Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CFO Справочник Наредби

НАРЕДБА № 6 ОТ 22 НОЕМВРИ 2007 Г. ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ НА МОРСКИТЕ ЛИЦА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Издадена от Министерството на транспорта

Обн. ДВ. бр.101 от 4 Декември 2007г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят минималните изисквания и националните стандарти:
1. за компетентност на морските лица, свързани с видовете правоспособности и длъжностите, които могат да се заемат с тези правоспособности, за придобиване на правоспособност, поддържане на квалификацията, специалната и допълнителната подготовка, условията и реда за освидетелстване и регистрация на морските лица, с цел повишаване безопасността и здравето при работа, опазването на морската и речната среда и имущество на море и река;
2. към учебните заведения и центровете за професионална квалификация, извършващи подготовка и обучение по морски и речни специалности, за достигане на нормите за подготовка и компетентност на морските лица, по отношение на учебните програми, наличието и прилагането на система за управление на качеството на учебния процес, материалната база, квалификацията на преподавателите, инструкторите и оценителите и учебната практика;
3. към корабопритежателите.
(2) С наредбата се определя редът за:
1. надеждно комлектоване на кораба с екипаж;
2. носене на вахтената служба на кораба от морските правоспособни лица;
3. признаване на правото на граждани на държави - членки на Европейския съюз, да заемат длъжност на кораб, плаващ под българско знаме, получено в тези страни;
4. признаване правото на граждани на трети страни да заемат длъжност на кораб, плаващ под българско знаме, които:
а) притежават свидетелство за правоспособност, издадено от държава - членка на Европейския съюз, или
б) притежават свидетелство за правоспособност, издадено от трета страна, призната от Европейския съюз, или
в) притежават свидетелство за правоспособност, издадено от друга страна по Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г., както е изменена (Конвенция STCW), която е различна от посочените по-горе страни.
(3) Контролът за спазване изискванията по тази наредба се осъществява от Изпълнителна агенция "Морска администрация" (ИА "МА").
(4) В дейността си по прилагане на наредбата ИА "МА" поддържа и прилага система за управление на качеството.
(5) Наредбата не се прилага за екипажите на военни и гранично-полицейски кораби.
Чл. 2. (1) Морски лица са лицата, които имат необходимата подготовка и притежават надлежно свидетелство за правоспособност и/или свидетелство за допълнителна и/или за специална подготовка, придобити по реда на тази наредба, и заемат длъжности на кораб или на брега.
(2) Компетентност на морските лица е способността им да изпълняват задълженията си на борда на кораба в съответствие с нормативните изисквания и при наличие на необходимите знания, умения и опит, а за длъжностите, за които това се изисква - и наличие на правоспособност, съответстваща на функциите им и на нивото на отговорност.
(3) Морски правоспособни лица за речно или морско корабоплаване са лицата, които притежават свидетелство за правоспособност, придобито или признато при условията и по реда на тази наредба.
Чл. 3. Всички морски лица се обучават и освидетелстват, както е посочено в тази наредба и:
1. за морско корабоплаване - съгласно изискванията на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците от 1978 г. (Конвенция STCW), както е изменена, и Директива 2001/25/ЕС, както са изменени;
2. за речното корабоплаване - в съответствие с препоръките за подготовка на водачите на кораби и снабдяването им със свидетелства за правоспособност за международното корабоплаване на Комитета по вътрешен транспорт към Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ООН), Дунавската комисия и Директиви 96/50/ЕС и 91/672/ЕЕС.

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ, ПЛАВАТЕЛЕН СТАЖ И ЗДРАВОСЛОВНА ГОДНОСТ

Раздел I.
Изисквания за придобиване на правоспособност

Чл. 4. (1) За придобиване на правоспособност могат да кандидатстват лица:
1. навършили 18 години или възраст, определена в изискването за придобиване на съответната правоспособност;
2. здравословно годни за работа на кораб;
3. с одобрено образование или преминали одобрен курс;
4. притежаващи плавателен стаж, когато се изисква такъв.
(2) Морските лица, които ще работят на морски кораби или кораби за спорт и развлечение, използвани с търговска цел на море, преминават допълнителна подготовка в зависимост от заеманата длъжност съгласно приложение № 1.
(3) Морските лица, които ще работят на определен тип морски кораби, като пътнически кораби, ро-ро пътнически кораби, нефтени танкери, химикаловози, газовози, кораби с дедуейт над 150 +000 тона и други кораби със специфични маневрени качества, освен подготовката по ал. 2 преминават и специална подготовка в зависимост от заеманата длъжност и типа кораб съгласно приложение № 1.
(4) Морските лица, които ще работят на речни кораби, в зависимост от заеманата длъжност и типа кораб преминават допълнителна подготовка съгласно приложение № 2.
Чл. 5. Длъжностите за работа на кораби, плаващи по вътрешните води на Република България, се заемат от лица, притежаващи правоспособност за морското или за речното корабоплаване.
Чл. 6. Морските лица придобиват правоспособност при наличие на:
1. диплома за завършено одобрено образование;
2. свидетелство за предходна правоспособност, издадено от ИА "МА", или потвърждение на свидетелство, издадено от страна - членка на Европейския съюз, когато се изисква такова;
3. документ, удостоверяващ наличието на плавателен стаж;
4. удостоверение за успешно завършен подготвителен курс, одобрен от ИА "МА", когато се изисква това;
5. медицинско свидетелство за здравословна годност;
6. премината учебна плавателна практика и/или учебен плавателен стаж, документирани в дневник за практическа подготовка, когато се изисква такъв;
7. одобрен протокол за успешно положен изпит, когато се изисква такъв.
Чл. 7. (1) Изпитите за придобиване на правоспособност, отмяна на ограничение или за потвърждаване на правоспособност се провеждат от комисии, определени със заповед на министъра на транспорта или упълномощено от него лице.
(2) В комисиите се включват морски правоспособни лица, притежаващи равна или по-висока правоспособност от тази, за която се изпитват лицата, както и специалисти в съответната научна област, успешно завършили моделен курс 3.12 на Международната морска организация (IMO) и удовлетворяващи изискванията на Раздели А-I/6 и А-I/8 на Кодекса към Конвенция STCW.
(3) В заповедите по ал. 1 се определят общ председател на изпитните комисии, председател на изпитната комисия за всяка функция и видовете правоспособности, по които ще бъдат проведени изпитите.

Раздел II.
Плавателен стаж

Чл. 8. (1) Плавателен стаж на морско лице е действителното време, прослужено на търговски кораб по време на експлоатацията му, свързано с изпълнение на функциите, определени за съответната длъжност.
(2) За плавателен стаж се признава и времето, прослужено на кораб при:
1. провеждане на учебна плавателна практика и плаване като стажант на кораб в експлоатация под ръководството на инструктор, капитана, назначен от него офицер, главния механик или друго квалифицирано лице - само за придобиване на първоначална правоспособност или за отменяне на ограничение за заемане на определена длъжност;
2. ремонт, докуване, зимуване - до 3 месеца само за поддържане на правоспособността;
3. изпълнение на задължения като квалифицирано лице, пилот, служител от специализираната администрация на ИА "МА" или на призната класификационна организация, изпълняващ задължения по освидетелстване на кораби, преподавател на навигационен тренажор или на тренажор - машинно отделение, оператор на система за управление на корабния трафик или суперинтендант на корабоплавателна компания - само за поддържане на правоспособността, което се отразява в моряшкия картон на лицето.
(3) Плавателният стаж се отчита по данните, вписани в моряшкия картон на лицето при постъпване на длъжност на кораб и/или записа на капитана на кораба в моряшката книжка за работа на море (приложение № 3) или служебната книжка за работа на река (приложение № 4), удостоверяващи периода на работа и заеманата длъжност.
Чл. 9. (1) Плавателният стаж за работа на море се изчислява в дни, месеци и години според:
1. вида и тонажа на кораба;
2. района на плаване;
3. пропулсивната мощност на корабната силова уредба (КСУ);
4. общата генераторна мощност;
5. изпълняваната длъжност на кораба.
(2) Един месец плавателен стаж е равен на календарен месец или на 30 дни, когато е съставен от сумиране на периоди, по-малки от един календарен месец.
(3) Плавателният стаж се удостоверява с моряшка/служебна книжка или с удостоверение за плавателен стаж (приложение № 5), издадено от Дирекция "Морска администрация" (Д "МА"), където лицето се води на отчет.
Чл. 10. (1) За снабдяването на водачите на кораби със свидетелства за правоспособност за корабоплаване по вътрешните водни пътища плавателният стаж се отчита освен по чл. 9 и по брой преминавания през обособените участъци на р. Дунав (приложение № 6).
(2) За преминаване през обособен участък на р. Дунав се зачита плаването по релация, обхващаща най-малко 75 % от обособения участък, при заемане на длъжност в палубна команда и изпълнение на функциите, определени за съответната длъжност, което се удостоверява със служебната книжка.
(3) За брой преминавания през обособените участъци на р. Дунав се признават преминаванията в рамките на последните 10 години, от които най-малко 3 преминавания във всяка посока, в рамките на последните 3 години.
(4) За една година плавателен стаж на водачите на кораби в речното корабоплаване се признава времето, през което лицето има реализирани 180 ефективни плавателни дни. За период от 365 последователни дни за плавателен стаж се признават най-много 180 плавателни дни.
Чл. 11. (1) Времето на учебната плавателна практика и плаването като стажант се признават за придобиване на първоначална правоспособност, когато са проведени през последните 5 години, предхождащи придобиването й.
(2) Изпълнението на задачите от програмата за практическа подготовка на борда на кораба по време на учебната плавателна практика и плаването като стажант се отразяват в дневник за практическа подготовка.
(3) Формата на дневника и програмите за провеждането на практическата подготовка се утвърждават от изпълнителния директор на ИА "МА" или упълномощено от него лице.
(4) Дневникът се регистрира в Д "МА", където лицето се води на отчет, преди началото на учебната плавателна практика или учебен стаж.
(5) Изпълнението на всяка една от задачите за практическа подготовка, отразени в дневника, се потвърждава от лицето, под чието ръководство е проведена учебната плавателна практика или плаването като стажант.
(6) Учебната плавателна практика и плаването като стажант се считат за успешно проведени, когато след приключването им дневникът за практическа подготовка е оценен положително от комисия на Д "МА". Оценката е положителна, когато практическата подготовка е проведена по одобрената програма, с необходимата продължителност и кандидатът демонстрира съответстващи на стандартите знания и умения.

Раздел III.
Здравословна годност

Чл. 12. (1) Всеки член на екипажа на кораб, плаващ под българско знаме, или кандидат за свидетелство за правоспособност трябва да отговаря на нормите за здравословна годност за заемане на съответната длъжност.
(2) Здравословната годност на морските лица, заемащи длъжност на морски кораби, се удостоверява с медицинско свидетелство, издадено по образец съгласно приложение № 7, в съответствие с изискванията за медицинско и психо-физиологическо освидетелстване на кандидатите за работа на кораб.
(3) Министърът на транспорта или упълномощено от него лице определя медицинските заведения, които могат да издават свидетелства по ал. 2.
(4) Здравословната годност на морските лица, заемащи длъжност на кораб, плаващ по вътрешните водни пътища, се удостоверява със запис в служебната книжка, извършен от определените по ал. 3 медицински заведения.
(5) Медицинското освидетелстване и издаването на свидетелството за здравословна годност могат да се извършват и от медицинско заведение или медицинско лице, одобрено от администрацията на някоя от държавите - членки на Европейския съюз, когато морското лице се намира зад граница и срокът на валидност на свидетелството му по ал. 2 или вписаният в служебната книжка срок е изтекъл.
(6) Медицинските свидетелства се регистрират в Д "МА", в която морското лице се води на отчет, като в моряшкия му картон се вписват наименованието на медицинското заведение, издало свидетелството; номерът, под който свидетелството е регистрирано в него; датата на издаване; срокът на валидност и ограниченията, ако има такива.
(7) Ограниченията по ал. 6 се вписват в свидетелството за правоспособност на лицето или в потвърждението по Правило I/10 на STCW.

Глава трета.
КОМПЛЕКТОВАНЕ НА КОРАБИТЕ С ЕКИПАЖ, КОРАБНИ ДЛЪЖНОСТИ И ПРАВОСПОСОБНОСТИ

Раздел I.
Комплектоване на корабите с екипаж

Чл. 13. (1) Екипажът на всеки кораб, плаващ под българско знаме, включва достатъчен брой морски правоспособни лица, необходими за осигуряването на безопасността, сигурността и опазването на морската среда от замърсяване.
(2) Минималният брой на правоспособните морски лица в екипажа на кораба и техните длъжности се определят в зависимост от района на плаване, тонажа, мощността и типа на корабната силова уредба, но не по-малко от определените в приложения № 8, 9 и 10.
(3) Изпълнителният директор на ИА "МА" или упълномощено от него лице могат да разрешат съвместяване на длъжности или промяна на броя на морските правоспособни лица във вахтите или смените на кораби с ограничен район или продължителност на плаване, с автоматизирана силова уредба, с централен пулт за управление, с опростено управление или особена конструкция.
Чл. 14. (1) При извършване на далечно плаване екипажът на корабите с големина 500 бруто тона (БТ) и повече, на пътническите кораби, включително високоскоростните, както и на плаващите съоръжения, задължително включва корабен офицер по сигурността, който е преминал необходимата специална подготовка.
(2) Корабопритежателят може да възложи на член на екипажа от управленско или от оперативно ниво при изпълнение на неговите функции да изпълнява и функциите на корабен офицер по сигурността.
Чл. 15. (1) Корабопритежателят или капитанът определят подходящ, общоразбираем за членовете на екипажа работен език на борда на кораба, който се вписва в корабния дневник.
(2) Членовете на екипажа на морските пътнически кораби трябва да владеят английски език за общуване с пътниците в степен, осигуряваща безопасността на кораба и лицата на борда, в случай на аварийна ситуация.
Чл. 16. Морските правоспособни лица от екипажа на морски кораб заемат длъжности в съответните нива на отговорност:
1. управленско ниво включва лицата, които изпълняват организационни и управленски дейности на кораба;
2. оперативно ниво включва лицата, които изпълняват дейности, свързани със задълженията на офицер от състава на навигационна, машинна вахта или радиоофицер под ръководството на лице от управленско ниво;
3. изпълнителско ниво включва лицата, които изпълняват дейности под ръководството на офицер от оперативно или управленско ниво.
Чл. 17. (1) Дейностите, изпълнявани от морските правоспособни лица, свързани с експлоатация на кораба, безопасността и здравето при работа на море и река, опазването на морската и речната среда и имуществото на море и река, са обособени във функции, както следва:
1. корабоводене;
2. обработка и подреждане на товара;
3. управление експлоатацията на кораба и грижа за лицата на борда;
4. морско инженерство;
5. електрообзавеждане, електронна апаратура и системи за управление;
6. техническо поддържане и ремонт;
7. радиосвръзки.
(2) Дейностите, свързани с изпълнението на мерките по сигурността, се извършват съобразно корабния план по сигурността и се прилагат съвместно с другите дейности по всички функции.
(3) Морските правоспособни лица при заемането на длъжност на борда на морски кораб изпълняват определените им функции в съответните нива на отговорност.
Чл. 18. (1) Морско правоспособно лице може да заема всяка длъжност на кораб, за която съгласно тази наредба се изисква равна или по-ниска правоспособност от тази, която лицето притежава, ако отговаря на останалите изисквания за заемане на длъжността.
(2) На длъжностите "капитан" и "старши помощник-капитан" на морските учебни и пътнически кораби се назначават морски правоспособни лица, притежаващи плавателен стаж най-малко 18 месеца на съответната длъжност или правоспособност най-малко с една степен по-висока от изискваната за длъжността.
Чл. 19. (1) Изпълнителният директор на ИА "МА" или упълномощено от него лице могат по изключение да разрешат на определено морско правоспособно лице да заема на борда на определен морски кораб, плаващ под българско знаме, длъжност с една степен по-висока от длъжността, която лицето може да заема.
(2) В случая по ал. 1 на лицето се издава писмено разрешение за срок не по-дълъг от 6 месеца.
(3) Разрешението по ал. 1 е еднократно и се издава само когато:
1. по този начин не се създава опасност за човешкия живот, околната среда и имуществото на море;
2. лицето, на което се издава разрешението, има плавателен стаж най-малко равен на плавателния стаж, изискван за придобиване на следващата правоспособност;
3. разрешението е поискано от корабопритежателя.
(4) Изключението по ал. 1 се прилага за заемане на длъжност радиотелефонист и радиооператор за Световната морска система за бедствие и безопасност (СМСББ) само при условията на чл. 48, т. 48.6, т. 48.7 и т. 48.8 от Радиорегламента на Международния съюз по далекосъобщенията.
(5) Изключението по ал. 1 не се прилага за заемане на длъжност капитан или главен механик, освен при изключителни обстоятелства до пристигане на кораба в първото пристанище.
(6) Издадените разрешения се вписват в регистъра на морските лица.
(7) Списък на издадените през предходната година разрешения се изпраща на Генералния секретар на IMO и на Европейската комисия за сведение от ИА "МА".
Чл. 20. (1) Всички морски лица, заемащи длъжност на кораб, за която се изисква наличие на правоспособност, трябва да притежават надлежно свидетелство за правоспособност, издадено по реда на тази наредба, с необходимите потвърждения, както и документи за премината допълнителна и/или специална подготовка, когато те се изискват за съответната длъжност.
(2) Документите по ал. 1 на морските лица, заемащи длъжност на кораби, плаващи на море, моряшката книжка и медицинското свидетелство със срок на валидност най-малко равен на очакваната продължителност на предстоящия рейс, трябва да се намират по всяко време на борда на кораба, когато той е в експлоатация.
(3) Документите по ал. 1 на морските лица, заемащи длъжности на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, и служебната книжка трябва да се намират по всяко време на борда на кораба, когато той е в експлоатация.
Чл. 21. (1) За работа на морски кораби, плаващи под българско знаме, свидетелствата за правоспособност и свидетелствата за допълнителна и специална подготовка, издадени от администрация на държава - членка на Европейския съюз, се признават наравно с българските свидетелства.
(2) Свидетелствата за правоспособност и свидетелствата за допълнителна и специална подготовка, издадени от администрация на друга страна по STCW, се признават по реда на глава девета.
(3) За издаване на потвърждение на свидетелство за правоспособност по ал. 1 и 2, когато лицето ще заема длъжност от управленско ниво на борда на кораб, то следва да удостовери познания в областта на морското законодателство, приложимо в Република България.
Чл. 22. Не се признават свидетелства за правоспособност за работа на морски кораби, издадени от администрация на държава, която не е страна по STCW.
Чл. 23. (1) Свидетелство за правоспособност за работа на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, издадено в държава - членка на Европейския съюз, се признава за валидно наравно с българските свидетелства, като се отчитат ограниченията, вписани в него.
(2) Свидетелството за правоспособност за работа на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, издадено в съответствие с Препоръките на Комитета по вътрешен транспорт към Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ООН) или Дунавската комисия, се признава за валидно по реда на глава девета, като се отчитат ограниченията за категориите кораби, вписани в него.
Чл. 24. Директорите на съответните Д "МА" издават потвърждение на свидетелствата за правоспособност по чл. 21 и 23 по реда на глава девета.
Чл. 25. (1) В случаите на сблъскване, засядане или допиране на корпуса до дъното, незаконно изхвърляне на вредни вещества, погрешно или опасно маневриране, боравене с товара или с корабните съоръжения и други действия, с които са били застрашени хора, околна среда или имущество, ИА "МА" в рамките на териториалната си компетентност извършва проверки на съответното работно място на борда на кораба за съответствие с изискванията при изпълнението на служебните задължения от членовете на екипажа.
(2) Проверките по ал. 1 се извършват и на кораби, плаващи под чуждо знаме, когато се намират в българско пристанище.

Раздел II.
Длъжности в корабоплаването

Чл. 26. Длъжностите в морското корабоплаване за управление и експлоатация на морски кораби са:
1. капитан;
2. старши помощник-капитан;
3. вахтен помощник-капитан;
4. палубен боцман;
5. рулеви;
6. моряк.
Чл. 27. Длъжностите в морското корабоплаване за експлоатация и поддържане на корабни силови уредби са:
1. главен механик;
2. втори механик;
3. вахтен механик;
4. машинен боцман;
5. моторист;
6. електромеханик;
7. електротехник;
8. помпиер;
9. огняр.
Чл. 28. Длъжностите в морското корабоплаване за поддържане и работа с корабни технически средства за Световната морска система за бедствие и безопасност (СМСББ) са:
1. радиоелектроник за СМСББ;
2. радиооператор за СМСББ.
Чл. 29. Длъжностите със специфични изисквания са:
1. капитан на влекач;
2. капитан на плаващо техническо средство;
3. пилот;
4. офицер по сигурността;
5. девиатор;
6. шкипер.
Чл. 30. (1) Длъжностите за работа на кораби, превозващи товари и пътници по вътрешните водни пътища на Европа, са:
1. капитан;
2. корабоводител;
3. щурман;
4. водач на несамоходен кораб;
5. старши моряк;
6. моряк;
7. механик;
8. електромеханик;
9. моряк-моторист;
10. водач на малък кораб в местно плаване.
(2) Длъжността за работа на кораби, които не извършват превоз на товари и пътници по вътрешните водни пътища на Европа, е "водач на малък кораб за спорт и развлечение по вътрешни водни пътища".

Раздел III.
Видове правоспособности в корабоплаването

Чл. 31. Правоспособностите в морското корабоплаване за управление и експлоатация на морски кораби са:
1. капитан далечно плаване на кораб над 3000 БТ;
2. капитан далечно плаване на кораб от 500 БТ до 3000 БТ;
3. капитан на кораб до 500 БТ в крайбрежно плаване;
4. капитан на кораб до 500 БТ в местно плаване;
5. старши помощник-капитан на кораб над 3000 БТ;
6. старши помощник-капитан на кораб от 500 БТ до 3000 БТ;
7. вахтен помощник-капитан на кораб над 500 БТ;
8. вахтен помощник-капитан на кораб до 500 БТ крайбрежно плаване;
9. вахтен помощник-капитан на кораб до 500 БТ местно плаване;
10. палубен боцман;
11. корабен рулеви.
Чл. 32. Правоспособностите в морското корабоплаване за експлоатация и поддържане на корабни силови уредби (КСУ) са:
1. главен механик на кораб с КСУ над 3000 kW;
2. главен механик на кораб с КСУ от 750 kW до 3000 kW;
3. главен механик на кораб с КСУ от 750 kW до 3000 kW в местно плаване;
4. втори механик на кораб с КСУ над 3000 kW;
5. втори механик на кораб с КСУ от 750 kW до 3000 kW;
6. вахтен механик на кораб с КСУ над 750 kW;
7. корабен електромеханик на кораби с обща генераторна мощност над 750 kVA;
8. машинен боцман;
9. корабен моторист;
10. корабен електротехник.
Чл. 33. Правоспособностите в морското корабоплаване за поддържане и работа с корабни технически средства за Световната морска система за бедствие и безопасност (СМСББ) са:
1. корабен радиоелектроник за СМСББ първи клас;
2. корабен радиоелектроник за СМСББ втори клас;
3. корабен радиооператор обща категория за СМСББ;
4. корабен радиооператор ограничена категория за СМСББ;
5. корабен радиооператор в местно плаване.
Чл. 34. Правоспособностите за заемане на длъжности със специфични изисквания в морското корабоплаване са:
1. капитан на влекач с неограничен район на плаване;
2. капитан на влекач в местно плаване;
3. пилот;
4. девиатор;
5. водач на кораб до 20 БТ.
Чл. 35. Правоспособностите за управление на кораби за спорт и развлечение в морското корабоплаване, които не се използват с търговска цел, са:
1. шкипер на кораб за спорт и развлечение в неограничен район на плаване;
2. шкипер на кораб за спорт и развлечение в местно плаване.
Чл. 36. Правоспособностите в корабоплаването по вътрешните водни пътища на Европа са:
1. капитан вътрешно плаване;
2. щурман;
3. щурман обща категория;
4. водач на малък кораб;
5. механик вътрешно плаване;
6. електромеханик вътрешно плаване;
7. моряк-моторист.

Глава четвърта.
УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТИ И ПРАВА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ В МОРСКОТО КОРАБОПЛАВАНЕ

Раздел I.
Условия за придобиване на правоспособности

Чл. 37. Морските лица придобиват правоспособност по чл. 31, след като изпълнят следните изисквания:
1. за капитан далечно плаване на кораб над 3000 БТ:
а) висше образование по специалност "Корабоводене", степен магистър;
б) надлежно свидетелство за правоспособност капитан далечно плаване на кораб от 500 БТ до 3000 БТ или старши помощник-капитан на кораб над 3000 БТ, или вахтен помощник-капитан на кораб с тонаж над 500 БТ;
в) плавателен стаж 36 месеца в далечно плаване на длъжност вахтен помощник-капитан на кораб над 3000 БТ, като този срок може да бъде съкратен до 24 месеца, ако морското лице има плавателен стаж най-малко 12 месеца в далечно плаване на длъжност старши помощник-капитан на кораби над 3000 БТ;
г) успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1;
2. за капитан далечно плаване на кораб от 500 БТ до 3000 БТ;
а) висше образование, специалност "Корабоводене", степен бакалавър, или средно образование по специалност "Морско корабоводене" с придобита трета степен на професионална квалификация по специалността;
б) надлежно свидетелство за правоспособност старши помощник-капитан на кораб над 3000 БТ или старши помощник-капитан на кораб от 500 до 3000 БТ или вахтен помощник-капитан на кораб с тонаж над 500 БТ;
в) плавателен стаж 36 месеца в далечно плаване на длъжност вахтен помощник-капитан на кораб над 500 БТ, като този срок може да бъде съкратен до 24 месеца, ако морското лице има плавателен стаж най-малко 12 месеца в далечно плаване на длъжност старши помощник-капитан на кораби над 500 БТ;
г) успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1;
3. за капитан на кораб до 500 БТ в крайбрежно плаване:
а) средно образование, специалност "Корабоводене", с придобита трета степен на професионална квалификация по специалността;
б) надлежно свидетелство за правоспособност вахтен помощник-капитан на кораб до 500 БТ в крайбрежно плаване;
в) плавателен стаж 12 месеца в крайбрежно плаване на длъжност вахтен помощник-капитан на кораб до 500 БТ;
г) възраст не по-малка от 20 години;
д) успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1;
4. за капитан на кораб до 500 БТ в местно плаване:
а) средно образование, специалност "Морско корабоводене", с придобита трета степен на професионална квалификация по специалността или средно образование и завършен квалификационен курс, одобрен от ИА "МА";
б) надлежно свидетелство за правоспособност вахтен помощник-капитан на кораб до 500 БТ в местно плаване;
в) плавателен стаж 12 месеца на длъжност вахтен помощник-капитан на кораб до 500 БТ в местно плаване;
г) възраст не по-малка от 20 години;
д) успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1;
5. за старши помощник-капитан на кораб над 3000 БТ:
а) висше образование, специалност "Корабоводене", степен бакалавър;
б) надлежно свидетелство за правоспособност вахтен помощник-капитан на кораб над 500 БТ;
в) плавателен стаж 12 месеца в далечно плаване на длъжност вахтен помощник-капитан на кораб над 500 БТ в далечно плаване;
г) успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1;
6. за старши помощник-капитан на кораб от 500 до 3000 БТ:
а) средно образование по специалност "Морско корабоводене" с придобита трета степен на професионална квалификация по специалността;
б) надлежно свидетелство за правоспособност вахтен помощник-капитан на кораб над 500 БТ;
в) плавателен стаж 12 месеца в далечно плаване на длъжност вахтен помощник-капитан на кораб над 500 БТ;
г) успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1;
7. за вахтен помощник-капитан на кораб над 500 БТ:
а) висше образование, специалност "Корабоводене", степен бакалавър, или средно образование по специалност "Морско корабоводене" с придобита трета степен на професионална квалификация по специалността;
б) надлежно свидетелство за правоспособност "корабен рулеви", когато лицето има средно образование по специалност "Морско корабоводене" с придобита трета степен на професионална квалификация по специалността;
в) плавателен стаж 12 месеца учебна плавателна практика, от които не по-малко от 6 месеца като стажант вахтен помощник-капитан на кораб над 500 БТ в далечно плаване, когато лицето има висше образование, или 30 месеца на длъжност рулеви на кораби над 500 БТ и 6 месеца като стажант вахтен помощник-капитан на кораб над 500 БТ в далечно плаване, когато лицето има средно образование по специалност "Морско корабоводене" с придобита трета степен на професионална квалификация по специалността;
г) дневник за практическа подготовка;
д) надлежно свидетелство за правоспособност "корабен радиооператор обща категория за СМСББ";
е) успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1;
8. за вахтен помощник-капитан на кораб до 500 БТ в крайбрежно плаване:
а) средно образование по специалност "Морско корабоводене" с придобита трета степен на професионална квалификация по специалността или средно образование и завършен квалификационен курс, одобрен от ИА "МА";
б) надлежно свидетелство за правоспособност "корабен рулеви";
в) плавателен стаж 12 месеца на длъжност рулеви на кораби над 40 БТ, когато лицето има средно образование по специалност "Морско корабоводене" с придобита трета степен на професионална квалификация по специалността или 36 месеца плавателен стаж на длъжност в палубна команда, от които 12 месеца на длъжност рулеви на кораби над 40 БТ, когато лицето има средно образование и завършен квалификационен курс, одобрен от ИА "МА";
г) надлежно свидетелство за правоспособност "корабен радиооператор ограничена категория за СМСББ";
д) 3 месеца учебен плавателен стаж, отразен в дневник за практическа подготовка;
е) успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1;
9. за вахтен помощник-капитан на кораб до 500 БТ в местно плаване;
а) средно образование и завършен квалификационен курс, одобрен от ИА "МА";
б) правоспособност корабен рулеви;
в) плавателен стаж 12 месеца на длъжност рулеви на кораби над 40 БТ;
г) правоспособност корабен радиооператор в местно плаване;
д) успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1;
10. за палубен боцман:
а) средно образование по специалност "Морско корабоводене" с придобита трета степен на професионална квалификация по специалността или средно образование и завършен квалификационен курс, одобрен от ИА "МА;
б) надлежно свидетелство за правоспособност корабен рулеви;
в) плавателен стаж 12 месеца на длъжност рулеви на кораби над 500 БТ, когато лицето има средно образование по специалност "Морско корабоводене" с придобита трета степен на професионална квалификация по специалността, или 18 месеца, когато лицето има средно образование и завършен квалификационен курс, одобрен от ИА "МА";
г) успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1;
11. за корабен рулеви:
а) средно образование по специалност "Морско корабоводене" с придобита трета степен на професионална квалификация по специалността или средно образование и завършен подготвителен курс, одобрен от ИА "МА";
б) плавателен стаж два месеца учебна плавателна практика в курса на обучение, когато лицето има средно образование по специалност "Морско корабоводене", или 24 месеца на длъжност моряк на кораби над 40 БТ, когато лицето има средно образование и завършен одобрен от ИА "МА" подготвителен курс;
в) дневник за практическа подготовка;
г) успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1, когато лицето има средно образование и завършен одобрен от ИА "МА" подготвителен курс.
Чл. 38. Морските лица придобиват правоспособност по чл. 32, след като изпълнят следните изисквания:
1. за главен механик на кораб с КСУ над 3000 kW:
а) висше образование по специалност "Корабни машини и механизми", степен магистър;
б) надлежно свидетелство за правоспособност втори механик на кораб с КСУ над 3000 kW или главен механик на кораб с КСУ от 750 до 3000 kW;
в) плавателен стаж 36 месеца, от които 12 месеца на длъжност втори механик на кораб с КСУ над 3000 kW, или 24 месеца на длъжност главен механик на кораб с КСУ от 750 до 3000 kW;
г) успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1;
2. за главен механик на кораб с КСУ от 750 до 3000 kW:
а) висше образование по специалност "Корабни машини и механизми", степен бакалавър, или средно образование по специалност "Корабни машини и механизми" с придобита трета степен на професионална квалификация по специалността;
б) надлежно свидетелство за правоспособност втори механик на кораб с КСУ от 750 до 3000 kW;
в) плавателен стаж 12 месеца на длъжност втори механик на кораб с пропулсивна мощност на КСУ от 750 kW до 3000 kW;
г) успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1, когато има средно образование по специалност "Корабни машини и механизми" с придобита трета степен на професионална квалификация по специалността;
3. за главен механик на кораб с КСУ от 750 до 3000 kW в местно плаване:
а) висше образование, степен бакалавър, по специалност "Корабни машини и механизми" или средно образование по специалност "Корабни машини и механизми" с придобита трета степен на професионална квалификация по специалността;
б) надлежно свидетелство за правоспособност вахтен механик на кораб с КСУ над 750 kW;
в) плавателен стаж 12 месеца на длъжност вахтен механик на кораб с КСУ над 750 kW, когато лицето има висше образование, степен бакалавър по специалност "Корабни машини и механизми", или 24 месеца на длъжност вахтен механик на кораб с КСУ над 750 kW, когато лицето има средно образование по специалност "Корабни машини и механизми" с придобита трета степен на професионална квалификация по специалността;
г) успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1;
4. за втори механик на кораб с КСУ над 3000 kW:
а) висше образование, степен бакалавър, по специалност "Корабни машини и механизми";
б) надлежно свидетелство за правоспособност вахтен механик на кораб с КСУ над 750 kW;
в) плавателен стаж 12 месеца като вахтен механик на кораб с КСУ над 750 kW;
г) успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1;
5. за втори механик на кораб с КСУ от 750 до 3000 kW:
а) средно образование по специалност "Корабни машини и механизми" с придобита трета степен на професионална квалификация по специалността;
б) надлежно свидетелство за правоспособност вахтен механик на кораб с пропулсивна мощност на КСУ над 750 kW;
в) плавателен стаж 12 месеца на длъжност вахтен механик на кораб с КСУ над 750 kW;
г) успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1;
6. за вахтен механик на кораб с КСУ над 750 kW:
а) висше образование, степен бакалавър, по специалност "Корабни машини и механизми" или средно образование по специалност "Корабни машини и механизми" с придобита трета степен на професионална квалификация по специалността;
б) надлежно свидетелство за правоспособност корабен моторист, когато лицето има средно образование по специалност "Корабни машини и механизми" с придобита трета степен на професионална квалификация по специалността;
в) плавателен стаж 6 месеца като стажант вахтен механик на кораб с КСУ над 750 kW, когато лицето има висше образование, или 30 месеца на длъжност моторист на кораб с пропулсивна мощност на КСУ над 750 kW, от които 3 месеца като стажант вахтен механик, когато лицето има средно образование;
г) дневник за практическа подготовка;
д) успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1;
7. за корабен електромеханик:
а) висше образование, степен магистър или бакалавър, специалност "Електрообзавеждане на кораба", "Електроснабдяване и електрообзавеждане на водния транспорт" или друга силнотокова специалност;
б) плавателен стаж 3 месеца учебна практика на кораб с обща генераторна мощност над 750 kVA, когато лицето има висше образование, специалност "Електрообзавеждане на кораба" или "Електроснабдяване и електрообзавеждане на водния транспорт", или 6 месеца като стажант за останалите силнотокови специалности;
в) дневник за практическата подготовка;
г) успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1, когато лицето е завършило специалност, различна от "Електрообзавеждане на кораба" или "Електроснабдяване и електрообзавеждане на водния транспорт";
8. за машинен боцман:
а) средно образование по специалност "Корабни машини и механизми" с придобита трета степен на професионална квалификация по специалността или средно образование и завършен квалификационен курс, одобрен от ИА "МА";
б) надлежно свидетелство за правоспособност корабен моторист;
в) плавателен стаж 12 месеца на длъжност корабен моторист на кораб с КСУ над 750 kW;
г) успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1;
9. за корабен моторист:
а) средно образование по специалност "Корабни машини и механизми" с придобита тре-та степен на професионална квалификация или средно образование и завършен подготвителен курс, одобрен от ИА "МА";
б) плавателен стаж два месеца учебна плавателна практика в курса на обучение на кораб с КСУ над 300 kW, когато лицето има средно образование по специалност "Корабни машини и механизми", или 12 месеца на кораб с КСУ над 300 kW на длъжност чистач, смазочник или фитер в машинно отделение, когато лицето има средно образование и завършен подготвителен курс, одобрен от ИА "МА";
в) дневник за практическа подготовка;
г) успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1, когато лицето има средно образование и завършен подготвителен курс, одобрен от ИА "МА";
10. за корабен електротехник:
а) средно образование по специалност "Електрообзавеждане на кораба" или друга силнотокова специалност с придобита трета степен на професионална квалификация по специалността;
б) плавателен стаж 2 месеца учебна плавателна практика, когато лицето има средно образование по специалност "Електрообзавеждане на кораба" или 6 месеца като стажант електротехник на кораби с обща генераторна мощност над 300 kVA за останалите специалности;
в) дневник за практическа подготовка;
г) успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1, когато лицето има средно образование по специалност, различна от "Електрообзавеждане на кораба".
Чл. 39. Морските лица придобиват правоспособност по чл. 33, след като изпълнят следните изисквания:
1. за корабен радиоелектроник за СМСББ първи клас:
а) висше образование, степен бакалавър, по специалност "Корабна радиоелектроника";
б) надлежно свидетелство за правоспособност корабен радиоелектроник за СМСББ втори клас;
в) плавателен стаж 12 месеца на длъжност радиоелектроник за СМСББ на кораб, оборудван с технически средства за СМСББ, плаващ в зони А2 и А3;
г) успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1;
2. за корабен радиоелектроник за СМСББ втори клас:
а) висше образование, степен бакалавър, по специалност "Морски свръзки", "Радиолокация", "Съобщителна техника", "Радио- и телевизионна техника", "Комуникационна техника и технологии", "Корабна радиоелектроника" и "Електроника";
б) завършен подготвителен курс по одобрена от ИА "МА" програма, когато образованието не отговаря на изискванията на IMO моделен курс 1.26;
в) учебен плавателен стаж 3 месеца на кораб, оборудван с технически средства на СМСББ;
г) успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1;
3. за корабен радиооператор обща категория за СМСББ:
а) средно образование;
б) завършен подготвителен курс по одобрена от ИА "МА" програма;
в) практическа подготовка в рамките на подготвителния курс;
г) успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1;
4. за корабен радиооператор ограничена категория за СМСББ:
а) средно образование;
б) завършен подготвителен курс по одобрена от ИА "МА" програма;
в) практическа подготовка в рамките на подготвителния курс;
г) успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1;
5. за корабен радиооператор в местно плаване:
а) завършен подготвителен курс и практическа подготовка в рамките на подготвителния курс, по одобрена от ИА "МА" програма;
б) успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1.
Чл. 40. Морските лица придобиват правоспособност по чл. 34, след като изпълнят следните изисквания:
1. за капитан на влекач с неограничен район на плаване:
а) надлежно свидетелство за основната правоспособност, съответстваща на района на плаване и бруто тонажа на влекача;
б) удостоверение за успешно завършен курс по специална подготовка, одобрен от ИА "МА";
в) свидетелство за правоспособност капитан на влекач в местно плаване или одобрен от ИА "МА" маневрен дневник за извършени 60 маневри при пристанищна буксировка с влекач, под ръководството на правоспособен капитан на влекач, включен в списъка на обучаващите капитани на влекачи; дневникът се заверява от капитана на влекача и пилота на маневрирания кораб; допуска се до 30 от изискваните маневри да се проведат на тренажор по одобрена от ИА "МА" програма;
г) успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1 с включени членове от браншови организации на капитаните на влекачи и пилоти по програма, одобрена от ИА "МА";
2. капитан на влекач в местно плаване:
а) надлежно свидетелство за основната правоспособност, съответстваща на бруто тонажа на влекача;
б) одобрен от ИА "МА" маневрен дневник за извършени 60 маневри при пристанищна буксировка с влекач, под ръководството на капитан на влекач, включен в списъка на обучаващите капитани на влекачи; дневникът се заверява от капитана на влекача и пилота на маневрирания кораб; допуска се до 30 от изискваните маневри да се проведат на тренажор, по одобрена от ИА "МА" програма;
в) успешно положен практически изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1 с включени членове от браншови организации на капитаните на влекачи и пилоти по програма, одобрена от ИА "МА";
3. за пилот:
а) надлежно свидетелство за правоспособност капитан далечно плаване на кораб над 3000 БТ;
б) извършени 80 маневри за съответния пилотажен район под ръководството на пилот-инструктор, включен в списъка на пилот-инструкторите;
в) одобрен от ИА "МА" пилотски дневник, заверен от пилот-инструктора и капитана на маневрирания кораб;
г) успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1 с включени членове от браншови и други професионални организации на пилотите по програма, предложена от тези организации и одобрена от ИА "МА";
4. за девиатор:
а) висше образование по специалност "Корабоводене", степен бакалавър;
б) успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1 по програма, одобрена от ИА "МА";
5. за водач на кораб до 20 БТ по море:
а) основно образование и завършен подготвителен курс, одобрен от ИА "МА";
б) учебна практика в подготвителния курс;
в) успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1;
г) навършени 18 години.
Чл. 41. Морските лица придобиват правоспособност по чл. 35, след като изпълнят следните изисквания:
1. за шкипер на кораб за спорт и развлечение с неограничен район на плаване:
а) средно образование;
б) успешно завършен подготвителен курс, одобрен от ИА "МА";
в) един месец учебна плавателна практика по време на подготвителния курс;
г) надлежно свидетелство за правоспособност корабен радиооператор за СМСББ обща категория;
д) успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1;
2. за шкипер на кораб за спорт и развлечение в местно плаване:
а) средно образование;
б) успешно завършен подготвителен курс, одобрен от ИА "МА";
в) един месец учебна плавателна практика по време на подготвителния курс;
г) надлежно свидетелство за правоспособност корабен радиооператор за СМСББ ограничена категория;
д) успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1.

Раздел II.
Права за заемане на длъжности

Чл. 42. (1) Лицата, притежаващи правоспособност по чл. 37 и 38, могат да заемат длъжност на кораб, съответстваща на притежаваната от тях правоспособност и посочените в свидетелството за правоспособност ограничения, ако има такива.
(2) Длъжността моряк на морски кораби по чл. 26, т. 6 се заема от лица, които:
1. имат най-малко основно образование;
2. отговарят на едно от следните условия: служили са на военни или граничнополицейски кораби; или притежават правоспособност водач на кораб до 20 БТ; или притежават правоспособност водач на малък кораб; или успешно са завършили одобрен курс за начална морска подготовка по одобрена от ИА "МА" програма; или имат 6 месеца плавателен стаж на длъжност, за която не се изисква правоспособност по тази наредба.
Чл. 43. Лицата, притежаващи правоспособност по чл. 37, т. 11, могат да заемат и длъжност капитан на плаващо техническо средство след преминат одобрен подготвителен курс и успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1.
Чл. 44. Лицата, притежаващи правоспособност по чл. 38, т. 6, 9 и 10, могат да заемат и длъжност на кораб, както следва:
1. вахтен механик на кораб с КСУ над 750 kW може да заема длъжност главен механик на кораб с КСУ до 750 kW в местно плаване след 6 месеца плавателен стаж като вахтен механик на кораб над 750 kW;
2. корабен моторист може да заема длъжност:
а) главен механик на кораб до 750 kW в местно плаване след 24 месеца плавателен стаж като моторист на кораб над 750 kW;
б) помпиер на танкер след 12 месеца плавателен стаж като моторист на същия тип танкер;
3. корабен електротехник може да заема длъжност електромеханик до 750 kVA след 24 месеца плавателен стаж като електротехник на кораби над 300 kVA.
Чл. 45. Лицата, притежаващи правоспособност по чл. 39, могат да заемат длъжност на кораб, както следва:
1. корабен радиоелектроник за СМСББ първи клас:
а) радиоелектроник за СМСББ на морски кораби, плаващи във всички зони, включително да поддържа навигационни и комуникационни технически средства на борда на кораба или на брега;
б) радиооператор за СМСББ на морски кораби, плаващи във всички зони;
2. корабен радиоелектроник за СМСББ втори клас:
а) радиоелектроник за СМСББ на морски кораби, плаващи във всички зони, с изключение на пътническите кораби, включително да поддържа навигационни и комуникационни технически средства на борда на кораба или на брега;
б) радиооператор за СМСББ на морски кораби, плаващи във всички зони;
3. корабен радиооператор обща категория за СМСББ може да заема длъжност радиооператор за СМСББ на брега или на морски кораби, плаващи във всички зони;
4. корабен радиооператор ограничена категория за СМСББ може да заема длъжност радиооператор за СМСББ на кораби, плаващи в зона А1;
5. корабен радиооператор в местно плаване може да заема длъжност радиооператор на кораби, плаващи в български териториални води.
Чл. 46. Лицата, притежаващи правоспособност по чл. 40, могат да заемат длъжност на кораб, както следва:
1. капитан на влекач с неограничен район на плаване може да заема длъжност капитан на влекач в далечно плаване;
2. капитан на влекач в местно плаване може да заема длъжността капитан на всякакви влекачи, извършващи местно плаване;
3. пилот може да изпълнява задълженията на пилот в българско пристанище, за което е придобил правоспособност;
4. девиатор може да изпълнява задълженията на девиатор на всякакви кораби на всеки девиационен полигон;
5. водач на кораб до 20 БТ може да заема длъжност:
а) капитан на кораби с големина до 20 БТ, мощност на КСУ до 200 kW, с не повече от 12 души на борда, включително екипажа;
б) капитан на плаващо техническо средство с водоизместване до 20 БТ във вътрешни води след преминат одобрен подготвителен курс и успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1.
Чл. 47. Лицата, притежаващи правоспособност по чл. 41, могат да заемат длъжност на кораб, както следва:
1. шкипер на кораб за спорт и развлечение с неограничен район на плаване може да управлява кораб за спорт и развлечение до 300 БТ и с мощност на КСУ до 750 kW, използван с нестопанска цел в неограничен район на плаване;
2. шкипер на кораб за спорт и развлечение в местно плаване може да управлява кораб за спорт и развлечение до 300 БТ и с мощност на КСУ до 750 kW, използван с нестопанска цел в морските пространства на Република България.

Глава пета.
УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТИ И ПРАВА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ ЗА КОРАБОПЛАВАНЕ ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА НА ЕВРОПА

Раздел I.
Условия за придобиване на правоспособности за корабоплаване по вътрешните водни пътища на Европа

Чл. 48. Морските лица придобиват правоспособност по чл. 36, след като изпълнят следните изисквания:
1. за капитан вътрешно плаване:
а) възраст не по-малка от 21 години;
б) висше образование, степен бакалавър по специалност "Речно корабоводене" или средно образование по специалност "Речно корабоводене" с придобита трета степен на професионална квалификация по специалността;
в) правоспособност щурман;
г) плавателен стаж 3 години като член на палубна команда, от които една година на длъжност щурман на кораб от вътрешно плаване;
д) най-малко 16 преминавания за всеки обособен участък от р. Дунав, за който лицето кандидатства да придобие права;
е) успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1;
2. за щурман:
а) висше образование, степен бакалавър по специалност "Речно корабоводене" или средно образование;
б) правоспособност щурман обща категория, когато лицето има средно образование;
в) плавателен стаж два месеца като стажант или моряк на кораб, плаващ по вътрешните водни пътища, когато лицето има висше образование, или две години плавателен стаж като член на палубна команда, когато има средно образование;
г) представен дневник за практическа подготовка, когато лицето има висше образование;
д) успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1, когато лицето има висше образование;
3. за щурман обща категория:
а) средно образование по специалност "Речно корабоводене" с придобита трета степен на професионална квалификация по специалността или средно образование и завършен одобрен от ИА "МА" подготвителен курс;
б) плавателен стаж два месеца като стажант или моряк на кораб, плаващ по вътрешните водни пътища, когато лицето има средно образование по специалност "Речно корабоводене" с придобита трета степен на професионална квалификация по специалността, или една година плавателен стаж като член на палубна команда, когато има средно образование и завършен подготвителен курс;
в) дневник за практическа подготовка;
г) успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1;
4. за водач на малък кораб:
а) завършен подготвителен курс, одобрен от ИА "МА";
б) учебна практика в подготвителния курс;
в) успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1;
5. за механик вътрешно плаване:
а) висше образование, степен бакалавър, специалност "Корабни машини и механизми", или средно образование по специалност "Корабни машини и механизми" с придобита трета степен на професионална квалификация по специалността;
б) правоспособност моряк-моторист или корабен моторист, когато лицето има средно образование по специалност "Корабни машини и механизми" с придобита трета степен на професионална квалификация по специалността;
в) плавателен стаж на кораб с пропулсивна мощност на КСУ над 750 kW, плаващ по вътрешните водни пътища два месеца като стажант механик, когато има висше образование, или две години на длъжност моряк-моторист, когато има средно образование по специалност "Корабни машини и механизми" с придобита трета степен на професионална квалификация по специалността;
г) дневник за практическа подготовка;
д) успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1;
6. за електромеханик вътрешно плаване:
а) средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност "Електрообзавеждане на кораба", "Електроснабдяване и електрообзавеждане на водния транспорт" или друга силнотокова специалност;
б) плавателен стаж два месеца като стажант- електротехник на моторен кораб, плаващ по вътрешните водни пътища;
в) дневник за практическа подготовка;
г) успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1, когато лицето има образование по специалност, различна от "Електрообзавеждане на кораба" или "Електроснабдяване и електрообзавеждане на водния транспорт";
7. за моряк-моторист:
а) средно образование по специалност "Корабни машини и механизми" с придобита трета степен на професионална квалификация по специалността или средно образование и завършен подготвителен курс, одобрен от ИА "МА";
б) плавателен стаж два месеца учебна плавателна практика, когато лицето има средно образование по специалност "Корабни машини и механизми" с придобита трета степен на професионална квалификация по специалността, или две години на длъжност моряк на моторен кораб, плаващ по вътрешните водни пътища, когато има средно образование и завършен подготвителен курс;
в) дневник за практическа подготовка;
г) успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1, когато лицето има средно образование и завършен подготвителен курс.

Раздел II.
Права за заемане на длъжности в корабоплаването по вътрешните водни пътища на Европа

Чл. 49. Морските лица, притежаващи правоспособност по чл. 36, могат да заемат длъжности на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, както следва:
1. капитан вътрешно плаване:
а) капитан на кораб, плаващ по вътрешните водни пътища в участъците, за които е валидно свидетелството за правоспособност;
б) корабоводител на кораб, плаващ по вътрешните водни пътища в участъците, за които е валидно свидетелството за правоспособност;
2. щурман:
а) щурман на кораб, плаващ по вътрешните водни пътища;
б) капитан на кораб с мощност на КСУ до 450 kW в съответния участък от местно плаване по р. Дунав, когато са изпълнени следните изисквания: навършени 21 години; плавателен стаж една година на длъжност щурман на кораб, плаващ по вътрешните водни пътища; най-малко 16 преминавания за всеки обособен участък от р. Дунав, за който лицето кандидатства да придобие права, и успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1;
в) капитан на плаващо техническо средство, когато са изпълнени следните изисквания - навършени 21 години; плавателен стаж една година като член на палубна команда на кораб, плаващ по вътрешните водни пътища, от които не по-малко от 3 месеца на плаващо техническо средство, и успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1;
3. щурман обща категория:
а) старши моряк на кораб, плаващ по вътрешните водни пътища;
б) водач на несамоходен кораб, след като кандидатът изпълни следните изисквания: навършени 21 години и плавателен стаж една година като член на палубна команда на кораб, плаващ по вътрешните водни пътища, от които не по-малко от 3 месеца на товарен кораб;
4. водач на малък кораб:
а) водач на малък кораб в местно плаване;
б) водач на малък кораб за спорт и развлечение по вътрешните водни пътища на Европа след успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1;
5. механик вътрешно плаване може да заема длъжност механик на кораб с неограничена мощност на КСУ, плаващ по вътрешните водни пътища;
6. електромеханик вътрешно плаване може да заема длъжност електромеханик на кораб с неограничена обща генераторна мощност, плаващ по вътрешните водни пътища на Европа;
7. моряк-моторист може да заема длъжност:
а) моряк-моторист на кораб, плаващ по вътрешните водни пътища на Европа;
б) механик на кораб, плаващ по вътрешните водни пътища, с мощност на КСУ до 750 kW след две години плавателен стаж като моряк-моторист на кораб с мощност на КСУ над 750 kW;
8. длъжността моряк на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, се заема от лица, които отговарят на едно от следните изисквания:
а) имат завършено средно образование по специалност "Корабоводене";
б) служили са на военни или граничнополицейски кораби;
в) притежават правоспособност водач на кораб до 20 БТ;
г) притежават правоспособност водач на малък кораб;
д) успешно са завършили одобрен курс за начална морска подготовка по одобрена от ИА "МА" програма;
е) заемали са три години длъжност в палубна команда.

Глава шеста.
ПОДГОТОВКА НА МОРСКИТЕ ЛИЦА

Раздел I.
Професионално образование, обучение и квалификация на морските лица

Чл. 50. (1) Професионалното образование, обучение и квалификация на морските лица за морското корабоплаване се извършва при спазване на стандартите, нормите и препоръките, посочени в Конвенция STCW и Директива 2001/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4.IV.2001 г. за минималното ниво за подготовка на моряците.
(2) Професионалното образование, обучение и квалификация на морските лица за речното корабоплаване се извършва при спазване на правото на Европейските общности, препоръките на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации към формите и методическото осигуряване на образованието и обучението на моряците.
(3) Изискванията за професионално образование, обучение и квалификация на морските лица са изисквания към регулирана професия по смисъла на § 4в от Закона за висшето образование.
(4) Професионалното образование, обучение и квалификация на морските лица включва:
1. висше образование по морски, речни и технически специалности;
2. средно професионално образование по морски, речни и технически специалности;
3. курсове за специална и допълнителна подготовка;
4. курсове за придобиване на квалификация по професии за морското и речното корабоплаване;
5. подготвителни курсове за придобиване на правоспособност;
6. обучение на борда на кораба.
Чл. 51. (1) Образование по морска или речна специалност се получава в учебни заведения, създадени и акредитирани в съответствие с действащото законодателство, в които обучението се извършва по одобрени от ИА "МА" учебни планове и програми, от преподаватели, инструктори или други квалифицирани лица, които са завършили успешно одобрен от ИА "МА" курс по програма на моделен курс 6.09 на Международната морска организация (IMO).
(2) Учебните заведения по ал. 1 провеждат обучение в съответствие с държавните изисквания и прилагат система за управление на качеството на учебния процес.
(3) Учебните заведения по ал. 1 избират външна, независима от тях, призната организация, която да одитира прилаганата система по качеството и нейното съответствие на стандартите.
(4) Учебните заведения представят в ИА "МА" докладите за извършените от оправомощената външна, независима от учебното заведение, организация периодични проверки, одити на системата за управление на качеството и направените оценки за съответствие на извършваната дейност, за достигане на необходимите стандарти, установените несъответствия и набелязаните коригиращи действия.
(5) Докладите по ал. 4 заедно с документите за оценка на поддържаната и прилагана от ИА "МА" система за управление на качеството се представят в Европейската комисия в срок 6 месеца след извършване на оценката и в Международната морска организация в рамките на 5-годишния период на оценка по Конвенция STCW.
Чл. 52. (1) Средно морско или речно образование се придобива в професионални училища, регламентирани със Закона за народната просвета, Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и Закона за професионалното образование и обучение.
(2) Обучението се провежда в съответствие с държавните образователни изисквания и изискванията на тази наредба и осигурява усвояването на общообразователния минимум за средно образование и придобиването на квалификационна степен по съответната професия от списъка на професиите за професионално образование и обучение.
Чл. 53. (1) Висшето образование по специалности за морското и речното корабоплаване се придобива в съответствие със Закона за висшето образование, държавните изисквания за придобиване на висше образование по образователно-квалификационните степени и изискванията на тази наредба към подготовката на лица от регулираните професии.
(2) Обучението осигурява усвояването на общоинженерен и специализиран минимум за висше образование по специалности съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления.
Чл. 54. (1) Курсовете за специална подготовка, за допълнителна подготовка и за придобиване на квалификация по професия се организират и провеждат от учебни заведения и центрове за професионално обучение и квалификация, акредитирани или лицензирани по Закона за висшето образование, Закона за професионалното образование и обучение или Закона за народната просвета.
(2) Курсовете по ал. 1 се одобряват от ИА "МА" и се провеждат по одобрени от ИА "МА" програми, материална база и квалификация на преподавателите по специалните предмети.
(3) За одобряване на курсовете и учебните програми се подава заявление до ИА "МА", съдържащо следната информация:
1. наименование на учебното заведение или центъра;
2. документ за акредитация или лицензиране на учебното заведение или центъра;
3. наименование на курса и съответстващото правило от документа, който го регламентира.
(4) Към заявлението по ал. 3 се прилага програмата за провеждане на курса, която съдържа:
1. наименование на курса, съответстващото правило от документа, който го регламентира;
2. цели на курса;
3. предварителни изисквания към обучаемите;
4. минимален и максимален брой на обучаемите;
5. таблица с подробен хорариум по теми, лекции и практически занятия;
6. вид, място и критерии за оценяването;
7. квалификация на преподавателите и инструкторите, както и на оценителите на тренажори;
8. подробен опис на наличната материална база за провеждане на курса;
9. използвана литература при съставяне на програмата;
10. име, фамилия и подписи на съставителя на програмата и на ръководителя на учебното заведение или център.
Чл. 55. (1) Курсовете за придобиване на правоспособност се организират и провеждат от учебните заведения и центрове по чл. 54, ал. 1.
(2) Курсовете за придобиване на правоспособност по чл. 34, т. 5, чл. 35 и чл. 36, т. 4 се организират и провеждат и от българско физическо или юридическо лице - търговец, както и лице от държава - членка на Европейския съюз, регистрирано като търговец по националното му законодателство, включително и кооперации, сдружения и фондации.
(3) Курсовете по ал. 1 и 2 се одобряват от ИА "МА" и се провеждат по одобрени от ИА "МА" програми.
(4) За извършване на проверка за оценка на съответствието с нормативните изисквания и издаване на заповед за одобрение на курсовете по ал. 1 и 2 се подава заявление до ИА "МА", съдържащо следната информация:
1. наименование на лицата, провеждащи курсовете;
2. документ за акредитация или лицензиране - за учебното заведение или центъра, или съдебна регистрация - за физическите или юридическите лица;
3. наименование на курса.
(5) Към заявлението по ал. 4 се прилагат документи, съдържащи следната информация:
1. цели на курса;
2. предварителни изисквания към обучаемите;
3. минимален и максимален брой на обучаемите;
4. предварително представени за одобрение програми;
5. таблица с подробен хорариум по теми, лекции и практически занятия;
6. вид, място и критерии за оценяването;
7. квалификация на преподавателите, както и на инструкторите и оценителите;
8. подробен опис на наличната материална база за провеждане на курса.
Чл. 56. (1) Изпълнителният директор на ИА "МА" в срок до 30 дни от датата на подаване на заявлението назначава със заповед комисия, която извършва проверка за установяване на заявените обстоятелства и съответствието им с изискванията на тази наредба.
(2) Комисията съставя протокол за извършената проверка, в който вписва своето становище.
Чл. 57. (1) Изпълнителният директор на ИА "МА" издава заповед за одобрение на курсовете (приложение № 11) или мотивиран отказ.
(2) Отказът по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Чл. 58. (1) Присъствието и оценките на участниците в курсовете за специална и допълнителна подготовка, за придобиване на квалификация по професии за морското и речното корабоплаване и подготвителните курсове за придобиване на правоспособност се отразяват в присъствен дневник (приложение № 12).
(2) Участник в курс, отсъствал повече от 10 % от общото времетраене на курса, не се допуска до изпит.
Чл. 59. Практическото обучение за извършване на маневри с влекачи се извършва по програма, предложена от организациите на капитаните на влекачи, създадени съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, и одобрена от ИА "МА", и се осъществява от правоспособни капитани на влекачи със стаж най-малко 5 години и включени в списъка на обучаващите капитани на влекачи.
Чл. 60. (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" периодично извършва планови и извънредни проверки за оценка на съответствието и изготвя независима оценка на учебните заведения и центрове, предоставящи морско образование, обучение и квалификация, по отношение изпълнението на критериите, посочени в приложение № 13.
(2) Резултатите от проверките по ал. 1 се отразяват в протокол.
(3) Въз основа на констатациите в протокола по ал. 2 се изготвя независимата оценка по ал. 1.
(4) При установяване на несъответствия с изискванията на тази наредба ИА "МА" определя срок за отстраняването им и извършва повторна проверка.
(5) При неотстраняване на несъответствията в срока по ал. 4 ИА "МА" не издава свидетелства за правоспособност, за специална или допълнителна подготовка на обучаемите, като писмено уведомява учебното заведение или центъра за отказа.

Раздел II.
Учебно-материална база на морските и речните учебни заведения и центрове

Чл. 61. (1) Учебно-материалната база се осигурява съобразно учебните програми с цел постигане на знания, навици и умения по дисциплини, професии и специалности, за които учебните заведения и центрове провеждат обучение.
(2) Учебно-материалната база е необходимо да отговаря на изискванията за охрана на труда и техника на безопасността и хигиенните норми.
(3) В учебно-материалната база на морските и речните учебни заведения и центрове за професионално обучение и квалификация, за осигуряване на качествено и пълноценно провеждане на учебен процес по съответните дисциплини се включват необходимите:
1. помощни методически материали, учебна, техническа и специализирана литература;
2. нагледни методически материали;
3. аудио-визуални средства;
4. образци и макети от изучаваната техника и апаратура;
5. контролно-измервателна апаратура;
6. компютърна техника с програмни продукти, осигуряващи тематично обучение;
7. тренажори и симулатори, демонстриращи или отработващи, частично или пълно, определени режими, ситуации, процедури, действия или функционални особености.
Чл. 62. За провеждане на одобрено обучение за придобиване на квалификация морските и речните учебни заведения и центрове се оборудват с учебни зали, кабинети и лаборатории, които отговарят на следните изисквания:
1. учебното място за всеки обучаем да е в съответствие с приложимите норми;
2. да са оборудвани с необходимите помощни учебни технически средства: черна/бяла дъска, екран, апарат за проектиране, учебно-методически табла, компютри, мултимедии и др.;
3. да са спазени установените норми за използване на компютърна техника, когато учебната зала е компютърен клас;
4. да са спазени допълнителните изисквания по охрана на труда, техническа и противопожарна безопасност, когато учебната зала е технически клас;
5. да са спазени условията за нормалното функциониране на тренажорите, посочени от производителя, когато учебната зала е оборудвана с тренажори или симулатори.
Чл. 63. (1) При използване на тренажори, предназначени за подготовка и за оценка на компетентността, те се одобряват от ИА "МА", когато отговарят на следните експлоатационни норми:
1. възпроизвеждат в достатъчна степен съответното корабно оборудване, включително пресъздават експлоатационни и аварийни ситуации, съответстващи на целите на подготовката;
2. осигуряват връзка между обучаемия/оценявания, оборудването и инструктора/оценителя по начин, позволяващ контрол, запис и последващ разбор и оценяване на действията на обучаемия/оценявания;
3. оценката на обучаемия се генерира от тренажора без намесата на инструктора или оценяващия.
(2) Целите и задачите на подготовката с използване на тренажор се определят в рамките на програмата за подготовка.
(3) Целите и задачите на подготовката трябва да са възможно най-тясно свързани с практиката.
Чл. 64. (1) Процедурите за подготовка и оценка компетентността на обучаемите при работа с използване на тренажор съобразно способността за безопасно и ефективно изпълнение на заданието осигуряват:
1. предварително информиране на обучаемите за:
а) целите и задачите на обучението;
б) уменията, които се очаква да бъдат придобити;
в) уменията, които подлежат на оценка, и критериите за оценяване;
2. инструкции за работа на тренажора, предоставени на обучаемите в ясна и изрична форма.
(2) Интензивността и продължителността на учебните занятия на тренажор се съобразяват с препоръките на производителя.

Раздел III.
Ред за провеждане на изпити

Чл. 65. (1) Изпитите за придобиване на правоспособност, отменяне на ограничение или потвърждаване на правоспособност се провеждат под ръководството на общия председател на изпитните комисии на редовни и извънредни изпитни сесии, определени от министъра на транспорта или упълномощено от него лице.
(2) Редовните изпитни сесии се провеждат:
1. за речните правоспособности - през март, юли и октомври в Русе;
2. за морските правоспособности - през март и септември в Бургас и през юни и декември във Варна.
(3) Извънредни изпитни сесии се насрочват за придобиване на правоспособности и/или за отменяне на ограничения, когато има подадени заявления най-малко от 10 кандидати.
(4) Датите за редовните изпитни сесии, програмите за изпитите и критериите за оценка на кандидатите за отделните правоспособности се обявяват ежегодно до края на януари.
(5) Изпитите по ал. 3 се насрочват в срок до един месец след събиране на необходимия брой кандидати.
(6) Изпит за потвърждаване на правоспособност се провежда в рамките на един месец от подаване на заявлението.
Чл. 66. (1) Изпити за правоспособностите капитан на влекач с неограничен район на плаване и капитан на влекач в местно плаване се насрочват:
1. по предложение на браншовата организация на капитаните на влекачи и след съгласуване с директора на съответната Д "МА";
2. от ИА "МА", когато има подадени заявления най-малко от 10 кандидати.
(2) Изпити за правоспособностите по чл. 34, т. 5, чл. 35 и чл. 36, т. 4 се провеждат по предложение на ръководителя на подготвителния курс и след съгласуване с директора на съответната Д "МА".
Чл. 67. Провеждането на изпити за придобиване на правоспособностите по чл. 34, т. 5 и чл. 35 се насрочва във Варна, Бургас и София, а за правоспособността по чл. 36, т. 4 - в Русе и Лом.
Чл. 68. (1) Организирането и провеждането на изпитните сесии, съставянето и обявяването на график за провеждането на изпитите по отделните функции се извършва от съответната Д "МА".
(2) Работни помещения, кораби, пособия и помагала, необходими за провеждането на изпитите, се предоставят и от корабопритежатели, браншови организации и учебни заведения при писмено искане от директора на съответната Д "МА".
Чл. 69. (1) За явяване на изпитна сесия кандидатите предварително заплащат такса за явяване на изпит съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта (Тарифа № 5).
(2) Ако кандидатът не се яви или прекрати своето участие в сесията, внесената изпитна такса не се връща.
Чл. 70. (1) Кандидатите за явяване на изпити подават заявление до директора на съответната Д "МА", която организира провеждането на изпитната сесия, най-късно 10 работни дни преди началото на сесията.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. диплома за завършено образование или друг документ за признато образование;
2. свидетелство за професионална квалификация, когато се изисква такава;
3. свидетелство за завършен подготвителен курс, когато се изисква такъв;
4. свидетелство за призната предходна правоспособност, когато се изисква такава;
5. издадено удостоверение за плавателен стаж или друг документ за признат професионален опит;
6. разписка за внесена такса по Тарифа № 5.
Чл. 71. (1) В съответната Д "МА" се извършва проверка на редовността на представените от кандидатите документи и се съставят списък на допуснатите до изпит кандидати и график за провеждане на изпитите.
(2) Списъкът и графикът по ал. 1 се обявяват 3 работни дни преди началото на първия изпит на видно място в сградата на Д "МА" и на електронната страница на ИА "МА".
Чл. 72. (1) Изпитите се провеждат по функции и са устни, писмени и практически в зависимост от правоспособността.
(2) Изпити се провеждат чрез изпитни билети, тестове, казуси, задачи и задания, обхващащи въпроси от одобрената програма за изпит за съответната правоспособност.
(3) Материалите за изпитите се изготвят от специалисти по съответните дисциплини под ръководството на общия председател на изпитните комисии и се приемат на заседания на комисиите.
Чл. 73. Преди започване на изпита членове на съответната изпитната комисия:
1. проверяват самоличността на кандидатите;
2. дават указания за начина на провеждане на изпита и обявяват правата и задълженията на кандидатите;
3. провеждат документиран инструктаж по безопасност, когато такъв е необходим.
Чл. 74. За да премине успешно изпита, кандидатът трябва да докаже, че владее материята до степен, която изключва възможността с действие или бездействие да причини авария или щети на хора, кораб или товар или да предизвика замърсяване на околната среда при изпълнение на служебни задължения, отнасящи се до правоспособността, за която кандидатства, отмяната на ограничение или за потвърждение на правоспособност.
Чл. 75. (1) Изпитът за придобиване на правоспособност за работа на море започва с входящ тест по всяка функция.
(2) Изпитът за корабоводителски правоспособности за работа на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, започва с входящ тест за проверка знанията на кандидатите по правилата за плаване, системите за ограждане на навигационните опасности, пристанищните правила.
(3) Кандидатите, дали повече от 10 % грешни отговори на входящия тест по дадена функция, а при компютърна проверка на знанията - при повече от 20 % грешни отговори, се отстраняват от по-нататъшно участие в изпита по функцията, което се отразява в изпитните протоколи.
(4) Практическият изпит за пилоти и капитани на влекачи се провежда в реални условия чрез извършване на действителни маневри.
Чл. 76. (1) Когато изпитът по дадена функция включва няколко изпита - устен, писмен и/или практически, общата оценка е "издържал", когато по всички изпити кандидатът е получил оценка "издържал".
(2) Общата оценка на комисията по даден изпит е "издържал", когато 2/3 от членовете й поставят най-малко оценка "издържал".
Чл. 77. Кандидатът е издържал изпитите за придобиване на правоспособност, отмяна на ограничение или потвърждаване на правоспособност само когато е издържал успешно изпитите по всяка функция и модул за дадената правоспособност.
Чл. 78. (1) Кандидат, който не е положил успешно изпитите по някоя от функциите за съответната правоспособност, има право да се яви на следващите изпитни сесии, но не повече от 3 пъти в рамките на две години, на изпити само по тази/тези функции.
(2) Кандидат, който в периода от две години не е издържал успешно изпитите по някоя функция, трябва да се яви отново на изпити по всички функции за дадената правоспособност.
Чл. 79. (1) Всяка изпитна комисия води отделен дневен протокол (приложение № 14) за всеки изпит по отделна функция. След приключването на сесията на основание на дневните протоколи комисията съставя по един общ протокол (приложение № 15) за изпитите за корабоводителските правоспособности и за изпитите за правоспособностите за механици в три еднакви екземпляра.
(2) Дневните протоколи и всички други писмени документи на кандидатите се събират в отделно дело по всяка правоспособност и се съхраняват две години в Д "МА", където е бил проведен изпитът.
Чл. 80. (1) Общите протоколи от изпитите за придобиване на правоспособност се одобряват от министъра на транспорта или упълномощено от него лице и се съхраняват 50 години, по един екземпляр в архива на Министерството на транспорта, ИА "МА" и в съответната Д "МА", където е проведен изпитът.
(2) Протоколите от изпитите за потвърждаване или отменяне на други ограничения за преиздаване на свидетелства за правоспособност или издаване на потвърждения на чужди свидетелства се одобряват от директора на съответната Д "МА" и се съхраняват 5 години в архива на тази Д "МА".
Чл. 81. На морски лица, успешно издържали изпитите по всички функции, се издават свидетелства за правоспособност или се отменят ограниченията, след като протоколите от проведените изпити са одобрени и е представено медицинско свидетелство за здравословна годност.

Глава седма.
РЕГИСТРАЦИЯ НА МОРСКИ ЛИЦА И СВИДЕТЕЛСТВА

Чл. 82. В ИА "МА" се водят регистри на морските лица, на морските правоспособни лица и техните свидетелствата, както следва:
1. регистри на морските правоспособни лица с правоспособност водач на кораб до 20 БТ и шкипер на кораб за спорт и развлечение - в Д "МА" Варна и Бургас и в дирекция "Управление на качеството" (Д "УК"), в зависимост от мястото на провеждане на изпита за придобиване на правоспособност;
2. регистри на морските правоспособни лица с правоспособност водач на малък кораб - в Д "МА" Русе и Лом, в зависимост от мястото на провеждане на изпита за придобиване на правоспособност;
3. регистър на морските правоспособни лица с правоспособност, различна от тази по т. 1 и 2 - в Д "УК";
4. регистри на свидетелствата на морските лица - в съответните Д "МА";
5. регистри на издадените потвърждения на свидетелства за правоспособност, издадени от администрациите на други държави - в съответните Д "МА".
Чл. 83. (1) Регистрите се водят на хартиен и електронен носител и в тях под отделен номер се вписват следните данни за всяко морско лице:
1. собствено, бащино и фамилно име;
2. пол;
3. дата на раждане;
4. място на раждане;
5. постоянен адрес;
6. гражданство;
7. единен граждански номер;
8. номер, дата на издаване и учебно заведение или център, издали документ за образование, квалификация или специалност;
9. поредна правоспособност и основание за придобиването й.
(2) Вписванията в регистрите на данните по ал. 1 се извършват от длъжностно лице на ИА "МА".
(3) Регистрите на морските правоспособни лица са безсрочни.
Чл. 84. (1) Регистърът по чл. 82, т. 4 включва моряшките картони на морските лица (приложение № 16), съдържащи данните по чл. 83, ал. 1, снимка на лицето и данни за:
1. срока на валидност на свидетелството;
2. ограниченията за упражняване на придобитите права;
3. издадените разрешения по чл. 19, ал. 2;
4. издадените свидетелства за премината специална и допълнителна подготовка;
5. издадените медицински свидетелства за здравословна годност, необходими за издаване на свидетелство за правоспособност;
6. кораба, на който лицето работи: име, бруто тонаж, тип на кораба, пропулсивна мощност на КСУ, обща генераторна мощност, клас на автоматизация и район на плаване на кораба;
7. длъжността, на която лицето е назначено на кораба, ниво на отговорност и функции, дата на постъпване и дата на напускане на кораба, общо прослужено време на кораба, признато за плавателен стаж;
8. номера на моряшкия паспорт и срока на валидност;
9. номера на моряшката книжка или служебната книжка.
(2) Данните по ал. 1, т. 6 и 7 се вписват:
1. преди постъпване на работа на кораба - при представяне на записка (приложение № 17), издадена от капитана на кораба, корабопритежателя или посредника, че лицето е назначено на съответния кораб и съответната длъжност, или на екипажен списък;
2. когато лицето ще работи на борда на кораб, плаващ под чуждо знаме, вписванията на данните, с изключение на данните за напускане на кораба и общото прослужено време на борда на кораба, се извършват въз основа на представен индивидуален договор за наемане на работа или друг документ, удостоверяващ обстоятелствата;
3. след напускане на кораба при представяне на моряшката книжка, служебната книжка или записка за откомандироване.
(3) Записката по ал. 2, т. 1 се съхранява две години от датата на издаването й в съответната Д "МА".
(4) Моряшките картони се съхраняват в дирекция "Квалификация и регистрация на мор-ските лица" на съответната Д "МА" до навършване 90-годишна възраст на лицето, след което се предават в архив.

Глава осма.
ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ, ПОТВЪРЖДЕНИЯ И СВИДЕТЕЛСТВА ЗА СПЕЦИАЛНА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА НА МОРСКИТЕ ЛИЦА

Чл. 85. (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" издава свидетелствата на морските лица въз основа на подадено заявление и представени документи за установяване на необходимите обстоятелства, както следва:
1. свидетелства за правоспособност за работа на море:
а) за далечно и за крайбрежно плаване (приложение № 18);
б) за местно плаване (приложение № 19);
2. свидетелство за правоспособност за работа по вътрешните водни пътища (приложение № 20);
3. свидетелство за правоспособност пилот и капитан на влекач (приложение № 21);
4. свидетелство за правоспособност водач на кораб до 20 БТ (приложение № 22);
5. свидетелство за правоспособност шкипер на кораб за спорт и развлечение (приложение № 23);
6. свидетелства за правоспособност водач на малък кораб (приложение № 24);
7. потвърждение на чуждо свидетелство за правоспособност за работа на море (приложение № 25);
8. потвърждение на чуждо свидетелство за правоспособност за работа по вътрешните водни пътища на Европа (приложение № 26);
9. свидетелства за специална и за допълнителна подготовка за море (приложение № 27) и за вътрешни водни пътища на Европа (приложения № 28, 29 и 30).
(2) Документите по ал. 1 се издават, както следва:
1. по т. 1 и 3 - в Д "УК", а по т. 2 - в Д "МА" Русе и Лом, след съответно упълномощаване;
2. по т. 4 и 5 - в Д "УК", Д "МА" Бургас и Варна, в зависимост от мястото на провеждане на курса;
3. по т. 6 - в Д "МА" Русе и Лом;
4. по т. 7 - в Д "МА" Бургас и Варна;
5. по т. 8 - в Д "МА" Русе и Лом;
6. по т. 9 - в съответната Д "МА", където е проведен курсът.
(3) Свидетелствата по ал. 1, т. 4, 5, 6 и 9 се издават при следните условия:
1. лицето е включено в предварително представения в Д "МА" списък на курсистите;
2. лицето е завършило успешно курса и е включено в одобрен протокол от проведения изпит.
(4) В случаите, когато срокът на валидност на свидетелството е изтекъл и за издаването на ново свидетелство се изисква наличие на определен плавателен стаж, ИА "МА" издава ново свидетелство след служебна проверка на изисквания плавателен стаж.
Чл. 86. (1) Свидетелствата за правоспособност се подписват от изпълнителния директор на ИА "МА" или упълномощено от него лице.
(2) Потвържденията на свидетелствата за правоспособност по чл. 21, свидетелствата за специална и допълнителна подготовка се подписват от директорите на съответните Д "МА" или директора на Д "УК" в зависимост от мястото на провеждане на курса.
(3) Свидетелствата за правоспособност за вътрешни водни пътища, водач на кораб до 20 БТ и шкипер на кораб за спорт и развлечение и потвържденията по чл. 23 се подпечатват със сух печат на ИА "МА" с изображение на държавния герб.
(4) Потвържденията по чл. 21 се подпечатват със сух и мокър печат на ИА "МА" с изображение на държавния герб.
(5) Свидетелствата за останалите правоспособности и свидетелствата за специална и за допълнителна подготовка се подпечатват с мокър печат на ИА "МА" с изображение на държавния герб.
Чл. 87. (1) Свидетелствата за правоспособност по чл. 85, ал. 1, т. 1, 2, 3, 7, 8 и 9 са със срок на валидност до 5 години.
(2) Свидетелствата за правоспособност по чл. 85, ал. 1, т. 4, 5 и 6 са със срок на валидност до 10 години.
(3) Потвържденията на свидетелствата за правоспособност са със срок на валидност до 5 години, но не повече от срока на валидност на кое да е свидетелство, необходимо за издаването им.
Чл. 88. (1) Морските лица подновяват свидетелствата си при:
1. отпадане на ограничение или друга промяна на обстоятелствата, при които свидетелствата са били издадени;
2. изтичане на срока на валидност на свидетелството;
3. промяна в статуса на притежавано валидно свидетелство, когато то е загубено или унищожено.
(2) Ново свидетелство се издава, след като лицето представи доказателства за:
1. здравословна годност - с медицинско свидетелство, издадено от заведение по чл. 12, ал. 3 и 5;
2. продължаваща компетентност;
3. наличие на плавателен стаж най-малко една година през последните 5 години;
4. преминат опреснителен курс за специална или допълнителна подготовка, когато това се изисква.
Чл. 89. (1) Когато лицето не притежава плавателен стаж за период най-малко една година през последните 5 години, за издаване на свидетелство е необходимо да изпълни най-малко едно от следните изисквания:
1. да има плавателен стаж като стажант на длъжност, съответстваща на притежаваната от него правоспособност, за период не по-малък от 3 месеца в рамките на предходната година преди подновяване на свидетелството;
2. да има плавателен стаж на длъжност, съответстваща на правоспособност с една степен по-ниска от притежаваната от него правоспособност, за период не по-малък от 6 месеца в рамките на предходната година преди продължаване валидността на свидетелството;
3. да представи удостоверение за успешно завършен курс за потвърждаване, одобрен от ИА "МА";
4. да положи успешно изпит пред ИА "МА" по одобрена програма.
(2) Свидетелство може да бъде преиздадено и преди изтичане на срока му на валидност, без да има промяна на обстоятелствата, когато лицето ще работи на кораб, към момента на изтичане на валидността.
(3) Изпълнителна агенция "Морска администрация" не заверява екипажен списък, в който е включено лице, чието свидетелство е със срок на валидност, изтичащ по време на предстояща работа на кораба.
Чл. 90. (1) Свидетелствата по чл. 85, ал. 1, т. 4, 5 и 6 се преиздават след удостоверяване на здравословната годност.
(2) Свидетелствата по чл. 85, ал. 1, т. 9 се издават със срок на валидност съгласно приложения № 1 и 2.
Чл. 91. (1) Когато пилот не е заемал длъжността за период повече от една година, за всяка от тези години извършва по 15 маневри в съответствие с чл. 40, т. 3, буква "в" за допускане за заемане на длъжност.
(2) Когато пилот не е заемал длъжността за период повече от 5 години, извършва 80 маневри в съответствие с чл. 40, т. 3, буква "в" за допускане за заемане на длъжност.
Чл. 92. (1) Когато капитан на влекач в местно плаване не е заемал длъжността за период от една до три години, за заемане на длъжността е необходимо за всяка от тези години да извърши 12 маневри под ръководството на капитан на влекач, включен в одобрения от ИА "МА" списък на капитаните на влекачи.
(2) Когато капитан на влекач с неограничен район на плаване или капитан на влекач в местно плаване не е заемал длъжността за период от 3 и повече години, трябва да изпълни 30 маневри за допускане за заемане на длъжността.
Чл. 93. За поддържане на компетентността и опресняване на знанията в съответствие с изискванията на стандартите за безопасност и качество пилотът и капитанът на влекач периодично преминават курсове по програми, предложени от браншовата организация на пилотите и на капитаните на влекачи и одобрени от ИА "МА".

Глава девета.
ПРИЗНАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ, ЗА ПРЕМИНАТА ДОПЪЛНИТЕЛНА И СПЕЦИАЛНА ПОДГОТОВКА, ИЗДАДЕНИ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ДРУГА ДЪРЖАВА

Раздел I.
Признаване на свидетелства за работа на море

Чл. 94. (1) На морско лице, притежаващо свидетелство за правоспособност, свидетелство за допълнителна и/или специална подготовка, издадено от администрацията на държава, която е включена в списъка, публикуван в официалния бюлетин на Европейския съюз, ИА "МА", от името на Република България като приемаща държава - членка, издава потвърждение на свидетелството, когато лицето ще работи на кораб, плаващ под българско знаме, след като:
1. лицето подаде заявление, към което се прилага свидетелството за правоспособност и потвърждение на същото, валидно свидетелство за здравословна годност, документ за самоличност и за платена такса;
2. администрацията, издала свидетелството и потвърждението му, удостовери тяхната автентичност.
(2) На морското лице по ал. 1, когато отговаря на изискванията, се издава потвърждение на свидетелството по чл. 85, ал. 1, т. 7 (по Правило I/10 на STCW) за заемане на длъжност, която е вписана в свидетелството му за правоспособност.
(3) Срокът на валидност на издаденото от ИА "МА" потвърждение не може да бъде по-дълъг от срока на валидност на свидетелството за правоспособност или потвърждението на свидетелството.
(4) Издадените от ИА "МА" потвърждения на свидетелства, издадени от администрация на държава, която е включена в списъка на Европейския съюз, се обезсилват, ако администрацията на държавата бъде извадена от този списък.
Чл. 95. (1) На морско лице, притежаващо свидетелство за правоспособност, свидетелство за допълнителна и/или специална подготовка, издадено от администрация на държава, която не е включена в списъка, публикуван в официалния бюлетин на Европейския съюз, ИА "МА" може да издаде потвърждение на свидетелството, когато лицето ще работи на кораб, плаващ под българско знаме.
(2) Заявлението за признаване на свидетелство, издадено от администрация на държава, която не е включена в списъка по ал. 1, се подава от корабопритежателя на кораб, плаващ под българско знаме.
(3) Когато се установи, че български корабопритежател има съществен интерес свидетелства за правоспособност, издадени от администрация по ал. 1, да бъдат признавани чрез издаване на потвърждение на тези свидетелства от ИА "МА", ИА "МА" изпраща обосновано искане до Европейската комисия за оценка на тази администрация с оглед признаване на издадените от нея свидетелства за правоспособност.
(4) Изпълнителна агенция "Морска администрация" не изпраща в Европейската комисия предложения за признаване на свидетелства, издадени от администрации на държави, които не са включени в списъка на признатите от Международната морска организация държави.
(5) За целите на признаването по ал. 1 и след получаване на заявлението по ал. 2 ИА "МА" прави мотивирано предложение до Европейската комисия с искане да бъде оценена системата за подготовка и освидетелстване на моряците на съответната държава.
(6) След подаване на предложението по ал. 5 ИА "МА" може да издаде потвърждение на свидетелствата на морските лица от кандидатстващата държава. Валидността на издадените потвърждения не може да надвишава 3 месеца.
(7) При получаване на положително становище от Европейската комисия се подготвя двустранно споразумение със съответната администрация на държавата - страна по Конвенция STCW.
(8) За подписване на споразумението по ал. 7 ИА "МА" информира Европейската комисия и IMO.
Чл. 96. (1) Република България може да прекрати сключено споразумение по чл. 95, ал. 7, а ИА "МА" да обезсили издадените на негово основание потвърждения, когато се установи нарушаване на условията в споразумението.
(2) За решението си по ал. 1 ИА "МА" информира Европейската комисия, IMO и държавата, с която е сключено споразумението.

Раздел II.
Признаване на свидетелства за работа на вътрешни водни пътища

Чл. 97. (1) Морски лица, притежаващи свидетелство за правоспособност, свидетелство за премината допълнителна и/или специална подготовка, за работа на кораби, превозващи товари и пътници по вътрешните водни пътища на Европа, от администрацията на държава - членка на Европейския съюз, кандидатстват пред ИА "МА" за признаване правото им да упражняват съответна длъжност на кораб, плаващ под българско знаме.
(2) В случай че квалификацията на кандидата за признаване на свидетелство по ал. 1 не покрива всички изисквания по глава пета за съответната длъжност и различията не могат да бъдат преодолени чрез мерките по чл. 100 и 101, правоспособността на кандидата се признава частично и дава право да заема само тези длъжности, за които е правоспособен.
Чл. 98. (1) Квалификацията на кандидата за признаване на свидетелството по чл. 97, ал. 1 се удостоверява с един от следните документи:
1. диплома за завършено средно или висше образование;
2. свидетелство за професионална квалификация;
3. свидетелство за правоспособност, издавано за длъжности на кораб, упражняването на които изисква правоспособност.
(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да изиска от кандидата за признаване по чл. 97, ал. 1 да приложи към документите по ал. 1 допълнителни доказателства за съдържанието и хода на образованието и обучението, издадени от компетентен орган от съответната държава.
(3) Всички документи, свързани с признаването, се подават в оригинал или нотариално заверено копие, с превод на български език от заклет преводач.
Чл. 99. Изпълнителна агенция "Морска администрация" не може да откаже на български гражданин или на гражданин на държава - членка на ЕС, получил съответна правоспособност в държава - членка на ЕС, поради липса на достатъчна квалификация да заема съответна длъжност по глава трета при същите условия като българските граждани, получили правоспособност в Република България, когато кандидатстващият за признаване:
1. притежава диплома или друг документ, които се изискват в някоя от държавите - членки на ЕС, за достъп или за упражняване на същата длъжност на нейна територия и които са издадени в тези държави;
2. е упражнявал през последните десет години на пълно работно време тази длъжност в продължение най-малко на две години или в продължение на период, равностоен на две години пълно работно време в държава - членка на ЕС, в която длъжността не е регулирана, и притежава документ за квалификация, издаден от съответния компетентен орган.
Чл. 100. (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да изиска от кандидатстващия за признаване по чл. 97, ал. 1 да докаже, че притежава професионален стаж, когато продължителността на обучението, на което се позовава по силата на чл. 99, е по-малка с една година от изискваната продължителност на обучението за съответната длъжност по глава трета.
(2) Продължителността на изисквания професионален стаж по ал. 1 не може да надхвърля:
1. два пъти размера на недостигащия период на обучение, когато недостигащият период се отнася за цикъл на обучение след средното образование и/или за професионален стаж под контрола на квалифицирано лице и е завършил с изпит;
2. периода на недостигащия професионален стаж, когато този стаж се отнася за професионална практика, осъществявана с помощта на квалифицирано лице.
(3) Във всички случаи изискваният професионален стаж не може да надхвърля 4 години.
Чл. 101. (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да изиска от кандидата за признаване на свидетелство по чл. 97, ал. 1 да премине стаж за приспособяване или да положи изпит за правоспособност.
(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" предоставя на кандидата за признаване на свидетелство да избира между стаж за приспособяване или изпит за правоспособност.
(3) Стажът за приспособяване или изпитът за правоспособност се изисква, когато образованието на кандидата за признаване обхваща теоретични и/или практически области, които съществено се различават от изискваните по глава пета за съответната длъжност.
(4) Изпълнителна агенция "Морска администрация" преценява дали знанията и уменията, придобити от кандидата за признаване в процеса на неговия трудов стаж, не покриват частично или напълно различията по ал. 3.
(5) Изпитът за правоспособност се провежда по реда на чл. 7 и глава пета.
Чл. 102. (1) Стажът за приспособяване се провежда на кораб, плаващ под българско знаме, под ръководството на квалифицирано лице.
(2) Стажът по ал. 1 включва дейности, определени в заповед на изпълнителния директор на ИА "МА".
(3) Необходимият стаж за приспособяване се определя, след като ИА "МА" сравни доколко придобитите от кандидатстващия за признаване по чл. 97, ал. 1 теоретични знания и практически умения съответстват на изискваните по глава пета за съответната длъжност.
(4) Стажът за приспособяване се отчита, регистрира и оценява по реда на глава втора, раздел II.
(5) Стажът за приспособяване не може да бъде с продължителност, по-дълга от две години.
Чл. 103. (1) Когато за упражняването на съответна длъжност по глава трета има специфични изисквания, определени в нормативен акт, ИА "МА" изисква от кандидата за признаване да представи документи от компетентните органи на държавата - членка на ЕС, от които да е видно, че тези изисквания са изпълнени. Когато държавата не издава такива документи, те могат да бъдат заменени с клетвена, нотариално заверена или друга подобна декларация.
(2) Когато за упражняването на съответна длъжност по глава трета се изисква документ за физическото или психическото здраве, ИА "МА" приема като достатъчно доказателство представянето на документ, който се изисква в някоя от държавите - членки на ЕС.
(3) Документите по ал. 1 и 2 трябва да бъдат издадени преди не повече от 3 месеца от датата на подаване на молбата за признаване.
Чл. 104. (1) Изпълнителният директор на ИА "МА" се произнася с мотивирана заповед в 4-месечен срок от датата на подаването на молбата и всички необходими документи от кандидатстващия за признаване по чл. 97, ал. 1.
(2) Отказът за признаване по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на АПК.
Чл. 105. За неуредените в тази глава въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за професионалното образование и обучение, уреждащи признаването на правоспособността за упражняване на регулирани професии в Република България, придобита от граждани на държави - членки на Европейския съюз.

Глава десета.
ВАХТЕНА СЛУЖБА

Чл. 106. Капитанът носи отговорност преди всяко отплаване на кораба първата и следващите вахти да бъдат осигурени с достатъчен брой морски лица с необходимите правоспособности, отпочинали и в добро здравословно състояние за безопасно носене на вахтената служба, в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 88б КТК.
Чл. 107. (1) Капитанът на кораба е отговорен за правилното планиране и безопасното плаване през целия преход от отправното до крайното пристанище.
(2) Капитанът на кораба извършва планирането в следните етапи:
1. оценка на необходимите данни за рейса по източниците за информация;
2. изготвяне на план за прехода;
3. изпълнение на плана и разпределение на отговорностите.
(3) Капитанът на кораба планира прехода от кей до кей, като взема под внимание всички възможни източници на информация. Ако не разполага с информация за крайното пристанище на рейса, той изработва план за прехода за тази част, за която има информация, и го актуализира, когато получи допълнителна информация за следващите пристанища и райони на плаване.
Чл. 108. (1) Капитанът на кораба е отговорен за организацията и правилното носене на вахтената служба по време на преход и на котва, а за носенето на вахтата в машинно отделение е отговорен и главният механик.
(2) За организиране изпълнението на разпорежданията на капитана са отговорни лицата от ходовата или котвената вахта, като изпълнението им е задължение на целия екипаж.
Чл. 109. (1) Преди началото на всеки преход капитанът на кораба провежда инструктаж на вахтените помощник-капитани.
(2) Вахтените помощник-капитани се придържат в своите действия към изискванията на плана за прехода и към разпорежданията на капитана за осигуряване безопасността на кораба по време на прехода.
(3) Капитанът и вахтените помощник-капитани са отговорни за безопасното плаване на кораба.
Чл. 110. (1) Главният механик провежда преди началото на всеки преход инструктаж на вахтените механици.
(2) Главният механик и вахтените механици са отговорни за осигуряване готовността на главната машина за незабавно изменение на хода на кораба след команда от мостика.
Чл. 111. Капитанът на кораба е отговорен за осигуряване на кораба с пълен комплект пособия и коригирани навигационни карти за районите на предстоящото плаване.
Чл. 112. Заповедите и разпорежданията на капитана на морски кораб се вписват в дневник (Master Standing Orders Book) и включват инструкции за безопасността на кораба, екипажа и околната среда при носене на ходова и котвена вахта относно:
1. редовното определяне на местоположението на кораба и воденето на прокладката;
2. воденето на визуално и радиотехническо наблюдение на района на плаване и изпълнение на изискванията на Международните правила за предотвратяване сблъскването на кораби на море (COLRЕG 72) на IMO, навигационна система IALA и Морски и въздушен наръчник по търсене и спасяване (IAMSAR) на IMO и на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO);
3. ефективната работа на навигационното оборудване, комуникациите, следенето и отчитането на грешките на компаса, жирокомпаса и на радионавигационните прибори;
4. плаването в различни хидрометеорологични и навигационни условия, като намалена видимост, щормови условия, плаване в плитчини, теснини и канали, в крайбрежни води, плаване с пилот на борда и др.;
5. организацията и носенето на вахтата на котва и дежурство в пристанище.
Чл. 113. (1) Заповедите и разпорежданията на капитана на морски кораб за нощните вахти се вписват в дневник (Night Orders Book) и включват инструкции относно действията на вахтените помощник-капитани, включително когато капитанът отсъства от мостика.
(2) Вахтените помощник-капитани удостоверяват с подписа си в дневника по ал. 1, че са разбрали всички разпореждания на капитана.
(3) Освен капитана допълнителни разпореждания в дневника по ал. 1 могат да вписват и главният механик и старши помощник-капитанът.
Чл. 114. Корабопритежателят разработва и прилага вътрешни процедури за носене на вахта, с които се запознават членовете на екипажа.

Глава единадесета.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛИТЕ

Чл. 115. (1) Корабопритежателите преди назначаване на морски лица на работа на своите кораби са длъжни да изискат от лицето да представи документ за правоспособност, който се изисква за заемане на длъжността, за която лицето кандидатства.
(2) Корабопритежателите са длъжни да поддържат досие на всяко морско лице, което е наето и работи на техните кораби.
(3) Досието по ал. 2 съдържа най-малко следната информация:
1. лични данни, идентифициращи лицето, снимка и адрес за контакт;
2. фотокопия на всички свидетелства за правоспособност, за допълнителна и специална подготовка, други документи, даващи право на лицето да заема съответната длъжност, и издадени разрешения за заемане на по-висока длъжност;
3. документ, показващ какви първоначални инструктажи са проведени с лицето по отношение на безопасността на работа на кораба, запознаване със задълженията му на кораба и приборите и устройствата, с които ще работи;
4. фотокопие на документ, установяващ здравословната годност на лицето за работа на кораб в определен район на длъжността, за която лицето е назначено;
5. договора/ите между корабопритежателя и морското лице;
6. данни за продължителността и длъжностите, на които е работило лицето на всеки кораб, на който е било назначено.
Чл. 116. Корабопритежателят предприема всички необходими действия да попълни незабавно с правоспособно лице длъжността, вписана в документа за надлежно комплектоване на кораба с екипаж, която по време на рейс е била овакантена от лице, притежаващо необходимото свидетелство за правоспособност.
Чл. 117. Корабопритежателят създава организация за осигуряване и провеждане на учебна плавателна практика на борда на корабите си съобразно с броя им, големината и районите им на плаване в съответствие с изискванията за провеждане на практиката и съгласувано с ИА "МА".
Чл. 118. Корабопритежателят не допуска лице от екипажа да заема определена длъжност на кораби, плаващи под българско знаме, в определен район, за които в медицинското свидетелство на лицето, в свидетелството за правоспособност и/или в потвърждението по чл. 85, ал. 1, т. 7 (по Правило I/10 на STCW) има вписани ограничения за заемането на тази длъжност или за съответния район на плаване.

Допълнителни разпоредби

§ 1. Лицата, отговарящи на изискванията за образование и здравословна годност, отбили военната си служба или работили на военни или граничнополицейски кораби, могат да придобият правоспособност по тази наредба, както следва:
1. за правоспособност корабен рулеви, щурман обща категория, корабен електротехник, електромеханик вътрешно плаване, корабен моторист и моряк-моторист - въз основа на документ за плавателен стаж не по-малко от изисквания за съответната правоспособност, издаден от Главния щаб на Военноморските сили, документ за завършена школа или подготвителен курс, ако има такъв, и успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1;
2. за правоспособност вахтен помощник-капитан на кораб над 500 БТ - въз основа на удостоверение за успешно завършен одобрен от ИА "МА" курс за преквалификация, удостоверение за премината учебна плавателна практика 6 месеца в курса на обучение и 6-месечен учебен плавателен стаж, удостоверен с дневник за практическа подготовка, като стажант вахтен помощник-капитан на търговски кораб в далечно плаване с големина 500 БТ или повече, документ от Главния щаб на Военноморските сили за уволнение и успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1;
3. за правоспособност щурман - въз основа на удостоверение за завършен одобрен от ИА "МА" курс за преквалификация и удостоверение за плавателен стаж два месеца като стажант или моряк от палубна команда и успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1;
4. за правоспособност вахтен механик на кораб с КСУ над 750 kW - удостоверение за премината учебна плавателна практика 3 месеца в курса на обучение и 3-месечен учебен плавателен стаж, удостоверен с дневник за практическа подготовка, като стажант-механик на търговски кораб с пропулсивна мощност на КСУ 750 kW или по-голяма, документ от Главния щаб на Военноморските сили за уволнение и успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1;
5. за правоспособност механик вътрешно плаване - въз основа на плавателен стаж два месеца като стажант-механик на кораб, плаващ по вътрешните водни пътища, и успешно положен изпит пред комисията по чл. 7, ал. 1.
§ 2. Лицата, завършили семестриално трети курс на висше образование - бакалавърска програма по специалност "Корабоводене", "Корабни машини и механизми", "Електрообзавеждане на кораба" или "Електроснабдяване и електрообзавеждане на водния транспорт", при наличие на 3 месеца учебна плавателна практика и здравословна годност могат да придобият правоспособност съответно "Корабен рулеви", "Корабен моторист" или "Корабен електротехник".
§ 3. Изпълнителна агенция "Морска администрация" е национален компетентен орган за обмен на информация с другите страни - членки на ЕС, и трети страни относно придобиването на свидетелства от морските лица.
§ 4. Изпълнителна агенция "Морска администрация" уведомява Европейската комисия, другите страни - членки на ЕС, и трети страни, с които има споразумение съгласно Правило 1/1, параграф 1.2, от Конвенция STCW за координатите на съответния национален компетентен орган за обмен на информация относно придобиването на свидетелства от морските лица.
§ 5. По смисъла на тази наредба:
1. "местно плаване" е:
а) за море - плаването във вътрешните морски води, териториалното море и прилежащата зона на Република България;
б) за вътрешните водни пътища - плаването в участъка на р. Дунав от км 374,100 до км 845,650;
2. "крайбрежно плаване" е плаване в мор-ските пространства под юрисдикцията на Република България или в близост до брега, както го е определила крайбрежната държава, с която Република България има подписано споразумение;
3. "далечно плаване" е плаване по море, което не е местно и крайбрежно;
4. "Зона А1" е морски район, включен в обхвата на най-малко една брегова ултракъсовълнова (VHF) радиостанция с възможност за непрекъснато цифрово избирателно повикване (DSC) по тревога; "Зона А2" е морски район, включен в обхвата на най-малко една брегова средновълнова (MF) радиостанция с възможност за непрекъснато цифрово избирателно повикване (DSC) по тревога; "Зона А3" е морски район, включен в обхвата на най-малко един от геостационарните спътници за морски свръзки (между географските паралели 70°N и 70°S); "Зона А4" са морските райони извън зоните А1, А2 и А3;
5. "вътрешни водни пътища на Европа" са р. Дунав, реките, езерата и каналите на Европа, ползвани за корабоплаване;
6. "надлежно свидетелство" е свидетелство, издадено и потвърдено в съответствие с Приложението към Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците от 1978 г., както е изменена и Директива 2001/25/ЕС, даващо право на законния му притежател да работи на длъжност и да изпълнява функции с ниво на отговорност, посочена в свидетелството, на кораб от определен тип, тонаж, мощност и вид на корабната пропулсивна уредба по време на изпълнение на конкретен рейс;
7. "малък кораб" е всеки кораб, плаващ по вътрешни водни пътища, чиято дължина на корпуса е по-малка от 20 m; независимо от дължината не се считат за малки кораби:
а) корабите, построени или оборудвани за влачене, тласкане или за придвижване на борд на кораби, които не са малки кораби;
б) фериботите;
в) корабите, на които е разрешено да превозват повече от 12 пътници;
8. "ро-ро пътнически кораб" е кораб, предназначен за превоз на пътници и товари, с товарни помещения с хоризонтален начин за натоварване и разтоварване или помещения от специална категория, както е определено в Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г., с допълненията;
9. "учебна плавателна практика" е обучение, което е част от одобрена подготовка и е проведено на учебен или търговски кораб, по време на плаване под ръководството на квалифицирано лице, капитана, назначен от него офицер или главния механик по одобрена програма;
10. "стажант" е лице, плаващо като дубльор на съответната длъжност, под ръководството на капитана, назначен от него офицер или главния механик;
11. "квалифицирано лице" е лице, което изпълнява задължения на кораб като инструктор, оценител или ръководител на учебна практика, което има морско образование и правоспособност най-малко равна или по-висока от обучаемите, получил е необходимия теоретичен и практически опит чрез успешно завършен, одобрен от ИА "МА" курс по програмата на моделен курс 6.09 на ИМО;
12. "пътник" е всяко лице на борда на кораба на възраст над една година, с изключение на членовете на екипажа и всички други лица, които работят или изпълняват задължения, свързани с дейността на кораба;
13. "вътрешни води на Република България" са водните пространства във вътрешността на страната, без корабоплавателен контакт с морето или с р. Дунав;
14. "пропулсивна мощност на корабната силова уредба" е общата максимална продължителна мощност на цялата главна пропулсивна уредба на кораба, изразена в киловати (kW) и указана в документа за регистрация на кораба, както и в другите корабни документи;
15. "друга силнотокова специалност" са специалностите "Електротехника" и "Електроенергетика и електрообзавеждане", със специализациите "Електротехнологии", "Електромеханика", "Възобновяеми източници на електроенергия", "Електроенергетика" и "Електрообзавеждане на промишлеността";
16. "обща генераторна мощност" е мощността на всички генератори за електрически ток, монтирани на кораба, изразена в киловолтампери (kVA) и вписана в корабните документи;
17. "клас на автоматизация А2 / А1" означава:
а) "А2" - без вахта в машинно отделение, но с вахта в централния пост за управление;
б) "А1" - без вахта в машинно отделение и в централния пост за управление;
18. "одобрена програма" е програма, одобрена от изпълнителния директор на ИА "МА" и съставена в съответствие с Конвенция STCW, препоръчаните от нея документи и моделни курсове, както и резолюции на ИМО;
19. "критерии за оценка" са критерии, които са разработени на ниво не по-ниско от задължителните критерии на Конвенция STCW, част А;
20. "независима оценка" е оценка от квалифицирано лице, което е независимо от учебния център, учебното заведение или дейностите, които се оценяват, за да се удостовери, че административните и оперативните процедури на всички нива са управлявани, организирани, спазвани и следени вътрешно, за да се докаже пригодността им за достигането на декларираните стандарти;
21. "офицер" е наименование на длъжностите от управленско и оперативно ниво, с изключение на капитана и главния механик;
22. "корабен офицер по сигурността" е лице на борда на кораба, определено от корабопритежателя и отговорно пред капитана за сигурността на кораба, включително и за прилагането и поддържането на корабния план по сигурността, и взаимодействащо с офицера по сигурността на корабопритежателя и офицера по сигурността в посетеното пристанище;
23. "влекач" е специализиран търговски кораб за влачене, тласкане, маневриране на кораби или за обезпечаване на безопасността им;
24. "вахтена служба" е период от време, през който морските лица изпълняват дейностите, съответстващи на длъжността им, както са определени в нормативните актове или правилата на корабоплавателната компания;
25. "Кодекс STCW" е Кодексът за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта, както е приет с Резолюция 2 на конференцията на страните по Конвенцията STCW от 1995 г., както е изменена;
26. "признаване" е приемане от компетентните органи на приемащата държава - членка на ЕС, на свидетелство или надлежно свидетелство, издадено от друга държава - членка на ЕС;
27. "приемаща държава - членка на ЕС" е всяка държава - членка на ЕС, в която морско лице изисква признаване на свидетелство, надлежно свидетелство или друг тип свидетелство.
§ 6. С тази наредба се транспонират изискванията на Директива 2001/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 април 2001 г. относно минималната степен на обучение на морските лица, както е изменена с Директива 2002/84/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г., Директива 2003/103/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г., Директива 2005/23/ЕС на Европейската комисия от 8 март 2005 г., Директива 2005/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. и директиви 96/50/ЕС и 91/672/ЕЕС.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 7. Наредбата се издава на основание чл. 87, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване и отменя Наредба № 6 от 2003 г. за компетентност на морските лица в Република България (обн., ДВ, бр. 83 от 2003 г.; изм., бр. 100 от 2003 г., бр. 94 от 2005 г., бр. 33 от 2007 г.).
§ 8. Правоспособностите и правата на лицата, придобити до влизане в сила на тази наредба, се приравняват в съответствие с изискванията на таблицата - приложение № 31.
§ 9. Свидетелствата за правоспособност, издадени до влизане в сила на тази наредба, се признават до изтичане на срока им на валидност.
§ 10. Свидетелствата за правоспособност, издадени без срок на валидност, остават валидни до 1.I.2009 г. и се издават нови свидетелства след представяне на медицинско свидетелство за здравословна годност.
§ 11. Наредбата, заедно с приложенията към нея, се обнародва като притурка на "Държавен вестник".
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2020 | Реклама | За нас | Oбщи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов