Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CFO Справочник Наредби

НАРЕДБА № 34 ОТ 24 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ИНСТРУКТОР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА"
НАРЕДБА № 34 ОТ 24 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ИНСТРУКТОР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА"

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.20 от 12 Март 2004г., отм. ДВ. бр.86 от 30 Октомври 2009г.

Отменена с параграф единствен от Наредба за отменяне на Наредба № 34 от 2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Инструктор за обучение на водачи на моторни превозни средства" - ДВ, бр. 86 от 30 октомври 2009 г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 840040 "Инструктор за обучение на водачи на моторни превозни средства" от област на образование "Транспорт" и професионално направление 840 "Транспортни услуги" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 840040 "Инструктор за обучение на водачи на моторни превозни средства" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация за специалността 8400401 "Обучение на водачи на МПС".
Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.
Съдържание на държавното образователно изискване

Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Инструктор за обучение на водачи на МПС".
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Инструктор за обучение на водачи на моторни превозни средства" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Учебните планове и програми по чл. 3, ал. 1 за професионално образование се прилагат от учебната 2004/2005 г., а за професионално обучение - от влизането в сила на тази наредба.
§ 2. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г. включително по специалности и професии от професионалното направление "Транспорт" от Списъка за специалностите и професиите за професионалните училища на МОНК от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.
§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на образованието и науката.
§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
Приложение към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Инструктор за обучение на водачи на моторни превозни средства"
Професионално направление:
 
840 Транспортни услуги
 
Наименование на професията:
 
840040 Инструктор за обучение на водачи
  на моторни превозни средства
1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище
В табл. 1 са представени специалността, включена в професията "Инструктор за обучение на водачи на МПС" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение (2001), и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.
Таблица 1
Специалност Степен на Минимално
  професионална входящо
  квалификация образователно
    равнище
8400401 Обучение четвърта Завършено
  за водачи   средно об-
  на МПС   разование
1.2. Други изисквания към кандидатите за обучение по професията "Инструктор за обучение на водачи на МПС" (табл. № 2)
Таблица 2
Входяща професионална правоспособност:
За кат. "М" - да притежава правоспособност
  за управление на МПС от кат. "А"
  или кат. "В"
За кат. "А1" и "А" - да притежава правоспособност
  за управление на МПС от кат. "А"
За кат. "В1", "В", - да притежава правоспособност
"С1" и "С" за управление на МПС от кат. "С"
За кат. "D1", "D" - да притежава правоспособност
  за управление на МПС от кат. "D"
За кат. "B+E", - да притежава правоспособност
"C1+E" и "C+E" за управление на МПС от кат.
  "C+E"
За кат. "D1+E" - да притежава правоспособност
и "D+E" за управление на МПС от кат.
  "D +E"
За кат. "Ткт" - да притежава правоспособност
  за управление на МПС от кат. "С"
За кат. "Ттб" - да притежава правоспособност
  за управление на МПС от кат.
  "Ттб" и кат. "С"
За кат. "Ттм" - да притежава правоспособност
  за управление на МПС от кат.
  "Ттм" и кат. "С"
Други входящи изисквания към кандидата за обучение:
- да е придобил правоспособност за управление на МПС най-малко 5 години преди датата на кандидатстване;
- да не е наказван с "лишаване от право да управлява МПС" или да са изминали най-малко 3 години от налагане на наказанието;
- да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер.
1.3. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение трябва да бъде физически здрав, психически устойчив, с нормален слух и обоняние, нормално (или коригирано) зрение и нормално цветоусещане, т.е. годен да упражнява професията "Инструктор за обучение на водачи на МПС", което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна (чл. 14 ЗПОО).
Когато по време на обучението се установи, че кандидатът не отговаря на изискванията за физическа годност за съответната категория, обучаваният трябва да се яви на нов медицински преглед. Ако при повторния преглед се установи противопоказно за професията заболяване, обучението се прекратява.
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалности
Основните характеристики на профила на професията, диференцирани по специалности, са представени в табл. 3.
Таблица 3
Описание на Предмети Професионални компетенции
  трудовите дейности и средства знания за умения за професионално-
  (задачи) на труда     личностни качества
1 2 3 4 5 6
Специалност 8400401 "Обучение на водачи на МПС"
1. А. Дейности за теоре- Материали: - системи за обучение; - планиране, Общи:
  тично обучение: - учебна документация; - модели за обучение; организиране и - комуникативност;
  1. Планира и организира - учебна литера- - таксономия и провеждане на процеса - коректност и такт;
  учебен процес; тура; таксономията на Блум; на обучение в - отговорност;
  2. Познава, разбира и - дидактически - избор на учебно съответствие с - умения за вземане на
  ползва учебна материали (помагала, съдържание за основните цели и решения;
  документация; каталози, макети, схеми, обучението по теория и закономерности; - добра памет;
  3. Подбира и прилага видеофилми, слайдове, практика; - подбор и приложение - работа в екип;
  подходящи методи, диапозитиви, програмни - принципи на обучение; на съвременни активни - взискателност;
  средства, учебни продукти и др.); - методи и средства за методи за обучение, - търпение и упо-
  материали и - образци на документи обучение; стимулиране и контрол; ритост;
  инструментариум; относно управлението - организационни форми - подбор на - издръжливост на
  4. Подготвя учебния на за обучение; целесъобразни напрегната работа и
  кабинет за работа; МПС. - проблемно обучение, структури на урока в стрес;
  5. Организира и Средства на труда: програмирано обучение; съответствие с целите и - планиране и
  контролира - учебна дъска; - методи за контрол и съдържанието на организиране на
  самостоятелната работа - магнитна дъска; оценка; обучение по теория; дейността;
  на курсистите по теория; - шрайбпроектор; - учебен процес; - приложение на - съобразителност;
  6. Организира, - аспектомат; - методи на традиционни модели и - логическо мислене;
  управлява и контролира - видеомагне- научно-педагогическите системи за обучение в Специфични:
  познавателната дейност тофон; изследвания и съответствие с - наблюдателност и
  на курсистите; - компютър; експериментално- иновациите в концентрация на
  7. Оценява резултатите - учебно МПС; приложна дейност; педагогическата теория вниманието;
  от подготовката на - автотренажор; - видове уроци; и практика; - бързина и точност на
  обучаваните;   - дидактика като - приложение на сетивно-моторната
  Дейности за   система; индивидуален подход в реакция;
  практическо обучение:   - характеристики на обучението, съобразен с - чувство за разстояние
  8. Планира, организи-   нравственото и психо-физиологическите и скорост;
      естетическото особености  
      възпитание;    
  ра и провежда - учебна площадка (или - понятия на на обучаваните; - способност за бърза
  обучението по практика; учебен полигон); педагогическата - организиране на адаптация "светло"-
  9. Подготвя учебната - лични предпазни психология; разнообразните видове "тъмно";
  площадка (полигон) за средства - различни самостоятелна работа; - прогностично мислене;
  работа; Нормативни психологически теории - реализиране на - пространствена
  10. Подготвя учебното актове: за учене; конкретни възпитателни представа и въобра-
  МПС за работа; - Кодекс на труда; - основни психически и развиващи задачи в жение;
  11. Обяснява - ЗДвП; процеси; обучението чрез - технически усет и
  устройството на - Търговски закон; - различни познавателни прилагане на способност;
  основните възли на - Закон за процеси; целесъобразни методи, - добри обноски и
  МПС; счетоводството; - характеристики на похвати и средства; външен вид.
  12. Демонстрира - Данъчно-процесуален психологията на - поставяне акцент върху  
  извършването на кодекс; личността; възпитанието и  
  основните операции по - Закон за облагане - психологически развитието на  
  техническото доходите на проблеми на личността; обучаваните с цел  
  обслужване на МПС; физическите лица. - различни типове формиране на  
  13. Контролира управ-   личности; безопасно (неагресивно)  
  лението на МПС от   - различни видове темпе- поведение;  
  мястото на ин-   раменти на личността;    
  структора.        
      - комбиниран урок; - подбор на процедури  
      - урок за нови знания и за обучение в  
      други видове уроци; зависимост от  
      - формална и различните видове  
      неформална структура темпераменти на  
      на обучаваните;  
      учебното съдържание - подбор на процедури  
      на дисциплините; за възпитание на  
      - методи за генериране безопасно поведение;  
      на познавателни задачи    
      и тяхното адаптиране - методическо  
      към обучаваните според разработване на  
      равнището на отделните теми от  
      подготовка и учебната  
      възможности;    
      - аудио-визуални програма на  
      средства в обучението; дисциплината;  
      - информационни - разработване или  
      технологии в конструиране на  
      обучението; дидактически тестове;  
      - дидактически - подбор и адаптиране  
      материали; на учебното съдържание  
      - технически средства за към потребностите и  
      обучение; възможностите на  
      - дистанционно обучаваните;  
      обучение; - подготовка и  
      - модели за обучение; използване на средства  
      - входящ контрол; за онагледяване на  
      - текущ контрол; учебното съдържание;  
      - краен контрол; - подготовка и  
      - целеполагане; използване на модели и  
      - индивидуален план; задания за практическа  
      - психологически теории работа;  
      за учене; - демонстриране и  
      - дидактически тест; обясняване на процесите  
      - точкови и бални скали и явленията, свързани с  
      за оценка; безопасното  
      - предназначението, управление на МПС;  
      разположението и - планиране, подготовка  
      принципа на действие и организиране  
      на основните агрегати, практическата работа на  
      възли и системи на МПС; обучаваните под  
      - задължителни формата на задачи;  
      операции от    
      техническото - описване крайните  
      обслужване на МПС; резултати, които трябва  
      - основни правила за да постигне обучаемият  
      осигуряване на след завършването на  
      безопасни условия на обучението за водач на  
      обучение и труд при МПС;  
      различните пътни - дефиниране целите на  
      условия; обучението активно  
      - работно място на (операционално);  
      водача и системите за - конкретизиране целите  
      управление на МПС; на обучение за всяко  
      - за икономично и занятие по теория и  
      екологично управление практика;  
      на МПС; - определяне входното  
      - за средства за ниво на всеки обучаем;  
      противопожарна и - разработване на  
      аварийна безопасност; индивидуален план за  
        всеки обучаем;  
        - използване на готови  
        програми за обучение,  
        подпомагано с  
        компютър;  
        - организиране на  
        познавателната дейност  
        на обучаваните;  
        - провеждане на  
        входящ, текущ и краен  
        контрол;  
        - използване на  
        шрайбпроектор,  
        аспектомат, видео,  
        компютър за  
        онагледяване на  
        обучението;  
        - използване на  
        мултимедийни системи  
        за обучение;  
        - демонстриране  
        работата с основните  
        агрегати, възли и  
        системи на МПС;  
        - демонстриране на  
        задължителните  
        основни операции от  
        техническото  
        обслужване на МПС;  
2. Дейности по управле- Касов апарат - нормативни актове, - ползване на - отговорност;
  ние и финанси: Компютърна система, свързани с дейността; нормативни актове, - комуникативност;
  1. Води необходимата софтуер - съдържание на свързани с дейността; - лоялност;
  документация в Консумативи, материали договорите; - попълване на - коректност
  съответствие със и документация - приходи и разходи на договори;  
  законовите разпоредби; Законови и нормативни фирмата; - планиране на  
  2. Управлява документи - особености на пазара приходите и разходите  
  материални и финансови Образци, формуляри, на този тип услуга и на фирмата;  
  средства; бланки участващите в него - ценообразуване на  
  3. Подготвя   субекти (клиенти, стоки и услуги;  
  необходимата   конкуренти, партньори) - изготвяне на клиентски  
  документация за   - управление на спецификации и оферти;  
  явяване на курсистите   персонал; - управление на  
  на изпит за   - управление на продажбите;  
  придобиване на   финансови средства и - попълване на първични  
  правоспособност за   счетоводна отчетност счетоводни документи;  
  управление на МПС.     - изготвяне на  
        документи за Държавно  
        обществено осигуряване  
        и здравно осигуряване;  
        - проучване  
        възможностите на  
        пазара на труда;  
        - организация на  
        рекламната дейност на  
        фирмата;  
        - правилно водене и  
        съхраняване на  
        необходимата  
        документация;  
3. Спазва изискванията за: Учебно МПС - видове превозни - подготовка на МПС за  
  1. Безопасност на Лични предпазни средства; безопасно управление;  
  движението по пътищата средства - видове участници в - безопасно управление  
  2. Осигуряване на Средства за пожарна и движението; на МПС при различни  
  здравословни и аварийна безопасност - средства за пътни условия.  
  безопасни условия на ЗДвП регулиране на    
  обучение и   движението;    
      - правила за регулира-    
  труд;   не на движението; - вземане на правилни  
  3. Противопожарна и   - факторите, които решения при различни  
  аварийна безопасност.   оказват влияние върху пътно-транспортни  
      поведението на ситуации;  
      водачите; - формиране на  
      - задълженията и правилно поведение при  
      отговорностите на ПТП;  
      водачите; - попълване на  
      - правила за поведение необходимите  
      на водача при ПТП; документи при ПТП;  
      - реда за документиране    
      на произшествието;    
      - правила за - спазване на правилата  
      осигуряване на за здравословни и  
      здравословни и безопасни условия на  
      безопасни условия на обучение и труд;  
      обучение и труд; - спазване на правилата  
      - правила за за противопожарна и  
      противопожарна и аварийна  
      аварийна безопасност; безопасност;  
      - правилно ползване на - правилно ползване на  
      средства за пожарна и средства за пожарна и  
      аварийна безопасност; аварийна безопасност;  
      - икономично и - икономично и  
      екологично управление екологично управление  
      на МПС. на МПС.  
2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление
Професионалното направление "Транспортни услуги" е едно от най-динамично развиващите.
Местоположението на Република България, предстоящото приемане на страната в Европейския съюз и НАТО, очакваното повишаване на стандарта на живот предопределят по-нататъшното нарастване на транспортните потоци и разширяване на пътната мрежа. Тези фактори са предпоставка всеки гражданин да желае да придобие знания и умения за управление на МПС.
Тенденциите в развитието на професионалното направление са:
- необходимост от обучение на висококвалифицирани и отговорни пред обществото специалисти;
- непрекъсната квалификация на обучаващите водачи на МПС в съответствие с интензивното развитие на транспортните услуги.
2.3. Възможности за професионална реализация
Придобилите четвърта степен на професионална квалификация по професията "Инструктор за обучение на водачи на МПС" имат възможности за професионална реализация като:
- инструктор в обучаваща институция за подготовката на водачи на МПС;
- организатори по осигуряването на безопасността на движението в транспортни фирми;
- учители в професионални гимназии и училища при условие, че притежават образователно-квалификационна степен "специалист по...", "бакалавър" или "магистър" и педагогическа правоспособност.
2.4. Възможности за повишаване на професионалната квалификация
След придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професията "Инструктор за обучение на водачи на МПС" обучаваният има право да се обучава и за придобиване на професионална квалификация за провеждане на изпити на кандидати за водачи на МПС.
3. Цели на обучението
Основната цел на обучението е придобиването на теоретични знания, практически умения, управленческа подготовка и развиването на личностни и професионални качества за изпълнение на типични трудови дейности, свързани с организацията и провеждането на обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС.
3.1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
3.1.1. Здравословно и безопасно упражняване на изучаваната професия и опазване на околната среда.
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да:
- познава и използва личните предпазни средства;
- знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, не замърсява с работата си околната среда;
- знае възможните опасни ситуации в процеса на трудовата дейност за професията; основните правила за безопасна работа на работното място (учебния кабинет, учебното МПС, учебния полигон (площадка) и на пътя);
- разбира необходимостта от вземане на превантивни мерки за опазване на здравето на обучаваните, участниците в движението и защита на околната среда;
- прилага знанията, свързани с безопасна работа в различни ситуации, и да реагира адекватно при оказване на първа долекарска помощ на пострадал по време на авария или ПТП;
- анализира създадената ситуация и да реагира своевременно по начин, който не застрашава живота и здравето на себе си и на околните;
- прилага знанията и уменията за здравословни и безопасни условия на труд, като правилно организира дейността си на работното място;
- оценява опасните ситуации и да избере най-безопасния начин според професионалните си компетенции за решаване на възникнал проблем по време на трудовата дейност.
3.1.2. Комуникативни и езикови знания и умения.
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да:
- умее да използва техническа терминология;
- умее да формулира въпроси;
- умее да води професионален разговор (диалог);
- умее да създава интерес и мотивация у обучаваните;
- анализира и прави оценка на извършената работа под формата на устен и писмен доклад;
- умее да общува с обучаваните;
- разбира при четене стандартна техническа и нормативна документация на чужд език, като я използва пряко в работата си;
- открива същественото и важните подробности в инструкции, технически упътвания и схеми за монтаж, техническо обслужване и ремонт на моторни превозни средства;
- изяснява основната идея в кратки и ясни инструкции за изпълнение на задачи по време на учебния процес;
- попълва писмено информация, засягаща параметри на извършваните от него дейности, във формуляри, отчети, въпросници;
- формулира бележки, отнасящи се до условията за безопасност, и други препоръки към използващите съответните моторни превозни средства.
3.1.3. Трудово-правни и икономически знания и умения.
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да:
- познава и прилага правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
- познава и прилага договорните отношения между работодател и работник;
- познава структурата и правомощията на лицата във фирмата и на институциите в системата на обучение на водачи на МПС;
- познава и прилага системите за заплащане на труда;
- умее да управлява финансовите и материалните средства на фирмата;
- умее да делегира права и отговорности;
- умее да планира и организира рекламната дейност на фирмата;
- умее да води отчетна документация на фирмата;
- умее да подбира, пестеливо използва и съхранява правилно: енергия, горива и други експлоатационни материали; ръчни и механизирани инструменти; контролно-измервателни уреди;
- спазва изискванията по охрана на труда, техника на безопасност, противопожарна и аварийна безопасност.
3.1.4. Умения за работа в екип.
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да:
- участва при разпределяне на задачите между членовете на екипа, да им съдейства и търси помощ от тях;
- се отнася с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена.
3.2. Подцели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията задължителна професионална подготовка
3.2.1. Компетенции по процеса на обучение.
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да:
- организира учебен процес, като използва съответната учебна и учебно-помощна документация;
- дефинира и конкретизира груповите и индивидуалните цели на обучението;
- подбира съдържание на обучението в зависимост от учебните цели и индивидуалните особености на обучаваните;
- различава видовете личности и прилага различни подходи за общуване с тях;
- подбира и прилага подходящите принципи за обучение по теория и практика;
- подбира и прилага подходящите методи и средства за обучение;
- подбира и прилага подходящите организационни форми за обучение;
- подбира и прилага подходящи методи за контрол и оценка;
- подбира и прилага адекватни на личността методи за формиране безопасно поведение като водач на МПС;
- използва съвременни образователни технологии в процеса на обучение.
3.2.2. Компетенции по финанси и управление на дейността.
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да:
- познава и подготвя необходимата документация за издаване разрешение за упражняване на професията;
- познава структурата и правомощията на лицата в фирмата и на институциите в системата на обучение на водачи на МПС - ДНСП, Направление "Пътна полиция", ДАИ, МОН и др.;
- познава дейностите, свързани с обучението на водачи на МПС, задълженията, произтичащи от нормативните актове, данъчната администрация, контролно-техническите пунктове за проверка на техническата изправност на МПС, застрахователните компании и др.;
- познава и подготвя необходимата документация за явяване на обучаваните на изпит пред изпитната комисия;
- умее да организира групово и индивидуално обучение на водачи на МПС;
- решава законосъобразно постъпили жалби и възражения от обучаваните;
- взема управленски решения по прилагане на нормативната база при организацията на учебния процес;
- умее да възлага задачи;
- оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните документи;
- познава и използва на практика нормативната документация - закони, правилници, наредби, инструкции, предписания и др.;
- познава, изготвя и използва на практика задължителната учебна документация - учебни дневници, графици на занятията, кормилни книжки и др.;
- познава и използва на практика учебно-техническата документация - сборници, каталози, чертежи, планове, схеми и др.
3.2.3. Компетенции по устройство на МПС.
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да:
- описва и обяснява видовете двигатели, тяхното устройство, принцип на действие и експлоатация;
- описва и обяснява предназначението на основните агрегати, възли и системи на МПС;
- описва и обяснява разположението на основните агрегати, възли и системи на МПС;
- описва и обяснява общото устройството и конструктивните особености на основните агрегати, възли и системи на МПС;
- описва и обяснява принципа на действие и експлоатацията на основните агрегати, възли и системи на МПС;
- изброява и обяснява съдържанието на задължителните ежедневни прегледи и основни операции, за да се поддържа технически изправно МПС;
- извършва и обяснява задължителните ежедневни прегледи и основни операции, за да се поддържа технически изправно МПС;
- извършва и обяснява елементарни ремонти на МПС;
- познава и обяснява предназначението, функциите, начините за безопасна работа с инструменти и измервателни уреди и спазва правилата за работа с тях;
- изброява и описва тези агрегати на МПС, които представляват опасност за човека и околната среда.
3.2.4. Компетенции по управление на МПС.
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да умее да:
- описва и изпълнява основните операции за подготовката на учебното МПС за безопасно управление;
- описва и изпълнява основните операции с органите за управление на МПС;
- описва и обяснява специфичните маневри при управление на МПС;
- описва и обяснява основните правила за поведение на водача при управление на МПС;
- прилага усвоените теоретични знания за обучение на водачи на МПС при обучението за различните категории МПС;
- описва и обяснява правилата за безопасно управление на МПС при различни пътни условия;
- демонстрира безопасно управление на МПС в различни реални пътни условия.
3.2.5 Компетенции по методика за обучението на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС.
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да:
- познава и спазва специфичните изисквания за подготовка на МПС за провеждане на учебен процес;
- познава и спазва специфичните изисквания за подготовка на учебния кабинет;
- познава и спазва специфичните изисквания за подготовка на учебната площадка (полигон) за провеждане на учебен процес;
- познава и спазва специфичната технологична последователност за изпълнение на обучаващите функции;
- синтезира усвоените знания и умения за правилно организиране на работното си място;
- анализира условията за работа и съобразно с тях да извършва съответните обучаващи и трудови дейности.
3.2.6. Компетенции по БДП.
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да:
- познава, описва и обяснява видовете превозни средства и различните участници в движението;
- познава, описва и обяснява специфичните особености на различните пътища;
- познава, описва и обяснява правилата за движение по пътищата;
- описва и обяснява средствата за регулиране на движението по пътищата;
- познава, описва, обяснява и прилага на практика нормите и средствата, използвани за регулиране на движението;
- познава, описва и обяснява факторите, които оказват влияние върху поведението на водачите;
- познава, описва и обяснява задълженията и отговорностите на водачите на МПС;
- познава Закона за движение по пътищата.
3.2.7. Компетенции по ПТП.
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да:
- познава, описва, обяснява и прилага на практика правилата и нормите на поведение при ПТП;
- познава, описва и обяснява реда за документиране на ПТП.
4. Съдържание на обучението
Съдържанието на обучението по общозадължителната и специализираната професионална подготовка, определени с ДОИ за професията "Инструктор за обучение на водачи на МПС", се реализира чрез учебен план и учебни програми, които се разработват от съответната обучаваща институция.
Учебният план определя характера и насочеността на обучаващата институция (професионално училище, професионална гимназия, колеж, център за професионално обучение и др.). Той се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система.
Учебният план съдържа броя и наименованието на изучаваните предмети (модули), техния хорариум и последователност на изучаването им и начина на оценяване.
Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично учебното съдържание, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.
Съдържанието на обучението по професия "Инструктор за обучение на водачи на МПС" - четвърта степен на професионална квалификация, е представено в табл. 4.
Таблица 4
Съдържание на обучението
Професионални Тематични
  компетенции области
1 2 3
Обща задължителна професионална подготовка -
единна за всички професионални направления
1. Да познава и използва лични- Здравословни и безо-
  те предпазни средства; да знае пасни условия на труд
  и прилага основните правила Пожарна и аварийна
  за безопасна работа на работ- безопасност
  ното място, да не замърсява Опазване на околна-
  с работата си околната среда. та среда
    Техника на безопас-
    ност и охрана на труда
2. Да използва техническа тер- Правопис и право-
  минология; да задава въпроси; говор
  да умее да води професиона- Възрастова и детска
  лен разговор (диалог); да фор- психология
  мулира проблеми; да умее да Психология на
  създава интерес и мотивация водача
  у обучаваните; да умее да об- Чужди езици
  щува с обучаваните; да разби-  
  ра при четене стандартна тех-  
  ническа и нормативна доку-  
  ментация на чужд език, като я  
  използва пряко в работата си;  
  да изяснява основната идея в  
  кратки и ясни инструкции за  
  изпълнение на задачи по вре-  
  ме на учебния процес; да об-  
  щува с разбираеми изрази.  
3. Да познава правата и задъл- Трудово право
  женията си като участник в Социално осигу-
  трудовия процес съгласно ряване
  Кодекса на труда; да разбира Финанси на малката
  договорните отношения меж- фирма
  ду работодател и работник; Счетоводство на
  да познава структурата и пра- малката фирма
  вомощията на лицата във фир- Мениджмънт на
  мата и на институциите в сис- малката фирма
  темата на обучение на водачи Законови и подзако-
  на МПС; да познава и прила- нови нормативни
  га системите за заплащане на актове
  труда; да умее да управлява фи- Организация и управ-
  нансови и материални средст- ление на дейността
  ва; да умее да води отчетна Кодекс на труда
  документация. Административно-
    наказателна отго-
    ворност
4. Да участва при разпределяне Психология на лич-
  на задачите между членовете ността
  на екипа, да им съдейства и  
  търси помощ от тях; да се от-  
  нася с чувство за отговорност  
  при изпълнение на задачата,  
  която му е възложена.  
Специфични компетенции, формирани при обуче-
нието по специфичната за професията задължи-
телна професионална подготовка
5. Да организира учебен процес, Дидактика
  като използва съответната Педагогическа
  учебна и учебно-помощна до- психология
  кументация; да подбира съ- Методика на
  държание на обучението в за- обучение
  висимост от учебните цели и Образователни
  индивидуалните особености технологии
  на обучаваните; да подбира и Доцимология
  прилага подходящите прин-  
  ципи за обучение по теория и  
  практика; да подбира и при-  
  лага подходящите методи и  
  средства за обучение; да под-  
  бира и прилага подходящи  
  методи за контрол и оценка;  
  да подбира и прилага адек-  
  ватни на личността методи  
  за формиране безопасно по-  
  ведение като водач на МПС;  
  да използва съвременни об-  
  разователни технологии в  
  процеса на обучение.  
6. Да познава структурата и пра- Фирмена органи-
  вомощията на лицата във фир- зация
  мата и на институциите в сис- Техническа докумен-
  темата на обучение на водачи тация
  на МПС - ДНСП, Направле- Законови и подзако-
  ние "Пътна полиция", ДАИ, нови нормативни
  МОН и др.; да познава дейно- актове
  стите, свързани с обучението Чертане и техническа
  на водача на МПС, задълже- документация
  нията, произтичащи от норма- Кодекс на труда
  тивната уредба; да управлява Държавна админи-
  материални и финансови ре- страция
  сурси; да делегира права и от- Финанси
  говорности; да планира и ор-  
  ганизира рекламна дейност;  
  да взема управленски решения  
  по прилагане на нормативна-  
  та база при организацията на  
  учебния процес; да оценява  
  качеството на извършената  
  работа в съответствие с нор-  
  мативните документи; да поз-  
  нава и използва на практика  
  учебно-техническата докумен-  
  тация - сборници, каталози,  
  чертежи, планове, схеми и др.;  
  да спазва изискванията по ох-  
  рана на труда, техника на без-  
  опасност, противопожарна  
  и аварийна безопасност.  
7. Да описва и обяснява пред- Двигатели с вътреш-
  назначението, разположе- но горене
  нието, устройството и прин- Теория и конструкция
  ципа на действие на основни- на МПС
  те агрегати, възли и системи Експлоатация
  на МПС; да описва и обяс- на МПС
  нява видовете двигатели, Техническо
  тяхното устройство, принцип обслужване
  на действие и експлоатация;  
  да изброява, извършва и обясня-  
  ва задължителните ежедневни  
  прегледи и основни операции,  
  за да се поддържа технически  
  изправно МПС; да извършва  
  елементарни ремонти на МПС.  
8. Да описва и изпълнява основ- Управление на МПС
  ните технологични операции Механика
  за безопасно управление на Динамика
  МПС; да разпознава и обясня- Кинематика
  ва най-често срещаните повре-  
  ди в моторните превозни сред-  
  ства, причините за тях, влия-  
  нието, което оказват върху без-  
  опасността на движението,  
  средствата за разкриването и  
  ремонта им; да прилага ус-  
  воените теоретични знания за  
  обучение на водачи на МПС  
  при обучението за различните  
  категории МПС.  
9. Да познава и спазва специ- Частна методика
  фичните изисквания за подго- на обучението на
  товка на МПС за провеждане водачи на МПС
  на учебен процес; да познава Образователни
  и спазва специфичната техно- технологии
  логична последователност за  
  изпълнение на обучаващите  
  функции; да синтезира усвое-  
  ните знания и умения за пра-  
  вилно организиране на работ-  
  ното си място.  
10. Да познава, описва и обясня- Закон за движението
  ва видовете превозни средства по пътищата
  и различните участници в дви- Подзаконови норма-
  жението по пътищата; да поз- тивни актове на
  нава, описва, обяснява и при- ЗДвП
  лага на практика нормите и Методика
  средствата, използвани за ре- Образователни
  гулиране на движението; технологии
  да познава, описва и обяснява Дидактически
  правилата за движение по пъ- средства
  тищата; да познава, описва и  
  обяснява факторите, които  
  оказват влияние върху пове-  
  дението на водачите; да поз-  
  нава, описва и обяснява за-  
  дълженията и отговорностите  
  на водачите на МПС.  
11. Да познава, описва, обяснява ЗДвП
  и прилага на практика прави- Административно-
  лата и нормите на поведение наказателна
  при ПТП; да познава, описва отговорност
  и обяснява реда за докумен- Закон за застраховане
  тиране на ПТП.  
5. Система за оценяване и сертифициране
Знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните се оценяват в институциите на системата за професионално образование и обучение в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за системата за оценяване (ДВ, бр. 37 от 2003 г.). При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението.
Оценяването се извършва на две нива - междинно и изходно.
Входящото образователно равнище и професионално-личностните качества се оценяват според степента на постигане и се удостоверява с диплома за средно образование.
Правоспособността за управление на МПС се удостоверява със свидетелство за управление на МПС.
Системата за оценяване е точкова, а оценките от проверките се преизчисляват по шестобалната система.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. По теория се използва точкова система за оценяване. Оценката по шестобалната система се определя с помощта на табл. 5.
слаб 2 - не е осмислил основни понятия, не умее да ги дефинира и не познава основни факти, процеси, явления и зависимости;
среден 3 - обучаваният е овладял терминологията, умее да представи усвоените знания;
добър 4 - обучаваният разбира и обяснява факти и методи;
мн. добър 5 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;
отличен 6 - обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации, прави оценки, сравнява, създава критерии за оценяване.
Таблица 5
Бална 2 3 4 5 6
оценка          
Точкова 0 - 51 - 66 - 83 - 93 -
оценка % 50 % 65 % 82 % 92 % 100 %
5.1.2. По практика се използва точкова система за оценяване. Оценката по шестобалната система се определя с табл. 6.
Обучаващите трябва да формулират качествените и количествени критерии за поставяне на оценки "НЕ" или "ДА":
"Не" - обучаваният има пропуски при извършването на необходими дейности, свързани с поддръжката, подготовката и управлението на учебното МПС;
"Да" - обучаваният извършва всички необходими дейности, свързани с поддръжката, подготовката и управлението на учебното МПС.
Таблица 6
Бална скала НЕ ДА
Точкова скала % 0 - 95 % 96 - 100 %
5.1.3. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно изпитване, практически задачи и др. Тези инструменти трябва да се апробират и да отговарят на ДОИ за система на оценяване и ДОИ за придобиване на професионална квалификация по професията "Инструктор за обучение на водачи на МПС".
5.2. Оценяване на изхода от обучението
Изпитите за придобиване на степен на професионална квалификация са два - по теория и по практика на професията, и се провеждат в съответствие с изискванията на чл. 34 - 37 ЗПОО и Наредба № 3 от 2003 г. за системата за оценяване - глава 4, раздели I и II.
Организацията и съдържанието на изпитите за придобиване на степен на професионална квалификация са съгласно чл. 34 ЗПОО.
Изпитите по теория и по практика на професията се провеждат по национални изпитни програми (чл. 36, ал. 1 ЗПОО).
Изискванията към комисиите за провеждане на изпитите за придобиване на степен на професионална квалификация са определени в чл. 35 ЗПОО. В състава на комисиите за провеждане на изпитите с равни квоти се включват представители на обучаващата институция, на работодателите, както и на работниците и служителите от отрасъла. Представителите на обучаващата институция са учители или други лица, извършващи професионална подготовка. Представителите на работодателите са с квалификация от съответната професионална област, а на работниците и служителите - с квалификация и трудов стаж не по-малък от 4 години по съответната професия.
5.2.1 Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 7.
Таблица 7
Критерии Показатели Тежест
      (%)
1. Усвоени зна- - знания за планиране и ор- 80
  ния за различ- ганизиране на учебен процес  
  ни дейности и ползване на учебна доку-  
  като препо- ментация;  
  давател - знания за подбор на подхо-  
    дящи методи, средства, учеб-  
    ни материали и инструмента-  
    риум при обучението на вода-  
    чи на МПС и за подготовка на  
    учебния кабинет за работа;  
    - знания за организацията и  
    провеждането на обучение-  
    то по теория;  
    - знания за организиране на  
    самостоятелната работа на  
    курсистите по теория;  
    - знания за организиране на  
    управлението и контрола на  
    познавателната дейност на  
    курсистите;  
    - знания за оценяване на пос-  
    тиженията и подготовката на  
    обучаваните;  
    - знания за организацията и  
    провеждането на обучението  
    по практика;  
    - знания за подготовката на  
    учебното МПС за работа;  
    - умение да описва устрой-  
    ството на основните възли  
    на учебното МПС;  
    - умения да обяснява управ-  
    лението на МПС от съответ-  
    ната категория от мястото  
    на инструктора.  
2. Усвоени зна- - знания за личните пред- 10
  ния за здраво- пазни средства;  
  словно и без- - знания за основните пра-  
  опасно упраж- вила за безопасна работа при  
  няване на про- експлоатацията на МПС;  
  фесията и - знания за опазване на окол-  
  опазване на ната среда;  
  околната - знания за предпазване на  
  среда своя живот и здраве и на  
    околните;  
    - знание за безопасна работа  
    на работното място;  
    - разпознаване на опасни си-  
    туации в процеса на работа  
    и своевременно реагиране;  
    - описание на начините за  
    оказване на долекарска по-  
    мощ при ПТП;  
    - знание за икономично и  
    екологично използване на  
    експлоатационни материали.  
3. Усвоени тру- - умее да формулира проб- 10
  довоправни леми, да задава въпроси,  
  и икономи- да прави отчет за извърше-  
  чески знания ната работа;  
    - знание за спазване на об-  
    щите норми на трудовото  
    законодателство;  
    - знание за правата и задъл-  
    женията си като участник в  
    трудовия процес съгласно  
    нормативните актове;  
    - знания за системите за  
    заплащане на труда.  
    Общо: 100
Превръщането на оценката от точковата система в бална се извършва по формулата:
Бална оценка = 0,06 x броя точки
5.2.2. Изпит по практика.
Критериите и показателите за оценяване и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 8.
Таблица 8
Критерии Показатели Тежест
      (%)
1. Умения за - избира и ползва правилно 20
  безопасно лични предпазни средства;  
  упражнява- - използва по безопасен на-  
  не на про- чин предметите и средствата  
  фесията на труда;  
    - разпознава възможните  
    опасни ситуации в пътното  
    движение;  
    - опазва околната среда.  
2. Умения за - проверка на органите и 10
  подготовка системите, свързани с без-  
  на МПС за опасността на движението;  
  обучение - регулиране на седалката за  
    правилно седящо положение;  
    - регулиране на огледалата  
    за виждане назад.  
3. Умения за - владеене управлението на 60
  обучение по МПС от мястото на инст-  
  управление руктора;  
  на МПС - спазване изискванията на  
    ЗДвП и подзаконовите нор-  
    мативни актове;  
    - анализиране действията на  
    обучавания; обучение по при-  
    ложение на правилата за  
    движение.  
4. Умения за - проверка на техническата 10
  поддръжка изправност на възлите и  
  на техничес- уредбите на МПС;  
  ки изправно - отстраняване на симулира-  
  МПС ни неизправности на МПС.  
    Общо: 100
Превръщането на оценката от точковата система в бална се извършва по формулата:
Бална оценка = 0,06 x броя точки
5.3. Удостоверяване на професионалното обучение
Документите, с които се удостоверява придобитата степен на професионална квалификация, са регламентирани в чл. 38 ЗПОО.
Съдържанието на документите се определя съгласно ДОИ за документите за системата на народната просвета и ДОИ за придобиване на квалификация по професии.
6. Изисквания към материална база
Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в учебни работилници или базови обекти (предприятия), при предварително сключени договори.
6.1. Учебен кабинет
В учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията.
6.1.1. Основно оборудване - работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), работно място на обучаващия (работна маса и стол), учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, дъска за писане, шрайбпроектор, аспектомат, видеомагнетофон, персонален компютър и други средства за обучение и дидактическа техника.
6.1.2. Учебни помагала: демонстрационни табла, схеми, диапозитиви, слайдове, макети и модели; реални образци; онагледяващи табла; учебни видеофилми; програмни продукти; каталози, инструкции, справочници, технически паспорти и др., съобразени с преподаваното учебно съдържание; закони и нормативни актове.
Учебният кабинет трябва да е осигурен със схема за евакуация.
6. 2. Учебна работилница
Помещението, използвано за учебна работилница за провеждане на практическото обучение, трябва да има необходимото обзавеждане, учебно-технически средства и материали.
6.2.1. Основно оборудване: учебна дъска с площ не по-малка от 0,7 м2; шкаф за инструменти; работно място за преподавателя; работно място за всеки обучаван; технически средства; комплекти инструменти за монтаж и демонтаж, шлосерски инструменти, контролно-измерителни уреди и апаратура; машини, апарати и съоръжения.
6.2.2. Учебни помагала: демонстрационни табла, схеми, диапозитиви, слайдове, макети и модели, табла; комплект техническа документация за МПС.
В учебната работилница трябва да бъдат осигурени: лични предпазни средства, средства за осигуряване на противопожарна и аварийна безопасност, схема за евакуация.
6.3. Учебна площадка (учебен полигон)
Учебната площадка (учебен полигон) за провеждане на практическото обучение по управление на моторни превозни средства е с форма и размери, които позволяват постигане на целите, дефинирани с настоящото ДОИ, и е оборудвана с жалони за обозначаване на отделните елементи от съответните упражнения.
Достъпът на външни лица и МПС до учебната площадка (учебен полигон) е ограничен.
6.4. МПС, използвани в обучението, трябва да отговарят на изискванията към превозните средства за изпит, определени в наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 4 ЗДв.П за изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на МПС (ДВ, бр.69 от 1999 г.).
6.5. Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и съответните български стандарти.
7. Изисквания към обучаващите
Обучението по задължителната професионална подготовка по професията се осъществява от лица, на които завършеното образование, придобитата специалност, присъдената квалификация и правоспособност отговарят на съответната нормативна уредба.
Допълнителни изисквания към преподавателите/учителите, които формират компетенции по:
- процеса на обучение - лице, придобило висше образование образователно-квалификационните степени "бакалавър" или "магистър" със специалност, съответстваща на професионалното направление, и притежаващо педагогическа правоспособност;
- по финанси и управление на дейността - лице с висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър" или "магистър" със специалност, съответстваща на професионалното направление, и притежаващо педагогическа правоспособност;
- устройство на МПС - лице, придобило висше образование или висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър" или "магистър" със специалност, съответстваща на професионалното направление, и притежаващо педагогическа правоспособност;
- управление на МПС - лице, придобило висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" или полувисше образование на образователно-квалификационна степен "специалист", с право да преподава управление на МПС от съответната категория и притежаващо педагогическа правоспособност;
- безопасност на движението по пътищата и пътно-транспортни произшествия - лице, придобило висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър" или "магистър", което по време на обучението си по съответната специалност е изучавало една от учебните дисциплини: "Безопасност на движението", "Организация на движението по пътищата", "Безопасност на движението по пътищата", с придобита педагогическа правоспособност.
8. Процедури за преглед и актуализиране на държавно образователно изискване
- апробиране на ДОИ в обучаващите институции по професията;
- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
- ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост;
- при промяна на нормативната база.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2020 | Реклама | За нас | Oбщи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов