Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CFO Справочник Наредби

НАРЕДБА № Н-6 ОТ 29 ЮНИ 2006 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ "ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР"
НАРЕДБА № Н-6 ОТ 29 ЮНИ 2006 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ "ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР"

Издадена от Министерството на финансите

Обн. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.23 от 16 Март 2007г., изм. ДВ. бр.104 от 11 Декември 2007г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за кандидатстване, организиране, подготовка и провеждане на изпитите за придобиване на сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор", както и за оценяване и обявяване на резултатите.
Чл. 2. Целта на наредбата е да гарантира:
1. прозрачността на изпитната процедура;
2. придобиването на сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор" само от лица, притежаващи необходимите знания за извършване на дейността по вътрешен одит в публичния сектор.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл. 3. Кандидатите за придобиване на сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор" следва да отговарят на условията и изискванията по чл. 19, ал. 2, т. 1 - 3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС).
Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2007 г.) Изпитът за придобиване на сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор" се провежда два пъти в годината, през месеците юни и ноември.
(2) Оповестяването на датата на провеждане на изпитите и условията за подаване на документите се извършва с публикуване на обявление в един централен ежедневник и на електронната страница на Министерството на финансите най-малко два месеца преди провеждането на изпитите. Обявлението се поставя и на общодостъпно място в сградата на Министерството на финансите.
Чл. 4. (1) Изпитът за придобиване на сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор" се провежда два пъти в годината, в последната сряда на май и ноември.
(2) Оповестяването на датата на провеждане на изпитите и условията за подаване на документите се извършва с публикуване на обявление в един централен ежедневник и на електронната страница на Министерството на финансите най-малко два месеца преди провеждането на изпитите. Обявлението се поставя и на общодостъпно място в сградата на Министерството на финансите.
Чл. 5. (1) За участие в изпита се подават следните документи: заявление за участие (приложение № 1) и декларация, че лицето отговаря на изискванията по чл. 19, ал. 2, т. 1 - 3 ЗВОПС (приложение № 2).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2007 г.) Документите по ал. 1 се адресират до директора на дирекция "Вътрешен контрол" и се подават в Министерството на финансите в срок до един месец преди датата на изпита.
(3) Когато срокът изтича в почивен ден, за краен срок се приема първият работен ден след почивния.
(4) (Новa - ДВ, бр. 23 от 2007 г.) Лица с увреждания, които не им позволяват полагането на писмен изпит, подават молба със свободен текст за определяне на лице, което да ги подпомага при отбелязването върху картата за попълване на отговорите. Молбата се придружава от копие на документ, удостоверяващ съответното увреждане.
(5) (Новa - ДВ, бр. 23 от 2007 г.) Кандидатът не се допуска до изпит, когато е налице едно от следните обстоятелства:
1. документите по ал. 1 са подадени след срока по ал. 2;
2. заявлението за участие или декларацията по ал. 1 не са подписани;
3. има разлика между личните данни (имена, ЕГН, номер на лична карта), посочени в заявлението по ал. 1, и тези, посочени в декларацията по ал. 1;
4. (доп. - ДВ, бр. 104 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) не са попълнени всички реквизити на документите по ал. 1, с изключение на телефон за контакти, е-mail и месторабота.
(6) (Новa - ДВ, бр. 23 от 2007 г.) Комисията по чл. 11 изготвя протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати.
Чл. 5. (1) За участие в изпита се подават следните документи: заявление за участие (приложение № 1) и декларация, че лицето отговаря на изискванията по чл. 19, ал. 2, т. 1 - 3 ЗВОПС (приложение № 2).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2007 г.) Документите по ал. 1 се адресират до директора на дирекция "Вътрешен контрол" и се подават в Министерството на финансите в срок до един месец преди датата на изпита.
(3) Когато срокът изтича в почивен ден, за краен срок се приема първият работен ден след почивния.
(4) (Новa - ДВ, бр. 23 от 2007 г.) Лица с увреждания, които не им позволяват полагането на писмен изпит, подават молба със свободен текст за определяне на лице, което да ги подпомага при отбелязването върху картата за попълване на отговорите. Молбата се придружава от копие на документ, удостоверяващ съответното увреждане.
(5) (Новa - ДВ, бр. 23 от 2007 г.) Кандидатът не се допуска до изпит, когато е налице едно от следните обстоятелства:
1. документите по ал. 1 са подадени след срока по ал. 2;
2. заявлението за участие или декларацията по ал. 1 не са подписани;
3. има разлика между личните данни (имена, ЕГН, номер на лична карта), посочени в заявлението по ал. 1, и тези, посочени в декларацията по ал. 1;
4. не са попълнени всички реквизити на документите по ал. 1.
(6) (Новa - ДВ, бр. 23 от 2007 г.) Комисията по чл. 11 изготвя протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати.
Чл. 5. (1) За участие в изпита се подават следните документи: заявление за участие (приложение № 1) и декларация, че лицето отговаря на изискванията по чл. 19, ал. 2, т. 1 - 3 ЗВОПС (приложение № 2).
(2) Документите по ал. 1 се адресират до директора на дирекция "Вътрешен контрол" и се подават в деловодството на Министерството на финансите в срок до един месец преди датата на изпита.
(3) Когато срокът изтича в почивен ден, за краен срок се приема първият работен ден след почивния.
Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2007 г.) Списъкът на допуснатите кандидати се обявява в двуседмичен срок след изтичане на срока по чл. 5, ал. 2 на общодостъпно място в сградата на Министерството на финансите, както и на електронната страница на министерството - www.minfin.bg.
Чл. 6. Списъкът на допуснатите кандидати се обявява в едноседмичен срок след изтичане на срока по чл. 5, ал. 2 на общодостъпно място в сградата на Министерството на финансите, както и на електронната страница на министерството - www.minfin.bg.

Глава трета.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДГОТОВКА НА ИЗПИТИТЕ

Чл. 7. Кандидатите за придобиване на сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор" полагат изпит чрез решаване на писмен тест.
Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Тестът се състои от 90 въпроса, всеки с четири възможни отговора, от които само един верен.
(2) Продължителността на теста е 3 часа.
Чл. 8. (1) Тестът се състои от 100 въпроса, всеки с четири възможни отговора, от които само един верен.
(2) Продължителността на теста е 3 часа.
Чл. 9. Тестът включва въпроси от следните области:
1. стандарти за вътрешен одит, Етичен кодекс и Статут на звената за вътрешен одит, Наръчник за вътрешен одит и друга методология по вътрешен одит и финансово управление и контрол, издаден от министъра на финансите - до 70 % от теста;
2. законодателство в областта на вътрешния одит и финансовото управление и контрол в публичния сектор - до 25 % от теста;
3. законодателство, свързано с публичния сектор (бюджетен процес, държавна администрация, счетоводство и обществени поръчки) - до 25 % от теста.
Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2007 г.) Министърът на финансите в срок до един месец преди датата на провеждане на изпита възлага изготвянето на въпросите от теста на определени от него съставители. Директорът на дирекция "Вътрешен контрол" не може да бъде определян за съставител.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 23 от 2007 г.)
(3) Текущ контрол по изпълнение на задълженията на съставителите във връзка с изготвянето на въпросите и сроковете за тяхното представяне се осъществява от директора на дирекция "Вътрешен контрол" в Министерството на финансите.
(4) Всички лица, свързани с изготвяне на въпросите, организирането и провеждането на изпитите, както и оценяването на резултатите, подписват декларация за неразгласяване на информация, станала им известна във връзка с изпитите (приложение № 3).
(5) (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2007 г.) Декларациите по ал. 4 се съхраняват в дирекция "Вътрешен контрол" една година след провеждане на изпита.
Чл. 10. (1) Министърът на финансите до 31 януари съответната година възлага изготвянето на въпросите от теста на определени от него съставители. Директорът на дирекция "Вътрешен контрол" не може да бъде определян за съставител.
(2) Въпросите за теста се подготвят от не по-малко от трима експерти в областта на вътрешния одит и финансовото управление и контрол в публичния сектор.
(3) Текущ контрол по изпълнение на задълженията на съставителите във връзка с изготвянето на въпросите и сроковете за тяхното представяне се осъществява от директора на дирекция "Вътрешен контрол" в Министерството на финансите.
(4) Всички лица, свързани с изготвяне на въпросите, организирането и провеждането на изпитите, както и оценяването на резултатите, подписват декларация за неразгласяване на информация, станала им известна във връзка с изпитите (приложение № 3).
(5) Декларациите по ал. 4 се съхраняват в дирекция "Вътрешен контрол".
Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2007 г.) Министърът на финансите назначава изпитна комисия в срок до един месец преди датата на провеждане на всеки изпит. Председателят и членовете на изпитната комисия могат да бъдат представители на Министерството на финансите, преподаватели от висши училища и др. За председател на изпитната комисия не може да бъде назначен директорът на дирекция "Вътрешен контрол".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2007 г.) Директорът на дирекция "Вътрешен контрол" може да дава предложение за промяна в състава на комисията при настъпване на непредвидими обстоятелства.
(3) Изпитната комисия съвместно с директора на дирекция "Вътрешен контрол" проверява документите по чл. 5, ал. 1 за съответствие с изискванията по тази наредба и изготвя списъка на допуснатите до изпита кандидати.
(4) Една седмица преди датата на провеждане на изпита председателят на изпитната комисия съвместно с директора на дирекция "Вътрешен контрол" приема от съставителите по чл. 10, ал. 2 изготвените от тях въпроси. Въпросите се предоставят на хартиен и магнитен носител.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Два дни преди датата на провеждане на изпита председателят на изпитната комисия и директорът на дирекция "Вътрешен контрол" извършват подбор на 90 въпроса при спазване на изискванията по чл. 9 и изготвят теста. Тестът може да бъде разработен в няколко варианта, съдържащи еднакви въпроси в различна подредба.
(6) Председателят на изпитната комисия и директорът на дирекция "Вътрешен контрол" отговарят за размножаването на тестовете в брой, съответстващ на броя на допуснатите кандидати, при спазване на изискванията за конфиденциалност.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2007 г.) Председателят на изпитната комисия и директорът на дирекция "Вътрешен контрол" осигуряват съхраняване на изпитните материали в сейф или помещение, които се заключват от директора на дирекция "Вътрешен контрол" и се запечатват от председателя на изпитната комисия, в присъствието на един от членовете на комисията.
(8) В деня на изпита лицата по ал. 7 отпечатват и отключват сейфа и осигуряват предаването на тестовете на администраторите по чл. 14.
Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2007 г.) Министърът на финансите назначава изпитна комисия в срок до един месец преди датата на провеждане на всеки изпит. Председателят и членовете на изпитната комисия могат да бъдат представители на Министерството на финансите, преподаватели от висши училища и др. За председател на изпитната комисия не може да бъде назначен директорът на дирекция "Вътрешен контрол".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2007 г.) Директорът на дирекция "Вътрешен контрол" може да дава предложение за промяна в състава на комисията при настъпване на непредвидими обстоятелства.
(3) Изпитната комисия съвместно с директора на дирекция "Вътрешен контрол" проверява документите по чл. 5, ал. 1 за съответствие с изискванията по тази наредба и изготвя списъка на допуснатите до изпита кандидати.
(4) Една седмица преди датата на провеждане на изпита председателят на изпитната комисия съвместно с директора на дирекция "Вътрешен контрол" приема от съставителите по чл. 10, ал. 2 изготвените от тях въпроси. Въпросите се предоставят на хартиен и магнитен носител.
(5) Два дни преди датата на провеждане на изпита председателят на изпитната комисия и директорът на дирекция "Вътрешен контрол" извършват подбор на 100 въпроса при спазване на изискванията по чл. 9 и изготвят теста. Тестът може да бъде разработен в няколко варианта, съдържащи еднакви въпроси в различна подредба.
(6) Председателят на изпитната комисия и директорът на дирекция "Вътрешен контрол" отговарят за размножаването на тестовете в брой, съответстващ на броя на допуснатите кандидати, при спазване на изискванията за конфиденциалност.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2007 г.) Председателят на изпитната комисия и директорът на дирекция "Вътрешен контрол" осигуряват съхраняване на изпитните материали в сейф или помещение, които се заключват от директора на дирекция "Вътрешен контрол" и се запечатват от председателя на изпитната комисия, в присъствието на един от членовете на комисията.
(8) В деня на изпита лицата по ал. 7 отпечатват и отключват сейфа и осигуряват предаването на тестовете на администраторите по чл. 14.
Чл. 11. (1) Министърът на финансите назначава изпитна комисия до 31 януари съответната година. Председателят и членовете на изпитната комисия могат да бъдат представители на Министерството на финансите, преподаватели от висши училища и др. Мандатът на комисията е една година. За председател на изпитната комисия не може да бъде назначен директорът на дирекция "Вътрешен контрол".
(2) Директорът на дирекция "Вътрешен контрол" може да дава предложение за промяна в състава на комисията при настъпване на непредвидими обстоятелства през годината.
(3) Изпитната комисия съвместно с директора на дирекция "Вътрешен контрол" проверява документите по чл. 5, ал. 1 за съответствие с изискванията по тази наредба и изготвя списъка на допуснатите до изпита кандидати.
(4) Една седмица преди датата на провеждане на изпита председателят на изпитната комисия съвместно с директора на дирекция "Вътрешен контрол" приема от съставителите по чл. 10, ал. 2 изготвените от тях въпроси. Въпросите се предоставят на хартиен и магнитен носител.
(5) Два дни преди датата на провеждане на изпита председателят на изпитната комисия и директорът на дирекция "Вътрешен контрол" извършват подбор на 100 въпроса при спазване на изискванията по чл. 9 и изготвят теста. Тестът може да бъде разработен в няколко варианта, съдържащи еднакви въпроси в различна подредба.
(6) Председателят на изпитната комисия и директорът на дирекция "Вътрешен контрол" отговарят за размножаването на тестовете в брой, съответстващ на броя на допуснатите кандидати, при спазване на изискванията за конфиденциалност.
(7) Председателят на изпитната комисия и директорът на дирекция "Вътрешен контрол" поставят размножените материали в сейф на дирекция "Вътрешен контрол". Сейфът се заключва от директора на дирекция "Вътрешен контрол" и се запечатва от председателя на изпитната комисия в присъствието на един от съставителите по чл. 10, ал. 2.
(8) В деня на изпита лицата по ал. 7 отпечатват и отключват сейфа и осигуряват предаването на тестовете на администраторите по чл. 14.
Чл. 12. Изпитът се провежда на територията на София, като мястото на провеждане (точен адрес, № на зала и др.) се обявява на общодостъпно място в сградата на Министерството на финансите и на електронната страница на Министерството на финансите най-малко в едноседмичен срок преди датата на изпита.
Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2007 г.) В зависимост от броя на кандидатите председателят на изпитната комисия и директорът на дирекция "Вътрешен контрол" определят числеността на администраторите и квесторите. За всяка зала се определят един администратор и най-малко трима квестори.
(2) Преди провеждането на всеки изпит министърът на финансите издава заповед, определяща администраторите и квесторите и тяхното разпределение по зали.
Чл. 13. (1) В зависимост от броя на кандидатите председателят на изпитната комисия и директорът на дирекция "Вътрешен контрол" определят числеността на администраторите и квесторите. За всяка зала се определят един администратор и минималният брой трима квестори.
(2) Преди провеждането на всеки изпит министърът на финансите издава заповед, определяща администраторите и квесторите и тяхното разпределение по зали.
Чл. 14. Администраторът на изпита е лице, което отговаря за правилното протичане на изпита, като:
1. изготвя протокол за провеждане на изпита (приложение № 4);
2. проверява самоличността на кандидатите;
3. раздава изпитните материали;
4. наблюдава работата на квесторите;
5. осигурява навременно приключване на изпита и приема изпитните материали от кандидатите;
6. предава изпитните материали на председателя на изпитната комисия.
Чл. 15. Квесторите са лица, които не са експерти в областта на вътрешния одит и финансовото управление и контрол. Те осигуряват спазване на реда по време на провеждане на изпита, като:
1. подпомагат администратора при изпълнение на задачите му по чл. 14;
2. разпределят кандидатите по места в залата за провеждане на изпита;
3. контролират влизането и излизането от изпитните зали;
4. наблюдават спазването на изискванията по чл. 21, ал. 3 и 4 от кандидатите и установяват допуснати нарушения.

Глава четвърта.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

Чл. 16. Администраторите и квесторите са длъжни да се явят в деня на изпита на определените за провеждане на изпита места най-късно до 8 ч.
Чл. 17. Администраторите и квесторите проверяват условията за нормалното провеждане на изпита преди допускането на кандидатите.
Чл. 18. Влизането на кандидатите в залите започва в 8,30 ч. след проверка на самоличността и сверяване с данните от протокола за провеждане на изпита.
Чл. 19. Кандидатите заемат своите места до 9,15 ч. Закъснелите кандидати могат да бъдат допуснати до изпит само ако до момента не са раздадени изпитните тестове.
Чл. 20. (1) В 9,30 ч. администраторите на залите прочитат указания за начина на провеждане на изпита (приложение № 5). Пред кандидатите могат да останат само принадлежностите за писане. Всички мобилни телефони и друга електронна техника се изключват.
(2) След прочитане на указанията по ал. 1 администраторите и квесторите раздават на всеки кандидат незапечатан плик, съдържащ екземпляр от теста, малък незапечатан плик с идентификационен фиш в него (приложение № 6) и карта за попълване на отговорите (приложение № 7).
(3) Администраторът дава указание на кандидатите да попълнят трите си имена и ЕГН четливо в идентификационния фиш от малкия плик, да го сгънат на две, да го сложат обратно в малкия плик и да го запечатат, след което обявява точния час на започване на изпита.
(4) Кандидатите гарантират с подписа си за верността на данните, вписани в идентификационния фиш.
(5) (Новa - ДВ, бр. 23 от 2007 г.) Кандидатите попълват картата за отговорите със син химикал.
Чл. 20. (1) В 9,30 ч. администраторите на залите прочитат указания за начина на провеждане на изпита (приложение № 5). Пред кандидатите могат да останат само принадлежностите за писане. Всички мобилни телефони и друга електронна техника се изключват.
(2) След прочитане на указанията по ал. 1 администраторите и квесторите раздават на всеки кандидат незапечатан плик, съдържащ екземпляр от теста, малък незапечатан плик с идентификационен фиш в него (приложение № 6) и карта за попълване на отговорите (приложение № 7).
(3) Администраторът дава указание на кандидатите да попълнят трите си имена и ЕГН четливо в идентификационния фиш от малкия плик, да го сгънат на две, да го сложат обратно в малкия плик и да го запечатат, след което обявява точния час на започване на изпита.
(4) Кандидатите гарантират с подписа си за верността на данните, вписани в идентификационния фиш.
Чл. 21. (1) По време на провеждането на изпита в залите се забранява влизането на външни лица освен членовете на изпитната комисия, администраторите, квесторите и директорът на дирекция "Вътрешен контрол".
(2) По време на изпита се забранява на квесторите да водят разговори помежду си и с кандидатите.
(3) На кандидатите е забранено да влизат в разговор помежду си, да си предават бележки и да използват мобилни телефони и друга електронна техника.
(4) На кандидатите е забранено да изнасят тестове и други писмени материали от залата.
Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2007 г.) По време на изпита кандидатите могат да напускат залата при необходимост, като се придружават от един от квесторите. Преди напускане на залата кандидатите предават изпитните си материали на администратора и се подписват в протокола за провеждане на изпита. Администраторът записва точния час на излизане. По едно и също време не се допуска излизането на повече от един кандидат. При връщане в залата администраторът записва в протокола за провеждане на изпита часа, кандидатите получават изпитните си материали и се подписват.
Чл. 22. По време на изпита кандидатите могат да напускат залата при необходимост, като се придружават от един от квесторите. Преди напускане на залата кандидатите предават изпитните си материали на администратора, който записва точния час на излизане и се подписва в протокола за провеждане на изпита. По едно и също време не се допуска излизането на повече от един кандидат. При връщане в залата администраторът отбелязва в протокола за провеждане на изпита часа и кандидатът получава изпитните си материали.
Чл. 23. (1) При опит за преписване администраторът анулира теста на кандидата. Тестът се анулира и при опит за нарушаване на анонимността на изпитната работа (отбелязване с особен знак, цвят, лого и т.н.), както и при нарушаване на изискванията по чл. 21, ал. 3 и 4.
(2) Анулираните тестове се поставят в отделен плик и се отбелязват в протокола за провеждане на изпита, като се посочват и причините за анулиране.
Чл. 24. (1) Администраторът отбелязва на видно място в залата точното време на започване и приключване на изпита. Времето, оставащо до предаването на теста, се записва на всеки час.
(2) Петнадесет минути преди края администраторът обявява на всеки 5 минути времето.
Чл. 25. (1) След изтичане на определеното за попълване на теста време администраторът обявява приключване на изпита. Всички кандидати задължително преустановяват работа по теста.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2007 г.) Кандидатът поставя всички изпитни материали - малък запечатан плик, карта с попълнените отговори и тест, в плик, който запечатва пред администратора, предава го и се подписва в протокола за провеждане на изпита.
(3) В случай, че кандидатът е приключил преди изтичане на регламентираното време, напуска залата, като предава изпитните материали по реда на ал. 2.
Чл. 25. (1) След изтичане на определеното за попълване на теста време администраторът обявява приключване на изпита. Всички кандидати задължително преустановяват работа по теста.
(2) Кандидатът поставя всички изпитни материали - малък запечатан плик, карта с попълнените отговори и тест, в плик, който запечатва и предава на администратора. Администраторът отбелязва това в протокола за провеждане на изпита.
(3) В случай, че кандидатът е приключил преди изтичане на регламентираното време, напуска залата, като предава изпитните материали по реда на ал. 2.
Чл. 26. (1) Администраторът сверява броя на предадените пликове с изпитни материали със записаните в протокола за провеждане на изпита.
(2) Администраторът предава пликовете и протокола за провеждане на изпита на председателя на изпитната комисия веднага след приключване на изпита.
(3) Председателят на изпитната комисия запечатва всички протоколи и пликове в кутия (кашон) и я предава за съхранение на директора на дирекция "Вътрешен контрол".
Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2007 г.) (1) Председателят на изпитната комисия и директорът на дирекция "Вътрешен контрол" осигуряват съхранението на пликовете с изпитните материали и протоколите преди и след провеждане на изпита в сейф или помещение при спазване на изискванията за неразгласяване на информацията и опазване на тестовете.
(2) Всички материали от проведения изпит се съхраняват в дирекция "Вътрешен контрол" до окончателното обявяване на резултатите. Идентификационните фишове и картите за попълване на отговорите се съхраняват в дирекция "Вътрешен контрол" една година от датата на окончателното обявяване на резултатите.
Чл. 27. Председателят на изпитната комисия и директорът на дирекция "Вътрешен контрол" осигуряват съхранението на пликовете с изпитните материали и протоколите за провеждане на изпита в огнеупорна каса при спазване на изискванията за неразгласяване на информацията и опазване на тестовете.

Глава пета.
ОЦЕНЯВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТИТЕ

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2007 г.) (1) Председателят на изпитната комисия и директорът на дирекция "Вътрешен контрол" отварят сейфа или помещението, в които се съхраняват изпитните материали и протоколите, в срок не по-късно от три работни дни от провеждането на изпита.
(2) Лицата по ал. 1 разпечатват последователно всеки един плик, изваждат изпитните материали от него и поставят петцифрен номер и варианта на решения от кандидата тест върху големия плик, малкия запечатан плик, горния ляв ъгъл на картата с попълнените отговори и горния ляв ъгъл на теста. Номерът е уникален за всеки кандидат.
Чл. 28. (1) Председателят на изпитната комисия и директорът на дирекция "Вътрешен контрол" отварят касата, в която се съхраняват изпитните материали и протоколите, първия работен ден след провеждането на изпита.
(2) Лицата по ал. 1 разпечатват последователно всеки един плик, изваждат изпитните материали от него и поставят петцифрен номер на малкия запечатан плик на горния ляв ъгъл на картата с попълнените отговори и на горния ляв ъгъл на теста. Номерът е уникален за всеки кандидат.
Чл. 29. Председателят на изпитната комисия разпределя картите с попълнените отговори между членовете на изпитната комисия. Всеки член на изпитната комисия получава срещу подпис екземпляр от протокола за оценяване (приложение № 8) с попълнена колона № 1 и определените му за проверка и оценяване карти с попълнени отговори.
Чл. 30. Тестовете се проверяват по следния ред:
1. правилното попълване на картата за отбелязването само на един отговор на всеки въпрос:
а) при наличието на два или повече отговора на даден въпрос се приема, че отговорът е неверен;
б) при липса на отбелязан отговор се приема, че отговорът е неверен;
2. сравняват се отбелязаните отговори с верните;
3. броят на верните отговори се записва в горния ляв ъгъл на всяка карта;
4. (отм. - ДВ, бр. 104 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
Чл. 30. Тестовете се проверяват по следния ред:
1. правилното попълване на картата за отбелязването само на един отговор на всеки въпрос:
а) при наличието на два или повече отговора на даден въпрос се приема, че отговорът е неверен;
б) при липса на отбелязан отговор се приема, че отговорът е неверен;
2. сравняват се отбелязаните отговори с верните;
3. броят на верните отговори се записва в горния ляв ъгъл на всяка карта;
4. изчислява се процентът на верните отговори и се записва в горния ляв ъгъл на всяка карта.
Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Всеки член на изпитната комисия отразява резултатите по чл. 30 в колони 2 и 3 от протокола за оценяване и срещу подпис го предава на председателя на изпитната комисия.
Чл. 31. Всеки член на изпитната комисия отразява резултатите по чл. 30 в колони 2, 3 и 4 от протокола за оценяване и срещу подпис го предава на председателя на изпитната комисия.
Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Председателят на изпитната комисия съвместно с директора на дирекция "Вътрешен контрол" разпечатва шифрираните малки пликове с имената на кандидатите и попълва колони 4 и 5 от протокола за оценяване, така че резултатите от изпитната работа да отговарят на имената и ЕГН на съответния кандидат.
Чл. 32. Председателят на изпитната комисия съвместно с директора на дирекция "Вътрешен контрол" разпечатва шифрираните малки пликове с имената на кандидатите и попълва колони 5 и 6 от протокола за оценяване, така че резултатите от изпитната работа да отговарят на имената и ЕГН на съответния кандидат.
Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Изпитът се счита за успешно издържан, когато кандидатът е отговорил правилно най-малко на 60 от съдържащите се в теста въпроси.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.) Всички тестове, съдържащи между 55 и 65 верни отговори, се проверяват от втори член на изпитната комисия.
(3) При установяване на различие с първоначално отбелязаните верни отговори председателят на изпитната комисия оценява работата на кандидата.
(4) (Новa - ДВ, бр. 23 от 2007 г.) Комисията изготвя протокол за издържалите и неиздържалите изпита кандидати.
Чл. 33. (1) Изпитът се счита за успешно издържан, когато кандидатът е отговорил правилно най-малко на 75 % от съдържащите се в теста въпроси.
(2) Всички тестове, съдържащи между 70 и 80 % верни отговори, се проверяват от втори член на изпитната комисия.
(3) При установяване на различие с първоначално отбелязаните верни отговори председателят на изпитната комисия оценява работата на кандидата.
(4) (Новa - ДВ, бр. 23 от 2007 г.) Комисията изготвя протокол за издържалите и неиздържалите изпита кандидати.
Чл. 33. (1) Изпитът се счита за успешно издържан, когато кандидатът е отговорил правилно най-малко на 75 % от съдържащите се в теста въпроси.
(2) Всички тестове, съдържащи между 70 и 80 % верни отговори, се проверяват от втори член на изпитната комисия.
(3) При установяване на различие с първоначално отбелязаните верни отговори председателят на изпитната комисия оценява работата на кандидата.
Чл. 34. Списъкът с кандидатите, успешно издържали изпита, се обявява в едномесечен срок от неговото провеждане на общодостъпно място в сградата на Министерството на финансите, както и на електронната страница на министерството.
Чл. 35. Преразглеждане на оценките от тестовете не се допуска.
Чл. 36. (1) Всички кандидати, успешно издържали изпита, придобиват сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите в едномесечен срок след обявяване на резултатите от изпита.
(2) Лицата, придобили сертификат, се вписват в регистъра по чл. 50 ЗВОПС.
(3) При необходимост от издаване на дубликат се подава молба до министъра на финансите. Сертификатът се получава в едномесечен срок от подаване на молбата.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Министърът на финансите в срок до 1 септември 2006 г. определя лицата по чл. 10 и 11 във връзка с провеждането на изпита през ноември 2006 г.
§ 2. Всички разходи, свързани с организацията и провеждането на изпита за придобиването на сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор", включително разходите за възнаграждения на съставителите на въпросите, председателя и членовете на изпитната комисия, администратора и квесторите, се осигуряват от бюджета на Министерството на финансите за съответната година.
§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2007 г.) Кандидати, чийто тест е анулиран в резултат на опит за преписване, не се допускат до изпит за придобиване на сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор" за срок две години, считано от датата на анулиране на теста.
§ 3. Кандидати, на които е анулиран тест в резултат на опит за преписване, не се допускат до изпит за придобиване на сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор" за срок две години, считано от датата на анулиране на теста.
§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 53 ЗВОПС.
§ 5. (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2007 г.) Министърът на финансите може да дава указания по прилагането на наредбата.
§ 5. Министърът на финансите дава указания по прилагането на наредбата.

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-6 ОТ 2006 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ "ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР"

(ОБН. - ДВ, БР. 23 ОТ 2007 Г.)
§ 21. Мандатът на изпитната комисия, назначена от министъра на финансите до 31 януари 2007 г., изтича с приключване на първата изпитна сесия за 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-6 ОТ 2006 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ "ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР"

(ОБН. - ДВ, БР. 104 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)
§ 11. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2008 г. с изключение на § 7, който влиза в сила от 1 ноември 2007 г.
Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 23 от 2007 г.)
ЗАЯВЛЕНИЕ
ДО ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ" В МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ
ЗА УЧАСТИЕ В ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ "ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР"
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
 
Заявявам, че желая да участвам в изпита за придобиване на сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор", провеждащ се на ....................... 200 ... г.
 
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
 
Трите имена на кандидата:  
ЕГН  
Място на раждане:  
Адрес:  
Телефон за контакти:  
e-mail:  
Месторабота  
   
Подпис: Дата:
   
Приложение №1 към чл. 5, ал. 1
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ "ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР"
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
 
Заявявам, че желая да участвам в изпита за придобиване на сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор", провеждащ се на ....................... 200 ... г.
 
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
 
Трите имена на кандидата:  
ЕГН  
Място на раждане:  
Адрес:  
Телефон за контакти:  
e-mail:  
Последна месторабота  
   
Подпис: Дата:
   
Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1
(Доп. - ДВ, бр. 23 от 2007 г.)
Д Е К Л А Р А Ц И Я
ДО ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ" В МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ
 
по чл. 5 от Наредбата за реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор"
 
Долуподписаният(ата) ........................................................................
ЕГН .............................., лична карта № .............................................
изд. на ................................... г. от .....................................................,
адрес: ..........................................., тел. ................................................
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
 
1. Не съм поставен под запрещение (съм дееспособно лице).
2. Не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер и не съм лишен по съдебен ред от правото да заемам длъжността вътрешен одитор.
3. Имам завършено висше образование, степен "магистър"/"бакалавър".
 
Дата: ................... Декларатор: ............................
(подпис)
 
Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1
Д Е К Л А Р А Ц И Я
 
по чл. 5 от Наредбата за реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор"
 
Долуподписаният(ата) ........................................................................
ЕГН .............................., лична карта № .............................................
изд. на ................................... г. от .....................................................,
адрес: ..........................................., тел. ................................................
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
 
1. Не съм поставен под запрещение (съм дееспособно лице).
2. Не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер и не съм лишен по съдебен ред от правото да заемам длъжността вътрешен одитор.
3. Имам завършено висше образование, степен "магистър"/"бакалавър".
 
Дата: ................... Декларатор: ............................
(подпис)
 
Приложение № 3 към чл. 10, ал. 4
(Изм. - ДВ, бр. 23 от 2007 г.)
Д Е К Л А Р А Ц И Я
 
по чл. 10, ал. 4 от Наредбата за реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор"
 
Долуподписаният(ата) .......................................................................
ЕГН .............................., лична карта № ............................................
Изд. на ................................... г. от ......................................................
адрес: ..........................................., тел. ................................................
в качеството на ....................................................................................
(съставител, председател на изпитната комисия, член на изпитната комисия, администратор, квестор, друг служител, свързан с организацията и провеждането на изпита)
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
Няма да разгласявам информация, станала ми известна във връзка с изпитите за придобиване на сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор".
 
Дата:.................. Декларатор:...............
  (подпис)
   
Приложение № 3 към чл. 10, ал. 4
Д Е К Л А Р А Ц И Я
 
по чл. 10, ал. 4 от Наредбата за реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор"
 
 
Долуподписаният(ата) ........................................................................
ЕГН .............................., лична карта № .............................................
изд. на ................................... г. от .....................................................,
адрес: ..........................................., тел. ................................................
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:
 
Няма да разгласявам информация, станала ми известна във връзка с изпитите за придобиване на сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор".
 
Дата: ................... Декларатор: ............................
(подпис)
 
Приложение № 4 към чл. 14, т. 1
(Изм. - ДВ, бр. 23 от 2007 г.)
ПРОТОКОЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ "ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР",
ПРОВЕЖДАЩ СЕ НА .....................200.... г.
от .......... часа до ......... часа.
 
Име, ЕГН Явил се Подпис на Забе-
  презиме,   на изпита кандидата, лежки(*)
  фамилия     предал изпитните материали  
1          
2          
3          
           
  1. ....................................................
  (име ...........................)
  администратор
  2. ....................................................
  (име ...........................)
  квестор
  3. ....................................................
  (име ...........................)
  квестор
  4. ....................................................
  (име ...........................)
  квестор
............... 200 ... г.  
(дата)  
   
(*) В колона "Забележки" се отразяват обстоятелства по чл. 23, ал. 2
 
 
Приложение към ПРОТОКОЛ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ
 
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, НАПУСКАЛИ ИЗПИТНАТА ЗАЛА
 
Име, Час на Подпис Час на Подпис
  презиме, напускане на кан- връщане на кан-
  фамилия на залата дидата в залата дидата
1          
2          
3          
           
  1. ....................................................
  (име ...........................)
  администратор
  2. ....................................................
  (име ...........................)
  квестор
  3. ....................................................
  (име ...........................)
  квестор
  4. ....................................................
  (име ...........................)
  квестор
............... 200 ... г.  
(дата)  
   
Приложение № 4 към чл. 14, т. 1
ПРОТОКОЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ "ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР",
ПРОВЕЖДАЩ СЕ НА .....................200.... г.
от .......... часа до ......... часа.
 
Име, ЕГН Явил се Предал Забе-
  презиме,   на изпита изпитни лежки*
  фамилия     материали  
1          
2          
3          
           
  1. ....................................................
  (име ...........................)
  администратор
  2. ....................................................
  (име ...........................)
  квестор
  3. ....................................................
  (име ...........................)
  квестор
  4. ....................................................
  (име ...........................)
  квестор
............... 200 ... г.  
(дата)  
   
(*) В колона "Забележки" се отразяват обстоятелства по чл. 23, ал. 2
 
 
Приложение към ПРОТОКОЛ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ
 
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, НАПУСКАЛИ ИЗПИТНАТА ЗАЛА
 
Име, Час на Подпис Час на Подпис
  презиме, напускане на кан- връщане на кан-
  фамилия на залата дидата в залата дидата
1          
2          
3          
           
  1. ....................................................
  (име ...........................)
  администратор
  2. ....................................................
  (име ...........................)
  квестор
  3. ....................................................
  (име ...........................)
  квестор
  4. ....................................................
  (име ...........................)
  квестор
............... 200 ... г.  
(дата)  
   
Приложение № 5 към чл. 20, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 23 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
УКАЗАНИЯ ЗА НАЧИНА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ "ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР"
Уважаеми кандидати,
Моля, изключете всички мобилни телефони и друга електронна техника. Моля, приберете личните си вещи. Пред Вас трябва да останат само принадлежностите за писане.
Администраторът и квесторите ще раздадат на всеки един от Вас незапечатан плик, съдържащ екземпляр от теста, малък незапечатан плик с идентификационен фиш в него и карта за попълване на отговорите.
Моля, попълнете четливо трите си имена и единен граждански номер в идентификационния фиш от малкия плик, сгънете го на две, сложете го обратно в малкия плик и го запечатайте.
Напомням Ви, че с подписа си гарантирате за верността на данните, вписани в идентификационния фиш.
По време на изпита Ви е забранено да влизате в разговор помежду си, да си предавате бележки и да използвате мобилни телефони и друга електронна техника. Забранено Ви е да изнасяте тестове и други писмени материали от залата.
По време на изпита можете да напускате залата само при необходимост, като се придружавате от един от квесторите. Преди напускане на залата предавате изпитните си материали на администратора, като в протокола за провеждане на изпита се записва точният час на излизане и се подписвате. По едно и също време не се допуска излизането на повече от един кандидат. При връщане в залата в протокола за провеждане на изпита се отбелязва часът, подписвате се и получавате изпитните си материали.
Тестът Ви ще бъде анулиран:
1. при опит за преписване;
2. при опит за нарушаване на анонимността на изпитната работа (отбелязване с особен знак, цвят, лого и т.н.);
3. при влизане в разговор с други кандидати;
4. при опит за предаване на бележки, използване на мобилни телефони и друга електронна техника или изнасяне на тестове и други писмени материали от залата.
Точното време на започване и приключване на изпита ще се отбелязва на ................. Продължителността на изпита е три часа. Времето, оставащо до предаването на теста, се записва на всеки час. Петнадесет минути преди края на изпита оставащото време ще се обявява на всеки 5 минути.
След изтичане на определеното за попълване на теста време се обявява приключване на изпита. Вие преустановявате работа по теста. Поставяте всички изпитни материали - малък запечатан плик, карта с попълнените отговори и тест, в големия плик, който запечатвате пред администратора, предавате го и се подписвате в протокола за провеждане на изпита.
Както знаете, тестът се състои от 90 въпроса. На всеки въпрос са дадени четири възможни отговора, от които само един верен. При наличието на два или повече отговора на даден въпрос се приема, че отговорът е неверен. При липса на отбелязан отговор се приема, че отговорът е неверен. Върху съответните полета от картата за попълване на отговорите се отбелязва със син химикал. При отбелязвания извън полетата се приема, че е налице опит за нарушаване на анонимността на изпитната работа.
Желая Ви успех!
Моля да се запише, че изпитът започва в ...... ч.
Приложение № 5 към чл. 20, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 23 от 2007 г.)
УКАЗАНИЯ ЗА НАЧИНА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ "ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР"
Уважаеми кандидати,
Моля, изключете всички мобилни телефони и друга електронна техника. Моля, приберете личните си вещи. Пред Вас трябва да останат само принадлежностите за писане.
Администраторът и квесторите ще раздадат на всеки един от Вас незапечатан плик, съдържащ екземпляр от теста, малък незапечатан плик с идентификационен фиш в него и карта за попълване на отговорите.
Моля, попълнете четливо трите си имена и единен граждански номер в идентификационния фиш от малкия плик, сгънете го на две, сложете го обратно в малкия плик и го запечатайте.
Напомням Ви, че с подписа си гарантирате за верността на данните, вписани в идентификационния фиш.
По време на изпита Ви е забранено да влизате в разговор помежду си, да си предавате бележки и да използвате мобилни телефони и друга електронна техника. Забранено Ви е да изнасяте тестове и други писмени материали от залата.
По време на изпита можете да напускате залата само при необходимост, като се придружавате от един от квесторите. Преди напускане на залата предавате изпитните си материали на администратора, като в протокола за провеждане на изпита се записва точният час на излизане и се подписвате. По едно и също време не се допуска излизането на повече от един кандидат. При връщане в залата в протокола за провеждане на изпита се отбелязва часът, подписвате се и получавате изпитните си материали.
Тестът Ви ще бъде анулиран:
1. при опит за преписване;
2. при опит за нарушаване на анонимността на изпитната работа (отбелязване с особен знак, цвят, лого и т.н.);
3. при влизане в разговор с други кандидати;
4. при опит за предаване на бележки, използване на мобилни телефони и друга електронна техника или изнасяне на тестове и други писмени материали от залата.
Точното време на започване и приключване на изпита ще се отбелязва на ................. Продължителността на изпита е три часа. Времето, оставащо до предаването на теста, се записва на всеки час. Петнадесет минути преди края на изпита оставащото време ще се обявява на всеки 5 минути.
След изтичане на определеното за попълване на теста време се обявява приключване на изпита. Вие преустановявате работа по теста. Поставяте всички изпитни материали - малък запечатан плик, карта с попълнените отговори и тест, в големия плик, който запечатвате пред администратора, предавате го и се подписвате в протокола за провеждане на изпита.
Както знаете, тестът се състои от 100 въпроса. На всеки въпрос са дадени четири възможни отговора, от които само един верен. При наличието на два или повече отговора на даден въпрос се приема, че отговорът е неверен. При липса на отбелязан отговор се приема, че отговорът е неверен. Върху съответните полета от картата за попълване на отговорите се отбелязва със син химикал. При отбелязвания извън полетата се приема, че е налице опит за нарушаване на анонимността на изпитната работа.
Желая Ви успех!
Моля да се запише, че изпитът започва в ...... ч.
Приложение № 5 към чл. 20, ал. 1
УКАЗАНИЯ ЗА НАЧИНА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ "ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР"
Уважаеми кандидати,
Моля, изключете всички мобилни телефони и друга електронна техника. Моля, приберете личните си вещи, пред Вас трябва да останат само принадлежностите за писане.
Администраторът и квесторите ще раздадат на всеки един от Вас незапечатан плик, съдържащ екземпляр от теста, малък незапечатан плик с идентификационен фиш в него и карта за попълване на отговорите.
Моля, попълнете четливо трите си имена и ЕГН в идентификационния фиш от малкия плик, сгънете го на две, сложете го обратно в малкия плик и го запечатайте.
Напомням Ви, че с подписа си гарантирате за верността на данните, вписани в идентификационния фиш.
По време на изпита Ви е забранено да влизате в разговор помежду си, да си предавате бележки и да използвате мобилни телефони и друга електронна техника. Забранено Ви е да изнасяте тестове и други писмени материали от залата.
По време на изпита можете да напускате залата при необходимост само като се придружавате от един от квесторите. Преди напускане на залата предавате изпитните си материали на администратора, като в протокола за провеждане на изпита се записва точният час на излизане и се подписвате. По едно и също време не се допуска излизането на повече от един кандидат. При връщане в залата в протокола за провеждане на изпита се отбелязва часът, подписвате се и получавате изпитните си материали.
Тестът Ви ще бъде анулиран:
1. при опит за преписване;
2. при опит за нарушаване на анонимността на изпитната работа (отбелязване с особен знак, цвят, лого и т.н.);
3. при влизане в разговор с други кандидати;
4. при опит за предаване на бележки, използване на мобилни телефони и друга електронна техника или изнасяне на тестове и други писмени материали от залата.
Точното време на започване и приключване на изпита ще се отбелязва на ................. Продължителността на изпита е три часа. Времето, оставащо до предаването на теста, се записва на всеки час. Петнадесет минути преди края на изпита оставащото време ще се обявява на всеки 5 минути.
След изтичане на определеното за попълване на теста време се обявява приключване на изпита. Вие преустановявате работа по теста. Поставяте всички изпитни материали - малък запечатан плик, карта с попълнените отговори и тест, в големия плик, който запечатвате и предавате за отбелязване в протокола за провеждане на изпита.
Както знаете, тестът се състои от 100 въпроса. На всеки въпрос са дадени четири възможни отговора, от които само един верен. При наличието на два или повече отговора на даден въпрос се приема, че отговорът е неверен. При липса на отбелязан отговор се приема, че отговорът е неверен. Желая Ви успех!
Моля да се запише, че изпитът започва в ........... ч.
Приложение № 6 към чл. 20, ал. 2
 
ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН ФИШ
 
......................... .....................................................................
(име, презиме и фамилия на кандидата)
 
ЕГН          
 
Дата ..................... Подпис на кандидата: ....................
 
 
Приложение № 7 към чл. 20, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 104 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
Приложение № 7 към чл. 20, ал. 2
Приложение № 8 към чл. 29
(Изм. - ДВ, бр. 23 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
ПРОТОКОЛ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
 
1 2 3 4 5
Брой верни Брой грешни Име, презиме, ЕГН
карта отговори отговори фамилия на кандидата на кандидата
         
         
         
     
Предал картите: .........................   Приел картите: .........................
(председател на изпитната комисия)   (член на изпитната комисия)
Дата: .....................   Дата: .....................
Предал проверените карти:   Приел проверените карти: .........................
(член на изпитната комисия)   (председател на
    изпитната комисия)
Дата: .....................   Дата: .....................
Приложение № 8 към чл. 29
(Изм. - ДВ, бр. 23 от 2007 г.)
Протокол за оценяване
 
1 2 3 4 5 6
Брой Брой Верни Име, през- ЕГН на
кар- верни грешни отго- име, фа- канди-
та отго- отго- вори милия на дата
  вори вори в % кандидата  
           
           
           
           
   
Предал картите: .......... Приел картите: ..........
(председател на (член на изпитната
изпитната комисия) комисия)
Дата: .......... Дата: ..........
   
Предал проверените Приел проверените
карти: .......... карти: ..........
(член на изпитната (председател на
комисия) изпитната комисия)
Дата: .......... Дата: ..........
   
Приложение № 8 към чл. 29
Протокол за оценяване
 
1 2 3 4 5 6
Брой Брой Верни Име, през- ЕГН на
кар- верни грешни отго- име, фа- канди-
та отго- отго- вори милия на дата
  вори вори в % кандидата  
           
           
           
           
   
Предал картите: .................................. Приел картите: .................................
(председател на (член на изпитната
изпитната комисия) комисия)
   
Дата: ....................... Дата: ............................
   
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2020 | Реклама | За нас | Oбщи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов