Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CFO Справочник Наредби

НАРЕДБА № 7 ОТ 11 ОКТОМВРИ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 37 ОТ 2006 Г.)

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.100 от 25 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.95 от 28 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г., изм. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2009г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) С тази наредба се уреждат условията и редът за обучение за придобиване на правоспособност по заваряване, и за признаване на такава правоспособност, придобита в държава - членка на Европейския съюз (ЕС), на Европейското икономическо пространство (ЕИП), или в Швейцария.
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за обучение за придобиване на правоспособност по заваряване.
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г.) Заваръчни дейности могат да осъществяват лица, навършили 18 години, които са придобили правоспособност при условията и по реда на тази наредба или на които е призната правоспособност по реда на Закона за признаване на професионални квалификации.
Чл. 2. Заваръчни дейности могат да осъществяват лица, навършили 18 години и придобили правоспособност при условията и по реда на тази наредба.
Чл. 3. Организацията и съдържанието на обучението за придобиване на правоспособност по заваряване съответстват на:
1. изискванията на българските стандарти, с които се въвеждат съответните европейски и международни стандарти по заваряване;
2. единната хармонизирана система за обучение и квалификация по заваряване на Европейската федерация по заваряване (ЕФЗ) и Международния институт по заваряване (МИЗ).
Чл. 4. (1) При обучението по чл. 3 могат да се придобиват следните степени на правоспособност по заваряване:
1. заварчик на ъглови шевове;
2. заварчик на листов материал;
3. заварчик на тръби.
(2) Степените на правоспособност по заваряване по ал. 1 са подредени по възходящ ред в зависимост от сложността на заваръчните дейности.
(3) Степените на правоспособност по заваряване по ал. 1, т. 2 или т. 3 се придобиват след притежаване на съответната предходна степен.
(4) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г.) Признаването на правоспособност по заваряване по ал. 1 се извършва от председателя на Българския съюз по заваряване по реда на Закона за признаване на професионални квалификации.
Чл. 4. (1) При обучението по чл. 3 могат да се придобиват следните степени на правоспособност по заваряване:
1. заварчик на ъглови шевове;
2. заварчик на листов материал;
3. заварчик на тръби.
(2) Степените на правоспособност по заваряване по ал. 1 са подредени по възходящ ред в зависимост от сложността на заваръчните дейности.
(3) Степените на правоспособност по заваряване по ал. 1, т. 2 или т. 3 се придобиват след притежаване на съответната предходна степен.
Чл. 5. (1) В зависимост от вида и сложността на заваръчните дейности към заварчика може да бъде предявено изискване за придобиване на сертификат за одобряване на изпълнителския персонал по заваряване.
(2) Изискването по ал. 1 може да се предяви при извършване на заваръчни дейности, свързани с изработването на изделия, подлежащи на технически надзор - съдове под налягане; конструкции или елементи от тях на изделия, свързани с пренос и превоз на товари и пътници; газопроводи; напорни съоръжения и конструкции или елементи от тях, застрашаващи живота и здравето на населението, както и при строително-монтажни дейности и други заваръчни дейности, определени в искането на заявителя за извършването им.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г.) Сертификатът по ал. 1 се придобива след полагане на изпит пред независим изпитващ орган за сертификация на заваръчен персонал, акредитиран от Изпълнителната агенция "Българска служба по акредитация" (ИА "БСА").
(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) До изпит по ал. 3 се допускат лица, които притежават свидетелство за правоспособност по заваряване, издадено по реда на тази наредба.
(5) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г.) Признаването на правоспособност по заваряване за извършване на дейностите по ал. 2 се извършва по реда на Закона за признаване на професионални квалификации от органите за сертификация на заваръчен персонал по ал. 3.
Чл. 5. (1) В зависимост от вида и сложността на заваръчните дейности към заварчика може да бъде предявено изискване за придобиване на сертификат за одобряване на изпълнителския персонал по заваряване.
(2) Изискването по ал. 1 може да се предяви при извършване на заваръчни дейности, свързани с изработването на изделия, подлежащи на технически надзор - съдове под налягане; конструкции или елементи от тях на изделия, свързани с пренос и превоз на товари и пътници; газопроводи; напорни съоръжения и конструкции или елементи от тях, застрашаващи живота и здравето на населението, както и при строително-монтажни дейности и други заваръчни дейности, определени в искането на заявителя за извършването им.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) Сертификатът по ал. 1 се придобива след полагане на изпит пред независим изпитващ орган за сертификация на заваръчен персонал, акредитиран в съответствие с БДС EN 45013 от Изпълнителната агенция "Българска служба по акредитация" (ИА "БСА").
(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) До изпит по ал. 3 се допускат лица, които притежават свидетелство за правоспособност по заваряване, издадено по реда на тази наредба.
Чл. 5. (1) В зависимост от вида и сложността на заваръчните дейности към заварчика може да бъде предявено изискване за придобиване на сертификат за одобряване на изпълнителския персонал по заваряване.
(2) Изискването по ал. 1 може да се предяви при извършване на заваръчни дейности, свързани с изработването на изделия, подлежащи на технически надзор - съдове под налягане; конструкции или елементи от тях на изделия, свързани с пренос и превоз на товари и пътници; газопроводи; напорни съоръжения и конструкции или елементи от тях, застрашаващи живота и здравето на населението, както и при строително-монтажни дейности и други заваръчни дейности, определени в искането на заявителя за извършването им.
(3) Сертификатът по ал. 1 се придобива след полагане на изпит пред независим изпитващ орган за сертификация на заваръчен персонал, акредитиран в съответствие с БДС EN 45013 от Изпълнителната агенция "Българска служба по акредитация".
(4) До изпит по ал. 3 се допускат лица, които са обучавани при условията и по реда на тази наредба.
Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г.) Изискванията за придобиване на съответните степени на правоспособност са в съответствие със стандартите за ръчно и полумеханизирано заваряване, и за механизирано и автоматично заваряване.
Чл. 6. Изискванията за придобиване на съответните степени на правоспособност са в съответствие с хармонизираните български стандарти: БДС EN 287 и/или БДС EN ISO 9606 за ръчно и полумеханизирано заваряване; БДС EN 1418 за механизирано и автоматично заваряване.

Раздел II.
Обучение за придобиване на правоспособност по заваряване

Чл. 7. (Предишен текст на ал. 1 - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) Обучението на лица, желаещи да придобият правоспособност по заваряване, се извършва в следните обучаващи институции:
1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) държавни, общински и частни професионални училища, професионални гимназии и професионални колежи, български с чуждестранно участие и чуждестранни, открити по реда, предвиден в Закона за народната просвета;
2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) центрове за професионално обучение, получили лицензия от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) съгласно чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).
Чл. 7. (1) Обучението на лица, желаещи да придобият правоспособност по заваряване, се извършва в следните обучаващи институции:
1. държавни, общински и частни професионални училища, професионални гимназии и професионални колежи, открити по чл. 10, ал. 5 и чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета;
2. центрове за професионално обучение, лицензирани от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) съгласно чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).
(2) Обучаващите институции по ал. 1 осъществяват обучение за придобиване на степен на правоспособност по заваряване "Заварчик на ъглови шевове".
(3) Обучаващите институции по ал. 1 могат да осъществяват обучение за придобиване на степени на правоспособност по заваряване "Заварчик на листов материал" и "Заварчик на тръби" след акредитация от НАПОО.
Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) Обучението за придобиване на правоспособност по заваряване се осъществява съгласно рамкови програми по чл. 10 ЗПОО, конкретизирани с учебни планове и учебни програми, разработени в съответствие с държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Заварчик".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) Учебните планове и програми по ал. 1:
1. се утвърждават от министъра на образованието и науката - за обучаващите институции по чл. 7, ал. 1, т. 1;
2. се разработват от обучаващите институции по чл. 7, ал. 1, т. 2 в съответствие с Единните изисквания за условията, организацията и съдържанието на професионалното обучение за придобиване на правоспособност по заваряване (Единни изисквания).
Чл. 8. (1) Обучението за придобиване на правоспособност по заваряване се осъществява съгласно програмите по чл. 10 ЗПОО за професионално образование или за професионално обучение.
(2) Обучението по ал. 1 се осъществява:
1. по учебни програми, разработени съгласно държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 521010 "Машинен техник", специалност 5210113 "Машини и съоръжения за заваряване", или по професия 521030 "Машинен оператор", специалност 5210303 "Машини и съоръжения за заваряване", и утвърдени от министъра на образованието и науката - за професионалното образование, организирано в институциите по чл. 7, т. 1;
2. в съответствие с Единни изисквания за условията, организацията и съдържанието на професионалното обучение за придобиване на правоспособност по заваряване - за професионалното обучение, организирано в квалификационни курсове в институциите по чл. 7.
Чл. 9. (1) Единните изисквания по чл. 8, ал. 2, т. 2 съдържат: характеристика на степените на правоспособност по заваряване; цели на обучението; входящи изисквания към обучаемите; съдържание на обучението; система за оценяване и удостоверяване на обучението; изисквания към материалната база; изисквания към обучаващите; документация на обучаващата институция; процедури за преглед и актуализиране на единните изисквания.
(2) Единните изисквания се разработват от НАПОО и се утвърждават от председателя й.
Чл. 10. (1) Съдържанието на професионалното обучение за придобиване на правоспособност по заваряване е структурирано на модулен принцип с нарастващо ниво на компетентност.
(2) Обучаващите институции разработват конкретни програми за обучение в съответствие с единните изисквания по чл. 8, ал. 2, т. 2.
Чл. 11. (1) (Предишен текст на чл. 11 - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) В резултат на обучението се придобиват професионални компетенции за:
1. инструментариума и материалите при заваряване;
2. техниките за заваряване;
3. факторите, влияещи върху правилното осъществяване на заваряването;
4. качественото изпълнение на заваръчните дейности;
5. правилата за безопасна работа и изискванията за пожарна безопасност при заваряването.
(2) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г.) Професионалните компетенции по ал. 1 осигуряват придобиване на правоспособност по заваръчни процеси.
Чл. 11. (1) (Предишен текст на чл. 11 - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) В резултат на обучението се придобиват професионални компетенции за:
1. инструментариума и материалите при заваряване;
2. техниките за заваряване;
3. факторите, влияещи върху правилното осъществяване на заваряването;
4. качественото изпълнение на заваръчните дейности;
5. правилата за безопасна работа и изискванията за пожарна безопасност при заваряването.
(2) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) Професионалните компетенции по ал. 1 осигуряват придобиване на правоспособност по заваръчни процеси съгласно БДС ЕN 4063.
Чл. 11. В резултат на обучението се придобиват професионални компетенции за:
1. инструментариума и материалите при заваряване;
2. техниките за заваряване;
3. факторите, влияещи върху правилното осъществяване на заваряването;
4. качественото изпълнение на заваръчните дейности;
5. правилата за безопасна работа и изискванията за пожарна безопасност при заваряването.
Чл. 12. (1) Изискванията към кандидатите, желаещи да се включат в програмите за професионално образование и професионално обучение за придобиване на правоспособност по заваряване, са съгласно чл. 14 ЗПОО.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) Входящото минимално образователно равнище за всички степени на правоспособност е завършен шести клас.
(3) Входящото квалификационно равнище е съгласно чл. 4, ал. 3.
(4) Минималната възраст за провеждане на практическо обучение по заваряване е 16 години.
(5) Когато по време на обучението се установят признаци за медицински противопоказания за заварчик, обучаваният се насочва на нов медицински преглед. При установяване на заболяване, противопоказано за упражняване на професията, обучението се прекратява.
Чл. 12. (1) Изискванията към кандидатите, желаещи да се включат в програмите за професионално образование и професионално обучение за придобиване на правоспособност по заваряване, са съгласно чл. 14 ЗПОО.
(2) Входящото минимално образователно равнище е:
1. за степен на правоспособност по заваряване "Заварчик на ъглови шевове" - завършен седми клас;
2. за степен на правоспособност по заваряване "Заварчик на листов материал" - завършено основно образование;
3. за степен на правоспособност по заваряване "Заварчик на тръби" - завършен десети клас.
(3) Входящото квалификационно равнище е съгласно чл. 4, ал. 3.
(4) Минималната възраст за провеждане на практическо обучение по заваряване е 16 години.
(5) Когато по време на обучението се установят признаци за медицински противопоказания за заварчик, обучаваният се насочва на нов медицински преглед. При установяване на заболяване, противопоказано за упражняване на професията, обучението се прекратява.
Чл. 13. Учители по професионална подготовка за придобиване на правоспособност по заваряване в професионалното образование в институциите по чл. 7, т. 1 могат да бъдат лица, които отговарят на изискванията за заемането на длъжността "учител" по професионална подготовка и имат образование и квалификация, както следва:
1. по теория:
а) лица, притежаващи висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалност "Машиностроителна техника и технологии" или по друга специалност от професионални направления "Машинно инженерство" и "Общо инженерство" със специализираща подготовка по "Технология на заваряването";
б) (доп. - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) лица, притежаващи висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в област на висшето образование "Технически науки", завършили курсове по "Единна хармонизирана система за обучение и квалификация по заваряване" на ЕФЗ и МИЗ и придобили квалификация "европейски и/или интернационални инженер по заваряване";
2. по практика:
а) лицата по т. 1, буква "а" или учители по практика, които притежават "Сертификат за одобряване на заварчик" или "Свидетелство за правоспособност на заварчик" за степен на правоспособност по заваряване "Заварчик на тръби" или за степен, по-висока от предвидената за придобиване по време на обучението;
б) (доп. - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) лица, притежаващи висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в област на висшето образование "Технически науки", завършили курсове по "Единна хармонизирана система за обучение и квалификация по заваряване" на ЕФЗ и МИЗ и придобили квалификация "европейски и/или интернационални инженер по заваряване" или "европейски и/или интернационални техник по заваряване".
Чл. 13. Учители по професионална подготовка за придобиване на правоспособност по заваряване в професионалното образование в институциите по чл 7, т. 1 могат да бъдат лица, които отговарят на изискванията за заемането на длъжността "учител" по професионална подготовка и имат образование и квалификация, както следва:
1. по теория:
а) лица, притежаващи висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалност "Машиностроителна техника и технологии" или по друга специалност от професионални направления "Машинно инженерство" и "Общо инженерство" със специализираща подготовка по "Технология на заваряването";
б) лица, притежаващи висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в област на висшето образование "Технически науки", завършили курсове по "Единна хармонизирана система за обучение и квалификация по заваряване" на ЕФЗ и МИЗ и придобили квалификация "европейски инженер по заваряване";
2. по практика:
а) лицата по т. 1, буква "а" или учители по практика, които притежават "Сертификат за одобряване на заварчик" или "Свидетелство за правоспособност на заварчик" за степен на правоспособност по заваряване "Заварчик на тръби" или за степен, по-висока от предвидената за придобиване по време на обучението;
б) лица, притежаващи висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в област на висшето образование "Технически науки", завършили курсове по "Единна хармонизирана система за обучение и квалификация по заваряване" на ЕФЗ и МИЗ и придобили квалификация "европейски инженер по заваряване" или "европейски техник по заваряване".
Чл. 14. Обучаващи за придобиване на правоспособност по заваряване в професионалното обучение, организирано в квалификационни курсове в институциите по чл. 7, могат да бъдат:
1. по теория:
а) лицата по чл. 13, т. 1;
б) учители по практика по специалност, свързана със заваряване;
2. по практика:
а) лицата по чл. 13, т. 2;
б) лица със средно образование с най-малко трета степен на професионална квалификация или с професионална квалификация "техник", притежаващи "Сертификат за одобрение на заварчик" или "Свидетелство за правоспособност на заварчик" за степен на правоспособност по заваряване "Заварчик на тръби" или за степен, по-висока от предвидената за придобиване в квалификационния курс.
Чл. 15. Материално-техническата база за обучението за придобиване на правоспособност по заваряване трябва да отговаря на изискванията, определени във:
1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Заварчик" и Инструкцията от 1996 г. за изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на народната просвета - за институциите по чл. 7, ал. 1, т. 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Заварчик" и Единните изисквания по чл. 8, ал. 2, т. 2 - за институциите по чл. 7, ал. 1, т. 2.
Чл. 15. Материално-техническата база за обучението за придобиване на правоспособност по заваряване трябва да отговаря на изискванията, определени във:
1. държавните образователни изисквания по чл. 8, ал. 2, т. 1 и Инструкцията от 5.VII.1996 г. за изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на народната просвета - за институциите по чл. 7, т. 1;
2. единните изисквания по чл. 8, ал. 2, т. 2 - за институциите по чл. 7, т. 2.

Раздел III.
Завършване и удостоверяване на обучението за придобиване на правоспособност по заваряване

Чл. 16. Обучението за придобиване на правоспособност по заваряване завършва с полагане на изпити по теория и по практика.
Чл. 17. (1) Изпитите по чл. 16 се провеждат от обучаващата институция и се организират в съответствие с чл. 34 ЗПОО.
(2) Комисиите за провеждане на изпитите се съставят съгласно изискванията на чл. 35 ЗПОО.
(3) Съдържанието на изпитите се определя с държавните образователни изисквания по чл. 8, ал. 2, т. 1, с единните изисквания по чл. 8, ал. 2, т. 2 и в съответствие с изискванията на българските стандарти, с които се въвеждат съответните европейски и международни стандарти по заваряване.
Чл. 18. (1) При провеждането на изпитите се установяват придобитият практически опит и професионалните познания по отношение на заваръчните процеси, материали и техника на безопасност в обхвата на съответната степен на правоспособност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) При изпита по практика върху заварените проби се извършва изпитване от лаборатории и органи по контрол, акредитирани от ИА "БСА".
Чл. 18. (1) При провеждането на изпитите се установяват придобитият практически опит и професионалните познания по отношение на заваръчните процеси, материали и техника на безопасност в обхвата на съответната степен на правоспособност.
(2) При изпита по практика върху заварените проби се извършва изпитване, съобразено с изискванията на българските стандарти по заваряване.
Чл. 19. (1) Правоспособност по заваряване се придобива след успешно положени изпити по чл. 16 и се удостоверява със свидетелство за правоспособност по заваряване.
(2) Съдържанието на свидетелството за правоспособност по заваряване се определя съгласно държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета, като задължително включва и: придобита степен на правоспособност по заваряване, тип заварено съединение, процес на заваряване; параметри на основните и допълнителните заваръчни материали.
Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г.) Свидетелството за правоспособност по заваряване дава право за упражняване на заваръчни дейности с изключение на случаите по чл. 5, ал. 2.
Чл. 20. Свидетелството за правоспособност по заваряване дава право за упражняване на заваръчни дейности с изключение на случаите по чл. 5, ал. 1.
Чл. 21. (1) (Предишен текст на чл. 21 - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) Свидетелствата за правоспособност по заваряване се издават от обучаващата институция и се вписват в регистрационна книга за издадените документи.
(2) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.)
Чл. 21. (1) (Предишен текст на чл. 21 - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) Свидетелствата за правоспособност по заваряване се издават от обучаващата институция и се вписват в регистрационна книга за издадените документи.
(2) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) Свидетелствата по ал. 1 са валидни за срок 3 години от датата на издаването им.
(3) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) Удължаването на срока по ал. 2 се извършва чрез:
1. полагане на изпит по чл. 16 за притежаваната степен на правоспособност, отразена в свидетелството;
2. придобиване на по-висока степен на правоспособност по заваряване;
3. придобиване на сертификат по чл. 5, ал. 1.
Чл. 21. Свидетелствата за правоспособност по заваряване се издават от обучаващата институция и се вписват в регистрационна книга за издадените документи.

Раздел IV.
Контрол върху обучението и издаването на документи за придобиване на правоспособност по заваряване

Чл. 22. Контролът върху обучението и издаването на свидетелства за придобиване на правоспособност по заваряване се осъществява:
1. за професионалните училища, професионалните гимназии и професионалните колежи - от МОН;
2. за центровете за професионално обучение - от НАПОО.

Раздел V.
Признаване на правоспособност по заваряване, придобита в държава - членка на ЕС, на ЕИП, или в Швейцария (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г.) (*)

Чл. 23. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г.) (*)
Чл. 24. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г.)
Чл. 25. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г.)
Чл. 26. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г.)
Чл. 27. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г.)
Чл. 28. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г.)

Раздел V.
Признаване на правоспособност по заваряване, придобита в държава - членка на ЕС, на ЕИП, или в Швейцария (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (*)

Чл. 23. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (*) (1) Орган по признаване на правоспособност по заваряване е министърът на образованието и науката.
(2) Правоспособността по заваряване на лице, което иска признаване, се удостоверява с един от следните документи, издадени от компетентен орган в държава - членка на ЕС, на ЕИП, или в Швейцария:
1. диплома за завършено професионално образование;
2. документ, удостоверяващ професионална квалификация;
3. документ, удостоверяващ правоспособност.
(3) Признаването на правоспособност по заваряване дава право на лицето, което я е придобило в държава членка да упражнява заваръчни дейности на територията на Република България в съответствие с чл. 4, ал. 1, с изключение на дейностите по чл. 5, ал. 2.
Чл. 24. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (*) (1) Лицата, които искат признаване по реда на този раздел, подават молба за признаване на правоспособността до министъра на образованието и науката, към която прилагат:
1. документ по чл. 23, ал. 2;
2. документ, удостоверяващ, че лицето е физически и психически здраво и годно да упражнява заваръчни дейности.
(2) Документът по ал. 1, т. 2 трябва да бъде издаден в държава - членка на ЕС, на ЕИП, или в Швейцария не по-рано от три месеца от датата на подаване на молбата за признаване. Министърът на образованието и науката приема като достатъчно доказателство за физическо и психическо здраве документ, който се изисква в някоя от държавите - членки на ЕС, на ЕИП, или в Швейцария.
(3) Министерството на образованието и науката може да изиска от лицето, което иска признаване, да приложи към документа по ал. 1, т. 1 допълнителни доказателства за съдържанието и продължителността на завършеното образование и обучение.
(4) Всички документи във връзка с признаването на правоспособността по реда на този раздел се подават в оригинал или нотариално заверено копие с превод на български език.
Чл. 25. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (*) Министърът на образованието и науката не може да откаже на български гражданин или на гражданин на държава - членка на ЕС, на ЕИП, или на Швейцария, придобил съответната правоспособност по заваряване в тези държави, поради липса на достатъчна квалификация да упражнява заваръчни дейности в Република България при същите условия като българските граждани, когато лицето, което иска признаване:
1. притежава диплома или друг документ, които се изискват в някоя от държавите - членки на ЕС, на ЕИП, или в Швейцария за достъп или за упражняване на същата дейност на нейна територия, и които са получени в тези държави, или
2. е упражнявало през последните 10 години на пълно работно време тази дейност в продължение най-малко на две години или в продължение на период, равностоен на две години пълно работно време, в държава - членка на ЕС, на ЕИП, или в Швейцария, в която заваръчната дейност не е регулирана, и притежава документ за професионална квалификация по заваряване, издаден от съответния компетентен орган.
Чл. 26. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (*) (1) Когато образованието на лицето, което иска признаване, обхваща теоретични и/или практически области, които съществено се различават от изискванията по чл. 8, 9 и 10, министърът на образованието и науката дава възможност на лицето, което иска признаване, да избере да премине стаж за приспособяване или да се яви на изпит за признаване на правоспособност по заваряване.
(2) Министерството на образованието и науката преценява дали знанията и уменията, придобити от лицето, което иска признаване на правоспособност по заваряване, в процеса на неговия професионален стаж, не покриват частично или напълно различията по ал. 1.
(3) Стажът за приспособяване подлежи на оценка и не може да бъде с продължителност, по-голяма от две години, а в случаите, когато лицето, което иска признаване, не притежава диплома за завършено професионално образование - с продължителност не по-голяма от 3 години.
(4) Стажът за приспособяване и неговото оценяване се провежда в обучаваща институция по чл. 18, т. 1, 2, 4 и 5 ЗПОО.
(5) Изпитът за признаване на правоспособност по заваряване се провежда в обучаваща институция по чл. 18, т. 1, 2, 4 и 5 ЗПОО и се организира по реда на чл. 17 и 18.
Чл. 27. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (*) (1) Министърът на образованието и науката се произнася с мотивирано решение в срок до 4 месеца от датата на подаването на молбата и на всички необходими документи за признаване на правоспособността.
(2) Въз основа на решението по ал. 1 на лицето се издава удостоверение за признаване на правоспособност по образец съгласно приложението. Удостоверенията може да се издават от длъжностно лице, упълномощено от министъра на образованието и науката
(3) Отказът за признаване на правоспособност по заваряване подлежи на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд.
Чл. 28. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (*) (1) Когато лицето иска признаване на право на упражняване на заваръчни дейности по чл. 5, ал. 2, то представя пред органа по чл. 5, ал. 3 сертификат за одобряване на изпълнителския персонал по заваряване, издаден от компетентен орган на някоя от държавите - членки на ЕС, на ЕИП, или на Швейцария.
(2) Документът по ал. 1 се представя в оригинал или нотариално заверено копие с превод на български език.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. (Отм. - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г.)
§ 1. Документите за правоспособност по заваряване, издадени от институции на други държави, се легализират от МОН.
§ 2. Свидетелствата за правоспособност, издадени по Наредба № 3 от 1979 г. за придобиване на правоспособност за заварчици (обн., ДВ, бр. 25 от 1979 г.; изм., бр. 94 от 1983 г.), са валидни до три години след влизане в сила на съответния български стандарт, но не по-късно от една година след влизане в сила на тази наредба.
§ 3. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) В срока, посочен в § 2, заварчиците, притежаващи свидетелства за правоспособност, издадени по Наредба № 3 от 1979 г. за придобиване на правоспособност за заварчици, имат право да се явят на изпит по практика в обучаващите институции по чл. 7 за желаната от тях степен на правоспособност. Изпитът се провежда по заваръчен процес и вид на заваряваните материали съгласно притежаваната степен на правоспособност, отразена в свидетелството, издадено по Наредба № 3 от 1979 г. за придобиване на правоспособност за заварчици. По избор на заварчика се определят видът на съединението, заваръчните позиции и допълнителните материали. При успешно положен изпит заварчиците получават свидетелство за правоспособност съгласно чл. 19.
§ 3. До влизането в сила на държавните образователни изисквания по чл. 8, ал. 1 обучението за придобиване на правоспособност по заваряване се организира по действащите учебни планове и учебни програми.
§ 4. (Предишен § 3, изм. - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) До влизането в сила на държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Заварчик" обучението за придобиване на правоспособност по заваряване се организира по действащите учебни планове и учебни програми.
§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 38, ал. 5 ЗПОО (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г.) и отменя Наредба № 3 от 1979 г. за придобиване на правоспособност за заварчици.
§ 5. (Предишен § 4 - ДВ, бр. 95 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 38, ал. 5 и 6 ЗПОО (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г.) и отменя Наредба № 3 от 1979 г. за придобиване на правоспособност за заварчици.
§ 5. (Предишен § 4 - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 38, ал. 5 ЗПОО (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г.) и отменя Наредба № 3 от 1979 г. за придобиване на правоспособност за заварчици.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 37 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 05.05.2006 Г.)
§ 6. Свидетелствата по чл. 21, ал. 2, издадени преди влизане в сила на тази наредба, имат действие за неопределен срок.
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник", с изключение на § 4, който влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 03.02.2009 Г.)
§ 10. Документите, издадени преди влизане в сила на тази наредба по реда на раздел V или на § 1, имат действие за неопределен срок.
§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
Приложение към чл. 27, ал. 2
(Ново - ДВ, бр. 37 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 03.02.2009 г.) (*)
Приложение към чл. 27, ал. 2
(Ново - ДВ, бр. 37 от 2006 г.) (*)
На ..................................................................................................................
...............................................................................................................,
(име, презиме, фамилия по документ за самоличност)
лични данни .......................................................................................,
призната правоспособност за: ...........................................................
 
Издадено на ......................... 20 ...........г.
 
 
(гръб)
 
 
Обучаваща институция: ......................................................................
 
Държава ...............................................................................................
 
Проведено обучение от ................................. до ...............................
 
Документ за правоспособност:
 
1. ...........................................................................................................
2. ...........................................................................................................
3. ...........................................................................................................
 
Забележки: ...........................................................................................
 
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО
И НАУКАТА .......................................................................................
(подпис и печат)
 
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2018 | Реклама | За нас
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов