Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CFO Справочник Закони

Закон за вътрешния одит в публичния сектор

Обн. ДВ. бр.27 от 31 Март 2006г., изм. ДВ. бр.64 от 8 Август 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.78 от 2 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.99 от 15 Декември 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда същността, принципите и обхвата на вътрешния одит в организациите от публичния сектор, наричани по-нататък "организациите", статута и функциите на структурите и лицата, които го осъществяват, както и одитните дейности по фондове и програми на Европейския съюз.
Чл. 2. Ръководителят на организацията е отговорен за изграждането и функционирането на адекватни и ефективни системи за финансово управление и контрол и се подпомага от вътрешен одит.
Чл. 3. (1) Вътрешният одит е независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на организацията.
(2) Вътрешният одит помага на организацията да постигне целите си чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите за управление на риска, контрол и управление.
Чл. 4. Вътрешният одит се осъществява в съответствие със стандарти за вътрешен одит, Етичен кодекс на вътрешните одитори и при спазване на следните принципи:
1. независимост и обективност;
2. компетентност и професионална грижа;
3. почтеност и поверителност.

Глава втора.
СЪЩНОСТ, ОБХВАТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ

Чл. 5. Вътрешният одит подпомага организацията за постигане на целите й, като:
1. идентифицира и оценява рисковете в организацията;
2. оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол по отношение на:
а) идентифицирането, оценяването и управлението на риска от ръководството на организацията;
б) съответствието със законодателството, вътрешните актове и договорите;
в) надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация;
г) ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите;
д) опазването на активите и информацията;
е) изпълнението на задачите и постигането на целите;
3. дава препоръки за подобряване на дейностите в организацията.
Чл. 6. Вътрешният одит се осъществява чрез изпълнение на конкретни одитни ангажименти за даване на увереност или консултиране.
Чл. 7. (1) Одитният ангажимент за даване на увереност се изразява в предоставяне на обективна оценка на доказателствата от вътрешния одитор с цел да се предостави независимо мнение или извод относно процес, система или друг обект на одита.
(2) Целта и обхватът на всеки одитен ангажимент за даване на увереност се определят от ръководителя на вътрешния одит. Одитният ангажимент за даване на увереност преминава през следните фази: планиране, извършване на фактически проверки, докладване и последващи действия за проследяване изпълнението на дадените препоръки.
(3) Одитният ангажимент за даване на увереност се осъществява основно чрез: одит на системите, одит за съответствие, одит на изпълнението, финансов одит, одит на информационните системи и технологии и преглед на състоянието.
Чл. 8. (1) Одитният ангажимент за консултиране се изразява в даване на съвет, мнение, обучение и други, предназначени да подобряват процесите на управление на риска и контрола, без вътрешният одитор да поема управленска отговорност за това. Одитният ангажимент за консултиране се извършва по инициатива на ръководителя на организацията.
(2) Целта и обхватът на всеки одитен ангажимент за консултиране се договарят с ръководителя на организацията.
Чл. 9. Вътрешният одит по този закон се осъществява във:
1. организациите, разпореждащи се със средства от държавния бюджет;
2. организациите, разпореждащи се с извънбюджетни средства;
3. организациите, разпореждащи се със средства от общинските бюджети и фондове;
4. организациите, разпореждащи се със самостоятелни и/или автономни бюджети, включително Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса;
5. организациите, разпореждащи се със средства, гарантирани от Република България;
6. организациите, разпореждащи се със средства по фондове и програми на Европейския съюз;
7. търговските дружества по чл. 61 от Търговския закон и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон;
8. други организации, разпореждащи се с публични средства по силата на нормативен акт.
Чл. 10. (1) Ръководителят на организацията отговаря за въвеждането и гарантирането на адекватното функциониране на вътрешния одит в съответствие с изискванията на този закон.
(2) В обхвата на вътрешния одит попадат всички структури, програми, дейности и процеси в организацията.
Чл. 11. (1) Вътрешният одит в публичния сектор се осъществява от:
1. звено за вътрешен одит, състоящо се от ръководител и вътрешни одитори, които са на пряко подчинение на ръководителя на съответната организация и са нейни служители, или
2. вътрешен одитор, който е служител на пряко подчинение на ръководителя на съответната организация и има правата и задълженията на ръководител на вътрешния одит и на вътрешен одитор.
(2) Вътрешният одит се осъществява в съответствие с изискванията на този закон и издаваните от министъра на финансите актове по неговото прилагане.
Чл. 12. (1) Звено за вътрешен одит се изгражда във:
1. администрацията на президента, Народното събрание, Министерския съвет, министерствата, Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса;
2. Висшия съдебен съвет и Сметната палата;
3. общините, чийто бюджет надхвърля 5 млн. лв.;
4. администрациите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по републиканския бюджет, извън тези по т. 1, чийто бюджет надхвърля 5 млн. лв.;
5. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) изброените в приложението второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и разпоредители с извънбюджетни средства.
(2) С решение на министъра на финансите след оценка на риска звено за вътрешен одит се изгражда и в други организации - разпоредители с бюджетни кредити по републиканския бюджет.
Чл. 12. (1) Звено за вътрешен одит се изгражда във:
1. администрацията на президента, Народното събрание, Министерския съвет, министерствата, Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса;
2. Висшия съдебен съвет и Сметната палата;
3. общините, чийто бюджет надхвърля 5 млн. лв.;
4. администрациите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по републиканския бюджет, извън тези по т. 1, чийто бюджет надхвърля 5 млн. лв.;
5. изброените в приложението второстепенни разпоредители с бюджетни кредити по републиканския бюджет и разпоредители с извънбюджетни средства.
(2) С решение на министъра на финансите след оценка на риска звено за вътрешен одит се изгражда и в други организации - разпоредители с бюджетни кредити по републиканския бюджет.
Чл. 13. (1) Звеното за вътрешен одит и вътрешният одитор по чл. 11, ал. 1, т. 2 осъществяват вътрешния одит на всички структури, програми, дейности и процеси, включително на разпоредителите със средства от Европейския съюз и на разпоредителите от по-ниска степен в организацията.
(2) Звеното за вътрешен одит на организация, отговорна за управлението на междуведомствени програми или проекти, координира работата на звената за вътрешен одит на организациите, участващи в тези програми или проекти.
(3) Звеното за вътрешен одит на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити не одитира дейността на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, в които е изградено самостоятелно звено за вътрешен одит, както и на техните разпоредители с бюджетни кредити от по-ниска степен.
(4) Звеното за вътрешен одит на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити осъществява наблюдение и координация на дейността на звената на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.
Чл. 14. (1) Ръководителите на организациите по чл. 12, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 спазват следните изисквания за минимална численост на звеното за вътрешен одит:
1. при бюджет на съответната организация до 10 млн. лв., включително управляваните средства по фондове и програми на Европейския съюз - не по-малко от двама вътрешни одитори, включително ръководителя на вътрешния одит;
2. при бюджет на съответната организация над 10 до 50 млн. лв., включително управляваните средства по фондове и програми на Европейския съюз - не по-малко от 4 вътрешни одитори, включително ръководителя на вътрешния одит;
3. при бюджет на съответната организация над 50 до 100 млн. лв., включително управляваните средства по фондове и програми на Европейския съюз - не по-малко от 6 вътрешни одитори, включително ръководителя на вътрешния одит;
4. при бюджет на съответната организация над 100 млн. лв., включително управляваните средства по фондове и програми на Европейския съюз - не по-малко от 10 вътрешни одитори, включително ръководителя на вътрешния одит.
(2) Ръководителите на общините по чл. 12, ал. 1, т. 3 спазват изискванията за минимална численост на вътрешните одитори съгласно следните критерии:
1. при бюджет на съответната община до 5 млн. лв. - един вътрешен одитор;
2. при бюджет на съответната община от 5 до 15 млн. лв. - не по-малко от двама вътрешни одитори, включително ръководителя на вътрешния одит;
3. при бюджет на съответната община от 15 до 60 млн. лв. - не по-малко от трима вътрешни одитори, включително ръководителя на вътрешния одит;
4. при бюджет на съответната община от 60 до 100 млн. лв. - не по-малко от 5 вътрешни одитори, включително ръководителя на вътрешния одит;
5. при бюджет на съответната община над 100 млн. лв. - не по-малко от 8 вътрешни одитори, включително ръководителя на вътрешния одит.
(3) При определяне на минималната численост на звеното за вътрешен одит от бюджетите на първостепенните разпоредители се изваждат предвидените по бюджетните сметки средства на второстепенните разпоредители, в които се изграждат самостоятелни звена за вътрешен одит.
(4) В определената по ал. 1 и 2 минимална численост на звената за вътрешен одит не се включват стажант-одиторите.
Чл. 15. Търговските дружества по чл. 61 от Търговския закон и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон могат да изграждат звено за вътрешен одит по решение на управителните им органи.
Чл. 16. (1) Ръководителят на организацията осигурява независимост на вътрешните одитори при планиране, извършване и докладване на резултатите от вътрешния одит и не може да възлага на ръководителя на вътрешния одит и на вътрешните одитори изпълнение на други функции и дейности, различни от дейността по вътрешен одит.
(2) Ръководителят на звеното за вътрешен одит докладва директно на ръководителя на организацията, с което се гарантира функционалната и организационната независимост на вътрешния одит.
Чл. 17. Ръководителят на организацията и другите длъжностни лица в нея са длъжни да оказват съдействие на вътрешните одитори при изпълнение на дейността им и нямат право да се позовават на своя или на чужда търговска или служебна тайна, както и да отказват достъп до всички активи на организацията.
Чл. 18. (1) Ръководителят на организацията може да сформира одитен комитет, който включва външни за организацията лица с подходяща квалификация и опит в областта на финансовото управление и контрол, вътрешния или външния одит.
(2) Одитният комитет приема правила за своята работа.
(3) Одитният комитет подпомага вътрешния одит, като дава становище по статута на звеното за вътрешен одит, стратегическите и годишните планове за дейността по вътрешен одит, запознава се и взема отношение по докладите от одитните ангажименти, годишния доклад за дейността по вътрешен одит и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния одит.

Глава трета.
СТАТУТ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ

Раздел I.
Изисквания за назначаване

Чл. 19. (1) Вътрешните одитори се назначават от ръководителя на организацията по трудово или по служебно правоотношение.
(2) За вътрешни одитори се назначават лица, които отговарят на следните изисквания:
1. да са дееспособни лица;
2. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;
3. да имат завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър";
4. (*) да са положили успешно изпита за вътрешни одитори в публичния сектор по чл. 53 и да притежават сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите.
Чл. 20. (В сила от 18.07.2008 г.) (1) Лицата, които не отговарят на изискванията на чл. 19, ал. 2, т. 4, могат да се назначават за стажант-одитори за срок две години.
(2) В рамките на срока по ал. 1 стажант-одиторът трябва да изпълни изискванията на чл. 19, ал. 2, т. 4, след което може да бъде назначен за вътрешен одитор.
Чл. 21. (1) Ръководителят на вътрешния одит се назначава по трудово или по служебно правоотношение и трябва да отговаря на изискванията по чл. 19, ал. 2, т. 1, 2 и 4 и на следните допълнителни изисквания:
1. да има завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен "магистър";
2. да има най-малко три години стаж в областта на вътрешния или външния одит.
(2) За ръководител на вътрешния одит не може да бъде назначавано лице, когато:
1. е работило в организацията през последната една година по трудово или служебно правоотношение, освен като вътрешен одитор или служител в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията;
2. е работило през последните две години по трудово или служебно правоотношение като ръководител на организацията или нейни подчинени структури;
3. (доп. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) негов съпруг, лице, с което се намира във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително, работят или са работили на ръководна длъжност в организацията през последните две години.
(3) Обстоятелствата по ал. 2 се декларират писмено от кандидата за ръководител на вътрешния одит пред ръководителя на организацията при назначаването.
(4) Назначаването и освобождаването на ръководителя на вътрешния одит в организациите по чл. 12, ал. 1, т. 1, 3 и 4 се извършват след писмено съгласие от министъра на финансите.
(5) Произнасянето на министъра на финансите по ал. 4 се извършва в 14-дневен срок от постъпване на искането.
(6) Министърът на финансите не може да откаже назначаването на лице, което отговаря на изискванията по ал. 1 и 2.
Чл. 21. (1) Ръководителят на вътрешния одит се назначава по трудово или по служебно правоотношение и трябва да отговаря на изискванията по чл. 19, ал. 2, т. 1, 2 и 4 и на следните допълнителни изисквания:
1. да има завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен "магистър";
2. да има най-малко три години стаж в областта на вътрешния или външния одит.
(2) За ръководител на вътрешния одит не може да бъде назначавано лице, когато:
1. е работило в организацията през последната една година по трудово или служебно правоотношение, освен като вътрешен одитор или служител в инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията;
2. е работило през последните две години по трудово или служебно правоотношение като ръководител на организацията или нейни подчинени структури;
3. негов съпруг, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително, работят или са работили на ръководна длъжност в организацията през последните две години.
(3) Обстоятелствата по ал. 2 се декларират писмено от кандидата за ръководител на вътрешния одит пред ръководителя на организацията при назначаването.
(4) Назначаването и освобождаването на ръководителя на вътрешния одит в организациите по чл. 12, ал. 1, т. 1, 3 и 4 се извършват след писмено съгласие от министъра на финансите.
(5) Произнасянето на министъра на финансите по ал. 4 се извършва в 14-дневен срок от постъпване на искането.
(6) Министърът на финансите не може да откаже назначаването на лице, което отговаря на изискванията по ал. 1 и 2.

Раздел II.
Права и задължения

Чл. 22. (1) Ръководителят на вътрешния одит и вътрешните одитори имат право:
1. на свободен достъп до ръководството, целия персонал и всички активи на организацията във връзка с осъществяването на одитната дейност;
2. на достъп до цялата информация, включително класифицирана, според нивото им на достъп, както и до всички документи, включително и електронни, които се съхраняват в организацията и са необходими за осъществяването на одитната дейност;
3. да изискват от отговорните длъжностни лица сведения, справки, становища, документи и друга информация, необходима във връзка с одитната дейност.
(2) Ръководителят на вътрешния одит и вътрешните одитори получават необходимото съдействие от ръководството и персонала на организацията при извършването на одит.
Чл. 23. (1) Вътрешните одитори след съгласуване с ръководителя на вътрешния одит и ръководителя на организацията имат право да извършват проверки в структури и лица извън организацията, в която осъществяват дейността си.
(2) Структурите и лицата по ал. 1 трябва да са свързани с дейността на организацията и/или да са получатели на бюджетни средства или средства по програми и фондове на Европейския съюз.
(3) Проверките по ал. 1 се извършват при необходимост от изпълнение на конкретен одитен ангажимент.
(4) Проверките по ал. 1 се извършват след предварително уведомяване и координиране с ръководството на структурите и лицата, в които ще се извършат.
Чл. 24. Ръководителят на вътрешния одит освен правата по чл. 22 има и следните права:
1. да докладва на ръководителя на организацията всички въпроси, свързани с осъществяването на одитната дейност;
2. да предлага на ръководителя на организацията да назначи експерт, когато са необходими специални знания и умения, свързани с изпълнението на дейността по вътрешен одит;
3. да има достъп до председателя и членовете на одитния комитет по чл. 18, ако има сформиран такъв, и да участва в заседанията му;
4. да определя целите, обхвата, честотата, одитните техники и ресурсите, необходими за изпълнението на всеки одитен ангажимент.
Чл. 25. Ръководителят на вътрешния одит и вътрешните одитори са длъжни да спазват стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на звеното за вътрешен одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор.
Чл. 26. Ръководителят на вътрешния одит и вътрешните одитори са длъжни да не разгласяват и да не предоставят информацията, станала им известна при или по повод осъществяването на дейността им, освен в случаите, предвидени в закон.
Чл. 27. Ръководителят на вътрешния одит е отговорен за цялостната дейност на звеното за вътрешен одит, като включително:
1. изготвя и представя за съгласуване от ръководителя на организацията и от одитния комитет по чл. 18, ако има сформиран такъв, проект на статут на звеното за вътрешен одит, стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит;
2. организира, координира и разпределя задачите за изпълнение между вътрешните одитори съобразно техните знания и умения;
3. одобрява плановете за конкретните одитни ангажименти;
4. следи за изпълнението на годишния план за дейността по вътрешен одит и за прилагането на методологията за вътрешен одит в публичния сектор в звеното, което ръководи;
5. изготвя и представя за утвърждаване от ръководителя на организацията план за професионалното обучение и развитие на вътрешните одитори с цел да се поддържа одитен персонал с достатъчни знания, умения, опит и професионална квалификация;
6. разработва специфична методология, когато такава е необходима за осъществяване на дейността на звеното за вътрешен одит;
7. организира оценяването на всяка нова система за финансово управление и контрол, както и на всяка промяна на структури и функции в организацията.
Чл. 28. Ръководителят на вътрешния одит е задължен пред ръководителя на организацията, както и пред одитния комитет по чл. 18, ако има сформиран такъв, да:
1. представя годишен доклад за дейността по вътрешен одит и оценка на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол;
2. докладва резултатите от одитните ангажименти и всички значими въпроси, породени от тях, дадените препоръки и предприетите действия за подобряване дейността на организацията;
3. представя доклади за изпълнението на годишния план за дейността по вътрешен одит;
4. докладва за адекватността на ресурсите за вътрешен одит;
5. докладва за всички случаи, в които е била ограничена дейността на ръководителя на вътрешния одит и на вътрешните одитори;
6. координира взаимодействието с външните одитори.
Чл. 29. (1) Ръководителят на вътрешния одит разработва и прилага програма за осигуряване качеството на одитната дейност, която включва вътрешни и външни оценки.
(2) Вътрешните оценки включват текущи прегледи на работата на звеното за вътрешен одит и периодични прегледи, извършвани чрез самооценка или чрез оценяване от други лица, които познават практиката по вътрешен одит и стандартите за вътрешен одит и отговарят на изискванията по чл. 19.
(3) Външните оценки се извършват поне веднъж на 5 години от лица извън организацията, които притежават сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор".
Чл. 30. (1) При идентифициране на индикатори за измама вътрешните одитори докладват незабавно на ръководителя на вътрешния одит, който уведомява незабавно ръководителя на организацията и дава предложение за предприемане на мерки и уведомяване на компетентните органи.
(2) Когато ръководителят на организацията не предприеме действия след докладването по ал. 1, ръководителят на вътрешния одит уведомява компетентните органи и одитния комитет по чл. 18, ако има сформиран такъв.
Чл. 31. (1) Вътрешният одитор не може да изпълнява одитен ангажимент за даване на увереност, свързан с дейности и структури, които е консултирал или в които е работил през последната една година. Наличието на тези обстоятелства вътрешният одитор декларира писмено пред ръководителя на вътрешния одит.
(2) Ръководителят на вътрешния одит и вътрешните одитори нямат право да осъществяват функции и дейности в организацията, различни от дейността по вътрешен одит.
(3) Стажант-одиторите имат всички права и задължения на вътрешни одитори, с изключение на правото самостоятелно да изготвят и подписват работни документи, планове и доклади, свързани с изпълнението на конкретен одитен ангажимент.
(4) За неизпълнение на задълженията си по този закон ръководителят на вътрешния одит и вътрешните одитори носят дисциплинарна отговорност.

Глава четвърта.
ПЛАНИРАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ

Чл. 32. Планирането на вътрешния одит се извършва на базата на оценка на риска и се отразява в тригодишен стратегически план, въз основа на който се изготвя годишен план за дейността по вътрешен одит.
Чл. 33. (1) Стратегическият план се изготвя от ръководителя на вътрешния одит след обсъждане с ръководителя на организацията и с други лица на ръководни длъжности, като съответства на дългосрочните цели на организацията и поставя целите за стратегическо развитие на дейността по вътрешен одит.
(2) Стратегическият план се утвърждава от ръководителя на организацията и от одитния комитет по чл. 18, ако има сформиран такъв.
Чл. 34. (1) Годишният план, съдържащ конкретните одитни ангажименти, се изготвя от ръководителя на вътрешния одит след обсъждане с ръководителя на организацията и с другите лица на ръководни длъжности.
(2) При планиране на одитни ангажименти, свързани с междуведомствени програми или проекти, годишният план се координира със звената за вътрешен одит на организациите, участващи в тези програми или проекти.
(3) Годишният план на звеното за вътрешен одит към второстепенен разпоредител с бюджетни кредити се координира с годишния план на звеното за вътрешен одит към горестоящия разпоредител.
(4) Годишният план се утвърждава от ръководителя на организацията и от ръководителя на одитния комитет по чл. 18, ако има сформиран такъв.
Чл. 35. Промените в стратегическия и годишния план се извършват въз основа на оценка на риска по предложение на ръководителя на вътрешния одит и се утвърждават от ръководителя на организацията и от одитния комитет по чл. 18, ако има сформиран такъв.
Чл. 36. За всеки одитен ангажимент се изготвя одитен план, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вид и обем на проверките.
Чл. 37. Одитният ангажимент се осъществява чрез идентифициране, анализиране, оценяване и документиране на достатъчно информация за изразяване на мнение по отношение на поставените цели.
Чл. 38. (1) Резултатите от одитния ангажимент се докладват и обсъждат с ръководителя на организацията и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана.
(2) За изпълнението на всеки одитен ангажимент се изготвя одитен доклад, който съдържа резюме, цели и обхват на ангажимента, констатации, изводи и препоръки, както и коментарите на ръководителя на организацията и ръководителя на структурата, чиято дейност е одитирана.
Чл. 39. (1) Ръководителят на организацията е отговорен за изпълнението на дадените в одитните доклади препоръки и изготвя план за действие, който предоставя на ръководителя на вътрешния одит.
(2) Проверки за проследяване изпълнението на препоръките от одитните ангажименти се включват в годишния план по чл. 34 и се изразяват в оценка на адекватността, ефективността и своевременността на предприетите действия.
Чл. 40. (1) Ръководителят на вътрешния одит изготвя годишен доклад за дейността по вътрешен одит, който съдържа:
1. изпълнените одитни ангажименти, случаите на ограничения в обхвата и причините за неизпълнение на плана;
2. основните изводи за функционирането на системите за финансово управление и контрол в организацията и дадените препоръки за подобряване на дейността на организацията;
3. действията, предприети за изпълнение на препоръките, и неизпълнените препоръки;
4. случаите на нарушения на нормативни актове и наличието на индикатори за измама;
5. предложения за развитие на дейността по вътрешен одит.
(2) Годишният доклад се предоставя на ръководителя на организацията и на одитния комитет по чл. 18, ако има сформиран такъв.
(3) Ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, към които има изградени звена за вътрешен одит, изпращат годишните доклади по ал. 1 на първостепенния разпоредител до 31 януари на следващата година.
(4) Ръководителят на звеното за вътрешен одит в организациите по чл. 12, ал. 1, т. 1, 3 и 4 изготвя обобщен годишен доклад и чрез ръководителя на организацията го изпраща на министъра на финансите в срок до 28 февруари на следващата година.
(5) Ръководителите на звената за вътрешен одит в организациите по чл. 12, ал. 1, т. 2 изготвят и представят на ръководителя на организацията годишен доклад за дейността по вътрешен одит, който се включва в доклада по чл. 20, ал. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

Глава пета.
СПЕЦИФИЧНИ ОДИТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Чл. 41. Дейностите по тази глава включват:
1. проверки на операции, избрани чрез подходяща извадка от допустимите разходи по Структурните фондове и по Кохезионния фонд, както и извършването на такива проверки по предприсъединителните фондове на Европейския съюз;
2. издаване на сертификат или декларация за приключване на проект или програма по фондове и програми на Европейския съюз.
Чл. 42. Сертификатът, съответно декларацията, се основава на оценка на системите за управление и контрол, на резултатите от вече извършените проверки и когато е необходимо - на допълнителни проверки на транзакциите.
Чл. 43. Дейностите по чл. 41 се осъществяват в съответствие с Международните споразумения за предоставяне на средства от Европейския съюз и съответните регламенти на Европейския съюз, отнасящи се до управлението и контрола на предоставените средства по Структурните фондове, Кохезионния фонд, както и по предприсъединителните фондове на Европейския съюз.
Чл. 44. (1) Министърът на финансите определя органа, съответно лицата, които осъществяват дейностите по чл. 41.
(2) Министърът на финансите издава наредба за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на дейностите по чл. 41.
Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Одиторите, извършващи дейностите по тази глава, трябва да отговарят на изискванията по чл. 19, ал. 2, т. 1 - 3 и да притежават две години стаж в областта на вътрешния или външния одит.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Ръководителите на одиторските екипи трябва да отговарят на изискванията по чл. 19, ал. 2, т. 1 и 2, да имат завършено висше образование, придобита образователно-квалификационна степен "магистър" и да притежават най-малко две години стаж в областта на одита на средства от Европейския съюз.
(3) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) С наредбата по чл. 44, ал. 2 министърът на финансите може да определя допълнителни изисквания, на които трябва да отговарят одиторите по ал. 1 и ръководителите на одиторските екипи по ал. 2.
Чл. 45. (1) Одиторите, извършващи дейностите по тази глава, трябва да отговарят на изискванията по чл. 19, ал. 2, т. 1 - 4 и да притежават две години стаж в областта на вътрешния или външния одит.
(2) Ръководителите на одиторските екипи трябва да отговарят на изискванията по чл. 19, ал. 2, т. 1, 2 и 4, да имат завършено висше образование, придобита образователно-квалификационна степен "магистър" и да притежават най-малко две години стаж в областта на одита на средства от Европейския съюз.
Чл. 46. Одиторите, извършващи дейността по тази глава, се ползват с правата по чл. 22 и могат да извършват проверки в структури и лица извън организацията, когато това е необходимо за изпълнение на дейностите по чл. 41.
Чл. 46а. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила от 12.06.2009 г.) (1) Министърът на финансите сформира одитен комитет към органа по чл. 44, ал. 1.
(2) Одитният комитет е специализиран, наблюдаващ, консултативен орган по отношение на дейностите по чл. 41, който е независим от органа по чл. 44, ал. 1.
(3) Одитният комитет се състои от председател и двама членове с доказан опит в областта на финансите и одита. За председател и членове на одитния комитет не могат да бъдат назначавани лица, които са служители на органа по чл. 44, ал. 1.
(4) Министърът на финансите назначава и освобождава председателя и членовете, определя възнагражденията им и утвърждава правилата за работа на одитния комитет.
(5) Функциите на одитния комитет се определят с акт на Министерския съвет.

Глава шеста.
КООРДИНАЦИЯ И ХАРМОНИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ

Чл. 47. (1) Министърът на финансите отговаря за координацията и хармонизацията на вътрешния одит в организациите по чл. 9.
(2) За изпълнение на задачите по този закон министърът на финансите се подпомага от Централно хармонизиращо звено за вътрешен одит, което е на негово пряко подчинение.
(3) В Централното хармонизиращо звено за вътрешен одит се назначават лица, които отговарят на изискванията по чл. 21, ал. 1.
Чл. 48. (1) Министерският съвет по предложение на министъра на финансите утвърждава стандарти за вътрешен одит в публичния сектор, които съответстват на международните стандарти за вътрешен одит.
(2) Министърът на финансите:
1. отговаря за разработването и актуализирането на стратегия и единна методология за вътрешен одит в публичния сектор и за одитиране на програми и фондове от Европейския съюз, в това число наръчници и насоки за разработване на статут на звената за вътрешен одит;
2. утвърждава Етичен кодекс на вътрешните одитори.
Чл. 49. (1) Министърът на финансите осъществява след предварително писмено уведомяване системно наблюдение в министерствата и общините по прилагането на изискванията на този закон и издадените въз основа на него актове с цел актуализиране и доразвиване на методологията.
(2) Ръководителите на организациите по ал. 1 осигуряват съдействие при осъществяване на системното наблюдение.
Чл. 50. Министърът на финансите организира създаването и поддържането на база данни за звената за вътрешен одит, регистър на одиторите, издържали успешно изпита за вътрешен одитор в публичния сектор по чл. 53, както и регистър на статутите на звената за вътрешен одит.
Чл. 51. Министърът на финансите осигурява, координира и подпомага професионалното обучение на ръководителите на вътрешния одит и на вътрешните одитори в публичния сектор и организира редовни срещи и дискусии по общи проблеми, свързани със стратегията, прилагането на методологията и изпълнението на вътрешния одит в публичния сектор.
Чл. 52. Министърът на финансите изготвя годишен доклад за състоянието на вътрешния одит в организациите по чл. 12, ал. 1, т. 1, 3 и 4 като част от консолидирания годишен доклад за състоянието на вътрешния контрол в съответствие с изискванията на чл. 20, ал. 2 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.
Чл. 53. Министърът на финансите издава наредба за реда и начина за провеждане и организиране на изпити за придобиване на сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор".
Чл. 54. Министърът на финансите осъществява сътрудничество с институции и лица в областта на вътрешния и външния одит от страната и чужбина и обменя информация за развитието на вътрешния одит.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Компетентност" е притежаване на необходимите знания, умения и други способности от вътрешните одитори за изпълнение на индивидуалните им отговорности, удостоверени със сертификат за успешно положен изпит.
2. "Индикатор за измама" е белег, от който може да се направи обоснован извод за преднамерено невярно или неточно представяне на факти.
3. "Етичен кодекс" включва принципи, приложими в професията и практиката по вътрешен одит, както и правила за поведение на вътрешните одитори. Етичният кодекс се прилага както за отделните вътрешни одитори, така и за организациите, които предоставят услуги по вътрешен одит.
4. "Статут на звеното за вътрешен одит" е вътрешен акт, подписан между ръководителя на вътрешния одит и ръководителя на съответната организация, който определя целта, правомощията и отговорностите на вътрешния одит.
5. "Бюджет" по чл. 14 е последният одобрен за организацията бюджет.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (1) Вътрешните одитори, служители на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол, които към датата на влизане в сила на закона са делегирани на основание чл. 22, ал. 1 от Закона за държавния вътрешен финансов контрол в организациите по чл. 12 и 14, преминават към тях при спазване на чл. 87а от Закона за държавния служител в срок до 1 май 2006 г.
(2) Ако в организациите по ал. 1 съответните длъжности не са определени за заемане от държавен служител, служебните правоотношения се преобразуват в трудови, като лицата се назначават по трудов договор.
§ 3. В едноседмичен срок от влизането в сила на закона министърът на финансите определя органа, съответно лицата по чл. 44, ал. 1.
§ 4. В тримесечен срок от влизането в сила на закона министърът на финансите издава наредбите по чл. 44, ал. 2 и по чл. 53.
§ 5. В 6-месечен срок от влизането в сила на закона министърът на финансите издава насоките за разработване на статут на звената за вътрешен одит по чл. 48.
§ 6. (1) Изискването по чл. 19, ал. 2, т. 4 за ръководителите на вътрешния одит и вътрешните одитори влиза в сила две години след влизането в сила на наредбата по чл. 53.
(2) Изискването по чл. 19, ал. 2, т. 4 за служителите на Централното хармонизиращо звено по вътрешен одит влиза в сила три месеца след влизането в сила на наредбата по чл. 53.
(3) Член 20 влиза в сила две години след влизането в сила на наредбата по чл. 53.
§ 7. В тримесечен срок от влизането в сила на закона министърът на финансите представя на Министерския съвет стандартите и утвърждава Етичния кодекс по чл. 48.
§ 8. В Закона за Сметната палата (обн., ДВ, бр. 109 от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 34 и 105 от 2005 г.) в § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения:
1. Буква "а" се изменя така:
"а) "ефективност" е степента на постигане на целите на одитирания обект при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от неговата дейност;".
2. Буква "б" се изменя така:
"б) "ефикасност" е постигането на максимални резултати от използваните ресурси при осъществяване на дейността на одитирания обект;".
§ 9. Изпълнението на закона се възлага на министъра на финансите.
-------------------------
Законът е приет от 40-то Народно събрание на 17 март 2006 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2009 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 110 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)
§ 104. Законът влиза в сила от 1 януари 2009 г., с изключение на § 100, т. 7, която влиза в сила от 1 април 2009 г., ако са изпълнени условията на § 102.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 44 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 12.06.2009 Г.)
§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 2 и § 5, т. 1, буква "б", които влизат в сила от 1 септември 2009 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 02.10.2009 Г.)
§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА

(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 16.10.2009 Г.)
§ 59. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2010 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)
§ 84. Законът влиза в сила от 1 януари 2010 г., с изключение на § 80, който влиза в сила от 15 декември 2009 г.
Приложение към чл. 12, ал. 1, т. 5
(Изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)
Организации със звена за вътрешен одит
№ по Наименование
ред  
1. Агенция за социално подпомагане
2. Агенция по заетостта
3. Агенция "Митници"
4. Национална агенция за приходите
5. Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
6. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)
7. Селскостопанска академия
8. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Изпълнителна агенция по горите
9. Национална ветеринарномедицинска служба
10. Държавен фонд "Земеделие"
11. Фонд "Тютюн"
12. (зал. - ДВ, бр. 102 от 2006 г.)
13. (отм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.)
14. (зал. - ДВ, бр. 78 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г.)
15. Прокуратурата на Република България
16. Агенция "Пътна инфраструктура"
   
Приложение към чл. 12, ал. 1, т. 5
(Изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.)
Организации със звена за вътрешен одит
№ по Наименование
ред  
1. Агенция за социално подпомагане
2. Агенция по заетостта
3. Агенция "Митници"
4. Национална агенция за приходите
5. Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
6. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)
7. Селскостопанска академия
8. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Изпълнителна агенция по горите
9. Национална ветеринарномедицинска служба
10. Държавен фонд "Земеделие"
11. Фонд "Тютюн"
12. (зал. - ДВ, бр. 102 от 2006 г.)
13. (отм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.)
14. (зал. - ДВ, бр. 78 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г.)
15. Прокуратурата на Република България
   
Приложение към чл. 12, ал. 1, т. 5
(Изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.)
Организации със звена за вътрешен одит
№ по Наименование
ред  
1. Агенция за социално подпомагане
2. Агенция по заетостта
3. Агенция "Митници"
4. Национална агенция за приходите
5. Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
6. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)
7. Селскостопанска академия
8. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Изпълнителна агенция по горите
9. Национална ветеринарномедицинска служба
10. Държавен фонд "Земеделие"
11. Фонд "Тютюн"
12. (зал. - ДВ, бр. 102 от 2006 г.)
13. Държавна агенция по туризъм
14. (зал. - ДВ, бр. 78 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г.)
15. Прокуратурата на Република България
   
Приложение към чл. 12, ал. 1, т. 5
(Изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г.)
Организации със звена за вътрешен одит
№ по Наименование
ред  
1. Агенция за социално подпомагане
2. Агенция по заетостта
3. Агенция "Митници"
4. Национална агенция за приходите
5. Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
6. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)
7. Селскостопанска академия
8. Национално управление по горите
9. Национална ветеринарномедицинска служба
10. Държавен фонд "Земеделие"
11. Фонд "Тютюн"
12. (зал. - ДВ, бр. 102 от 2006 г.)
13. Държавна агенция по туризъм
14. (зал. - ДВ, бр. 78 от 2009 г., в сила от 02.10.2009 г.)
15. Прокуратурата на Република България
   
Приложение към чл. 12, ал. 1, т. 5
(Изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.)
Организации със звена за вътрешен одит
№ по Наименование
ред  
1. Агенция за социално подпомагане
2. Агенция по заетостта
3. Агенция "Митници"
4. Национална агенция за приходите
5. Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
6. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)
7. Селскостопанска академия
8. Национално управление по горите
9. Национална ветеринарномедицинска служба
10. Държавен фонд "Земеделие"
11. Фонд "Тютюн"
12. (зал. - ДВ, бр. 102 от 2006 г.)
13. Държавна агенция по туризъм
14. Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
15. Прокуратурата на Република България
   
Приложение към чл. 12, ал. 1, т. 5
(Изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)
Организации със звена за вътрешен одит
№ по Наименование
ред  
1. Агенция за социално подпомагане
2. Агенция по заетостта
3. Агенция "Митници"
4. Национална агенция за приходите
5. Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
6. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)
7. Селскостопанска академия
8. Национално управление по горите
9. Национална ветеринарномедицинска служба
10. Държавен фонд "Земеделие"
11. Фонд "Тютюн"
12. (зал. - ДВ, бр. 102 от 2006 г.)
13. Държавна агенция по туризъм
14. Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
   
Приложение към чл. 12, ал. 1, т. 5
(Изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.)
Организации със звена за вътрешен одит
№ по Наименование
ред  
1. Агенция за социално подпомагане
2. Агенция по заетостта
3. Агенция "Митници"
4. Национална агенция за приходите
5. Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
6. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г.) Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"
7. Селскостопанска академия
8. Национално управление по горите
9. Национална ветеринарномедицинска служба
10. Държавен фонд "Земеделие"
11. Фонд "Тютюн"
12. (зал. - ДВ, бр. 102 от 2006 г.)
13. Държавна агенция по туризъм
14. Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
   
Приложение към чл. 12, ал. 1, т. 5
(Изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2006 г.)
Организации със звена за вътрешен одит
№ по Наименование
ред  
1. Агенция за социално подпомагане
2. Агенция по заетостта
3. Агенция "Митници"
4. Национална агенция за приходите
5. Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
6. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г.) Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"
7. Национален център за аграрни науки
8. Национално управление по горите
9. Национална ветеринарномедицинска служба
10. Държавен фонд "Земеделие"
11. Фонд "Тютюн"
12. (зал. - ДВ, бр. 102 от 2006 г.)
13. Държавна агенция по туризъм
14. Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
   
Приложение към чл. 12, ал. 1, т. 5
(Изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г.)
Организации със звена за вътрешен одит
№ по Наименование
ред  
1. Агенция за социално подпомагане
2. Агенция по заетостта
3. Агенция "Митници"
4. Национална агенция за приходите
5. Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
6. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г.) Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"
7. Национален център за аграрни науки
8. Национално управление по горите
9. Национална ветеринарномедицинска служба
10. Държавен фонд "Земеделие"
11. Фонд "Тютюн"
12. Държавна агенция "Гражданска защита"
13. Държавна агенция по туризъм
14. Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
   
Приложение към чл. 12, ал. 1, т. 5
Организации със звена за вътрешен одит
№ по Наименование
ред  
1. Агенция за социално подпомагане
2. Агенция по заетостта
3. Агенция "Митници"
4. Национална агенция за приходите
5. Държавна агенция "Държавен резерв
  и военновременни запаси"
6. Изпълнителна агенция "Пътища"
7. Национален център за аграрни науки
8. Национално управление по горите
9. Национална ветеринарномедицинска служба
10. Държавен фонд "Земеделие"
11. Фонд "Тютюн"
12. Държавна агенция "Гражданска защита"
13. Държавна агенция по туризъм
14. Държавна агенция за информационни
  технологии и съобщения
   
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2020 | Реклама | За нас | Oбщи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов