Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CFO Справочник Наредби

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (ДВ, бр. 7 от 2007 г.)

В сила от 12.02.2010 г.

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2010г.

§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя "съгласно приложения № 1а и № 1б".
2. Създава се ал. 3:
"(3) Обучение за извършване на високоспециализирани и специфични дейности извън посочените в приложенията по ал. 2 се организира и провежда от висшите училища, Военномедицинската академия и съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина по реда на чл. 182 на Закона за здравето."
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думата "образованието" се добавя "младежта".
2. В ал. 3, т. 4 думите "правят предложения" се заменят с "дават становище".
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 2 се изменя:
"2. имената по документ за самоличност на специализанта, гражданство и единен граждански номер/личен или друг идентификационен номер на чужденеца от документа за самоличност;"
б) създава се нова т. 3:
"3. придобитата от специализанта образователно-квалификационна степен, специалност и професионална квалификация, серия, номер и регистрационен номер на дипломата за висше образование, дата на издаване и висшето училище, издало дипломата;"
в) досегашните т. 3, 4, 5 и 6 стават съответно т. 4, 5, 6 и 7.
2. В ал. 3:
а) в т. 1 думите "и 3" се заменят с "и 4";
б) точка 2 се изменя:
"2. серия, номер и дата на издаване на свидетелството за призната специалност."
3. Алинея 4 се изменя така:
"(4) Ръководителите на висшите училища или на Военномедицинската академия изпращат в Министерството на здравеопазването на хартиен и на електронен носител:
1. данните по ал. 2, т. 2, 3, 4 и 5 в едномесечен срок от сключването на договорите по чл. 24;
2. информация в случаите по ал. 2, т. 6 в едноседмичен срок от настъпването на промените;
3. данните по ал. 2, т. 7 в едномесечен срок от полагането на държавния изпит за придобиване на специалност;
4. серия, номер и дата на издаване на свидетелството за призната специалност в едномесечен срок от получаване на регистрационен номер в регистъра на специализантите."
§ 4. Член 8 се отменя.
§ 5. В чл. 10 се създава ал. 3:
"(3) Професионална квалификация по чл. 2, ал. 2 се придобива от лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина" или по "дентална медицина" и с придобита специалност, в чиято област попада високоспециализираната или специфична дейност."
§ 6. В чл. 11 се създава ал. 4:
"(4) Обучението за придобиване на професионална квалификация по чл. 2, ал. 2 е с минимална продължителност 12 месеца и се провежда срещу заплащане на такса от обучавания, определена от висшите училища или Военномедицинската академия."
§ 7. В чл. 11а се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
"(3) В случаите, когато лицето по ал. 1 е сключило и представи в Министерството на здравеопазването договор с лечебно или здравно заведение, в който е уговорено задължение за специализанта да работи в него след завършването на обучението за придобиване на специалност за срок, не по-малък от продължителността му, Министерството на здравеопазването определя на лицето същото лечебно или здравно заведение за постъпване на работа."
2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите "и 4" се заменят с "4 и 5".
§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 6:
"(6) Практическото обучение е с пълна ежедневна продължителност, съобразно характера на дейностите по съответната специалност."
2. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея накрая се добавя "и съответно получава възнаграждение за нея в размера, определен в договора по чл. 24".
3. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
4. Създава се ал. 9:
"(9) Колоквиумите, предвидени в учебната програма, се провеждат пред комисия, съставена от не по-малко от двама членове, назначена със заповед на ръководителя на институцията, провеждаща теоретичното обучение."
§ 9. Член 13 се изменя:
"Чл. 13. (1) Обучението за придобиване на специалността "обща медицина" се провежда съобразно учебната програма за срок от три години, от които теоретично обучение - 8 месеца, и практическо обучение - 28 месеца.
(2) В продължителността на практическото обучение по ал. 1 се включват най-малко 6 месеца в акредитирано лечебно заведение за болнична помощ и най-малко 6 месеца в амбулатория за първична медицинска помощ, акредитирана за обучение по "обща медицина"."
§ 10. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се отменят.
2. В ал. 3 накрая се добавя "или висше училище, когато то провежда практическото обучение".
§ 11. Член 16 се отменя.
§ 12. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "включени в списъка по чл. 8" се заличават.
2. В ал. 5 изречение второ се заличава.
3. Създава се ал. 6:
"(6) Броят на местата за провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация по чл. 2, ал. 2 се определя ежегодно от висшите училища или Военномедицинската академия в съответствие с капацитета им, както и в съответствие с капацитета на провеждащото практическото обучение лечебно заведение."
§ 13. В чл. 19, ал. 1 след думите "специализанти и" се добавя "в тридневен срок".
§ 14. В чл. 20, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 след думата "каси" се поставя запетая и се добавя "висшите училища и Военномедицинската академия".
2. Създава се нова т. 5:
"5. членове на научно-преподавателския състав и преподаватели по практика във висшите училища по специалността "Медицинска педагогика".
§ 15. В чл. 23 ал. 1 се изменя така:
"(1) До класиране се допускат кандидатите, получили оценка на конкурсния изпит най-малко "много добър (4,50)", която се получава като средноаритметична оценка от оценките на членовете на изпитната комисия. Оценяването се извършва с точност до 25 стотни. Оценките от изпита са окончателни и се вписват от всеки член на комисията в отделен изпитен протокол срещу номера на кандидатите. При разлика в оценките на двама от членовете на изпитната комисия, по-голяма от 0,50, конкурсната работа се преразглежда от председателя на комисията, чиято оценка е окончателна. При провеждане на тестове резултатите се преизчисляват от изпитната комисия по шестобалната система."
§ 16. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3:
а) точка 3 се изменя:
"3. стойността на обучението по съответната специалност на лицата, които са спечелили конкурс на място срещу заплащане, и размера на получаваното възнаграждение за извършена лечебно-диагностична дейност и/или медицински и здравни грижи;"
б) създава се нова т. 6:
"6. срокът на договора, който не може да е по-голям от срока по чл. 12, ал. 8."
2. В ал. 4 след думите "т. 2" се добавя "и 3", а думите "и по-голям" се заменят с "а по ал. 3, т. 2 не може да бъде по-голям".
3. Алинея ал. 6 се изменя така:
"(6) Специализантите, приети по реда на чл. 20, сключват договор с висшето училище или Военномедицинската академия при спазване условията на ал. 2 и ал. 3, т. 1, 4 и 5. В договора се посочва и размерът на получаваното възнаграждение на лицата по чл. 20, ал. 1 за извършена лечебно-диагностична дейност и/или медицински и здравни грижи, когато специализантът не получава възнаграждение по трудово или служебно правоотношение."
4. В ал. 7 числото "5" се заменя с "6".
5. В ал. 8 се създава изречение второ: "В нея се вписва регистрационният номер на специализанта от регистъра по чл. 6, ал. 2."
6. Създава се ал. 9:
"(9) Регистрационните номера на специализантите се предоставят от Министерството на здравеопазването на висшето училище или Военномедицинската академия в 14-дневен срок от сключването на договора по чл. 41, ал. 2."
§ 17. В чл. 25 се създават ал. 3 и 4:
"(3) Лицата по ал. 2 могат да бъдат ръководители на не повече от трима специализанти.
(4) По реда на ал. 1 се определя и ръководител на обучаващия се за придобиване на професионална квалификация по чл. 2, ал. 2, който е с призната специалност и не по-малко от 5 години професионален опит в областта на съответната високоспециализирана или специфична дейност."
§ 18. В чл. 27, ал. 1, т. 1 числото "6" се заменя със "7".
§ 19. Създава се чл. 27б:
"Чл. 27б. (1) Прехвърляне на специализанти може да се извърши при следните условия:
1. писмена молба на специализанта до ректора на висшето училище;
2. прехвърлянето се осъществява на място по същата специалност;
3. наличие на незаето място след провеждане на конкурса, обявен по чл. 19, ал. 1, в приемащата обучаваща институция за практическо обучение;
4. писмено съгласие на ректорите на съответните висши училища;
5. писмено съгласие на ръководителите на съответните институции, провеждащи практическото обучение.
(2) Ректорът на висшето училище писмено уведомява Министерството на здравеопазването за прехвърлянето в тридневен срок, като прилага и копие на прекратения договор по чл. 24.
(3) Ректорът на приемащото висше училище изпраща в Министерството на здравеопазването копие на сключения договор по чл. 24 в тридневен срок."
§ 20. В чл. 31 се създава ал. 3:
"(3) Специализантите имат право на едно явяване на държавен изпит за специалност в рамките на една изпитна сесия."
§ 21. В чл. 32, ал. 3 т. 6 се отменя.
§ 22. В чл. 34, ал. 1 след думата "връщат" се добавя "от председателя на комисията".
§ 23. Създава се чл. 34а:
"Чл. 34а. (1) Държавният изпит за придобиване на професионална квалификация по чл. 2, ал. 2 се провежда от изпитни комисии, определени по реда на чл. 29 и 30, при условията и по реда на чл. 28, 31, 33 и 34.
(2) За допускане до държавен изпит за придобиване на професионална квалификация по чл. 2, ал. 2 завършилите обучението специалисти подават молба до ръководителя на висшето училище или на Военномедицинската академия, към които са записани за обучение.
(3) Към молбата за допускане до държавен изпит се прилагат следните документи:
1. документ, удостоверяващ професионален стаж;
2. удостоверения за проведено индивидуално или курсово обучение;
3. копия от оперативни протоколи или извлечения от оперативните журнали, подписани от съответните ръководители, когато съгласно учебната програма се изисква изпълнението на определен брой медицински дейности (операции, манипулации и др.);
4. атестат от ръководителя на обучението за придобиване на професионална квалификация по високоспециализирана или специфична дейност за практическата дейност, реализирана по време на обучението, и изпълнението на индивидуалния учебен план."
§ 24. В чл. 40 думите "изготвени по предложение на" се заменят със "след получаване на становище от".
§ 25. Създава се чл. 43:
"Чл. 43. Условията и редът за провеждане и финансиране на обучението за придобиване на професионална квалификация по чл. 2, ал. 2 се определят с договор между висшето училище, провеждащото практическото обучение лечебно заведение и обучаващия се."
§ 26. В § 7 думите "бъдат изключени от списъка по чл. 8" се заменят с "престанат да отговарят на условията по чл. 7".
§ 27. Параграф § 8 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
"§ 8. Носителите на наградите "Златен Хипократ" и "Златен Гален", както и пълните отличници по специалностите от професионално направление "Здравни грижи" могат да бъдат записани за обучение по избрана от тях специалност, без да се явяват на конкурсен изпит на места, финансирани от държавата, по решение на академичния съвет на съответното висше училище."
§ 28. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел А "Специалности, които са включени в приложения 5.1.3, 5.1.4 и 5.3.3 на Директива 2005/36/ЕО за признаване на професионални квалификации", подраздел I "Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина" се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 6 думите "Детски болести" се заменят с "Педиатрия";
б) в т. 33 след думите "Пластично-възстановителна" се добавя "и естетична".
2. В раздел Б "Специалности, които не са включени в приложения 5.1.3, 5.1.4 и 5.3.3 на Директива 2005/36/ЕО за признаване на професионални квалификации" се правят следните изменения:
а) в подраздел I "Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина" т. 2 и 15 се отменят;
б) в подраздел II "Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "дентална медицина" т. 8 се отменя;
в) в подраздел III "Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина" или с образователно-квалификационна степен "магистър" по "дентална медицина" се правят следните изменения и допълнения:
аа) в наименованието на подраздела след думите "магистър" по "медицина" се добавя тире и думите "преподаватели във факултети по дентална медицина";
бб) точка 1 се изменя:
"1. Дентална образна диагностика 3"
г) в подраздел IV "Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "фармация" се правят следните изменения и допълнения:
аа) в т. 3 думите "билково дело" се заменят с "фитофармацевтични продукти";
бб) в т. 7 след думата "Токсикология" се добавя "и токсикологичен анализ";
д) в подраздел VI "Специалности за лица с висше немедицинско образование на образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" се правят следните изменения и допълнения:
аа) в т. 5 скобите и думите "за икономисти" се заличават;
бб) точка 16 се отменя;
е) в подраздел VII "Специалности за лица с висше медицинско и немедицинско образование" се създава т. 6:
"6. Правно регулиране в здравеопазването (за магистри, работещи в системата на здравеопазването) 2"
§ 29. Създават се приложения № 1а и № 1б към чл. 2, ал. 2:
"Приложение № 1а
Високоспециализирани дейности по чл. 2, ал. 2
Високоспециализирана За лица с призната
  дейност специалност
1. Инвазивна кардиология Кардиология
2. Експертна Кардиология
  ехокардиография Детска кардиология
3. Постоянна Кардиология
  кардиостимулация Детска кардиология
4. Инвазивна Кардиология
  електрофизиология Детска кардиология
5. Инвазивна детска Детска кардиология
  кардиология  
6. Фетална Детска кардиология
  ехокардиография  
Приложение № 1б
Специфични дейности по чл. 2, ал. 2
Специфична За лица с призната
  дейност специалност
1. Отоневрология Ушно-носно-гърлени болести
    Нервни болести
2. Профилактика и Специалности с
  контрол на преобладаваща терапевтична,
  вътреболничните хирургична или
  инфекции клинико-диагностична
    насоченост
§ 30. В приложение № 2 към § 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел I "Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина" се правят следните изменения и допълнения:
а) точка 15 се отменя;
б) в т. 28 след думите "Пластично-възстановителна" се добавя "и естетична";
в) създават се т. 42 и 43:
"42 Детски болести Педиатрия
43 Пластично-възстановителна Пластично-възстановителна и
  хирургия естетична хирургия"
2. В раздел III "Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "фармация" се създават т. 6 и 7:
"6. Лечебни Лечебни растения и
  растения и фитофармацевтични продукти
  билково дело  
7. Токсикология Токсикология и токсикологичен
    анализ"

Допълнителни разпоредби

§ 31. По смисъла на тази наредба:
1. "високоспециализирана дейност" е дейност от съществено значение за живота и здравето на хората, изискваща специални медицински умения за разрешаване на сложни диагностични и лечебни случаи (включително работа със специфична апаратура, импланти и др.), които се придобиват чрез допълнително обучение, проведено след придобиване на специалност в системата на здравеопазването;
2. "специфична дейност" е дейност с интердисциплинарен характер, за извършването на която е необходимо допълнително обучение, проведено след придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
§ 32. Навсякъде в текста на наредбата думите "места за клинична ординатура и на други", "място за клинична ординатура или на друго" и "местата за клинична ординатура и на другите" се заличават.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 33. (1) Висшите училища, Военомедицинската академия и националните центрове по проблемите на общественото здраве разработват, приемат и предлагат на министъра на здравеопазването за утвърждаване единна учебна програма по всяка високоспециализирана или специфична дейност в определена област на здравеопазването по чл. 2, ал. 2 в 6-месечен срок от влизането в сила на тази наредба.
(2) До приемането на програмата по ал. 1 по "Инвазивна кардиология" висшето училище издава свидетелство за професионална квалификация по "Инвазивна кардиология" по чл. 35 след успешно полагане на държавен изпит пред определена от министъра на здравеопазването временна изпитна комисия.
(3) До изпита по ал. 2 се допускат лекари, които отговарят на едно от следните условия:
1. притежават призната специалност "Кардиология" и имат най-малко две години професионален опит в областта на инвазивната кардиология, в рамките на който са извършили самостоятелно 600 диагностични процедури в областта на инвазивната кардиология и 150 интервенционални процедури (ангиопластики);
2. притежават призната специалност "Вътрешни болести" и имат най-малко пет години професионален опит в областта на инвазивната кардиология, в рамките на който са извършили самостоятелно 600 диагностични процедури в областта на инвазивната кардиология и 150 интервенционални процедури (ангиопластики);
3. притежават призната специалност "Детска кардиология" и имат най-малко две години професионален опит в областта на инвазивната детска кардиология, в рамките на който са извършили 150 диагностични процедури и 50 интервенционални процедури, включително и в имплантиране на затварящи устройства.
(4) За допускане до държавен изпит лекарите подават молба до ръководителя на висшето училище, към която прилагат следните документи:
1. свидетелство (диплома) за призната специалност "Кардиология", "Вътрешни болести" или "Детска кардиология", съответно документ за признаването й от компетентен орган в Република България, когато специалността е придобита в друга държава;
2. документ за професионален опит в областта на инвазивната кардиология със съответната продължителност по ал. 3;
3. копия от оперативни протоколи или извлечения от оперативните журнали, подписани от началника на съответната клиника, отделение или лаборатория по кардиология, в която се извършват дейности по инвазивна кардиология, в университетска болница в страната, съдържащи информация за съответните процедури по ал. 3.
(5) За определянето на състава на изпитната комисия и провеждането на държавния изпит по ал. 2 се прилагат разпоредбите на чл. 30, 33 и 34.
§ 34. (1) Специализантите, които към влизането в сила на тази наредба се обучават на места за клинична ординатура, продължават обучението си на места, финансирани от държавата.
(2) Специализантите, които към влизането в сила на тази наредба се обучават за придобиване на специалност "Отоневрология", могат да продължат обучението си по специалност "Ушно-носно-гърлени болести" или по специалност "Нервни болести".
(3) Специализантите, които към влизането в сила на тази наредба се обучават за придобиване на специалност "Козметична (естетична) хирургия", продължават обучението си по специалност "Пластично-възстановителна и естетична хирургия" в акредитирано лечебно заведение по техен избор или определено от министъра на здравеопазването.
§ 35. Прехвърляне на специализанти може да се извършва при условията и по реда на чл. 27б и за приетите преди влизането в сила на тази наредба специализанти на обявените от министъра на здравеопазването по реда на чл. 18, ал. 5 места.
§ 36. За свидетелство за професионална квалификация по чл. 2, ал. 2 по смисъла на чл. 35 се признават издадените преди влизане в сила на тази наредба удостоверения или свидетелства за професионална квалификация по реда на отменените Наредба за следдипломна квалификация на висшите медицински кадри, Наредба № 11 от 1994 г. за следдипломното обучение на специалистите с висше медицинско образование в системата на здравеопазването, Наредба № 47 от 1995 г. за следдипломно обучение на специалистите с висше образование в системата на здравеопазването и Наредба № 31 от 2001 г. за следдипломно обучение в системата на здравеопазването.
§ 37. В чл. 35 ал. 1 от Наредба № 18 от 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 54 от 2005 г.; изм., бр. 67 от 2006 г., бр. 77 от 2008 г. и бр. 11 от 2009 г.) се изменя така:
"(1) Заповедта на министъра на здравеопазването за присъдената акредитационна оценка се публикува в "Служебен бюлетин" на Министерството на здравеопазването и на страницата на Министерството на здравеопазването в Интернет."
§ 38. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
§ 39. Наредбата е съгласувана с министъра на образованието, младежта и науката и с министъра на финансите.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2020 | Реклама | За нас | Oбщи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов