Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CFO Справочник Правилници

Правилник за изменение и допълнение на устройствения правилник на националния център за информация и документация (обн., дв, бр. 93 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2001 г.)

ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

Обн. ДВ. бр.47 от 1 Юни 2004г.

§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата "четири" се заменя с "три".
2. В ал. 2 числото "94" се заменя с "50".
3. В ал. 4:
а) в т. 1 текстът "Финансова, стопанска и административна дейност" се заменя с "Финансово-административна, управление на собствеността и информационни технологии";
б) в т. 2 думата "три" се заменя с "две" и буква "в" се отменя.
§ 2. В чл. 11 текстът "Финансова, стопанска и административна дейност" се заменя с "Финансово-административна, управление на собствеността и информационни технологии".
§ 3. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста думите "Финансова, стопанска и административна дейност" се заменят с "Финансово-административна, управление на собствеността и информационни технологии".
2. Създават се т. 11 - 19:
"11. осигурява използването на информационните технологии в НАЦИД с помощта на компютърна техника и програмно осигуряване;
12. разработва и внедрява нови информационни технологии и усъвършенства програмното осигуряване;
13. осигурява съвместимост на програмно-техническите средства с тези на Министерството на икономиката с цел облекчаване на информационния обмен;
14. поддържа базовото и приложното програмно осигуряване на всички компютри и администрира компютърната мрежа на НАЦИД;
15. осигурява телекомуникационните връзки на НАЦИД и достъпа чрез Интернет;
16. реализира и усъвършенства Web представянето на НАЦИД;
17. разработва и внедрява програмни системи за автоматизиране на отделни дейности в НАЦИД;
18. изгражда, поддържа и осигурява текущото използване на информационни бази данни и автоматизираните библиотечни каталози на Централната техническа библиотека;
19. осъществява дейности на национален дистрибутор на програмни пакети на ЮНЕСКО."
§ 4. В чл. 13 думата "три" се заменя с "две".
§ 5. Член 16 се отменя.
§ 6. Приложението към чл. 8, ал. 3 се изменя така:
"Приложение към чл. 8, ал. 3
Численост на персонала в организационните структури и административните звена на Националния център за информация и документация - 50 щатни бройки
Изпълнителен директор 1
Главен секретар 1
Обща администрация 15
в т. ч.  
дирекция "Финансово-административна,  
управление на собствеността и информа-  
ционни технологии" 15
Специализирана администрация 33
в т. ч.:  
дирекция "Информационни продукти и  
услуги" 18
дирекция "Централна техническа  
библиотека" 15"

Заключителни разпоредби

§ 7. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2020 | Реклама | За нас | Oбщи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов