Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CFO Справочник Наредби

Решение № 619 от 20 юли 2009 г. за приемане списък на регулираните професии в Република България

Обн. ДВ. бр.61 от 31 Юли 2009г.

На основание чл. 3 и 6 от Закона за признаване на професионални квалификации
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема Списък на регулираните професии в Република България съгласно приложение № 1.
2. При признаването на професионални квалификации за упражняване на регулирана професия органите по признаване прилагат съответно списъците, учебните програми и образеца на декларация за временно предоставяне на услуги съгласно приложения № 2 - 27.
3. Списъкът по приложение № 2 е в съответствие с Приложение I към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации (ОВ, L 255 от 30.09.2005 г.), изменена с Директива 2006/100/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 г. за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на хора поради присъединяването на България и Румъния (ОВ, L 363 от 20.12.2006 г.), Регламент (ЕО) № 1430/2007 на Комисията от 5 декември 2007 г. за изменение на приложения II и III към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации (OB, L 320 от 6.12.2007 г.) и Регламент (ЕО) № 755/2008 на Комисията от 31 юли 2008 г. за изменение на Приложение II към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации (OB, L 205 от 01.08.2008 г.).
4. Списъкът по приложение № 3 е в съответствие с Приложение II към Директива 2005/36/ЕО.
5. Списъкът по приложение № 4 е в съответствие с Приложение III към Директива 2005/36/ЕО.
6. Списъците по приложения № 5, 6 и 7 са в съответствие с Приложение IV към Директива 2005/36/ЕО.
7. Списъците по приложения № 8 - 23 са в съответствие с Приложение V към Директива 2005/36/ЕО.
8. Списъкът по приложение № 24 е в съответствие с Приложение VI към Директива 2005/36/ЕО.
9. Списъкът по приложение № 25 е в съответствие с Приложение VII към Директива 2005/36/ЕО.
10. Списъците по приложение № 26 са в съответствие с изискванията на Директива 74/556/ЕИО относно определяне на подробни разпоредби за преходните мерки, свързани с дейности в търговията и в разпространението на токсични продукти, и за дейности, които предполагат професионално използване на тези продукти, включително дейности на посредници (ОВ, L 307 от 18.11.1974 г.) и на Директива 74/557/ЕИО относно реализиране на свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги по отношение на дейности на самостоятелно заети лица и на посредници в търговията и в разпространението на токсични продукти (ОВ, L 307 от 18.11.1974 г.).
11. Образецът по приложение № 27 е в съответствие с чл. 7, т. 1 от Директива 2005/36/ЕО.
Приложение № 1
СПИСЪК
на регулираните професии в Република България
 
Наименование на Нормативен акт, който Орган, компетентен да
по професията определя условията и реда за взема решения по
ред   даване/признаване на право за даване/признаване на
    упражняване на право за упражняване
    съответната професия на съответната професия
1 2 3  
  СЕКТОР I    
  Професии в областта    
  на здравеопазването    
1. Лекар Закон за здравето Министърът на здравеопазването
2. Лекар по дентална Закон за здравето Министърът на здравеопазването
  медицина    
3. Фармацевт Закон за здравето Министърът на здравеопазването
4. Медицинска сестра Закон за здравето Министърът на здравеопазването
5. Акушерка Закон за здравето Министърът на здравеопазването
6. Медицински лаборант Закон за здравето Министърът на здравеопазването
7. Рентгенов лаборант Закон за здравето Министърът на здравеопазването
8. Рехабилитатор Закон за здравето Министърът на здравеопазването
9. Инспектор по Закон за здравето Министърът на здравеопазването
  обществено здраве    
10. Фелдшер Закон за здравето Министърът на здравеопазването
11. Ортопедичен техник Закон за здравето Министърът на здравеопазването
12. Масажист Закон за здравето Министърът на здравеопазването
13. Зъботехник Закон за здравето Министърът на здравеопазването
14. Помощник-фармацевт Закон за здравето Министърът на здравеопазването
15. Преподавател по практика Закон за здравето Министърът на здравеопазването
  по специалностите от про- Наредба за единните държавни  
  фесионално направление изисквания за придобиване на  
  "Здравни грижи" висше образование по специал-  
    ността "Управление на здравните  
    грижи" за образователно-квали-  
    фикационните степени "магис-  
    тър" и "бакалавър" от професио-  
    нално направление "Обществено  
    здраве"  
  СЕКТОР II    
  Професии в областта на    
  юридическите и счето-    
  водните дейности    
16. Адвокат Закон за адвокатурата Висшият адвокатски съвет
17. Регистриран одитор Закон за независимия финансов Институтът на дипломираните
    одит експерт-счетоводители
18. Вътрешен одитор в Закон за вътрешния одит в пуб- Министърът на финансите
  публичния сектор личния сектор, Наредба № Н-6  
    от 29.06.2006 г. за реда и начина  
    на организиране и провеждане  
    на изпити за придобиване на  
    сертификат "Вътрешен одитор в  
    публичния сектор", издавана от  
    министъра на финансите  
    (обн., ДВ, бр. 57 от 2006 г.)  
19. Финансов инспектор Закон за държавната финансова Агенцията за държавна финансова
    инспекция инспекция
20. Одитор по смисъла на Закон за Сметната палата Сметната палата
  Закона за Сметната    
  палата    
  СЕКТОР III    
  Професии в областта на    
  образованието    
  СЕКТОР IV    
  Професии в областта на    
  социалните дейности и    
  туризма    
  СЕКТОР V    
  Професии в областта на    
  икономиката и    
  търговията    
  СЕКТОР VI    
  Професии в областта на    
  техниката и технологиите    
21. Машинист на мостови и Наредба № 1 от 4.03.2002 г. за Държавната агенция за метрология
  козлови кранове условията и реда за придобиване и технически надзор (ДАМТН)
    и признаване на правоспособ-  
    ност за упражняване на профе-  
    сии по управление на товаро-  
    подемни кранове и подвижни  
    работни площадки, издадена от  
    министъра на образованието и  
    науката и министъра на труда и  
    социалната политика (обн., ДВ,  
    бр. 28 от 2002 г.; изм. и доп.,  
    бр. 39 от 2006 г.)  
22. Машинист на портални Наредба № 1 от 4.03.2002 г. за Държавната агенция за метрология
  кранове условията и реда за придобива- и технически надзор (ДАМТН)
    не и признаване на правоспо-  
    собност за упражняване на про-  
    фесии по управление на товаро-  
    подемни кранове и подвижни  
    работни площадки, издадена от  
    министъра на образованието и  
    науката и министъра на труда и  
    социалната политика (обн., ДВ,  
    бр. 28 от 2002 г.; изм. и доп.,  
    бр. 39 от 2006 г.)  
23. Машинист на кулокранове Наредба № 1 от 4.03.2002 г. за Държавната агенция за метрология
    условията и реда за придобива- и технически надзор (ДАМТН)
    не и признаване на правоспо-  
    собност за упражняване на про-  
    фесии по управление на товаро-  
    подемни кранове и подвижни  
    работни площадки, издадена от  
    министъра на образованието и  
    науката и министъра на труда и  
    социалната политика (обн., ДВ,  
    бр. 28 от 2002 г.; изм. и доп.,  
    бр. 39 от 2006 г.)  
24. Машинист на кранове Наредба № 1 от 4.03.2002 г. за Държавната агенция за метрология
  стрелови тип, монтирани условията и реда за придобиване и технически надзор (ДАМТН)
  на автомобили, самоходни и признаване на правоспособ-  
  или несамоходни шасита ност за упражняване на профе-  
    сии по управление на товаро-  
    подемни кранове и подвижни  
    работни площадки, издадена от  
    министъра на образованието и  
    науката и министъра на труда и  
    социалната политика (обн., ДВ,  
    бр. 28 от 2002 г.; изм. и доп.,  
    бр. 39 от 2006 г.)  
25. Машинист на багери, Наредба № 1 от 4.03.2002 г. за Държавната агенция за метрология
  предназначени за работа условията и реда за придобиване и технически надзор (ДАМТН)
  с кука, грайфер или и признаване на правоспособ-  
  електромагнит ност за упражняване на профе-  
    сии по управление на товаро-  
    подемни кранове и подвижни  
    работни площадки, издадена от  
    министъра на образованието и  
    науката и министъра на труда и  
    социалната политика (обн., ДВ,  
    бр. 28 от 2002 г.; изм. и доп.,  
    бр. 39 от 2006 г.)  
26. Машинист на кабелни Наредба № 1 от 4.03.2002 г. за Държавната агенция за метрология
  кранове, дерик кранове условията и реда за придобиване и технически надзор (ДАМТН)
  и други кранове със и признаване на правоспособ-  
  специална конструкция ност за упражняване на профе-  
    сии по управление на товаро-  
    подемни кранове и подвижни  
    работни площадки, издадена от  
    министъра на образованието и  
    науката и министъра на труда и  
    социалната политика (обн., ДВ,  
    бр. 28 от 2002 г.; изм. и доп.,  
    бр. 39 от 2006 г.)  
27. Машинист на железо- Наредба № 1 от 4.03.2002 г. за Държавната агенция за метрология
  пътни кранове и други условията и реда за придобиване и технически надзор (ДАМТН)
  повдигателни съоръже- и признаване на правоспособ-  
  ния, монтирани на желе- ност за упражняване на профе-  
  зопътни машини сии по управление на товаро-  
    подемни кранове и подвижни  
    работни площадки, издадена от  
    министъра на образованието и  
    науката и министъра на труда и  
    социалната политика (обн., ДВ,  
    бр. 28 от 2002 г.; изм. и доп.,  
    бр. 39 от 2006 г.)  
28. Машинист на щабелни Наредба № 1 от 4.03.2002 г. за Държавната агенция за метрология
  кранове условията и реда за придобиване и технически надзор (ДАМТН)
    и признаване на правоспособ-  
    ност за упражняване на профе-  
    сии по управление на товаро-  
    подемни кранове и подвижни  
    работни площадки, издадена от  
    министъра на образованието и  
    науката и министъра на труда и  
    социалната политика (обн., ДВ,  
    бр. 28 от 2002 г.; изм. и доп.,  
    бр. 39 от 2006 г.)  
29. Машинист на велосипед- Наредба № 1 от 4.03.2002 г. за Държавната агенция за метрология
  ни кранове условията и реда за придобиване и технически надзор (ДАМТН)
    и признаване на правоспособ-  
    ност за упражняване на профе-  
    сии по управление на товаро-  
    подемни кранове и подвижни  
    работни площадки, издадена от  
    министъра на образованието и  
    науката и министъра на труда и  
    социалната политика (обн., ДВ,  
    бр. 28 от 2002 г.; изм. и доп.,  
    бр. 39 от 2006 г.)  
30. Заварчик Наредба № 7 от 11.10.2002 г. за Председателят на Българския съюз
    условията и реда за придобиване по заваряване
    и признаване на правоспособ-  
    ност по заваряване, издадена от  
    министъра на образованието и  
    науката (обн., ДВ, бр. 100 от  
    2002 г.; изм. и доп., бр. 95 от  
    2003 г., бр. 37 от 2006 г. и  
    бр. 9 от 2009 г.)  
31. Заварчик за извършване Наредба № 7 от 11.10.2002 г. за Органът за сертификация на
  на заваръчни дейности, условията и реда за придобиване заваръчен персонал, акредитиран
  свързани с изработването и признаване на правоспособност от Изпълнителна агенция "Българска
  на изделия, подлежащи по заваряване, издадена от ми- служба по акредитация"
  на технически надзор - нистъра на образованието и  
  съдове под налягане; науката (обн., ДВ, бр. 100 от  
  конструкции или елемен- 2002 г.; изм. и доп., бр. 95 от  
  ти от тях на изделия, 2003 г., бр. 37 от 2006 г. и  
  свързани с пренос и пре- бр. 9 от 2009 г.)  
  воз на товари и пътници;    
  газопроводи; напорни    
  съоръжения и конструк-    
  ции или елементи от тях,    
  застрашаващи живота и    
  здравето на населението,    
  както и при строително-    
  монтажни дейности и    
  други заваръчни дейнос-    
  ти, определени в искане-    
  то на заявителя за    
  извършването им    
32. Машинист на котли с Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за Държавната агенция за метрология
  ниско налягане условията и реда за придобива- и технически надзор (ДАМТН)
    не и признаване на правоспо-  
    собност за упражняване на про-  
    фесия по обслужване на парни и  
    водогрейни котли, издадена от  
    министъра на образованието и  
    науката и министъра на труда и  
    социалната политика (обн., ДВ,  
    бр. 9 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 39 от 2006 г.)  
33. Машинист на котли с Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за Държавната агенция за метрология
  високо налягане III, II и условията и реда за придобиване и технически надзор (ДАМТН)
  I степен и признаване на правоспособност  
    за упражняване на професия по  
    обслужване на парни и водогрей-  
    ни котли, издадена от министъ-  
    ра на образованието и науката и  
    министъра на труда и социалната  
    политика (обн., ДВ, бр. 9 от  
    2001 г.; изм. и доп., бр. 39 от 2006 г.)  
34. Машинист на енергийни Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за Държавната агенция за метрология
  котли условията и реда за придобиване и технически надзор (ДАМТН)
    и признаване на правоспособност  
    за упражняване на професия по  
    обслужване на парни и водогрей-  
    ни котли, издадена от министъра  
    на образованието и науката и ми-  
    нистъра на труда и социалната  
    политика (обн., ДВ, бр. 9 от  
    2001 г.; изм. и доп., бр. 39 от 2006 г.)  
35. Оператор на енергиен Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за Държавната агенция за метрология
  блок условията и реда за придобиване и технически надзор (ДАМТН)
    и признаване на правоспособност  
    за упражняване на професия по  
    обслужване на парни и водогрей-  
    ни котли, издадена от министъра  
    на образованието и науката и ми-  
    нистъра на труда и социалната  
    политика (обн., ДВ, бр. 9 от  
    2001 г.; изм. и доп., бр. 39 от 2006 г.)  
  СЕКТОР VII    
  Професии в областта на    
  транспорта    
36. Професионален пилот на Закон за гражданското Главна дирекция "Гражданска
  самолет (CPL(A) въздухоплаване въздухоплавателна администрация"
    Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за  
    свидетелствата за правоспособ-  
    ност на авиационния персонал,  
    издадена от министъра на транс-  
    порта и съобщенията (обн., ДВ,  
    бр. 23 от 2003 г.; изм. и доп.,  
    бр. 84 от 2003 г. и бр. 56, 87 и  
    112 от 2004 г.)  
37. Транспортен пилот на Закон за гражданското Главна дирекция "Гражданска
  самолет (ATPL(A) въздухоплаване въздухоплавателна администрация"
    Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за  
    свидетелствата за правоспособ-  
    ност на авиационния персонал,  
    издадена от министъра на транс-  
    порта и съобщенията (обн., ДВ,  
    бр. 23 от 2003 г.; изм. и доп.,  
    бр. 84 от 2003 г. и бр. 56, 87 и  
    112 от 2004 г.)  
38. Професионален пилот на Закон за гражданското Главна дирекция "Гражданска
  вертолет (CPL(H) въздухоплаване въздухоплавателна администрация"
    Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за  
    свидетелствата за правоспособ-  
    ност на авиационния персонал,  
    издадена от министъра на транс-  
    порта и съобщенията (обн., ДВ,  
    бр. 23 от 2003 г.; изм. и доп.,  
    бр. 84 от 2003 г. и бр. 56, 87 и  
    112 от 2004 г.)  
39. Транспортен пилот на Закон за гражданското Главна дирекция "Гражданска
  вертолет (ATPL(H) въздухоплаване въздухоплавателна администрация"
    Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за  
    свидетелствата за правоспособ-  
    ност на авиационния персонал,  
    издадена от министъра на транс-  
    порта и съобщенията (обн., ДВ,  
    бр. 23 от 2003 г.; изм. и доп.,  
    бр. 84 от 2003 г. и бр. 56, 87 и  
    112 от 2004 г.)  
40. Борден инженер (F/EL) Закон за гражданското Главна дирекция "Гражданска
    въздухоплаване въздухоплавателна администрация"
    Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за  
    свидетелствата за правоспособ-  
    ност на авиационния персонал,  
    издадена от министъра на транс-  
    порта и съобщенията (обн., ДВ,  
    бр. 23 от 2003 г.; изм. и доп.,  
    бр. 84 от 2003 г. и бр. 56, 87 и  
    112 от 2004 г.)  
41. Щурман (борден Закон за гражданското Главна дирекция "Гражданска
  навигатор) (F/NL) въздухоплаване въздухоплавателна администрация"
    Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за  
    свидетелствата за правоспособ-  
    ност на авиационния персонал,  
    издадена от министъра на транс-  
    порта и съобщенията (обн., ДВ,  
    бр. 23 от 2003 г.; изм. и доп.,  
    бр. 84 от 2003 г. и бр. 56, 87 и  
    112 от 2004 г.)  
42. Борден радиооператор Закон за гражданското Главна дирекция "Гражданска
  (F/ROL) въздухоплаване въздухоплавателна администрация"
    Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за  
    свидетелствата за правоспособ-  
    ност на авиационния персонал,  
    издадена от министъра на транс-  
    порта и съобщенията (обн., ДВ,  
    бр. 23 от 2003 г.; изм. и доп.,  
    бр. 84 от 2003 г. и бр. 56, 87 и  
    112 от 2004 г.)  
43. Борден оператор (F/OL) Закон за гражданското Главна дирекция "Гражданска
    въздухоплаване въздухоплавателна администрация"
    Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за  
    свидетелствата за правоспособ-  
    ност на авиационния персонал,  
    издадена от министъра на транс-  
    порта и съобщенията (обн., ДВ,  
    бр. 23 от 2003 г.; изм. и доп.,  
    бр. 84 от 2003 г. и бр. 56, 87 и  
    112 от 2004 г.)  
44. Стюард/стюардеса (C/AL) Закон за гражданското Главна дирекция "Гражданска
    въздухоплаване въздухоплавателна администрация"
    Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за  
    свидетелствата за правоспособ-  
    ност на авиационния персонал,  
    издадена от министъра на транс-  
    порта и съобщенията (обн., ДВ,  
    бр. 23 от 2003 г.; изм. и доп.,  
    бр. 84 от 2003 г. и бр. 56, 87 и  
    112 от 2004 г.)  
45. Борден съпроводител Закон за гражданското Главна дирекция "Гражданска
  (F/CL) въздухоплаване въздухоплавателна администрация"
    Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за  
    свидетелствата за правоспособ-  
    ност на авиационния персонал,  
    издадена от министъра на транс-  
    порта и съобщенията (обн., ДВ,  
    бр. 23 от 2003 г.; изм. и доп.,  
    бр. 84 от 2003 г. и бр. 56, 87 и  
    112 от 2004 г.)  
46. Ръководител полети Закон за гражданското Главна дирекция "Гражданска
  (ATCL) въздухоплаване въздухоплавателна администрация"
    Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за  
    свидетелствата за правоспособ-  
    ност на авиационния персонал,  
    издадена от министъра на транс-  
    порта и съобщенията (обн., ДВ,  
    бр. 23 от 2003 г.; изм. и доп.,  
    бр. 84 от 2003 г. и бр. 56, 87 и  
    112 от 2004 г.)  
47. Лица, извършващи Закон за гражданското Главна дирекция "Гражданска
  техническо обслужване въздухоплаване въздухоплавателна администрация"
  на ВС (AML) Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за  
    свидетелствата за правоспособ-  
    ност на авиационния персонал,  
    издадена от министъра на транс-  
    порта и съобщенията (обн., ДВ,  
    бр. 23 от 2003 г.; изм. и доп.,  
    бр. 84 от 2003 г. и бр. 56, 87 и  
    112 от 2004 г.)  
48. Полетен диспечер Закон за гражданското Главна дирекция "Гражданска
  (сътрудник по осигуря- въздухоплаване въздухоплавателна администрация"
  ване на полетите) (FDL) Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за  
    свидетелствата за правоспособ-  
    ност на авиационния персонал,  
    издадена от министъра на транс-  
    порта и съобщенията (обн., ДВ,  
    бр. 23 от 2003 г.; изм. и доп.,  
    бр. 84 от 2003 г. и бр. 56, 87 и  
    112 от 2004 г.)  
49. Инструктор за обучение Наредба № 37 от 2.08.2002 г. за Министърът на образованието и
  на водачи на моторни условията и реда за обучение на науката
  превозни средства кандидатите за придобиване на  
    правоспособност за управление  
    на моторно превозно средство и  
    условията и реда за издаване на  
    разрешение за тяхното обучение,  
    издадена от министъра на транс-  
    порта и съобщенията; Наред-  
    ба № 34 от 24.11.2003 г. за придо-  
    биване на квалификация по про-  
    фесия "Инструктор за обучение  
    на водачи на моторни превозни  
    средства", издадена от министъ-  
    ра на образованието и науката.  
50. Корабоводител Кодекс на търговското Изпълнителният директор на
    корабоплаване (КТК); Изпълнителна агенция "Морска
    Наредба № 6 от 25.07.2003 г. за администрация" към министъра на
    компетентност на морските ли- транспорта и директорите на
    ца в Република България, изда- дирекции "Морска администрация" -
    дена от министъра на транспорта Варна, Бургас, Русе и Лом
    (обн., ДВ, бр. 83 от 2003 г.; изм.  
    и доп., бр. 100 от 2003 г. и бр. 94  
    от 2005 г.)  
51. Корабен механик Кодекс на търговското Изпълнителният директор на
    корабоплаване (КТК); Изпълнителна агенция "Морска
    Наредба № 6 от 25.07.2003 г. за администрация" към министъра на
    компетентност на морските лица транспорта и директорите на
    в Република България, издадена дирекции "Морска администрация" -
    от министъра на транспорта Варна, Бургас, Русе и Лом
    (обн., ДВ, бр. 83 от 2003 г.; изм.  
    и доп., бр. 100 от 2003 г. и бр. 94  
    от 2005 г.)  
52. Корабен електромеханик Кодекс на търговското Изпълнителният директор на
    корабоплаване (КТК); Изпълнителна агенция "Морска
    Наредба № 6 от 25.07.2003 г. за администрация" към министъра на
    компетентност на морските лица транспорта и директорите на
    в Република България, издадена дирекции "Морска администрация" -
    от министъра на транспорта Варна, Бургас, Русе и Лом
    (обн., ДВ, бр. 83 от 2003 г.; изм.  
    и доп., бр. 100 от 2003 г. и бр. 94  
    от 2005 г.)  
53. Корабен радиоспециалист Кодекс на търговското Изпълнителният директор на
    корабоплаване (КТК); Изпълнителна агенция "Морска
    Наредба № 6 от 25.07.2003 г. за администрация" към министъра на
    компетентност на морските лица транспорта и директорите на
    в Република България, издадена дирекции "Морска администрация" -
    от министъра на транспорта Варна, Бургас, Русе и Лом
    (обн., ДВ, бр. 83 от 2003 г.; изм.  
    и доп., бр. 100 от 2003 г. и  
    бр. 94 от 2005 г.)  
54. Корабен рулеви Кодекс на търговското Изпълнителният директор на
    корабоплаване (КТК); Изпълнителна агенция "Морска
    Наредба № 6 от 25.07.2003 г. за администрация" към министъра на
    компетентност на морските лица транспорта и директорите на
    в Република България, издадена дирекции "Морска администрация" -
    от министъра на транспорта Варна, Бургас, Русе и Лом
    (обн., ДВ, бр. 83 от 2003 г.; изм.  
    и доп., бр. 100 от 2003 г. и  
    бр. 94 от 2005 г.)  
55. Корабен моторист Кодекс на търговското Изпълнителният директор на
    корабоплаване (КТК); Изпълнителна агенция "Морска
    Наредба № 6 от 25.07.2003 г. за администрация" към министъра на
    компетентност на морските лица транспорта и директорите на
    в Република България, издадена дирекции "Морска администрация" -
    от министъра на транспорта Варна, Бургас, Русе и Лом
    (обн., ДВ, бр. 83 от 2003 г.; изм.  
    и доп., бр. 100 от 2003 г. и  
    бр. 94 от 2005 г.)  
56. Корабен електротехник Кодекс на търговското Изпълнителният директор на
    корабоплаване (КТК); Изпълнителна агенция "Морска
    Наредба № 6 от 25.07.2003 г. за администрация" към министъра на
    компетентност на морските лица транспорта и директорите на
    в Република България, издадена дирекции "Морска администрация" -
    от министъра на транспорта Варна, Бургас, Русе и Лом
    (обн., ДВ, бр. 83 от 2003 г.; изм.  
    и доп., бр. 100 от 2003 г. и  
    бр. 94 от 2005 г.)  
57. Ръководител движение Закон за железопътния транс- Изпълнителният директор на
    порт; Наредба № 56 от Изпълнителна агенция "Железо-
    14.02.2003 г. за изискванията, пътна администрация"
    условията и реда за обучение на  
    кандидатите за придобиване или  
    признаване на правоспособност  
    за длъжностите от железопътния  
    транспорт и реда за провеждане  
    на изпитите на лицата от персо-  
    нала, отговорен за безопасността  
    на превозите, издадена от ми-  
    нистъра на транспорта и съобще-  
    нията (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.;  
    попр., бр. 59 от 2003 г.; изм.  
    и доп., бр. 94 от 2005 г.)  
58. Постови стрелочник Закон за железопътния транс- Изпълнителният директор на
    порт; Наредба № 56 от Изпълнителна агенция "Железо-
    14.02.2003 г. за изискванията, пътна администрация"
    условията и реда за обучение на  
    кандидатите за придобиване или  
    признаване на правоспособност  
    за длъжностите от железопътния  
    транспорт и реда за провеждане  
    на изпитите на лицата от персо-  
    нала, отговорен за безопасността  
    на превозите, издадена от ми-  
    нистъра на транспорта и съобще-  
    нията (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.;  
    попр., бр. 59 от 2003 г.; изм. и  
    доп., бр. 94 от 2005 г.)  
59. Маневрист Закон за железопътния транс- Изпълнителният директор на
    порт; Наредба № 56 от Изпълнителна агенция "Железо-
    14.02.2003 г. за изискванията, пътна администрация"
    условията и реда за обучение на  
    кандидатите за придобиване или  
    признаване на правоспособност  
    за длъжностите от железопътния  
    транспорт и реда за провеждане  
    на изпитите на лицата от персо-  
    нала, отговорен за безопасността  
    на превозите, издадена от ми-  
    нистъра на транспорта и съобще-  
    нията (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.;  
    попр., бр. 59 от 2003 г.; изм. и  
    доп., бр. 94 от 2005 г.)  
60. Маневрен стрелочник Закон за железопътния транс- Изпълнителният директор на
    порт; Наредба № 56 от Изпълнителна агенция "Железо-
    14.02.2003 г. за изискванията, пътна администрация"
    условията и реда за обучение на  
    кандидатите за придобиване или  
    признаване на правоспособност  
    за длъжностите от железопътния  
    транспорт и реда за провеждане  
    на изпитите на лицата от персо-  
    нала, отговорен за безопасността  
    на превозите, издадена от ми-  
    нистъра на транспорта и съобще-  
    нията (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.;  
    попр., бр. 59 от 2003 г.; изм. и  
    доп., бр. 94 от 2005 г.)  
61. Началник влак Закон за железопътния транс- Изпълнителният директор на
    порт; Наредба № 56 от Изпълнителна агенция "Железо
    14.02.2003 г. за изискванията, пътна администрация"
    условията и реда за обучение на  
    кандидатите за придобиване или  
    признаване на правоспособност  
    за длъжностите от железопътния  
    транспорт и реда за провеждане  
    на изпитите на лицата от персо-  
    нала, отговорен за безопас-  
    ността на превозите, издадена  
    от министъра на транспорта и  
    съобщенията (обн., ДВ, бр. 20  
    от 2003 г.; попр., бр. 59 от  
    2003 г.; изм. и доп.,  
    бр. 94 от 2005 г.)  
62. Ревизор вагони Закон за железопътния транс- Изпълнителният директор на
    порт; Наредба № 56 от Изпълнителна агенция "Железо-
    14.02.2003 г. за изискванията, пътна администрация"
    условията и реда за обучение на  
    кандидатите за придобиване или  
    признаване на правоспособност  
    за длъжностите от железопътния  
    транспорт и реда за провеждане  
    на изпитите на лицата от персо-  
    нала, отговорен за безопасността  
    на превозите, издадена от ми-  
    нистъра на транспорта и съобще-  
    нията (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.;  
    попр., бр. 59 от 2003 г.; изм. и  
    доп., бр. 94 от 2005 г.)  
63. ЖП кантонер Закон за железопътния транс- Изпълнителният директор на
    порт; Наредба № 56 от Изпълнителна агенция "Железо-
    14.02.2003 г. за изискванията, пътна администрация"
    условията и реда за обучение на  
    кандидатите за придобиване или  
    признаване на правоспособност  
    за длъжностите от железопътния  
    транспорт и реда за провеждане  
    на изпитите на лицата от персо-  
    нала, отговорен за безопасността  
    на превозите, издадена от ми-  
    нистъра на транспорта и съобще-  
    нията (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.;  
    попр., бр. 59 от 2003 г.; изм. и  
    доп., бр. 94 от 2005 г.)  
64. Прелезопазач Закон за железопътния транс- Изпълнителният директор на
    порт; Наредба № 56 от Изпълнителна агенция "Железо-
    14.02.2003 г. за изискванията, пътна администрация"
    условията и реда за обучение на  
    кандидатите за придобиване или  
    признаване на правоспособност  
    за длъжностите от железопътния  
    транспорт и реда за провеждане  
    на изпитите на лицата от персо-  
    нала, отговорен за безопасността  
    на превозите, издадена от ми-  
    нистъра на транспорта и съобще-  
    нията (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.;  
    попр., бр. 59 от 2003 г.; изм. и  
    доп., бр. 94 от 2005 г.)  
65. Механик на осигурителна Закон за железопътния транс- Изпълнителният директор на
  техника порт; Наредба № 56 от Изпълнителна агенция "Железо-
    14.02.2003 г. за изискванията, пътна администрация"
    условията и реда за обучение на  
    кандидатите за придобиване или  
    признаване на правоспособност  
    за длъжностите от железопътния  
    транспорт и реда за провеждане  
    на изпитите на лицата от персо-  
    нала, отговорен за безопасност-  
    та на превозите, издадена от ми-  
    нистъра на транспорта и съоб-  
    щенията (обн., ДВ, бр. 20 от  
    2003 г.; попр., бр. 59 от 2003 г.;  
    изм. и доп., бр. 94 от 2005 г.)  
66. Механик на контактна Закон за железопътния транс- Изпълнителният директор на
  мрежа порт; Наредба № 56 от Изпълнителна агенция "Железо-
    14.02.2003 г. за изискванията, пътна администрация"
    условията и реда за обучение на  
    кандидатите за придобиване или  
    признаване на правоспособност  
    за длъжностите от железопътния  
    транспорт и реда за провеждане  
    на изпитите на лицата от персо-  
    нала, отговорен за безопасността  
    на превозите, издадена от ми-  
    нистъра на транспорта и съобще-  
    нията (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.;  
    попр., бр. 59 от 2003 г.; изм. и  
    доп., бр. 94 от 2005 г.)  
67. Локомотивен машинист Закон за железопътния транс- Изпълнителният директор на
    порт; Наредба № 56 от 14.02.2003 г. Изпълнителна агенция "Железо-
    за изискванията, условията и пътна администрация"
    реда за обучение на кандидатите  
    за придобиване или признаване на  
    правоспособност за длъжностите  
    от железопътния транспорт и  
    реда за провеждане на изпитите  
    на лицата от персонала, отгово-  
    рен за безопасността на прево-  
    зите, издадена от министъра на  
    транспорта и съобщенията  
    (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; попр.,  
    бр. 59 от 2003 г.; изм. и доп.,  
    бр. 94 от 2005 г.)  
68. Консултант по превоз на Закон за железопътния транс- Изпълнителният директор на
  опасни товари с железо- порт; Наредба № 46 от 30.11.2001 г. Изпълнителна агенция
  пътен транспорт за превоз на опасни товари (ДВ, "Железопътна администрация"
    бр. 107 от 2001 г.); Наредба № 56  
    от 14.02.2003 г. за изискванията,  
    условията и реда за обучение на  
    кандидатите за придобиване или  
    признаване на правоспособност  
    за длъжностите от железопътния  
    транспорт и реда за провеждане  
    на изпитите за лица от персонала,  
    отговорен за безопасността на  
    превозите (обн., ДВ, бр. 20 от  
    2003 г.; попр., бр. 59 от 2003 г.;  
    изм. и доп., бр. 94 от 2005 г.)  
  СЕКТОР VIII    
  Професии в областта на    
  спорта, артистичните и    
  религиозните дейности    
  СЕКТОР IX    
  Професии в областта    
  на сигурността    
  СЕКТОР X    
  Професии в областта на    
  селското, горското и    
  рибното стопанство    
  СЕКТОР XI    
  Професии в областта на    
  ветеринарната медицина    
69. Ветеринарен лекар Закон за ветеринарномедицин- Генералният директор на Нацио-
    ската дейност налната ветеринарномедицинска
      служба
70. Ветеринарен техник Закон за ветеринарномедицин- Генералният директор на Нацио-
    ската дейност налната ветеринарномедицинска
      служба
  СЕКТОР XII    
  Професии в областта на    
  публичната    
  администрация    
71. Архивист Правилник за прилагане на Държавна агенция "Архиви"
    Закона за Държавния архивен  
    фонд  
  СЕКТОР XIII    
  Професии в областта на    
  околната среда    
72. Експерт, извършващ еко- Закон за опазване на околната Министърът на околната среда и
  логична оценка и оценка среда, Наредба № 1 от 26 февруа- водите
  на въздействието върху ри 2003 г. за реда за създаване и  
  околната среда поддържане на публичен регис-  
    тър на експертите, извършващи  
    екологична оценка и оценка на  
    въздействието върху околната  
    среда, и реда за кандидатстване  
    на лицата за вписване в регис-  
    търа  
  СЕКТОР XIV    
  Професии в областта на    
  архитектурата и    
  строителството    
73. Архитект Закон за Камарата на архитек- Камарата на архитектите
    тите и инженерите в инвести-  
    ционното проектиране;  
    Наредба за условията и реда за  
    признаване на правоспособност  
    в областта на устройственото  
    планиране и инвестиционното  
    проектиране на лица с професио-  
    нална квалификация "архитект",  
    съответно "инженер", придобита  
    в държава - членка на Европей-  
    ския съюз, на Европейското  
    икономическо пространство, в  
    Швейцария и в трети държави  
    (ПМС № 219 от 2005 г.)  
74. Инженер в инвестицион- Закон за Камарата на архитек- Камарата на инженерите в
  ното проектиране тите и инженерите в инвести- инвестиционното проектиране
    ционното проектиране;  
    Наредба за условията и реда за  
    признаване на правоспособност  
    в областта на устройственото  
    планиране и инвестиционното  
    проектиране на лица с професио-  
    нална квалификация "архитект",  
    съответно "инженер", придобита  
    в държава - членка на Европей-  
    ския съюз, на Европейското  
    икономическо пространство, в  
    Швейцария и в трети държави  
    (ПМС № 219 от 2005 г.)  
75. Инженер в геодезията, Закон за кадастъра и имотния Агенцията по геодезия, картография
  картографията и кадас- регистър, Закон за геодезията и и кадастър
  търа картографията и Наредба № 3  
    от 2001 г. за водене и съхранява-  
    не на регистъра на лицата, право-  
    способни да извършват дейности  
    по кадастъра  
Приложение № 2
СПИСЪК
на професионалните сдружения и организации, признати от държавите - членки на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, дейността на членове на които се счита за регулирана
ИРЛАНДИЯ
(Гражданите на Ирландия са също членове на следните сдружения и организации в Обединеното кралство:
- Institute of Chartered Accountants in England and Wales
- Institute of Chartered Accountants of Scotland
- Institute of Actuaries
- Faculty of Actuaries
- The Chartered Institute of Management Accountants
- Institute of Chartered Secretaries and Administrators
- Royal Town Planning Institute
- Royal Institution of Chartered Surveyors
- Chartered Institute of Building)
1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland (Единствено за проверка на сметки) (Институт на експерт-счетоводителите в Ирландия).
2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland (Институт на заклетите експерт-счетоводители в Ирландия).
3. The Association of Chartered Certified Accountants (Институт на дипломираните експерт-счетоводители).
4. Institution of Engineers of Ireland (Институт на инженерите в Ирландия).
5. The Institute of Incorporated Public Accountants (Институт на обединените публични счетоводители).
6. Irish Planning Institute (Ирландски институт за проектиране).
7. The Institute of Chemistry of Ireland (Ирландски институт за химия).
8. The Irish Taxation Institute (Ирландски данъчен институт).
ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО
1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales (Институт на експерт-счетоводителите в Англия и Уелс).
2. Institute of Chartered Accountants of Scotland (Институт на експерт-счетоводителите в Шотландия).
3. Institute of Chartered Accountants in Ireland (Институт на експерт-счетоводителите в Ирландия).
4. Association of Chartered Certified Accountants (Сдружение на сертифицираните експерт-счетоводители).
5. Chartered Institute of Loss Adjusters (Институт на оценителите на загуби).
6. Chartered Institute of Management Accountants (Институт на експерт-счетоводителите в управлението).
7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators (Институт на техническите сътрудници и администраторите).
8. Chartered Insurance Institute (Застрахователен институт).
9. Institute of Actuaries (Институт на статистиците).
10. Faculty of Actuaries (Факултет на статистиците).
11. Chartered Institute of Bankers (Институт на банкерите).
12. Chartered Institute of Bankers in Scotland (Институт на банкерите в Шотландия).
13. Royal Institution of Chartered Surveyors (Кралски британски институт на топографите).
14. Royal Town Planning Institute (Кралски британски институт за градско проектиране).
15. Royal Society of Chemistry (Кралско британско научно дружество по химия).
16. British Psychological Society (Британско дружество по психология).
17. The Chartered Institute of Library and Information Professionals (Институт на професионалистите в библиотечните и информационните дейности).
18. Institute of Chartered Foresters (Институт на лесничеите).
19. Chartered Institute of Building (Институт по строителство).
20. Engineering Council (Инженерен съвет).
21. The Energy Institute (Енергиен институт).
22. Institution of Structural Engineers (Институт на строителните инженери).
23. Institution of Civil Engineers (Институт на гражданските инженери).
24. Institute of Mathematics and its Applications (Институт по математика и приложна математика).
25. Institution of Engineering and Technology (Институт по инженерство и технологии).
26. Institution of Gas Engineers and Managers (Институт на инженерите и мениджъри на газови инсталации).
27. Institution of Mechanical Engineers (Институт на машинните инженери).
28. Institution of Chemical Engineers (Институт на инженер-химиците).
29. Institution of Marine Engineering Science and Technology (Институт по морско инженерство, наука и технология).
30. Royal Institution of Naval Architects (Кралски британски институт на морските инженери).
31. Royal Aeronautical Society (Кралско британско научно дружество по въздухоплаване).
32. Institute of Materials, Minerals and Mining (Институт по материалите, минералите и разработването на мини).
33. Chartered Institution of Building Services Engineers (Институт на строителните инженери в сферата на услугите).
34. Institute of Measurement and Control (Институт по измерване и контрол).
35. British Computer Society (Британско компютърно дружество).
36. The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (Институт за публични финанси и счетоводство).
37. The Institute of Physics (Институт по физика).
38. The Institute of Biology (Институт по биология).
39. The Society of Dyers and Colourists (Дружество на бояджиите и колористите).
40. The Geological Society (Дружество по геология).
41. Chartered Institute of Marketing (Институт по маркетинг).
42. Institute of Chartered Shipbrokers (Институт на корабните брокери).
43. The Textile Institute (Институт по текстила).
44. Chartered Institute of Environmental Health (Институт за екологично здраве).
45. Chartered Institute of Housing (Институт за жилищно настаняване).
46. The Royal Horticultural Society (Кралско градинарско дружество).
47. The Landscape Institute (Институт за ландшафт).
48. The Chartered Institute of Arbitrators (Институт на арбитрите).
49. Royal Environmental Health Institute of Scotland (Кралски институт за екологично здраве на Шотландия).
50. Royal Meteorological Society (Кралско метеорологично дружество).
51. Chartered Institute of Wastes Management (Институт за управление на отпадъците).
52. Royal college of Organists (Кралски колеж на органистите).
53. Royal Academy of Dance (Кралска танцова академия).
54. Chartered Institute of Architectural Technologists (Институт на архитектурните технолози).
55. Royal Statistical Society (Кралско статистическо дружество).
56. Chartered Institute of Taxation (Данъчен институт).
57. Institution of Water and Environmental Management (Институт за управление на околната среда и водите).
58. The Science Council (Научен съвет).
59. Institution of Occupational Safety and Health (Институт за безопасност и здраве при работа).
Приложение № 3
СПИСЪК
на курсовете за обучение със специална структура в държавите - членки на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария
1. Курсове за обучение за спомагателни здравни дейности и грижи за деца:
в Германия:
- педиатрична и здравна медицинска сестра (Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(in);
- физиотерапевт (Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in))(28);
- професионален терапевт/специалист по трудова терапия (Beschaftigungs - und Arbeitstherapeut/Ergotherapeut);
- логопед (Logopade/Logopadin);
- специалист по ортоптика (Orthoptist(in);
- акредитиран от държавата работник, полагащ грижи за деца (Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in);
- акредитиран от държавата оздравителен учител (Staatlich anerkannte(r) Heilpadagoge(in);
- техник в медицинска лаборатория (medizinisch-technische(r) Laboratoriums- Assistent(in);
- техник, медицинска рентгенология (medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in);
- медицински техник по функционална диагностика (medizinisch-technische(r) Assistent(in) fur Funktionsdiagnostik);
- ветеринарен техник (veterinarmedizinisch-technische(r) Assistent(in);
- диетолог (Diatassistent(in);
- фармацевтичен техник (Pharmazieingenieur), обучение, проведено до 31 март 1994 г. в бившата Германска демократична република или на територията на новите провинции;
- речев терапевт (логопед) (Sprachtherapeut(in),
- гериатрична медицинска сестра (Altenpflegerin und Altenpfleger),
които представляват курсове за образование и обучение с обща продължителност най-малко 13 години, от които:
- или най-малко три години професионално обучение в специализирано училище, което завършва с изпит и в някои случаи е последвано от едногодишен или двугодишен курс на специализация, който завършва с изпит;
- или най-малко две години и половина в специализирано училище, които завършват с изпит и са последвани от трудов стаж по специалността най-малко шест месеца или стаж най-малко шест месеца в одобрено заведение;
- или най-малко две години в специализирано училище, които завършват с изпит и са последвани от трудов стаж по специалността най-малко една година или стаж най-малко една година в одобрено заведение;
в Чешката република:
- асистент здравни грижи (zdravotnicky asistent),
за което се изисква образование с обща минимална продължителност тринадесет години, включващо основно образование с минимална продължителност осем години и средно професионално образование с продължителност четири години, получено в средно медицинско училище и завършено с успешно положен изпит "maturitni zkouska";
- асистент по хранене (nutricni asistent),
за което се изисква образование с обща продължителност не по-малко от тринадесет години, включващо основно образование с минимална продължителност осем години и средно професионално образование с продължителност четири години, получено в средно медицинско училище и завършено с успешно положен изпит "maturitni zkouska";
в Италия:
- зъботехник (odontotecnico);
- оптик (ottico),
които представляват курсове за образование и обучение с обща продължителност най-малко 13 години, от които:
- или най-малко три години професионално обучение в специализирано училище, което завършва с изпит и в някои случаи е последвано от едногодишен или двeгодишен курс на специализация, който завършва с изпит;
- или най-малко две години и половина в специализирано училище, които завършват с изпит и са последвани от трудов стаж по специалността най-малко шест месеца или стаж най-малко шест месеца в одобрено заведение;
- или най-малко две години в специализирано училище, които завършват с изпит и са последвани от трудов стаж по специалността най-малко една година или стаж най-малко една година в одобрено заведение;
в Кипър:
- зъботехник,
за което се изисква образование с обща продължителност не по-малко от четиринадесет години, включително основно образование с минимална продължителност шест години, средно образование с продължителност шест години и професионално образование след средното с продължителност две години, последвано от едногодишен професионален стаж;
- оптик,
за което се изисква образование с обща продължителност не по-малко от четиринадесет години, включително основно образование с минимална продължителност шест години, средно образование с продължителност шест години и професионално образование след средното с продължителност две години, последвано от едногодишен професионален стаж;
в Латвия:
- медицинска сестра в зъболекарски кабинет (zobarstniecibas masa),
за което се изисква образование с обща продължителност не по-малко от тринадесет години, включително общо училищно образование с минимална продължителност десет години и професионално образование с продължителност две години, получено в медицинско училище, последвано от 3-годишен професионален стаж, в края на който се изисква успешно полагане на изпит за получаване на свидетелство по специалността;
- асистент в биометрична лаборатория (biomedicinas laborants),
за което се изисква образование с обща продължителност не по-малко от дванадесет години, включително общо училищно образование с минимална продължителност десет години и професионално образование с продължителност две години, получено в медицинско училище, последвано от 2-годишен професионален стаж, в края на който се изисква успешно полагане на изпит за получаване на свидетелство по специалността;
- зъботехник (zobu tehnikis),
за което се изисква образование с обща продължителност не по-малко от дванадесет години, включително общо училищно образование с минимална продължителност десет години и професионално образование с продължителност две години, получено в медицинско училище, последвано от 2-годишен професионален стаж, в края на който се изисква успешно полагане на изпит за получаване на свидетелство по специалността;
- асистент на физиотерапевт (fizioterapeita asistents),
за което се изисква образование с обща продължителност не по-малко от тринадесет години, включително общо училищно образование с минимална продължителност десет години и професионално образование с продължителност три години, получено в медицинско училище, последвано от 3-годишен професионален стаж, в края на който се изисква успешно полагане на изпит за получаване на свидетелство по специалността;
в Люксембург:
- техник, медицинска рентгенология (assistant(e) technique medical(e) en radiologie);
- техник в медицинска лаборатория (assistant(e) technique medical(e) de laboratoire);
- медицинска сестра, психиатрия (infirmier/iere psychiatrique);
- медицински техник - хирургия (assistant(e) technique medical(e) en chirurgie);
- медицинска сестра, педиатрия (infirmier/иre en pйdiatrie);
- медицинска сестра, анестезиология и реанимация (infirmier/иre en anйsthйsie et en rйanimation);
- масажист (masseur);
- възпитател (йducateur/trice),
които представляват курсове за образование и обучение с обща продължителност най-малко 13 години, от които:
- или най-малко три години професионално обучение в специализирано училище, което завършва с изпит и в някои случаи е последвано от едногодишен или двугодишен курс на специализация, който завършва с изпит;
- или най-малко две години и половина в специализирано училище, които завършват с изпит и са последвани от трудов стаж по специалността най-малко шест месеца или стаж най-малко шест месеца в одобрено заведение;
- или най-малко две години в специализирано училище, които завършват с изпит и са последвани от трудов стаж по специалността най-малко една година или стаж най-малко една година в одобрено заведение;
в Холандия:
- ветеринарен асистент (dierenartsassistent),
които представляват курсове за образование и обучение с обща продължителност най-малко 13 години, от които професионално обучение с продължителност три години, получено в специализирано училище ("MBO"-scheme), или професионално обучение с продължителност три години в рамките на двойната система за чиракуване ("LLW"), като и в двата случая за завършване на обучението се изисква полагане на изпит;
в Австрия:
- специално базово обучение за медицински сестри, специализиращи грижи за деца и млади хора (spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege),
представляващи цикъл на образование и обучение с обща продължителност най-малко тринадесет години, който включва най-малко десет години общо образование в училище и три години професионално образование в училище за сестрински грижи, завършващи с успешно полагане на изпит за получаване на диплома;
- специално базово обучение за медицински сестри в психиатрични заведения (spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege),
представляващи цикъл на образование и обучение с обща продължителност най-малко тринадесет години, който включва най-малко десет години общо образование в училище и три години професионално образование в училище за сестрински грижи, завършващи с успешно полагане на изпит за получаване на диплома.
- оптик контактни лещи (Kontaktlinsenoptiker);
- педикюрист (Fusspfleger);
- техник слухови апарати (Hoergeraeteakustiker);
- аптекар (Drogist),
за което се изисква образование и обучение с обща продължителност не по-малко от четиринадесет години, включително обучение с минимална продължителност пет години, получено в структурирана мрежа за обучение, разпределено на чиракуване с минимална продължителност три години, включващо обучение, една част от което е получено на работното място, а другата е проведена в институция за професионално обучение, както и период на професионален стаж и обучение, в края на който се полага изпит за професионални умения, в резултат на който обучаваните получават право да упражняват професията и да обучават чираци;
- масажист (Masseur),
за което се изисква образование и обучение с обща продължителност не по-малко от четиринадесет години, включително обучение с минимална продължителност пет години, получено в структурирана мрежа за обучение, разпределено на чиракуване с продължителност две години, период на професионален стаж и обучение с продължителност две години и курс на обучение с продължителност една година, в края на който се полага изпит за професионални умения, в резултат на който обучаваните получават право да упражняват професията и да обучават чираци;
- работник в детска градина (Kindergartner/in);
- работник, полагащ грижи за деца (Erzieher),
за което се изисква образование и обучение с обща продължителност тринадесет години, което включва професионално обучение с продължителност пет години, проведено в специализирано училище, в края на което се полага изпит;
в Словакия:
- зъботехник (zubnэ technik)
което представлява образование и обучение с продължителност най-малко 14 години, от които 8 или 9 години основно образование, 4 години средно образование, последвани от 2 години обучение след средното образование в специализирано училище по здравни грижи, завършващо с теоретико-практически изпит за получаване на зрелостно свидетелство (GCE) (maturitnй vysvedиenie);
- учител по танци в основни училища по изкуствата (ucitel v tanecnom odbore na zakladnych umeleckych skolach),
за което се изисква образование с обща минимална продължителност четиринадесет и половина години, което включва основно образование с продължителност осем години, образование в средно специализирано училище с продължителност четири години и курс по танцова педагогика с продължителност пет семестъра;
- педагог в специални образователни институции и в центрове за социални услуги (vychovavatel" v specialnych vychovnych zariadeniach a v zariadeniach socialnych sluzieb),
за което се изисква образование с обща минимална продължителност четиринадесет години, което включва основно образование с продължителност осем/девет години, образование в средно педагогическо училище или друго средно училище с продължителност четири години и допълнително задочно обучение по педагогика с продължителност две години.
2. Сектор майстори занаятчии (Mester/Meister/Maitre) - за професиите, в които се изисква образование и обучение за придобиване на умения:
в Германия:
- оптик (Augenoptiker);
- зъботехник (Zahntechniker);
- ортопедичен техник (Orthopadietechniker);
- монтажник на слухови апарати (Horgerate-Akustiker);
- майстор на ортопедични обувки (Orthopadieschuhmacher);
в Люксембург:
- оптик (opticien);
- зъботехник (mecanicien dentaire);
- монтажник на слухови апарати (audioprothesiste);
- ортопедичен техник/майстор на хирургични бандажи (mecanicien orthopediste/bandagiste);
- майстор на ортопедични обувки (orthopediste-cordonnier),
като курсовете са с обща продължителност четиринадесет години, което включва обучение с минимална продължителност пет години, последвано от обучение с минимална продължителност пет години, получено в структурирана мрежа за обучение, една част от което е проведена на работното място, а другата в професионалното учебно заведение, в края на което се полага изпит за получаване на право на упражняване на квалифицирани дейности, самостоятелно или като наето лице със съпоставимо равнище на отговорност;
в Австрия:
- майстор на хирургични бандажи (Bandagist);
- майстор на корсети (Miederwarenerzeuger);
- оптик (Optiker);
- майстор на ортопедични обувки (Orthopadieschuhmacher);
- ортопедичен техник (Orthopadietechniker);
- зъботехник (Zahntechniker);
- градинар (Gartner),
за което се изисква образование и обучение с минимална продължителност четиринадесет години, включително обучение с минимална продължителност пет години, получено в структурирана мрежа за обучение, разделено на чиракуване с минимална продължителност три години, една част от което е проведена на работното място, а другата в професионалното учебно заведение, и което включва професионален стаж и обучение с минимална продължителност две години, в края на което се провежда майсторски изпит за придобиване на право на упражняване на професията, осъществяване обучение на чираци и ползване на званието "Meister".
Обучение на майстори занаятчии в областта на селското и горското стопанство:
- майстор по земеделие (Meister in der Landwirtschaft);
- майстор по икономика на селските домакинства (Meister in der landlichen Hauswirtschaft);
- майстор-градинар (Meister im Gartenbau);
- майстор по зеленчукопроизводство (Meister im Feldgemusebau);
- майстор по овощарство и преработване на плодове (Meister im Obstbau und in der Obstverwertung);
- майстор по лозарство и винопроизводство (Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft);
- майстор по млекопроизводство (Meister in der Molkerei- und Kasereiwirtschaft);
- майстор по коневъдство (Meister in der Pferdewirtschaft);
- майстор по рибовъдство (Meister in der Fischereiwirtschaft);
- майстор по птицевъдство (Meister in der Geflugelwirtschaft);
- майстор по пчеларство (Meister in der Bienenwirtschaft);
- майстор по лесовъдство (Meister in der Forstwirtschaft);
- майстор по разсаждане на гори и управление на горите (Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft);
- майстор по складово стопанство в земеделието (Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung),
за което се изисква образование и обучение с минимална продължителност петнадесет години, включително обучение с минимална продължителност шест години, получено в структурирана мрежа за обучение, разделено на чиракуване с минимална продължителност три години, една част от което е проведена на работното място, а друга в професионалното учебно заведение, и което включва професионален стаж с минимална продължителност три години, в края на което се провежда майсторски изпит за придобиване на право на осъществяване обучение на чираци и ползване на званието "Meister";
в Полша:
- преподавател по практическо професионално обучение (Nauczyciel praktycznej nauki zawodu),
за което се изисква обучение с продължителност:
а) основно образование с продължителност осем години и средно професионално образование с продължителност пет години или равностойно средно образование в подходяща област, последвано от педагогически курс с обща минимална продължителност 150 часа, курс по безопасност и хигиена на труда и двегодишен професионален опит по професията, която лицето ще преподава, или
б) основно образование с продължителност осем години и средно професионално образование с продължителност пет години с диплома за завършване на техническо педагогическо училище след средното образование, или
в) основно образование с продължителност осем години и базово средно професионално образование с продължителност от две до три години, както и професионален опит с минимална продължителност три години, удостоверен с образователно-квалификационна степен "магистър" по съответната професия, след което се изисква завършване на педагогически курс с минимална продължителност 150 часа;
в Словакия:
- магистър по професионално образование (majster odbornej vychovy),
за което се изисква образование с обща минимална продължителност дванадесет години, включващо основно образование с продължителност осем години, професионално образование с продължителност четири години (завършено средно професионално образование и/или чиракуване в рамките на съответния (или сроден) курс на професионално обучение или чиракуване), професионален стаж с обща минимална продължителност три години в областта на завършеното образование или чиракуване на лицето и допълнително обучение по педагогика в педагогически факултет или в технически университет, или завършено средно образование и чиракуване в рамките на съответния (или сроден) курс на професионално обучение или чиракуване), професионален стаж с обща минимална продължителност три години в областта на завършеното образование или чиракуване на лицето и допълнително обучение по педагогика в педагогически факултет, или към 1 септември 2005 г. завършено специализирано образование по специална педагогика, проведено в методологичните центрове за магистри по професионално образование към специалните училища, без допълнителен педагогически курс.
2a. Майстор (Meister/Maitre) (училищно и професионално обучение, завършващо с придобиване на звание "майстор" (Meister/Maitre) в следните професии:
в Германия
- металоработник ("Metallbauer"),
- майстор на хирургически инструменти ("Chirurgiemechaniker"),
- конструктор на каросерии и превозни средства ("Karosserie- und Fahrzeugbauer"),
- автомобилен механик ("Kraftfahrzeugtechniker"),
- механик на велосипеди и мотоциклети ("Zweiradmechaniker"),
- хладилен техник ("Kalteanlagenbauer"),
- специалист по информатика ("Informationstechniker"),
- селскостопански механик ("Landmaschinenmechaniker"),
- оръжейник ("Buchsenmacher"),
- тенекеджия ("Klempner"),
- водопроводчик и специалист по топлотехника ("Installateur und Heizungsbauer"),
- електротехник ("Elektrotechniker"),
- конструктор на електрически машини ("Elektromaschinenbauer"),
- конструктор на плавателни съдове ("Boots- und Schiffbauer"),
- зидар и кофражист ("Maurer und Betonbauer"),
- конструктор и техник на печки и оборудване за отопление с топъл въздух ("Ofen- und Luftheizungsbauer"),
- дърводелец ("Zimmerer"),
- работник, който прави и/или ремонтира покриви ("Dachdecker"),
- пътностроителен работник ("Strassenbauer"),
- специалист по термо- и звукоизолации ("Warme-, Kalte- und Schallschutzisolierer"),
- работник, който изгражда кладенци ("Brunnenbauer"),
- каменоделец и скулптор ("Steinmetz und Steinbildhauer"),
- строител, който работи с мазилка от мраморен прах и гипс ("Stuckateur"),
- майстор по боядисване и лакиране ("Maler und Lackierer"),
- работник, който издига скелета ("Gerustbauer"),
- коминочистач ("Schornsteinfeger"),
- техник по точноизмервателни уреди ("Feinwerkmechaniker"),
- майстор на дървени изделия ("Tischler"),
- въжар ("Seiler"),
- хлебар ("Backer"),
- сладкар ("Konditor"),
- месар ("Fleischer"),
- фризьор ("Frisor"),
- стъклар ("Glaser"),
- майстор, който духа стъкло и произвежда стъклени инструменти ("Glasblaser und Glasapparatebauer"),
- работник, който вулканизира и поправя гуми ("Vulkaniseur und Reifenmechaniker");
в Люксембург:
- хлебар и сладкар ("boulanger-patissier"),
- майстор на сладкарски, шоколадови, захарни и сладоледени изделия ("patissier-chocolatier-confiseurglacier"),
- месар и колбасар ("boucher-charcutier"),
- месар и колбасар - конско месо ("boucher-charcutier-chevalin"),
- кетъринг ("traiteur"),
- мелничар ("meunier"),
- крояч и шивач ("tailleur-couturier"),
- модист шапкар ("modiste-chapelier"),
- кожар ("fourreur"),
- ботушар и обущар ("bottier-cordonnier"),
- часовникар ("horloger"),
- бижутер и златар ("bijoutier-orfevre"),
- фризьор ("coiffeur"),
- козметик ("estheticien"),
- механик - обща механика ("mecanicien en mecanique generale"),
- механик на асансьори, товарни асансьори, ескалатори и оборудване за обработка на товари ("installateur d"ascenseurs, de monte-charges, d"escaliers mecaniques et de materiel de manutention"),
- оръжейник ("armurier"),
- ковач ("forgeron"),
- механик на промишлени и строителни машини и оборудване ("mecanicien de machines et de materiels industriels et de la construction"),
- механик - специалист по електроника на автомобили и мотоциклети ("mecanicien-electronicien d"autos et de motos"),
- конструктор и специалист по ремонти на каросерии ("constructeur reparateur de carosseries"),
- автотенекеджия и автобояджия ("debosseleur-peintre de vehicules automoteurs"),
- техник по бобини ("bobineur"),
- специалист по аудиовизуално оборудване и уреди ("electronicien d"installations et d"appareils audiovisuels"),
- конструктор и специалист по ремонти на мрежи за излъчване на радио- и телевизионни програми ("constructeur reparateur de reseaux de teledistribution"),
- специалист по електроника на офис и компютърно оборудване ("electronicien en bureautique et en informatique"),
- механик на селскостопански и лозарски машини и оборудване ("mecanicien de machines et de materiel agricoles et viticoles"),
- бакърджия ("chaudronnier"),
- галванизатор ("galvaniseur"),
- специалист по автомобили ("expert en automobiles"),
- строителен предприемач ("entrepreneur de construction"),
- пътностроителен предприемач ("entrepreneur de voirie et de pavage"),
- специалист по бетонни настилки ("confectionneur de chapes"),
- предприемач в областта на термо-, звуко- и хидроизолациите ("entrepreneur d"isolations thermiques, acoustiques et d"etancheite"),
- специалист по В и К и отоплителни инсталации ("installateur de chauffage-sanitaire"),
- специалист по хладилна техника ("installateur frigoriste"),
- електротехник ("electricien"),
- специалист по монтиране на светещи надписи ("installateur d"enseignes lumineuses"),
- специалист по електроника на комуникационна и компютърна техника ("electronicien en communication et en informatique"),
- специалист по охранителни алармени системи ("installateur de systemes d"alarmes et de securite"),
- дърводелец-мебелист ("menuisier-ebeniste"),
- паркетчия ("parqueteur"),
- специалист по инсталации от сглобяеми елементи ("poseur d"elements prefabriques"),
- специалист по производство и монтиране на прозоречни капаци, щори, навеси и сенници ("fabricant poseur de volets, de jalousies, de marquises et de store"),
- предприемач в областта на металните конструкции ("entrepreneur de constructions metalliques"),
- специалист по изграждане на пещи ("constructeur de fours"),
- тенекеджия, който прави и/или ремонтира покриви ("couvreur-ferblantier"),
- дърводелец ("charpentier"),
- майстор на мраморни изделия и каменоделец ("marbrier-tailleur de pierres"),
- майстор по поставяне на подови плочи ("carreleur"),
- строител - специалист по тавани и фасади ("plafonneur-facadier"),
- бояджия и декоратор ("peintre-decorateur"),
- майстор по поставянето на прозоречни стъкла и огледала ("vitrier-miroitier"),
- тапицер и декоратор ("tapissier-decorateur"),
- специалист по изграждане на камини и глинени печки ("constructeur poseur de cheminees et de poeles en faience"),
- печатар ("imprimeur"),
- оператор в средство за масова информация ("operateur media"),
- специалист по ситопечат ("serigraphe"),
- книговезец ("relieur"),
- техник по хирургическо медицинско оборудване ("mecanicien de materiel medico-chirurgical"),
- инструктор на водачи на моторни превозни средства ("instructeur de conducteurs de vehicules automoteurs"),
- производител и специалист по монтиране на метални обшивки и покривни конструкции ("fabricant poseur de bardages et toitures metalliques"),
- фотограф ("photographe"),
- производител и специалист по ремонт на музикални инструменти ("fabricant reparateur d"instruments de musique"),
- инструктор по плуване ("instructeur de natation");
в Австрия:
- строителен надзорник ("Baumeister hinsichtl. der ausfuhrenden Tatigkeiten"),
- хлебар ("Backer"),
- строител на чешми/кладенци ("Brunnenmeister"),
- работник, който прави и/или ремонтира покриви ("Dachdecker"),
- електротехник ("Elektrotechniker"),
- месар ("Fleischer"),
- фризьор и перукер (стилист) ("Friseur und Peruckenmacher (Stylist)") ,
- В и К и газови инсталации ("Gas- und Sanitartechnik"),
- стъкларство ("Glaser"),
- полагане на облицовки от стъкло и шлифоване на плоско стъкло ("Glasbeleger und Flachglasschleifer"),
- духане на стъкло и производство на стъклени инструменти ("Glasblaser und Glasapparatebauer"),
- полиране и оформяне на вдлъбнато стъкло (свързани занаятчийски дейности) ("Hohlglasschleifer und Hohlglasveredler (verbundenes Handwerk)"),
- майстор на печки ("Hafner"),
- специалист по топлотехника ("Heizungstechnik"),
- специалист по вентилационна техника (свързани занаятчийски дейности) ("Luftungstechnik (verbundenes Handwerk)"),
- хладилно и климатично оборудване ("Kalte- und Klimatechnik"),
- електроника на комуникационните средства ("Kommunikationselektronik"),
- сладкари, включително производители на сладкиши от ръжено брашно и на захарни, сладоледени и шоколадови изделия ("Konditor (Zuckerbacker) einschl. der Lebzelter und der Kanditen- Gefrorenes- und Schokoladewarenerzeugung"),
- автомобилен механик ("Kraftfahrzeugtechnik"),
- майстор по каросериите, включително автотенекеджия и автобояджия (свързани занаятчийски дейности) ("Karosseriebauer einschl. Karosseriespengler u. -lackierer (verbundenes Handwerk)"),
- обработка на пластмасови материали ("Kunststoffverarbeitung"),
- майстор-бояджия ("Maler und Anstreicher"),
- майстор по лакиране ("Lackierer"),
- майстор по позлатяване и изработване на украшения ("Vergolder und Staffierer"),
- майстор, който изработва табели и надписи (свързани занаятчийски дейности) ("Schilderherstellung (verbundenes Handwerk)"),
- специалист по мехатроника в производството на електрически машини и автоматизацията ("Mechatroniker f. Elektromaschinenbau u. Automatisierung"),
- специалист по мехатроника в областта на електрониката ("Mechatroniker f. Elektronik"),
- офис оборудване и компютърни информационни системи ("Buro- und EDV-Systemtechnik"),
- специалист по мехатроника на машини и производствени технологии ("Mechatroniker f. Maschinen- und Fertigungstechnik"),
- специалист по мехатроника на медицинско оборудване (свързани занаятчийски дейности) ("Mechatroniker f. Medizingeratetechnik (verbundenes Handwerk)"),
- технология на обработка на повърхностите ("Oberflachentechnik"),
- специалист по металообработване (свързани занаятчийски дейности) ("Metalldesign (verbundenes Handwerk)"),
- ключар ("Schlosser"),
- ковач ("Schmied"),
- механик на селскостопански машини ("Landmaschinentechnik"),
- водопроводчик ("Spengler"),
- бакърджия (свързани занаятчийски дейности) ("Kupferschmied (verbundenes Handwerk)"),
- майстор по обработка на мрамор, включително производител на изкуствени камъни и мозаечни плочи ("Steinmetzmeister einschl. Kunststeinerzeugung und Terrazzomacher"),
- строител, който работи с мазилка от мраморен прах и гипс и изработва гипсови орнаменти ("Stukkateur und Trockenausbauer"),
- майстор на дървени изделия ("Tischler"),
- майстор, който изработва макети ("Modellbauer"),
- бъчвар ("Binder"),
- стругар, който обработва дърво ("Drechsler"),
- конструктор на плавателни съдове ("Bootsbauer"),
- скулптор (свързани занаятчийски дейности) ("Bildhauer (verbundenes Handwerk)"),
- вулканизация ("Vulkaniseur"),
- оръжейник (включително търговец на оръжия) ("Waffengewerbe (Buchsenmacher) einschl. des Waffenhandels"),
- термо-, звуко- и противопожарни изолации ("Warme-, Kalte-, Schall- und Branddammer"),
- майстор-дърводелец, който има надзорнически функции ("Baumeister hinsichtl. der ausfuhrenden Tatigkeiten"), представляващи цикъл на образование и обучение с продължителност най-малко тринадесет години, включително обучение най-малко три години в структурирана мрежа за обучение, което отчасти се извършва в предприятието и отчасти - в професионално учебно заведение, и което завършва с изпит, както и теоретично и практическо обучение за майстор-занаятчия с продължителност най-малко една година; успешното полагане на изпита за майсторска занаятчийска степен дава право на съответното лице да упражнява професията в качеството на самонает работник, да обучава чираци и да носи званието "майстор" ("Meister/Maitre").
3. Сектор мореплаване
a) Морски транспорт
Обучение за следните професии:
в Латвия:
- корабен електроинженер (kugu elektromehanikis),
- оператор на хладилно оборудване (kuga saldesanas iekartu masinists), в Нидерландия:
- длъжностно лице по VTS (VTS-functionaris), което представлява обучение:
- в Латвия:
аа) корабен електроинженер (kugu elektromehanikis),
- лица, навършили 18-годишна възраст,
за което се изисква образование с минимална обща продължителност дванадесет и половина години, включително основно образование с минимална продължителност девет години и професионално образование с минимална продължителност три години; в допълнение се изисква минимална продължителност на плавателния стаж не по-малко от шест месеца като корабен електротехник или като асистент на корабния електроинженер на кораби с мощност над 750 kW; професионалното обучение се завършва с полагане на специален изпит пред компетентния орган в съответствие с програмата за обучение, одобрена от Министерството на транспорта;
бб) оператор на хладилно оборудване (kuga saldesanas iekartu masinists),
- лица, навършили 18-годишна възраст,
за което се изисква образование с минимална обща продължителност тринадесет години, включително основно образование с минимална продължителност девет години и професионално образование с минимална продължителност три години; в допълнение се изисква морски стаж с минимална продължителност дванадесет месеца като помощник на инженера по хладилното оборудване; професионалното обучение се завършва с полагане на специален изпит пред компетентния орган в съответствие с програмата за обучение, одобрена от Министерството на транспорта;
- в Нидерландия:
Курс с обща продължителност най-малко 15 години, от които минимум три години висше професионално образование (HBO) или средно техническо образование (MBO), последвани от национални и регионални курсове за специализация, всеки от тях с продължителност най-малко 12 седмици теоретична подготовка и завършващи с изпит.
б) Морски риболов
Обучение за:
в Германия:
- капитан дълбоководен морски риболов (Kapitan BG/Fischerei);
- капитан крайбрежен риболов (Kapitan BLK/Fischerei);
- палубен офицер дълбоководни кораби (Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei);
- палубен офицер крайбрежни кораби (Nautischer Schiffsoffizier BK/Fischerei);
в Холандия:
- първи помощник-капитан/инженер V (stuurman werktuigkundige V);
- инженер IV (риболовни кораби) (werktuigkundige IV visvaart);
- първи помощник-капитан IV (риболовни кораби) (stuurman IV visvaart);
- първи помощник-капитан/инженер VI (stuurman werktuigkundige VI),
за които се изисква следното обучение:
в Германия:
обучение с обща продължителност между 14 и 18 години, което включва курс на базово професионално обучение с продължителност три години и морски стаж с продължителност една година, последван от специализирано професионално обучение с продължителност една или две години, допълнено, при необходимост, с двегодишен стаж по корабоплаване.
в Холандия:
курс на обучение с продължителност между 13 и 15 години, минимум две години от които са проведени в специализирано професионално училище, допълнен с професионален опит с продължителност 12 месеца, и признати по реда на конвенцията от Торемолинос (Международна конвенция за безопасността на риболовните кораби от 1977 г.).
4. Технически сектор:
Обучение за:
в Чешката република:
- правоспособен техник, правоспособен строител (autorizovany technik, autorizovany stavitel),
за което се изисква професионално обучение с минимална обща продължителност девет години, включително средно техническо образование с продължителност четири години, при завършването на което се полага изпит "maturitni zkouska" (средно техническо училище), и петгодишен професионален опит, в края на който се полага тест за професионална квалификация за упражняване на определени професионални дейности в областта на строителството (в съответствие със Закон № 50/1976 Sb. (Закон за строителството) и закон № 360/1992 Sb.);
- водач на релсово превозно средство (fyzicka osoba ridici drazni vozidlo),
за което се изисква образование с минимална обща продължителност дванадесет години, включително основно образование с минимална продължителност осем години и средно професионално образование с минимална продължителност четири години, при завършването на което се полага изпит "maturitni zkouska" и държавен изпит по задвижваща сила на превозните средства;
- техник по контрол на железния път (drazni revizni technik),
за което се изисква образование с минимална обща продължителност дванадесет години, включително основно образование с минимална продължителност осем години и средно професионално образование с минимална продължителност четири години, получено в средно училище по механика или електроника, при завършването на което е положен изпит "maturitni zkouska";
- инструктор - обучение на водачи на моторни превозни средства (ucitel autoskoly), за което се изисква:
лица, навършили 24-годишна възраст; образование с минимална обща продължителност дванадесет години, включително основно образование с минимална продължителност осем години и средно професионално образование с минимална продължителност четири години в областта на пътното движение или механиката, при завършването на което е положен изпит "maturitni zkouska";
- държавен техник по контрол на техническото състояние на моторни превозни средства (kontrolni technik STK), за което се изисква:
лица, навършили 21-годишна възраст; образование с минимална обща продължителност дванадесет години, включително основно образование с минимална продължителност осем години и средно професионално образование с минимална продължителност четири години, при завършването на което е положен изпит "maturitni zkouska", последвано от двегодишен професионален стаж; заинтересуваното лице трябва да притежава свидетелство за правоуправление на моторно превозно средство, чисто съдебно минало, да е завършило специално обучение за държавни техници с минимална продължителност 120 часа и да е положило успешно съответен изпит;
- механик по контрол на отработилите газове на моторните превозни средства (mechanik mereni emisi),
за което се изисква образование с минимална обща продължителност дванадесет години, включително основно образование с минимална продължителност осем години и средно професионално образование с минимална продължителност четири години, при завършването на което е положен изпит "maturitni zkouska"; освен това кандидатите трябва да са натрупали технически стаж с минимална продължителност три години и да са получили специално обучение за професията "механик по контрол на отработилите газове на моторните превозни средства" с продължителност осем часа, завършено с успешно положен изпит;
- капитан, клас I (kapitan I tridy),
за което се изисква образование с минимална обща продължителност петнадесет години, включително основно образование с продължителност осем години и професионално образование с продължителност три години, при завършването на което е положен изпит "maturitni zkouska", както и изпит, в резултат на който е издадено свидетелство за правоспособност; това професионално образование се допълва с четиригодишен професионален стаж, в края на който се полага изпит;
- реставратор на паметници на изкуството и занаятите (restaurator pamatek, ktere jsou dily umeleckych remesel),
за което се изисква образование с обща продължителност дванадесет години, когато се включва пълно средно образование по реставрация, или между 10 и 12 години в сроден курс плюс професионален стаж с продължителност пет години, когато става дума за пълно средно техническо образование, при завършването на което е положен изпит "maturitni zkouska", или осемгодишен професионален стаж, когато остава дума за средно техническо образование, завършено с полагане на заключителен изпит за чираци;
- реставратор на произведения на изкуството, които не са паметници и се съхраняват в колекциите на музеи и галерии, и на други културни ценности (restaurator del vytvarnych umeni, ktera nejsou pamatkami a jsou ulozena ve sbirkach muzei a galerii, a ostatnich predmetu kulturni hodnoty),
за което се изисква образование с обща продължителност дванадесет години плюс 5-годишен професионален опит след завършване на пълно средно техническо образование в курс по реставрация, след завършването на което е положен изпит "maturitni zkouska";
- специалист по управление на отпадъците (odpadovy hospodar),
за което се изисква образование с минимална обща продължителност дванадесет години, включително основно образование с минимална продължителност осем години и средно професионално образование с минимална продължителност четири години, при завършването на което е положен изпит "maturitni zkouska", както и професионален опит с минимална продължителност пет години в сектора на управлението на отпадъците, натрупан през последните десет години;
- технически ръководител - взривни работи (technicky vedouci odstrelu),
за което се изисква образование с минимална обща продължителност дванадесет години, включително основно образование с минимална продължителност осем години и средно професионално образование с минимална продължителност четири години, при завършването на което е положен изпит "maturitni zkouska",
и което е последвано от:
двегодишен професионален опит като бомбаджия (при подземни взривни работи) или с продължителност една година (при взривни работи на открито), което включва шест месеца служба като помощник-бомбаджия;
курс на обучение с продължителност 100 часа, включващ теоретично и практическо обучение, при завършването на който е положен изпит пред компетентната областна минна служба;
професионален опит с продължителност шест месеца или повече от работа по планиране и провеждане на мащабни взривни работи;
технически курс с продължителност 32 часа, включващ теоретично и практическо обучение, при завършването на който е положен изпит пред Чешката минна служба.
в Латвия:
- помощник-машинист, локомотивен (vilces lidzekla vaditaja (masinista) paligs):
лица, навършили 18-годишна възраст; изисква се образование с минимална обща продължителност дванадесет години, включително основно образование с минимална продължителност осем години и средно професионално образование с минимална продължителност четири години; професионалното образование завършва с полагане на изпит на работодателя; компетентният орган издава свидетелство за правоспособност с петгодишен срок на валидност.
в Холандия:
- съдия-изпълнител (gerechtsdeurwaarder);
- производител на зъбни протези (tandprotheticus),
за което се изисква средно образование и професионално обучение:
а) за съдия-изпълнител (gerechtsdeurwaarder) - образование с обща продължителност деветнадесет години, което включва задължително училищно образование с продължителност осем години, последвано от средно образование с продължителност осем години, което включва техническо образование с продължителност четири години, при завършването на което се полага държавен изпит; допълва се с теоретично и практическо професионално обучение с продължителност три години;
б) за производител на зъбни протези (tandprotheticus) - редовно обучение с продължителност петнадесет години и задочно обучение с продължителност три години, включително основно образование с продължителност осем години и средно образование с продължителност четири години, завършване на професионално образование с продължителност три години, включващо теоретично и практическо обучение като зъботехник, допълнено от задочно обучение като производител на зъбни протези с продължителност три години, в края на което се полага изпит.
в Австрия:
- лесовъд (Forster);
- бюро за технически консултации (Technisches Buro);
- предоставяне на работна ръка под наем (Uberlassung von Arbeitskraften - Arbeitsleihe);
- посредник по заетостта (Arbeitsvermittlung);
- инвестиционен консултант (Vermogensberater);
- частен детектив (Berufsdetektiv);
- охранител (Bewachungsgewerbe);
- агент недвижими имоти (Immobilienmakler);
- управител недвижими имоти (Immobilienverwalter);
- организатор на строителство (Bautrager, Bauorganisator, Baubetreuer);
- бюро за събиране на дългови задължения (Inkassoburo/Inkassoinstitut),
за които се изисква образование и обучение с обща минимална продължителност 15 години, включително основно образование с продължителност осем години и средно техническо или търговско образование с минимална продължителност пет години, при завършване на което се полага изпит за техническа или търговска правоспособност, допълнено с обучение на работното място с минимална продължителност две години, в края на което се полага изпит за придобиване на професионална правоспособност;
- консултант застраховане (Berater in Versicherungsangelegenheiten),
за което се изисква образование и обучение с обща продължителност 15 години, което включва обучение с продължителност шест години, последвано от обучение в структурирана мрежа за обучение, разпределено на чиракуване с продължителност три години и тригодишен професионален стаж, и обучение, в края на което се полага изпит;
- майстор строител/проектиране и технически изчисления (Planender Baumeister);
- майстор строител на съоръжения от дърво/проектиране и технически изчисления (Planender Zimmermeister),
за което се изисква образование и обучение с обща минимална продължителност 18 години, което включва професионално обучение с минимална продължителност девет години, разпределено на средно техническо образование с продължителност 4 години и професионална практика и обучение с продължителност 5 години, в края на които се полага професионален изпит за придобиване на право на упражняване на професията и обучение на чираци, доколкото това обучение се отнася до правото на проектиране на сгради, изготвяне на технически изчисления и упражняване на надзор върху строителството (привилегията, дадена от Мария Терезия);
- търговски счетоводител (Gewerblicher Buchhalter) съгласно законодателния акт Gewerbeordnung от 1994 г. (Закон за търговията, занаятите и индустрията от 1994 г.);
- счетоводител на свободна практика (Selbstandiger Buchhalter) съгласно законодателния акт Bundesgesetz uber die Wirtschaftstreuhandberufe от 1999 г. (Закон за публичните счетоводни професии от 1999 г.).
в Полша:
- диагностик, извършващ проверки за техническата изправност на моторни превозни средства в пункт за технически контрол на базово ниво (diagnosta przeprowadzajacy badania techniczne w stacji kontroli pojazdow o podstawowym zakresie badan),
за което се изисква основно образование с продължителност осем години и средно техническо образование по моторни превозни средства с продължителност пет години, както и професионален стаж в автосервиз или работилница с продължителност три години, което обхваща 51 часа базово обучение по осъществяване на контрол по техническата изправност на моторните превозни средства и успешно полагане на квалификационния изпит;
- диагностик, извършващ проверки за техническата изправност на моторни превозни средства в окръжен пункт за технически контрол (diagnosta przeprowadzajacy badania techniczne pojazdu w okregowej stacji kontroli pojazdow),
за което се изисква основно образование с продължителност осем години и средно техническо образование по моторни превозни средства с продължителност пет години, както и професионален стаж в автосервиз или работилница с продължителност четири години, което обхваща 51 часа базово обучение по осъществяване на контрол по техническата изправност на моторните превозни средства и успешно полагане на квалификационния изпит;
- диагностик, извършващ проверки за техническата изправност на моторни превозни средства в пункт за технически контрол (diagnosta wykonujacy badania techniczne pojazdow w stacji kontroli pojazdow),
за което се изисква:
а) основно образование с продължителност осем години и средно техническо образование по моторни превозни средства с продължителност пет години, както и доказан професионален стаж в автосервиз или работилница с продължителност четири години, или
б) основно образование с продължителност осем години и средно техническо образование в област, различна от моторни превозни средства, с продължителност пет години, както и професионален стаж в автосервиз или работилница с продължителност осем години, обхващащ общо 113 часа обучение, включително базово и специализирано обучение, с полагане на изпити след всеки етап.
Продължителността в часове и общият обхват на отделните курсове в рамките на цялостното обучение за диагностик са отделно записани в Наредбата относно подробните изисквания към диагностиците от 28 ноември 2002 г. на Министерството на инфраструктурата (ОВ, 208, 2002 г., позиция 1769);
- диспечер в железопътния транспорт (dyzurny ruchu),
за което се изисква основно образование с продължителност осем години и средно техническо образование с продължителност четири години със специализация по железопътен транспорт, както и преминаване на курс за подготовка на диспечери в железопътния транспорт с продължителност 45 дни, в края на който се полага квалификационен изпит, или основно образование с продължителност осем години и средно техническо образование с продължителност пет години със специализация по железопътен транспорт, както и преминаване на курс за подготовка на диспечери в железопътния транспорт с продължителност 63 дни, в края на който се полага квалификационен изпит.
5. Курсове, акредитирани в Обединеното кралство като национални професионални квалификации или шотландски професионални квалификации.
Обучение за:
- регистрирана ветеринарна медицинска сестра (listed veterinary nurse);
- минен електроинженер (mine electrical engineer);
- минен инженер (mine mechanical engineer);
- лекар по дентална медицина (dental therapist);
- дентален асистент (dental hygienist);
- оптик (dispensing optician);
- заместник-директор в мина (mine deputy);
- съдебен администратор по несъстоятелност (insolvency practitioner);
- лицензиран юрист по прехвърляне на имоти (licensed conveyancer);
- акредитиран технически експерт по управление на отпадъците (certified technically competent person in waste management),
за придобиване на квалификации, акредитирани като национални професионални квалификации, или за Шотландия, акредитирани като шотландски професионални квалификации, на нива 3 и 4 от Националната рамка за професионални квалификации на Обединеното кралство.
Дефинициите за тези нива са, както следва:
- ниво 3 - компетентност по широк кръг разнообразни дейности, изпълнявани в различен контекст, повечето от които са сложни и нерутинни; налице е значителна степен на отговорност и самостоятелност, при което често е необходим контрол и ръководство от други лица,
- ниво 4 - компетентност по широк кръг сложни, технически и професионални дейности, изпълнявани в различен контекст и при значителна степен на отговорност и самостоятелност; често се носи отговорност за работата на други лица и за разпределението на ресурсите.
Приложение № 4
СПИСЪК
на видовете регулирано образование и обучение в държавите - членки на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария
В Обединеното кралство:
Регулираните обучения, водещи до квалификации, признати като Национални професионални квалификации ("National Vocational Qualifications" - NVQ), или признати в Шотландия като Шотландски професионални квалификации ("Scottish Vocational Qualifications"), които са на равнища 3 и 4 от Националната рамка на професионалните квалификации ("National Framework of Vocational Qualifications") в Обединеното кралство.
Тези равнища се определят, както следва:
- Равнище 3 - способност да се упражнява широк кръг от разнообразни дейности в много различни ситуации, като повечето от дейностите са сложни и нерутинни. Съответната отговорност и самостоятелност са значителни, а упражняваните функции на това равнище често пъти включват наблюдение и ръководство от други лица;
- Равнище 4 - способност да се упражняват широк кръг от сложни технически или специализирани дейности в много разнообразни ситуации и със значителна степен на лична отговорност и самостоятелност. Упражняваните на това равнище функции често пъти включват отговорност за извършената от други лица работа и разпределение на средства.
В Германия:
Следните регулирани обучения:
- регулирани обучения, които са подготовка за упражняването на професиите: "технически асистент" (technische(r) Assistent(in), "търговски асистент" (kaufmannische(r) Assistent(in), социални професии (soziale Berufe) и професията "лицензиран от държавата инстуктор по правилно дишане, говорна култура и дикция" (staatlich geprufte(r) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in), с обща продължителност минимум 13 години, които изискват успешно завършване на средно образование (mittlerer Bildungsabschluss), и които включват:
а) най-малко три години професионално обучение в специализирано училище (Fachschule), обучението завършва с изпит и при необходимост е допълнено с едно- или двегодишна специализация, която също завършва с изпит, или
б) най-малко две и половина години в специализирано училище (Fachschule), обучението в което завършва с изпит и е допълнено с професионална практика с продължителност не по-малко от шест месеца или с учебна практика с продължителност не по-малко от шест месеца в лицензирано заведение, или
в) най-малко две години в специализирано училище (Fachschule), обучението в което завършва с изпит и е допълнено с професионална практика с продължителност не по-малко от една година или учебна практика с продължителност не по-малко от една година в лицензирано заведение;
- регулирани обучения по професията: "лицензиран от държавата техник" (staatlich geprufte(r) (Techniker(in); "бизнес икономист" (Betriebswirt(in); "дизайнер" (Gestalter(in) и "домашен асистент" (Familienpfleger(in), с обща продължителност не по-малко от 16 години, необходимо условие за което е успешното завършване на задължителното училищно образование или еквивалентно образование и обучение (с продължителност не по-малко от девет години) и успешно завършване на обучение в професионално училище (Berufsschule) с продължителност не по-малко от три години, което се провежда след завършване на минимум две години професионална практика и включва редовно образование и обучение с продължителност не по-малко от две години или задочна форма на образование и обучение с еквивалентна продължителност;
- регулирани обучения и регулирано обучение на работното място с обща продължителност не по-малко от 15 години, необходимо условие за което е успешното завършване на задължителното училищно образование (с продължителност не по-малко от девет години) и професионално обучение (обикновено три години), което в общия случай включва минимум две години професионална практика (три години в повечето случаи) и изпит при условията на обучение на работното място, подготовката за който обикновено включва обучение, което се провежда или едновременно с професионалната практика (минимум 1000 часа), или редовно (минимум една година).
В Холандия (Нидерландия):
Регламентираното обучение, което отговаря на квалификационно ниво 3 или 4 от централния национален регистър на курсовете за професионално обучение, учреден със Закона за образованието и професионалното обучение, или по-стари курсове на обучение, чието ниво се приравнява към тези квалификационни нива.
Нива 3 и 4 от квалификационната структура съответстват на следното описание:
- Ниво 3: Отговорност за прилагане и комбиниране на стандартни процедури. Комбиниране или създаване на процедури в зависимост от дейностите по организация или подготовка на работата. Способност за обосноваване на тези дейности пред колегите (без йерархична връзка). Йерархична отговорност за контрол и подпомагане на другите работници при прилагането на стандартни или автоматизирани рутинни процедури. Става дума най-вече за професионални компетенции и познания.
- Ниво 4: Отговорност за изпълнението на възложените задачи, както и за комбиниране или създаване на нови процедури. Способност за обосноваване на тези дейности пред колегите (без йерархична връзка). Изрична йерархична отговорност, свързана с планирането и/или управлението, и/или организацията, и/или развитието на целия производствен цикъл. Става дума за специализирани и/или независими професионални компетенции и познания.
Двете нива съответстват на регламентирани цикли на обучение с обща продължителност най-малко 15 години, които включват завършване на основно образование от осем години и на подготвително средно професионално образование от четири години (VMBO), както и най-малко три години обучение за ниво 3 или 4 в средно професионално учебно заведение (MBO), завършващо с полагане на изпит. (Продължителността на средното професионално обучение може да бъде намалена от три на две години, ако заинтересованото лице притежава квалификация, която му дава достъп до университетско образование (14 години предварително образование) или до висше професионално образование (13 години предварително образование).
Нидерландските органи изпращат на Комисията и на другите държави членки списък с обученията, посочени в настоящото приложение.
В Австрия:
- Обучения в средните професионални училища (Berufsbildende Hohere Schulen) и средните училища по селско и горско стопанство (Hohere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten), включително и специализираните форми на обучение (einschliesslich der Sonderformen), структурата и степента на които се определят от законовите, подзаконовите и административните разпоредби.
Тези обучения са с обща продължителност не по-малко от 13 години и включват пет години професионално обучение, което завършва със заключителен изпит, успешното полагане на който е доказателство за правоспособност.
- Обучения в учебни заведения за придобиване на майсторско свидетелство (Meisterschulen), майсторски класове (Meisterklassen), училища за подготовка на началник-цехове (Werkmeisterschulen) или училища по строителни занаяти (Bauhandwerkerschulen), структурата и равнището на които се определят от законовите, подзаконовите и административните разпоредби.
Тези обучения са с обща продължителност не по-малко от 13 години, като включват девет години задължително образование, последвано или от минимум три години професионално обучение в специализирано училище, или от минимум три години обучение във фирма и успоредно с това в професионално-техническо училище (Berufsschule), като и двете обучения завършват с изпит и се допълват от успешно завършване на минимум едногодишно обучение в учебно заведение за придобиване на майсторско свидетелство (Meisterschule), майсторски класове (Meisterklassen), училище за подготовка на началник-цехове (Werkmeisterschule) или училище по строителни занаяти (Bauhandwerkerschule). В повечето случаи общата продължителност е минимум 15 години, които включват периоди на професионална практика, които или предхождат обучението в тези заведения, или се провеждат успоредно със задочна форма на обучение (минимум 960 часа).
Приложение № 5
СПИСЪК
на дейности, свързани с признаването въз основа на придобит професионален опит
Списък № 1
Дейности, обхванати от Директива на Съвета 64/427/ЕИО от 7 юли 1964 г., установяваща подробни правила относно преходните мерки по отношение на дейности на самонаети лица в манифактурната и производствената промишленост, попадащи в Главни групи 23 - 40 "Промишленост и малки предприятия" на Международната стандартна икономическа класификация (МСИК) на ООН (ISIC) (ОВ, L 117 от 23.07.1964 г.), изменена с Директива 69/77/ЕИО от 4 март 1969 г. (ОВ, L 59 от 10.03.1969 г.), и от Директива на Съвета 68/366/ЕИО от 15 октомври 1968 г., установяваща детайлни правила относно преходни мерки по отношение на дейности на самонаети лица в производството на храни и напитки в Главни групи 20 - 21 на МСИК (OВ, L 260 от 22.10.1968 г.), и Директива на Съвета 82/489/ЕИО от 19 юли 1982 г., установяваща мерки за улеснение на ефективното упражняване на правото на установяване и свободата на предоставяне на услуги във фризьорството (OВ, L 218 от 27.07.1982 г.):
1. Производство на текстилни продукти
Производство и обработка на текстилни материали с машини за вълна
Производство и обработка на текстилни материали с машини за памук
Производство и обработка на текстилни материали с машини за коприна
Производство и обработка на текстилни материали с машини за лен и коноп
Други производства на въжета от текстилни влакна (юта, твърди влакна и т.н.)
Производство на трикотажни и плетени продукти
Апретура на текстилни продукти
Други текстилни производства
2. Производство на обувки, дрехи и постелки
Машинно производство на обувки (с изключение на гумени и дървени обувки)
Ръчно производство и поправка на обувки
Производство на дрехи (с изключение на кожи)
Производство на дюшеци и постелки
Кожарско производство
3. Производство на дървени и коркови продукти с изключение на мебели
Рязане на трупи и промишлена подготовка на дървесина
Производство на дървени полуфабрикати
Серийно производство на дървени строителни елементи, включително подови настилки
Производство на дървени контейнери
Производство на други дървени продукти (с изключение на мебели)
Производство на сламени, коркови, ракитови, кошничарски и ратанови продукти; производство на четки
4. Производство на дървени мебели
5. Производство на хартия и хартиени продукти
Производство на полуцелулоза, хартия и картон
Преработка на хартия и картон и производство на продукти от полуцелулоза
6. Печатарска, издателска и други свързани с тях промишлености
7. Кожарска промишленост
Предприятия за щавене и апретура на кожи
Производство на кожени продукти
8. Производство на гумени и пластмасови продукти, изкуствени влакна и нишестени продукти
Преработка на гума и азбест
Преработка на пластмаси
Производство на изкуствени влакна
9. Химическа промишленост
Производство на основни химикали и по-нататъшна преработка на тези химикали
Специализирано производство на химически продукти главно за промишлени и селскостопански цели (включително производство за промишлена употреба на мазнини и масла от растителен и животински произход от група 312 по МСИК)
Специализирано производство на химически продукти главно за битова употреба (с изключение на производството на медицински и фармацевтични продукти)
10. Нефтопреработвателна промишленост
11. Производство на неметални минерални продукти
Производство на конструкционни глинени продукти
Производство на стъкло и стъклени продукти
Производство на керамични продукти, включително огнеупорни продукти
Производство на цимент, варовик и хоросан
Производство на конструкционни материали в бетон, цимент и хоросан
Каменоделство и производство на други неметални минерални продукти
12. Производство и първична преработка на черни и цветни метали
Производство на чугун и стомана (по смисъла на Договора за ЕОВС, включително обединените коксови заводи към стоманолеярните)
Производство на стоманени тръби
Изтегляне на проводници, студено изтегляне, студено валцоване на ламарина, студено формоване
Производство и първична преработка на цветни метали
Леярни за черни и цветни метали
13. Производство на метални продукти (с изключение на машини и транспортна техника)
Ковашко производство, тежко щанцоване и тежко пресоване
Вторично преобразуване и повърхностна обработка
Метални конструкции
Казанджийство, производство на кухи продукти
Производство на инструменти, инвентар и крайни метални продукти (с изключение на електрическо оборудване)
Спомагателни машинно-инженерни дейности
14. Производство на машини с изключение на електротехнически продукти
Производство на селскостопански машини и трактори
Производство на канцеларска техника
Производство на металообработващи машини и други инструменти и инсталации и принадлежности за тях и за други уреди с електрозахранване
Производство на текстилни машини и принадлежности, производство на шевни машини
Производство на машини и съоръжения за хранително-вкусовата промишленост и за химическата промишленост и свързаните с нея производства
Производство на техника и съоръжения за мини, за леярни за чугун и стомана и за строителната промишленост; производство на техника за механична обработка
Производство на трансмисионна техника
Производство на машини за други специфични промишлени нужди
Производство на други неелектрически машини и съоръжения
15. Електротехника
Производство на електрически проводници и кабели
Производство на мотори, генератори, трансформатори, трафопостове и друга подобна техника за електроснабдяване
Производство на електротехнически продукти за пряка търговска употреба
Производство на далекосъобщителна техника, електромери, други измервателни уреди и медицинска електротехника
Производство на електронна техника, радио- и телевизионни апарати, звукова техника
Производство на домакински електроуреди
Производство на лампи и осветителна техника
Производство на батерии и акумулатори
Ремонт, монтаж и специализирана инсталация на електрическо оборудване
16. Производство на транспортна техника
Производство на моторни превозни средства и части за тях
Ремонт на моторни превозни средства, мотоциклети и велосипеди
Производство на мотоциклети, велосипеди и части за тях
Производство на транспортна техника, която не е класифицирана другаде
17. Други промишлени производства
Производство на точни уреди, измервателни и контролни инструменти
Производство на медицински хирургически инструменти и оборудване и ортопедични уреди (с изключение на ортопедични обувки)
Производство на фотографска и оптична техника
Производство и ремонт на ръчни, настолни и стенни часовници
Бижутерство и производство на ценни метали
Производство и ремонт на музикални инструменти
Производство на игри, играчки и спортни стоки
Други производства
18. Строителство
Строителство (неспециализирано), разрушителни работи
Строителство на сгради (жилищни и други)
Гражданско строителство; изграждане на пътища, мостове, железопътни линии и т.н.
Монтажни работи
Украса и довършителни работи
19. Производство на животински и растителни мазнини и масла
20. Хранително-вкусова промишленост (с изключение на производството на напитки)
Клане на животни, заготовка и съхраняване на месо
Млечна промишленост
Консервиране на плодове и зеленчуци
Консервиране на риба и други морски храни
Мелничарска промишленост
Производство на хляб и хлебни продукти, включително сухари и бисквити
Захарна промишленост
Производство на какаови, шоколадови и захарни продукти
Производство на други хранителни продукти
21. Производство на напитки
Производство на етилов алкохол чрез ферментация, производство на дрожди и спирт
Производство на вино и други алкохолни напитки без малц
Производство на бира и малц
Производство на безалкохолни напитки и газирана вода
22. Производство на гумени и пластмасови продукти, изкуствени влакна и нишестени продукти
Производство на нишестени продукти
23. Заведения за фризьорство (с изключение на педикюристи и училища за обучение по козметика)
Приложение № 6
СПИСЪК
на дейности, свързани с признаването въз основа на придобит професионален опит
Списък № 2
Дейности, обхванати от Директива на Съвета 75/368/ЕИО от 16 юни 1975 г. относно мерки за улесняване ефективното упражняване на свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги по отношение на различни дейности (бивши раздели от 01 до 85 на МСИК) и, в частност, преходни мерки по отношение на тези дейности (ОВ, L 167 от 30.06.1975 г.), Директива на Съвета 75/369/ЕИО от 16 юни 1975 г. относно мерки за улесняване на ефективното упражняване на свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги с оглед амбулантни дейности и, в частност, преходни мерки по отношение на тези дейности (ОВ, L 167 от 30.06.1975 г.) и Директива на Съвета 82/470/ЕИО от 29 юни 1982 г. относно мерки за улесняване ефективното упражняване на свобода на установяване и свобода на предоставяне на услуги по отношение на дейности на самонаети лица в определени услуги подобни на транспорт и пътнически агенти (МСИК Група 718) и в съхранение и складова дейност (МСИК Група 720) (ОВ, L 213 от 21.07.1982 г.):
1. Рибарство
Рибарство във вътрешни води
2. Производство на транспортна техника
Корабостроене и кораборемонт
Производство на железопътна техника
Самолетостроене (включително космическа техника)
3. Дейности, свързани с транспорта, и дейности извън транспорта в следните групи
Услуги в спални вагони и вагон-ресторанти; поддръжка на вагонния парк в ремонтни депа; почистване на вагони
Поддръжка на парка на градския, подземния и междуградския пътнически транспорт
Поддръжка на парка на други видове пътнически наземен транспорт (например леки автомобили, автобуси, таксита)
Експлоатация и поддръжка на спомагателни услуги за автомобилния транспорт (например пътища, тунели и мостове с пътна такса, депа за стоки, паркинги, автобусни и трамвайни депа)
Дейности, свързани с вътрешния воден транспорт (например експлоатация и поддръжка на водните пътища, пристанищата и останалите съоръжения за вътрешния воден транспорт; буксирни и лоцмански услуги в пристанища, поставяне на буйове, товарене и разтоварване на съдове и други подобни дейности, като например изваждане на потънали съдове, теглене на буксир и експлоатация на пристани).
4. Съобщения: пощенски услуги и далекосъобщения
5. Лични услуги
Перални и перални услуги, химическо чистене и боядисване
Фотографски ателиета: портретна и търговска фотография, с изключение на фотожурналистика
Лични услуги, които не са класифицирани другаде (поддръжка и почистване на сгради или само на жилища).
6. Покупко-продажба на стоки
- от пътуващи търговци, улични или амбулантни търговци (МСИК бивша Група 612)
- в покрити пазари извън постояннодействащите и в открити пазари;
- организиране, предлагане за покупка или продажба пряко или на консигнация на единични или колективни предмети (транспорт, пансион, настаняване, екскурзии и т.н.) при пътуване или пребиваване независимо от причините за него;
- посредническа дейност между изпълнители за различни видове транспорт и лица, които изпращат или получават стоки, и извършване на свързани с нея дейности:
а) чрез сключване на договори с транспортни изпълнители за сметка на възложители;
б) чрез избор на вида транспорт, фирмата и маршрута, които се смятат за най-изгодни за възложителя;
в) чрез организиране на техническата страна на транспортната операция (например необходимата за превоза опаковка); чрез извършване на различни операции, свързани със съответния транспорт (например доставка на лед за хладилни вагони);
г) чрез извършване на формалностите във връзка с транспорта, като например попълване на товарителници; чрез групаж или разделяне на пратките;
д) чрез координиране на различните етапи на превоза, като се осигуряват транзит, пренасочване, претоварване и други крайни операции;
е) чрез осигуряване на товари и превозвачи и транспортни средства за изпращачите или получателите на стоки:
- оценка на транспортните разходи и проверка на подробните сметки;
- предприемане на определени временни или постоянни мерки от името и за сметка на корабособственика или превозвача по море (с пристанищните власти, търговците, които снабдяват корабите с провизии, и др.).
Приложение № 7
СПИСЪК
на дейности, свързани с признаването въз основа на придобит професионален опит
Списък № 3
Други дейности, обхванати от Директива на Съвета 64/222/ЕИО от 25 февруари 1964 г., установяваща подробни правила относно преходни мерки по отношение на дейности в търговията на едро и дейности на търговски посредници, промишленост и малки предприятия (ОВ, L 56 от 4.04.1964 г.), Директива на Съвета 68/364/ЕИО от 15 октомври 1968 г., установяваща подробни правила относно преходни мерки по отношение на дейности на самонаети лица в продажбата на дребно (МСИК бивша Група 612) (ОВ, L 260 от 22.10.1968 г.), Директива на Съвета 68/368/ЕИО от 15 октомври 1968 г., установяваща подробни правила относно преходни мерки по отношение на дейности на самонаети лица в сектора на персоналните услуги (МСИК бивша Главна група 85: 1. Ресторанти, кафенета, таверни и други питейни заведения и заведения за хранене (МСИК Група 852), 2. Хотели, къщи под наем, лагери и други заведения за настаняване (МСИК Група 853) (ОВ, L 260 от 22.10.1968 г.), Директива на Съвета 75/368/ЕИО, Директива на Съвета 75/369/ЕИО, Директива на Съвета 70/523/ЕИО от 30 ноември 1970 г., установяваща подробни правила относно преходни мерки по отношение на дейности на самонаети лица в областта на търговията на едро с въглища и по отношение на дейности на посредници в търговията с въглища (МСИК бивша Група 6112) (ОВ, L 267 от 10.12.1970 г.) и Директива на Съвета 82/470/ЕИО от 29 юни 1982 г. относно мерки за улесняване ефективното упражняване на свобода на установяване и свобода на предоставяне на услуги по отношение на дейности на самонаети лица по определени транспортни услуги и на пътнически агенти (МСИК Група 718) и в съхранение и складова дейност (МСИК Група 720) (ОВ, L 213 от 21.07.1982 г.).
1. Професионални дейности на посредник
Професионални дейности на самостоятелно заети лица в търговията на едро с изключение на търговия на едро с медицински и фармацевтични продукти, токсични продукти и патогени, и въглища;
Професионални дейности на посредник, който е оправомощен и инструктиран от едно или повече лица да води преговори или да сключва търговски сделки от името и за сметка на тези лица;
Професионални дейности на посредник, който, без да е постоянно инструктиран в тази връзка, свързва лица, желаещи да се договарят пряко помежду си, или организира търговските им сделки и подпомага тяхното изпълнение;
Професионални дейности на посредник, който сключва търговски сделки от свое име и за сметка на други лица;
Професионални дейности на посредник, който извършва търговия на едро чрез търг за чужда сметка;
Професионални дейности на посредник, който обикаля от врата на врата в търсене на поръчки;
Предоставяне на услуги чрез професионални дейности на посредник, нает от едно или повече търговски, промишлени или занаятчийски предприятия.
2. Търговия на дребно - изключени дейности
Отдаване под наем на селскостопански машини;
Недвижими имоти, отдаване на имоти под наем;
Отдаване под наем на автомобили, файтони и коне;
Отдаване под наем на железопътни локомотиви и вагони;
Отдаване под наем на машини на търговски предприятия;
Резервация на места в киносалони и отдаване под наем на кинематографски филми;
Резервация на места в театрални салони и отдаване под наем на театрално оборудване;
Отдаване под наем на лодки, велосипеди, игрални автомати с монети за игри на щастието или на основата на умения;
Отдаване под наем на мебелирани стаи;
Отдаване под наем на изпрано спално бельо;
Отдаване под наем на дрехи.
3. Бивша главна група 85 по МСИК
Ресторанти, кафенета, таверни и други места за обществено хранене;
Хотели, квартири, къмпинги и други места за настаняване.
4. Банки и други финансови институции
Закупуване на патенти и лицензиране на дружества.
5. Транспорт
Пътнически шосеен транспорт с изключение на транспорта с моторни превозни средства;
Транспортиране по тръбопроводи на течни въглеводороди и други течни химически продукти.
6. Обществени услуги
Библиотеки, музеи, ботанически и зоологически градини.
7. Развлекателни услуги
Услуги, свързани с отдиха, които не са класифицирани другаде:
- спортни дейности (спортни игрища, организиране на спортни съоръжения и т.н.) с изключение на дейността на спортни инструктори;
- игри (състезателни конюшни, зони за игри, хиподруми и т.н.);
- други развлекателни дейности (циркове, увеселителни паркове и други забавления).
8. Лични услуги
Домашни услуги;
Козметични салони и услуги на маникюристи с изключение на педикюристи и училища за подготовка на професионални козметици и фризьори;
Лични услуги, които не са класифицирани другаде, с изключение на спортни и медицински масажисти и планински водачи, разделени в следните групи:
- дезинфекциране и борба с вредители;
- отдаване на дрехи под наем и складова дейност;
- бюра за организиране на сватби и подобни услуги;
- астрология, гадателство и подобни;
- санитарни услуги и свързани с тях дейности;
- погребални услуги и поддръжка на гробища;
- куриери и преводач-екскурзоводи.
9. Пътнически търговски дейности
а) покупко-продажба на стоки:
- от пътуващи търговци, улични или амбулантни търговци (МСИК бивша Група 612);
- в покрити пазари извън постояннодействащите и в открити пазари;
б) дейности, обхванати от вече приети преходни мерки, които изрично изключват или не посочват пътническото търговско извършване на такива дейности.
10. Професионални дейности на самостоятелно заети лица в търговията на едро с въглища и професионални дейности на посредници в търговията с въглища
11. Други дейности
- наемане на железопътни вагони за превоз на хора или стоки;
- посредническа дейност при покупко-продажбата или наемането на кораби;
- организиране, договаряне и сключване на договори за превоз на емигранти;
- получаване на всякакви депозирани предмети и стоки за сметка на депозанта под митнически контрол или извън него в складове, универсални магазини, мебелни депа, хладилни складове, силози и т.н.;
- предоставяне на депозанта на разписка за депозираните предмети или стоки;
- предоставяне на помещения за гледане, фураж и огради при продажба на временно настанен добитък в очакване на продажба или при транзитно прехвърляне от или до пазара;
- извършване на проверка или технически преглед на моторни превозни средства;
- измерване, претегляне и еталониране на стоки.
Приложение № 8
Списък на доказателствата за професионална квалификация за обучение по медицина в държавите - членки на Европейския съюз
Приложение № 9
Списък на доказателствата за професионална квалификация на лекари-специалисти в държавите - членки на Европейския съюз
Приложение № 10
Списък на наименованията на специализираното обучение по медицина в държавите - членки на Европейския съюз