата материалите от одита или одитният доклад се изпращат на прокуратурата.
(2) Органите на прокуратурата уведомяват текущо Сметната палата за предприетите действия по изпратените материали по ал. 1.
(3) Сметната палата не може да огласява данни в случаите по ал. 1 до приключване на наказателното производство.
(4) При наличие на данни за престъпление при управлението на средства от фондове и програми на Европейския съюз с решение на Сметната палата материалите от одита или одитният доклад се изпращат и на специализираните органи за превенция и борба с измамите и корупцията на Европейския съюз и на Националния ръководител съгласно Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Европейската комисия за създаване на Национален фонд.

Глава седма.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 53. (1) (Доп. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) За нарушение по чл. 31, ал. 2 и чл. 51, ал. 2 виновните лица се наказват с глоба от 50 до 500 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 500 до 1000 лв.
(3) Глобите по ал. 1 и 2 се внасят в приход на републиканския бюджет.
Чл. 53. (1) За нарушение по чл. 31, ал. 2 виновните лица се наказват с глоба от 50 до 500 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 500 до 1000 лв.
(3) Глобите по ал. 1 и 2 се внасят в приход на републиканския бюджет.
Чл. 54. (1) Актовете за констатиране на нарушенията се съставят от одиторите, а наказателните постановления се издават от председателя на Сметната палата или от упълномощено от него длъжностно лице.
(2) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Одит" е проверката, която включва действията по събиране и анализиране на финансова и нефинансова информация за оценка на управлението на бюджетните и другите публични средства и дейности и на отчетността в одитирания обект с цел подобряването им.
2. "Одит на изпълнението" е проверката на дейностите по планиране, изпълнение и контрол на всички равнища на управление в одитирания обект с оглед на тяхната ефективност, ефикасност и икономичност:
а) (предишна б. "б", изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2006 г.) "ефективност" е степента на постигане на целите на одитирания обект при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от неговата дейност;
б) (предишна б. "а", изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2006 г.) "ефикасност" е постигането на максимални резултати от използваните ресурси при осъществяване на дейността на одитирания обект;
в) "икономичност" е придобиването с най-малки разходи на необходимите ресурси за осъществяване на дейността на одитирания обект при спазване на изискванията за качество на ресурсите.
3. "Финансов одит" е проверката на сметките и финансовата документация на одитирания обект с цел да се установят законосъобразността, достоверността и редовността на водената счетоводна отчетност, както и законосъобразността на събирането, съхраняването, управлението, разходването и отчитането на имуществото.
4. "Одит на финансовото управление" е проверката на системите за финансово управление и контрол и на управленските решения във връзка с организацията, планирането, управлението, отчитането и контрола на бюджетните и другите публични средства и дейности в одитирания обект.
5. "Одит на финансовите отчети" е проверката на финансовата отчетност на одитирания обект с цел изразяване на независимо становище относно достоверността, законосъобразността и редовността на изготвения от него финансов отчет или отчет за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове, както и на включената в тях финансова и нефинансова информация във връзка със заверката на отчетите.
6. "Одитиран обект" е организацията, лицето, програмата, дейността или функцията, които са обект на одит.
7. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) "Предварително проучване" е дейността по събиране и анализиране на информация за обекта, който предстои да се одитира, свързана с правната рамка, средата и условията, в които се осъществява неговата дейност, организационната структура и системата за финансово управление и контрол на обекта, както и резултатите от предишни вътрешни и външни одити и изпълнението на дадените от тях препоръки.
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.
§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Одит" е проверката, която включва действията по събиране и анализиране на финансова и нефинансова информация за оценка на управлението на бюджетните и другите публични средства и дейности и на отчетността в одитирания обект с цел подобряването им.
2. "Одит на изпълнението" е проверката на дейностите по планиране, изпълнение и контрол на всички равнища на управление в одитирания обект с оглед на тяхната ефективност, ефикасност и икономичност:
а) (предишна б. "б", изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) "ефективност" е постигането на максимални резултати от използваните ресурси при осъществяване на дейността на одитирания обект;
б) (предишна б. "а", изм. - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) "ефикасност" е степента на постигане на целите на одитирания обект при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от неговата дейност;
в) "икономичност" е придобиването с най-малки разходи на необходимите ресурси за осъществяване на дейността на одитирания обект при спазване на изискванията за качество на ресурсите.
3. "Финансов одит" е проверката на сметките и финансовата документация на одитирания обект с цел да се установят законосъобразността, достоверността и редовността на водената счетоводна отчетност, както и законосъобразността на събирането, съхраняването, управлението, разходването и отчитането на имуществото.
4. "Одит на финансовото управление" е проверката на системите за финансово управление и контрол и на управленските решения във връзка с организацията, планирането, управлението, отчитането и контрола на бюджетните и другите публични средства и дейности в одитирания обект.
5. "Одит на финансовите отчети" е проверката на финансовата отчетност на одитирания обект с цел изразяване на независимо становище относно достоверността, законосъобразността и редовността на изготвения от него финансов отчет или отчет за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове, както и на включената в тях финансова и нефинансова информация във връзка със заверката на отчетите.
6. "Одитиран обект" е организацията, лицето, програмата, дейността или функцията, които са обект на одит.
7. (нова - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) "Предварително проучване" е дейността по събиране и анализиране на информация за обекта, който предстои да се одитира, свързана с правната рамка, средата и условията, в които се осъществява неговата дейност, организационната структура и системата за финансово управление и контрол на обекта, както и резултатите от предишни вътрешни и външни одити и изпълнението на дадените от тях препоръки.
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 38 от 2004 г.) "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.
§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Одит" е проверката, която включва действията по събиране и анализиране на финансова и нефинансова информация за оценка на управлението на бюджетните и другите публични средства и дейности и на отчетността в одитирания обект с цел подобряването им.
2. "Одит на изпълнението" е проверката на дейностите по планиране, изпълнение и контрол на всички равнища на управление в одитирания обект с оглед на тяхната ефективност, ефикасност и икономичност:
а) "ефективност" е степента на постигане на целите на одитирания обект при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от неговата дейност;
б) "ефикасност" е постигането на максимални резултати от използваните ресурси при осъществяване на дейността на одитирания обект;
в) "икономичност" е придобиването с най-малки разходи на необходимите ресурси за осъществяване на дейността на одитирания обект при спазване на изискванията за качество на ресурсите.
3. "Финансов одит" е проверката на сметките и финансовата документация на одитирания обект с цел да се установят законосъобразността, достоверността и редовността на водената счетоводна отчетност, както и законосъобразността на събирането, съхраняването, управлението, разходването и отчитането на имуществото.
4. "Одит на финансовото управление" е проверката на системите за финансово управление и контрол и на управленските решения във връзка с организацията, планирането, управлението, отчитането и контрола на бюджетните и другите публични средства и дейности в одитирания обект.
5. "Одит на финансовите отчети" е проверката на финансовата отчетност на одитирания обект с цел изразяване на независимо становище относно достоверността, законосъобразността и редовността на изготвения от него финансов отчет или отчет за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове, както и на включената в тях финансова и нефинансова информация във връзка със заверката на отчетите.
6. "Одитиран обект" е организацията, лицето, програмата, дейността или функцията, които са обект на одит.
7. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Този закон отменя Закона за Сметната палата (обн., ДВ, бр. 71 от 1995 г.; изм., бр. 83 от 1999 г. и бр. 92 от 2000 г.).
§ 3. Председателят и членовете на Сметната палата, избрани при условията на отменения Закон за Сметната палата, изпълняват задълженията си до изтичането на срока, за който са избрани.
§ 4. Проверките, за които са връчени актове за констатации преди влизането в сила на този закон, се приключват по реда на отменения Закон за Сметната палата.
§ 5. (1) В 6-месечен срок от влизането в сила на закона Сметната палата приема и публикува одитните стандарти по чл. 36, ал. 2.
(2) До приемането и публикуването на одитните стандарти одитите се извършват по досегашния ред.
§ 6. Изпълнението на закона се възлага на Сметната палата.
-------------------------
Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 4 декември 2001 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)
§ 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква "д" и т. 4, буква "в", § 11, т. 1, буква "б" и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

(ОБН. - ДВ, БР. 37 ОТ 2006 Г.)
§ 160. Законът влиза в сила от 1 юли 2006 г. с изключение на § 12, т. 1, буква "а" (относно т. 2) и буква "ж" (относно изречение второ), § 13, т. 1, буква "в", § 20, т. 2, буква "в" (в частта относно уведомяването на Европейската комисия за промени в списъците) и буква "и" (относно т. 17 - 22), § 46, т. 4 (относно ал. 7), § 47, § 78, т. 3 (относно изречение второ) и § 125, които влизат в сила от 1 януари 2007 г.

Релевантни актове от Европейското законодателство

РЕГЛАМЕНТ (EО) № 448/2001 НА КОМИСИЯТА от 2 март 2001 година относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (EО) № 1260/1999 на Съвета по отношение на процедурата за извършване на финансови корекции на помощта, отпускана по структурните фондове
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1266/1999 НА СЪВЕТА от 21 юни 1999 година за координиране на помощта за страните кандидати в рамките на предприсъединителната стратегия и зa изменение на Регламент (EИО) № 3906/89
РЕГЛАМЕНТ (EC) № 1466/97 НА СЪВЕТА от 7 юли 1997 година за засилване надзора върху състоянието на бюджета както и надзора и координацията на икономическите политики
РЕГЛАМЕНТ (ЕВРАТОМ, ЕО) № 2185/96 НА СЪВЕТА от 11 ноември 1996 година относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности
РЕГЛАМЕНТ (ЕО, Евратом) № 2988/95 НА СЪВЕТА от 18 декември 1995 година относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1681/94 НА КОМИСИЯТА от 11 юли 1994 година относно нередностите и събирането на неправомерно платени суми в рамките на финансирането на структурните политики, както и организирането на информационна система в тази област

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

(ОБН. - ДВ, БР. 109 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)
§ 44. Законът влиза в сила от 1 януари 2008 г.

Релевантни актове от Европейското законодателство

РЕГЛАМЕНТ (EО) № 448/2001 НА КОМИСИЯТА от 2 март 2001 година относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (EО) № 1260/1999 на Съвета по отношение на процедурата за извършване на финансови корекции на помощта, отпускана по структурните фондове
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1266/1999 НА СЪВЕТА от 21 юни 1999 година за координиране на помощта за страните кандидати в рамките на предприсъединителната стратегия и зa изменение на Регламент (EИО) № 3906/89
РЕГЛАМЕНТ (EC) № 1466/97 НА СЪВЕТА от 7 юли 1997 година за засилване надзора върху състоянието на бюджета както и надзора и координацията на икономическите политики
РЕГЛАМЕНТ (ЕВРАТОМ, ЕО) № 2185/96 НА СЪВЕТА от 11 ноември 1996 година относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности
РЕГЛАМЕНТ (ЕО, Евратом) № 2988/95 НА СЪВЕТА от 18 декември 1995 година относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1681/94 НА КОМИСИЯТА от 11 юли 1994 година относно нередностите и събирането на неправомерно платени суми в рамките на финансирането на структурните политики, както и организирането на информационна система в тази област
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2020 | Реклама | За нас | Oбщи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов