Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CFO Справочник Наредби

Наредба № 34 от 29 декември 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.7 от 23 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.55 от 17 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се определя номенклатурата на специалностите в системата на здравеопазването съгласно приложение № 1.
(2) С наредбата се уреждат и условията и редът за провеждане и финансиране на обучението за придобиване на специалност в здравеопазването.
Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Специалност в системата на здравеопазването се придобива след изпълнение на учебната програма и успешно положен практически и теоретичен изпит пред държавна изпитна комисия, определена със заповед на министъра на здравеопазването.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) По реда на ал. 1 се придобива и професионална квалификация за извършване на високоспециализирани или специфични дейности в определена област на здравеопазването, без признаване на специалност съгласно приложения № 1а и № 1б.
(3) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) Обучение за извършване на високоспециализирани и специфични дейности извън посочените в приложенията по ал. 2 се организира и провежда от висшите училища, Военномедицинската академия и съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина по реда на чл. 182 на Закона за здравето.
Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Специалност в системата на здравеопазването се придобива след изпълнение на учебната програма и успешно положен практически и теоретичен изпит пред държавна изпитна комисия, определена със заповед на министъра на здравеопазването.
(2) По реда на ал. 1 се придобива и професионална квалификация за извършване на високоспециализирани или специфични дейности в определена област на здравеопазването, без признаване на специалност.
Чл. 2. (1) Специалност в системата на здравеопазването се придобива след изпълнение на учебната програма и успешно положен теоретичен и практически изпит пред държавна изпитна комисия, определена със заповед на министъра на здравеопазването.
(2) По реда на ал. 1 се придобива и професионална квалификация за извършване на високоспециализирани или специфични дейности в определена област на здравеопазването, без признаване на специалност.
Чл. 3. Министърът на здравеопазването планира и координира дейността по провеждане на обучението за придобиване на специалност от медицинските и от немедицинските специалисти, работещи в системата на здравеопазването, и ежегодно определя броя на местата за специализанти.
Чл. 4. (1) Към министъра на здравеопазването се създават консултативни съвети за специализация по професионалните направления "Медицина", "Дентална медицина", "Фармация" и "Здравни грижи" и за немедицинските специалисти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) В състава на съветите по ал. 1 се включват представители на: Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието, младежта и науката, обучаващите институции по чл. 7, и съсловните организации.
(3) Консултативните съвети за специализация:
1. правят предложения до министъра на здравеопазването за решаването на проблеми и усъвършенстване на обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването;
2. дават становище по постъпилите от регионалните центрове по здравеопазване, от регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве, от районните колегии на съсловните организации, от висшите училища и от Военномедицинската академия предложения за потребностите от специалисти и броя на местата по специалности;
3. дават становище по учебните програми за обучение, утвърждавани от министъра на здравеопазването;
4. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) дават становище до министъра на здравеопазването за определяне на стойността на обучението по специалности;
5. дават становище по постъпили предложения за промяна в номенклатурата на специалностите в системата на здравеопазването;
6. осъществяват и други функции, възложени от министъра на здравеопазването.
(4) Министърът на здравеопазването утвърждава правила за работата на консултативните съвети за специализация.
Чл. 4. (1) Към министъра на здравеопазването се създават консултативни съвети за специализация по професионалните направления "Медицина", "Дентална медицина", "Фармация" и "Здравни грижи" и за немедицинските специалисти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) В състава на съветите по ал. 1 се включват представители на: Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката, обучаващите институции по чл. 7, и съсловните организации.
(3) Консултативните съвети за специализация:
1. правят предложения до министъра на здравеопазването за решаването на проблеми и усъвършенстване на обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването;
2. дават становище по постъпилите от регионалните центрове по здравеопазване, от регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве, от районните колегии на съсловните организации, от висшите училища и от Военномедицинската академия предложения за потребностите от специалисти и броя на местата по специалности;
3. дават становище по учебните програми за обучение, утвърждавани от министъра на здравеопазването;
4. правят предложения до министъра на здравеопазването за определяне на стойността на обучението по специалности;
5. дават становище по постъпили предложения за промяна в номенклатурата на специалностите в системата на здравеопазването;
6. осъществяват и други функции, възложени от министъра на здравеопазването.
(4) Министърът на здравеопазването утвърждава правила за работата на консултативните съвети за специализация.
Чл. 4. (1) Към министъра на здравеопазването се създават консултативни съвети за специализация по професионалните направления "Медицина", "Дентална медицина", "Фармация" и "Здравни грижи" и за немедицинските специалисти.
(2) В състава на съветите по ал. 1 се включват представители на: Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката, обучаващите институции по чл. 7, съсловните организации и националните консултанти по основните специалности.
(3) Консултативните съвети за специализация:
1. правят предложения до министъра на здравеопазването за решаването на проблеми и усъвършенстване на обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването;
2. дават становище по постъпилите от регионалните центрове по здравеопазване, от регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве, от районните колегии на съсловните организации, от висшите училища и от Военномедицинската академия предложения за потребностите от специалисти и броя на местата по специалности;
3. дават становище по учебните програми за обучение, утвърждавани от министъра на здравеопазването;
4. правят предложения до министъра на здравеопазването за определяне на стойността на обучението по специалности;
5. дават становище по постъпили предложения за промяна в номенклатурата на специалностите в системата на здравеопазването;
6. осъществяват и други функции, възложени от министъра на здравеопазването.
(4) Министърът на здравеопазването утвърждава правила за работата на консултативните съвети за специализация.
Чл. 5. Висшите училища организират, регистрират, провеждат и контролират обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, а Военномедицинската академия - обучението по военномедицинските специалности.
Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) В Министерството на здравеопазването се водят регистър на специализантите и регистър на придобилите специалност в системата на здравеопазването.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Регистърът на специализантите съдържа:
1. пореден номер в регистъра;
2. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) имената по документ за самоличност на специализанта, гражданство и единен граждански номер/личен или друг идентификационен номер на чужденеца от документа за самоличност;
3. (нова - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) придобитата от специализанта образователно-квалификационна степен, специалност и професионална квалификация, серия, номер и регистрационен номер на дипломата за висше образование, дата на издаване и висшето училище, издало дипломата;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) наименование на специалността и висшето училище (или Военномедицинска академия), в което е записан специализантът;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) номер на договора по чл. 24 и страните по него;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) промяна в обстоятелствата по провеждане на обучението за придобиване на специалност;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) сесията и годината на полагане на държавния изпит.
(3) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Регистърът на придобилите специалност съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) данните по ал. 2, т. 1, 2 и 4;
2. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) серия, номер и дата на издаване на свидетелството за призната специалност.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) Ръководителите на висшите училища или на Военномедицинската академия изпращат в Министерството на здравеопазването на хартиен и на електронен носител:
1. данните по ал. 2, т. 2, 3, 4 и 5 в едномесечен срок от сключването на договорите по чл. 24;
2. информация в случаите по ал. 2, т. 6 в едноседмичен срок от настъпването на промените;
3. данните по ал. 2, т. 7 в едномесечен срок от полагането на държавния изпит за придобиване на специалност;
4. серия, номер и дата на издаване на свидетелството за призната специалност в едномесечен срок от получаване на регистрационен номер в регистъра на специализантите.
(5) (Предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Министерството на здравеопазването изпраща на съответното висше училище и на Военномедицинската академия поредния номер в регистъра на придобилите специалност за вписване в свидетелството за призната специалност на съответното лице. Вписванията в регистъра се публикуват в служебния бюлетин на Министерството на здравеопазването.
Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) В Министерството на здравеопазването се водят регистър на специализантите и регистър на придобилите специалност в системата на здравеопазването.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Регистърът на специализантите съдържа:
1. пореден номер в регистъра;
2. имената по документ за самоличност на специализанта и единен граждански номер или личен номер на чужденеца;
3. наименование на специалността и висшето училище (или Военномедицинска академия), в което е записан специализантът;
4. номер на договора по чл. 24 и страните по него;
5. промяна в обстоятелствата по провеждане на обучението за придобиване на специалност;
6. сесията и годината на полагане на държавния изпит.
(3) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Регистърът на придобилите специалност съдържа:
1. данните по ал. 2, т. 1, 2 и 3;
2. номер на свидетелството за придобита специалност.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) Ръководителите на висшите училища или на Военномедицинската академия изпращат в Министерството на здравеопазването на хартиен и на електронен носител данните по ал. 2, т. 2, 3 и 4 в едномесечен срок от сключването на договорите по чл. 24 и данните по ал. 2, т. 6 и ал. 3, т. 2 в едномесечен срок от полагането на държавния изпит за придобиване на специалност.
(5) (Предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Министерството на здравеопазването изпраща на съответното висше училище и на Военномедицинската академия поредния номер в регистъра на придобилите специалност за вписване в свидетелството за призната специалност на съответното лице. Вписванията в регистъра се публикуват в служебния бюлетин на Министерството на здравеопазването.
Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) В Министерството на здравеопазването се водят регистър на специализантите и регистър на придобилите специалност в системата на здравеопазването.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Регистърът на специализантите съдържа:
1. пореден номер в регистъра;
2. имената по документ за самоличност на специализанта и единен граждански номер или личен номер на чужденеца;
3. наименование на специалността и висшето училище (или Военномедицинска академия), в което е записан специализантът;
4. номер на договора по чл. 24 и страните по него;
5. промяна в обстоятелствата по провеждане на обучението за придобиване на специалност;
6. сесията и годината на полагане на държавния изпит.
(3) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Регистърът на придобилите специалност съдържа:
1. данните по ал. 2, т. 1, 2 и 3;
2. номер на свидетелството за придобита специалност.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Ръководителите на висшите училища или на Военномедицинската академия изпращат в Министерството на здравеопазването на хартиен и на електронен носител данните по ал. 2, т. 2, 3 и 4 в едномесечен срок от сключването на договорите по чл. 24, по които министерството не е страна, и данните по ал. 2, т. 6 и ал. 3, т. 2 в едномесечен срок от полагането на държавния изпит за придобиване на специалност.
(5) (Предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Министерството на здравеопазването изпраща на съответното висше училище и на Военномедицинската академия поредния номер в регистъра на придобилите специалност за вписване в свидетелството за призната специалност на съответното лице. Вписванията в регистъра се публикуват в служебния бюлетин на Министерството на здравеопазването.
Чл. 6. (1) В Министерството на здравеопазването се води регистър на специализантите и на придобилите специалност в системата на здравеопазването.
(2) Регистърът съдържа следните данни:
1. пореден номер в регистъра;
2. имената по документ за самоличност на специализанта и единен граждански номер или личен номер на чужденеца;
3. наименование на специалността и висшето училище (или Военномедицинска академия), в което е записан специализантът;
4. номер на договора по чл. 24 и страните по него;
5. сесията и годината на полагане на държавния изпит и номер на свидетелството за придобита специалност.
(3) Ръководителите на висшите училища или на Военномедицинската академия изпращат в Министерството на здравеопазването на хартиен и на електронен носител данните по ал. 2, т. 2, 3 и 4 в едномесечен срок от сключването на договорите по чл. 24, по които министерството не е страна, и данните по ал. 2, т. 5 в едномесечен срок от полагането на държавния изпит за придобиване на специалност.
(4) Министерството на здравеопазването изпраща на съответното висше училище и на Военномедицинската академия поредния номер в регистъра за вписване в свидетелството за призната специалност на съответното лице. Вписванията в регистъра се публикуват в служебния бюлетин на Министерството на здравеопазването.

Глава втора.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Раздел I.
Обучаващи институции

Чл. 7. (1) Теоретичното обучение се провежда от:
1. висши училища, получили положителна акредитационна оценка по Закона за висшето образование, и Военномедицинската академия;
2. национални центрове по проблемите на общественото здраве, получили акредитация по съответната специалност по реда на Закона за висшето образование.
(2) Практическото обучение се провежда във:
1. заведенията по ал. 1;
2. лечебни заведения, получили положителна акредитационна оценка за обучение на студенти и специализанти по чл. 90, ал. 1, т. 3 от Закона за лечебните заведения, които имат възможност за изпълнение на учебната програма за специалността или на съответните раздели или модули от нея;
3. регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве, центровете за спешна медицинска помощ и здравните заведения, определени от министъра на здравеопазването.
Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.)
Чл. 8. Ръководителите на лечебни и здравни заведения, получили положителна акредитационна оценка за обучение на студенти и специализанти, подават заявление до министъра на здравеопазването за включването им в списък, който се публикува на страницата на Министерството на здравеопазването в интернет и се актуализира при изтичане на срока или при промяна на акредитационната оценка.

Раздел II.
Условия за провеждане на обучението

Чл. 9. Обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването се състои в усвояване на теоретични знания и практически умения по специалност, която обхваща обособен раздел на медицинската наука и практика.
Чл. 10. (1) Специалност могат да придобиват правоспособни медицински специалисти с висше образование по специалностите от професионални направления "Медицина", "Дентална медицина", "Фармация" и "Здравни грижи".
(2) Специалност по реда на тази наредба могат да придобиват и немедицински специалисти с висше образование, ако има определена специалност за тях в номенклатурата по чл. 1 и работят по тази специалност в системата на здравеопазването.
(3) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) Професионална квалификация по чл. 2, ал. 2 се придобива от лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина" или по "дентална медицина" и с придобита специалност, в чиято област попада високоспециализираната или специфична дейност.
Чл. 10. (1) Специалност могат да придобиват правоспособни медицински специалисти с висше образование по специалностите от професионални направления "Медицина", "Дентална медицина", "Фармация" и "Здравни грижи".
(2) Специалност по реда на тази наредба могат да придобиват и немедицински специалисти с висше образование, ако има определена специалност за тях в номенклатурата по чл. 1 и работят по тази специалност в системата на здравеопазването.
Чл. 11. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) Приемането на специализанти се осъществява на места, финансирани от държавата, както и на места срещу заплащане, определени по реда на чл. 18.
(2) Записването се извършва във висшите училища или във Военномедицинската академия, а обучението се провежда от институциите по чл. 7.
(3) Едновременно обучение за придобиване на повече от една специалност не може да се извършва.
(4) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) Обучението за придобиване на професионална квалификация по чл. 2, ал. 2 е с минимална продължителност 12 месеца и се провежда срещу заплащане на такса от обучавания, определена от висшите училища или Военномедицинската академия.
Чл. 11. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Приемането на специализанти се осъществява на места за клинична ординатура и на други места, финансирани от държавата, както и на места срещу заплащане, определени по реда на чл. 18.
(2) Записването се извършва във висшите училища или във Военномедицинската академия, а обучението се провежда от институциите по чл. 7.
(3) Едновременно обучение за придобиване на повече от една специалност не може да се извършва.
Чл. 11. (1) Приемането на специализанти се осъществява на места за клинична ординатура, финансирани от държавата, и на места срещу заплащане, определени по реда на чл. 18.
(2) Записването се извършва във висшите училища или във Военномедицинската академия, а обучението се провежда от институциите по чл. 7.
(3) Едновременно обучение за придобиване на повече от една специалност не може да се извършва.
Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) Лице, прието на място, финансирано от държавата, се задължава след придобиването на специалност да постъпи на работа в лечебно или здравно заведение, определено от министъра на здравеопазването, за срок, равен на продължителността на обучението му.
(2) Министерството на здравеопазването се задължава да предложи на лицето по ал. 1 лечебно или здравно заведение на територията на страната, където може да започне работа на длъжност, съответстваща на придобитата от него специалност.
(3) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) В случаите, когато лицето по ал. 1 е сключило и представи в Министерството на здравеопазването договор с лечебно или здравно заведение, в който е уговорено задължение за специализанта да работи в него след завършването на обучението за придобиване на специалност за срок, не по-малък от продължителността му, Министерството на здравеопазването определя на лицето същото лечебно или здравно заведение за постъпване на работа.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) В случай, че лицето не постъпи на работа в лечебното или здравното заведение, определено от Министерството на здравеопазването, то дължи обезщетение на Министерството на здравеопазването в размер на заплатените средства за теоретично и практическо обучение за периода на проведеното обучение.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) Ако лицето напусне осигурената му работа преди изтичане на срока по ал. 1, то дължи обезщетение на Министерството на здравеопазването в размер на изплатените средства за теоретично и практическо обучение, изчислено пропорционално на времето, през което не е работил.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) Разпоредбите по ал. 1, 3, 4 и 5 не се прилагат в случаите, когато Министерството на здравеопазването не предложи на лицето лечебно или здравно заведение, в което то да постъпи на работа, в 3-месечен срок от датата на придобиване на специалност.
Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) (1) Лице, прието на място за клинична ординатура или на друго място, финансирано от държавата, се задължава след придобиването на специалност да постъпи на работа в лечебно или здравно заведение, определено от министъра на здравеопазването, за срок, равен на продължителността на обучението му.
(2) Министерството на здравеопазването се задължава да предложи на лицето по ал. 1 лечебно или здравно заведение на територията на страната, където може да започне работа на длъжност, съответстваща на придобитата от него специалност.
(3) В случай, че лицето не постъпи на работа в лечебното или здравното заведение, определено от Министерството на здравеопазването, то дължи обезщетение на Министерството на здравеопазването в размер на заплатените средства за теоретично и практическо обучение за периода на проведеното обучение.
(4) Ако лицето напусне осигурената му работа преди изтичане на срока по ал. 1, то дължи обезщетение на Министерството на здравеопазването в размер на изплатените средства за теоретично и практическо обучение, изчислено пропорционално на времето, през което не е работил.
(5) Разпоредбите по ал. 1, 3 и 4 не се прилагат в случаите, когато Министерството на здравеопазването не предложи на лицето лечебно или здравно заведение, в което то да постъпи на работа, в 3-месечен срок от датата на придобиване на специалност.
Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Обучението за придобиване на специалност се провежда по учебни програми съгласно номенклатурата на специалностите. Висшите училища, Военномедицинската академия и националните центрове по проблемите на общественото здраве разработват, приемат и предлагат на министъра на здравеопазването за утвърждаване единна учебна програма по всяка специалност.
(2) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Обучението за придобиване на професионална квалификация по чл. 2, ал. 2 се провежда по учебни програми, разработени, приети и утвърдени по реда на ал. 1.
(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Учебните програми по ал. 1 и 2 за военномедицинските специалности се съгласуват с министъра на отбраната.
(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) В учебните програми по ал. 1 се включва:
1. задължителното теоретично и практическо обучение и тяхната продължителност съгласно срока, определен в приложение № 1;
2. разпределението по области или модули от медицинската наука и практика и тяхната продължителност.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Теоретичното обучение се провежда в редовна форма, а ако е предвидено в учебната програма може да се провежда и дистанционно.
(6) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) Практическото обучение е с пълна ежедневна продължителност, съобразно характера на дейностите по съответната специалност.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 89 от 2007 г., предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) Обучението се извършва с личното участие на специализанта, който носи отговорност за извършваната от него дейност и съответно получава възнаграждение за нея в размера, определен в договора по чл. 24.
(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 89 от 2007 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) Срокът на обучението може да бъде удължаван за период не по-дълъг от два пъти от определения в приложение № 1 срок.
(9) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) Колоквиумите, предвидени в учебната програма, се провеждат пред комисия, съставена от не по-малко от двама членове, назначена със заповед на ръководителя на институцията, провеждаща теоретичното обучение.
Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Обучението за придобиване на специалност се провежда по учебни програми съгласно номенклатурата на специалностите. Висшите училища, Военномедицинската академия и националните центрове по проблемите на общественото здраве разработват, приемат и предлагат на министъра на здравеопазването за утвърждаване единна учебна програма по всяка специалност.
(2) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Обучението за придобиване на професионална квалификация по чл. 2, ал. 2 се провежда по учебни програми, разработени, приети и утвърдени по реда на ал. 1.
(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Учебните програми по ал. 1 и 2 за военномедицинските специалности се съгласуват с министъра на отбраната.
(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) В учебните програми по ал. 1 се включва:
1. задължителното теоретично и практическо обучение и тяхната продължителност съгласно срока, определен в приложение № 1;
2. разпределението по области или модули от медицинската наука и практика и тяхната продължителност.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Теоретичното обучение се провежда в редовна форма, а ако е предвидено в учебната програма може да се провежда и дистанционно.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Обучението се извършва с личното участие на специализанта, който носи отговорност за извършваната от него дейност.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Срокът на обучението може да бъде удължаван за период не по-дълъг от два пъти от определения в приложение № 1 срок.
Чл. 12. (1) Обучението за придобиване на специалност и обучението за професионална квалификация по чл. 2, ал. 2 се провеждат по учебни програми съобразно номенклатурата на специалностите. Учебните програми се разработват и приемат от висшето училище и от Военномедицинската академия въз основа на учебни програми, утвърдени от министъра на здравеопазването.
(2) Учебните програми по ал. 1 за военномедицинските специалности се съгласуват с министъра на отбраната.
(3) В учебните програми се включва:
1. задължителното теоретично и практическо обучение и тяхната продължителност съгласно срока, определен в приложение № 1;
2. разпределението по области или модули от медицинската наука и практика и тяхната продължителност.
(4) Теоретичното обучение се провежда в редовна форма, а ако е предвидено в учебната програма може да се провежда и дистанционно.
(5) Обучението се извършва с личното участие на специализанта, който носи отговорност за извършваната от него дейност.
(6) Срокът на обучението може да бъде удължаван за период не по-дълъг от два пъти от определения в приложение № 1 срок.
Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) (1) Обучението за придобиване на специалността "обща медицина" се провежда съобразно учебната програма за срок от три години, от които теоретично обучение - 8 месеца, и практическо обучение - 28 месеца.
(2) В продължителността на практическото обучение по ал. 1 се включват най-малко 6 месеца в акредитирано лечебно заведение за болнична помощ и най-малко 6 месеца в амбулатория за първична медицинска помощ, акредитирана за обучение по "обща медицина".
Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Обучението за придобиване на специалността "обща медицина" се провежда за срок от три години, от които една година (52 седмици) теоретично обучение по модулите на учебната програма и практическо обучение: шест месеца в лечебно заведение за болнична помощ и шест месеца в амбулатории за първична медицинска помощ, акредитирани за обучение по "обща медицина", и една година в амбулатория за първична медицинска помощ.
(2) Практическото обучение в амбулаторията за първична медицинска помощ може да се провежда до шест месеца и в друго лечебно или здравно заведение, акредитирано за обучение по специалности, различни, но свързани със специалността "обща медицина".
(3) Практическо обучение в рамките на обучението за придобиване на висше образование по "Медицина", провеждано в акредитирано лечебно заведение за болнична помощ или в акредитирана амбулатория за първична медицинска помощ, се зачита за практическо обучение по ал. 1, но не повече от една година.
(4) Лекари, които имат призната специалност и регистрирана амбулатория за първична медицинска помощ, придобиват специалността "обща медицина", при зачитане на част от обучението им по признатата специалност при условия и по ред, определени от висшето училище.
Чл. 13. (1) Обучението за придобиване на специалността "обща медицина" се провежда за срок от три години, от които една година (53 седмици) теоретично обучение по модулите на учебната програма и практическо обучение: шест месеца в лечебно заведение за болнична помощ и шест месеца в амбулатории за първична медицинска помощ, акредитирани за обучение по "обща медицина", и една година в амбулатория за първична медицинска помощ.
(2) Практическото обучение в амбулаторията за първична медицинска помощ може да се провежда до шест месеца и в друго лечебно или здравно заведение, акредитирано за обучение по специалности, различни, но свързани със специалността "обща медицина".
(3) Практическо обучение в рамките на обучението за придобиване на висше образование по "Медицина", провеждано в акредитирано лечебно заведение за болнична помощ или в акредитирана амбулатория за първична медицинска помощ, се зачита за практическо обучение по ал. 1, но не повече от една година.
(4) Лекари, които имат призната специалност и регистрирана амбулатория за първична медицинска помощ, придобиват специалността "обща медицина", при зачитане на част от обучението им по признатата специалност при условия и по ред, определени от висшето училище.
Чл. 14. (1) (Отм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.)
(3) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) Обучението за придобиване на специалностите "епидемиология на инфекциозните болести", "комунална хигиена", "медицинска паразитология", "микробиология", "вирусология", "токсикология", "хигиена на детско-юношеската възраст", "трудова медицина", "хранене и диететика" и "обща хигиена" от лекари, които работят в регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве, включва една трета от задължителното практическо обучение в акредитирани лечебни или здравни заведения или висше училище, когато то провежда практическото обучение.
(4) Практическото обучение по фармацевтични специалности се провежда на работното място, когато то е определено от министъра на здравеопазването по реда на чл. 7, ал. 2, т. 3, в съответствие с предвидените в учебните програми срокове.
Чл. 14. (1) Обучението за придобиване на специалностите "спешна медицина" от лекари с призната специалност "анестезиология и интензивно лечение", "вътрешни болести", "детски болести", "акушерство и гинекология", "нервни болести", "хирургия", "ортопедия и травматология" и "клинична токсикология", които работят в центровете за спешна медицинска помощ, се провежда при зачитане на част от обучението им по признатата специалност при условия и по ред, определени от висшето училище.
(2) Обучението за придобиване на специалността "обща хигиена" от лекари с призната специалност "комунална хигиена", "трудова медицина", "хранене и диететика" и "хигиена на детско-юношеската възраст" включва 8-месечно теоретично обучение по модулите на учебната програма.
(3) Обучението за придобиване на специалностите "епидемиология на инфекциозните болести", "комунална хигиена", "медицинска паразитология", "микробиология", "вирусология", "токсикология", "хигиена на детско-юношеската възраст", "трудова медицина", "хранене и диететика" и "обща хигиена" от лекари, които работят в регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве, включва една трета от задължителното практическо обучение в акредитирани лечебни или здравни заведения.
(4) Практическото обучение по фармацевтични специалности се провежда на работното място, когато то е определено от министъра на здравеопазването по реда на чл. 7, ал. 2, т. 3, в съответствие с предвидените в учебните програми срокове.
Чл. 15. (1) Практическото обучение по психиатрични специалности осигурява получаването и на супервизия, по избор на обучавания, от един до два часа месечно, отговаряща на една терапевтична сесия.
(2) Супервизията е процес, който се ръководи от супервайзер с придобита психиатрична специалност или "клинична психология", насочен към извършване на оценка, формиране на професионални умения и ценности и изграждане на отношения с пациента и с неговите близки, благоприятстващи съдействието в лечението.
(3) Специализантът избира супервайзер от ежегодно одобряван списък от катедрения съвет на катедрите по психиатрия във висшите училища, съставен по предложение на ръководителите на катедрите, въз основа на следните критерии: наличие на 3 години от придобиването на специалност и личен психотерапевтичен опит.
Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.)
Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Практическото обучение на асистентите по "лицево-челюстна хирургия" и по "орална хирургия" се провежда само за период, необходим за усвояване на съответните оперативни методики.
(2) Обучението за придобиване на специалност от лекари по дентална медицина не може да се извършва в срок по-дълъг от пет години от сключване на договора по чл. 24.
Чл. 16. (1) Практическото обучение на асистентите по "лицево-челюстна хирургия", по "челюстна хирургия" и по "орална хирургия" се провежда само за период, необходим за усвояване на съответните оперативни методики.
(2) Обучението за придобиване на специалност от лекари по дентална медицина не може да се извършва в срок по-дълъг от пет години от сключване на договора по чл. 24.
Чл. 17. Практическото обучение се провежда без откъсване от работа по следните специалности:
1. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) по специалностите, по които се обучават работещите в регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве, когато работят в същата област;
2. "трудова медицина" за лекари, които работят в службите по трудова медицина;
3. (доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) "спешна медицина" и "медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)" за лекари, които работят в центровете за спешна медицинска помощ или в спешните отделения на лечебни заведения за болнична помощ;
4. "социална медицина и здравен мениджмънт", "икономика на здравеопазването" и специалностите по т. 3 за директорите на центровете за спешна медицинска помощ и техните заместници;
5. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) по специалностите и за лицата по чл. 20, ал. 1, т. 2 и 3;
6. "трансфузионна хематология" за лекари, които работят в центрове по трансфузионна хематология;
7. по специалността, по която работят медицински специалисти с висше образование в системите на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта, както и военномедицинските специалности за военните лекари.
Чл. 17. Практическото обучение се провежда без откъсване от работа по следните специалности:
1. "трудова медицина" за лекари, които работят в областта на трудовата медицина в регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве;
2. "трудова медицина" за лекари, които работят в службите по трудова медицина;
3. (доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) "спешна медицина" и "медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)" за лекари, които работят в центровете за спешна медицинска помощ или в спешните отделения на лечебни заведения за болнична помощ;
4. "социална медицина и здравен мениджмънт", "икономика на здравеопазването" и специалностите по т. 3 за директорите на центровете за спешна медицинска помощ и техните заместници;
5. "социална медицина и здравен мениджмънт", "медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)" и "икономика на здравеопазването" за медицински специалисти с висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър", които са ръководители на лечебни или здравни заведения и техни заместници, работещите в Министерството на здравеопазването, регионалните центрове по здравеопазване, националната и районните здравноосигурителни каси и висшите училища;
6. "трансфузионна хематология" за лекари, които работят в центрове по трансфузионна хематология;
7. по специалността, по която работят медицински специалисти с висше образование в системите на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта, както и военномедицинските специалности за военните лекари.
Чл. 17. Практическото обучение се провежда без откъсване от работа по следните специалности:
1. "трудова медицина" за лекари, които работят в областта на трудовата медицина в регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве;
2. "трудова медицина" за лекари, които работят в службите по трудова медицина;
3. "спешна медицина" и "медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)" за лекари, които работят в центровете за спешна медицинска помощ;
4. "социална медицина и здравен мениджмънт", "икономика на здравеопазването" и специалностите по т. 3 за директорите на центровете за спешна медицинска помощ и техните заместници;
5. "социална медицина и здравен мениджмънт", "медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)" и "икономика на здравеопазването" за медицински специалисти с висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър", които са ръководители на лечебни или здравни заведения и техни заместници, работещите в Министерството на здравеопазването, регионалните центрове по здравеопазване, националната и районните здравноосигурителни каси и висшите училища;
6. "трансфузионна хематология" за лекари, които работят в центрове по трансфузионна хематология;
7. по специалността, по която работят медицински специалисти с висше образование в системите на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта, както и военномедицинските специалности за военните лекари.

Раздел III.
Определяне на местата за специализанти

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) Ръководителите на лечебни и здравни заведения, ежегодно до 20 януари правят предложение до директорите на регионалните центрове по здравеопазване за броя на местата за специализанти през следващата календарна година и за начина на финансиране.
(2) Предложенията за потребностите от специалисти за нуждите на системата на отбраната, вътрешните работи, транспорта и съобщенията и правосъдието се правят от съответните ръководители и министри.
(3) Регионалните центрове по здравеопазване съвместно с районните колегии на съсловните организации проучват потребностите в областта от съответните специалисти и въз основа на предложенията по ал. 1 предлагат на министъра на здравеопазването ежегодно до 20 февруари броя на местата за специализанти по обучаващи институции и по специалности за съответната област. В предложенията се посочва и начинът на финансиране.
(4) В срока по ал. 3 предложения за броя на местата за специализанти до министъра на здравеопазването правят и регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве, висшите училища и Военномедицинската академия.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) Въз основа на предложенията по ал. 3 и 4 и след получаване на становище от консултативните съвети по чл. 4 ежегодно до 31 май министърът на здравеопазването със заповед утвърждава броя на местата за специализанти, разпределени по обучаващи институции и по специалности.
(6) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) Броят на местата за провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация по чл. 2, ал. 2 се определя ежегодно от висшите училища или Военномедицинската академия в съответствие с капацитета им, както и в съответствие с капацитета на провеждащото практическото обучение лечебно заведение.
Чл. 18. (1) Ръководителите на лечебни и здравни заведения, включени в списъка по чл. 8, ежегодно до 20 януари правят предложение до директорите на регионалните центрове по здравеопазване за броя на местата за специализанти през следващата календарна година и за начина на финансиране.
(2) Предложенията за потребностите от специалисти за нуждите на системата на отбраната, вътрешните работи, транспорта и съобщенията и правосъдието се правят от съответните ръководители и министри.
(3) Регионалните центрове по здравеопазване съвместно с районните колегии на съсловните организации проучват потребностите в областта от съответните специалисти и въз основа на предложенията по ал. 1 предлагат на министъра на здравеопазването ежегодно до 20 февруари броя на местата за специализанти по обучаващи институции и по специалности за съответната област. В предложенията се посочва и начинът на финансиране.
(4) В срока по ал. 3 предложения за броя на местата за специализанти до министъра на здравеопазването правят и регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве, висшите училища и Военномедицинската академия.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Въз основа на предложенията по ал. 3 и 4 и след получаване на становище от консултативните съвети по чл. 4 ежегодно до 31 май министърът на здравеопазването със заповед утвърждава броя на местата за специализанти, разпределени по обучаващи институции и по специалности. Заповедта се съгласува с министъра на финансите.
Чл. 18. (1) Ръководителите на лечебни и здравни заведения, включени в списъка по чл. 8, ежегодно до 20 януари правят предложение до директорите на регионалните центрове по здравеопазване за броя на местата за специализанти през следващата календарна година и за начина на финансиране.
(2) Предложенията за потребностите от специалисти за нуждите на системата на отбраната, вътрешните работи, транспорта и съобщенията и правосъдието се правят от съответните ръководители и министри.
(3) Регионалните центрове по здравеопазване съвместно с районните колегии на съсловните организации проучват потребностите в областта от съответните специалисти и въз основа на предложенията по ал. 1 предлагат на министъра на здравеопазването ежегодно до 20 февруари броя на местата за специализанти по обучаващи институции и по специалности за съответната област. В предложенията се посочва и начинът на финансиране.
(4) В срока по ал. 3 предложения за броя на местата за специализанти до министъра на здравеопазването правят и регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве, висшите училища и Военномедицинската академия.
(5) Въз основа на предложенията по ал. 3 и 4 и след получаване на становище от консултативните съвети по чл. 4 ежегодно до 31 март министърът на здравеопазването със заповед утвърждава броя на местата за специализанти, разпределени по обучаващи институции и по специалности. Заповедта се съгласува с министъра на финансите.

Раздел IV.
Прием на специализанти

Чл. 19. (1) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) Висшите училища и Военномедицинската академия обявяват в централен и местен всекидневник конкурси за местата за специализанти и в тридневен срок писмено уведомяват за това Министерството на здравеопазването и регионалния център по здравеопазване. Срокът за подаване на документите за участие в конкурсите не може да бъде по-малък от 30 дни преди провеждането им.
(2) За участие в конкурс кандидатите подават до съответното висше училище или до Военномедицинската академия молба, придружена от следните документи:
1. нотариално заверено копие от дипломата за завършено висше образование;
2. (доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) препис-извлечение от трудовата книжка или друг документ, удостоверяващ професионален стаж в случаите по чл. 10, ал. 2 съответно, че не е загубено правото да се упражнява медицинска професия по чл. 191 от Закона за здравето в случаите по чл. 10, ал. 1;
3. (нова - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) копие на удостоверение за признаване на професионална квалификация, когато дипломата е издадена в друга държава.
(3) Кандидатите имат право да се явят на конкурс по различни специалности и за места в различни обучаващи институции по чл. 7.
Чл. 19. (1) Висшите училища и Военномедицинската академия обявяват в централен и местен всекидневник конкурси за местата за специализанти и писмено уведомяват за това Министерството на здравеопазването и регионалния център по здравеопазване. Срокът за подаване на документите за участие в конкурсите не може да бъде по-малък от 30 дни преди провеждането им.
(2) За участие в конкурс кандидатите подават до съответното висше училище или до Военномедицинската академия молба, придружена от следните документи:
1. нотариално заверено копие от дипломата за завършено висше образование;
2. (доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) препис-извлечение от трудовата книжка или друг документ, удостоверяващ професионален стаж в случаите по чл. 10, ал. 2 съответно, че не е загубено правото да се упражнява медицинска професия по чл. 191 от Закона за здравето в случаите по чл. 10, ал. 1;
3. (нова - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) копие на удостоверение за признаване на професионална квалификация, когато дипломата е издадена в друга държава.
(3) Кандидатите имат право да се явят на конкурс по различни специалности и за места в различни обучаващи институции по чл. 7.
Чл. 19. (1) Висшите училища и Военномедицинската академия обявяват в централен и местен всекидневник конкурси за местата за специализанти и писмено уведомяват за това Министерството на здравеопазването и регионалния център по здравеопазване. Срокът за подаване на документите за участие в конкурсите не може да бъде по-малък от 30 дни преди провеждането им.
(2) За участие в конкурс кандидатите подават до съответното висше училище или до Военномедицинската академия молба, придружена от следните документи:
1. нотариално заверено копие от дипломата за завършено висше образование;
2. (доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) препис-извлечение от трудовата книжка или друг документ, удостоверяващ професионален стаж в случаите по чл. 10, ал. 2.
(3) Кандидатите имат право да се явят на конкурс по различни специалности и за места в различни обучаващи институции по чл. 7.
Чл. 19. (1) Висшите училища и Военномедицинската академия обявяват в централен и местен всекидневник конкурси за местата за специализанти и писмено уведомяват за това Министерството на здравеопазването и регионалния център по здравеопазване. Срокът за подаване на документите за участие в конкурсите не може да бъде по-малък от 30 дни преди провеждането им.
(2) За участие в конкурс кандидатите подават до съответното висше училище или до Военномедицинската академия молба, придружена от следните документи:
1. нотариално заверено копие от дипломата за завършено висше образование;
2. препис-извлечение от трудовата книжка или друг документ, удостоверяващ професионален стаж.
(3) Кандидатите имат право да се явят на конкурс по различни специалности и за места в различни обучаващи институции по чл. 7.
Чл. 20. (1) Прием на специализанти с конкурс по документи по ред, определен от висшите училища, може да се извърши на:
1. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) асистенти, научни сътрудници, редовни докторанти и лица с образователна и научна степен "доктор" в научната област, в която са асистенти, научни сътрудници, докторанти или доктори, като в тези случаи те изпълняват учебните програми за съответната специалност;
2. управители или директори на лечебни или здравни заведения по специалността "социална медицина и здравен мениджмънт" или "икономика на здравеопазването";
3. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г., доп. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) работещите в Министерството на здравеопазването, регионалните центрове по здравеопазване, националната и районните здравноосигурителни каси, висшите училища и Военномедицинската академия по специалностите "социална медицина и здравен мениджмънт", "медицинска информатика и здравен мениджмънт", "икономика на здравеопазването", "медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)" и "правно регулиране в здравеопазването;
4. (нова - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) работещите в регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве по специалностите, по които регионалните инспекции провеждат практическо обучение;
5. (нова - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) членове на научно-преподавателския състав и преподаватели по практика във висшите училища по специалността "Медицинска педагогика".
(2) Приетите специализанти с конкурс по документи се включват в общия брой на местата, определени по реда на чл. 18.
Чл. 20. (1) Прием на специализанти с конкурс по документи по ред, определен от висшите училища, може да се извърши на:
1. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) асистенти, научни сътрудници, редовни докторанти и лица с образователна и научна степен "доктор" в научната област, в която са асистенти, научни сътрудници, докторанти или доктори, като в тези случаи те изпълняват учебните програми за съответната специалност;
2. управители или директори на лечебни или здравни заведения по специалността "социална медицина и здравен мениджмънт" или "икономика на здравеопазването";
3. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) работещите в Министерството на здравеопазването, регионалните центрове по здравеопазване, националната и районните здравноосигурителни каси по специалностите "социална медицина и здравен мениджмънт", "медицинска информатика и здравен мениджмънт", "икономика на здравеопазването", "медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)" и "правно регулиране в здравеопазването;
4. (нова - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) работещите в регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве по специалностите, по които регионалните инспекции провеждат практическо обучение.
(2) Приетите специализанти с конкурс по документи се включват в общия брой на местата, определени по реда на чл. 18.
Чл. 20. (1) Прием на специализанти с конкурс по документи по ред, определен от висшите училища, може да се извърши на:
1. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) асистенти, научни сътрудници, редовни докторанти и лица с образователна и научна степен "доктор" в научната област, в която са асистенти, научни сътрудници, докторанти или доктори, като в тези случаи те изпълняват учебните програми за съответната специалност;
2. управители или директори на лечебни или здравни заведения по специалността "социална медицина и здравен мениджмънт" или "икономика на здравеопазването";
3. ординатори, приети с конкурс във висши училища, Военномедицинската академия или университетските болници.
(2) Приетите специализанти с конкурс по документи се включват в общия брой на местата, определени по реда на чл. 18.
Чл. 20. (1) Прием на специализанти с конкурс по документи по ред, определен от висшите училища, може да се извърши на:
1. асистенти, научни сътрудници и редовни докторанти в научната област, в която са асистенти, научни сътрудници или докторанти, като в тези случаи те изпълняват учебните програми за съответната специалност;
2. управители или директори на лечебни или здравни заведения по специалността "социална медицина и здравен мениджмънт" или "икономика на здравеопазването";
3. ординатори, приети с конкурс във висши училища, Военномедицинската академия или университетските болници.
(2) Приетите специализанти с конкурс по документи се включват в общия брой на местата, определени по реда на чл. 18.
Чл. 21. (1) Конкурсът е писмен и се провежда анонимно.
(2) При подаване на документите кандидатите получават конспект и/или примерни тестове за съответния изпит, както и списък с литература.
Чл. 22. (1) Ръководителите на висшите училища и на Военномедицинската академия със заповед определят съставите на изпитните и техническите комисии, мястото и датата на провеждането на конкурса за всяка специалност.
(2) Председателите на изпитните комисии са хабилитирани лица по съответната специалност, а членовете са преподаватели от обучаващите институции по чл. 7.
(3) Кандидатите се уведомяват писмено най-късно един месец преди провеждане на конкурсния изпит за мястото, датата и часа на провеждането му.
Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) До класиране се допускат кандидатите, получили оценка на конкурсния изпит най-малко "много добър (4,50)", която се получава като средноаритметична оценка от оценките на членовете на изпитната комисия. Оценяването се извършва с точност до 25 стотни. Оценките от изпита са окончателни и се вписват от всеки член на комисията в отделен изпитен протокол срещу номера на кандидатите. При разлика в оценките на двама от членовете на изпитната комисия, по-голяма от 0,50, конкурсната работа се преразглежда от председателя на комисията, чиято оценка е окончателна. При провеждане на тестове резултатите се преизчисляват от изпитната комисия по шестобалната система.
(2) Председателите на изпитните комисии в 5-дневен срок от датата на провеждането на конкурса представят на техническата комисия протоколите по ал. 1 с оценките на кандидатите и писмените работи, а при провеждане на тестове - не по-късно от 3 дни от датата на провеждане на конкурса.
(3) Техническата комисия обобщава данните от изпитните протоколи, обявява резултатите от конкурсния изпит и извършва класирането в низходящ ред по получената оценка и съобразно посочените от кандидата вид и място на провеждане на обучението. При еднакви оценки класирането се извършва по сбора на оценките от държавния изпит и от средния успех от следването в дипломата за висше образование.
(4) Оценките от конкурса се обявяват в срок до 10 дни от датата на провеждането на конкурса. Класирането на кандидатите се извършва в срок до 10 дни от обявяването на оценките.
(5) Възражения по процедурата за провеждане на конкурсите се подават до ръководителя на висшето училище или на Военномедицинска академия в 7-дневен срок от датата на обявяване на оценките. Не се допуска преразглеждане на писмените работи и тяхната преоценка.
(6) Председателите на техническите комисии в двудневен срок от обявяване на оценките предават във висшето училище или във Военномедицинската академия изпитните протоколи с оценките от конкурса, писмените работи и документите на кандидатите.
Чл. 23. (1) До класиране се допускат кандидатите, получили оценка на конкурсния изпит най-малко "много добър (4,50)", която се получава като средноаритметична оценка от оценките на членовете на изпитната комисия. Оценките от изпита са окончателни и се вписват от всеки член на комисията в отделен изпитен протокол срещу номера на кандидатите. При разлика в оценките на двама от членовете на изпитната комисия, по-голяма от 0,50, конкурсната работа се преразглежда от председателя на комисията, чиято оценка е окончателна. При провеждане на тестове резултатите се преизчисляват от изпитната комисия по шестобалната система.
(2) Председателите на изпитните комисии в 5-дневен срок от датата на провеждането на конкурса представят на техническата комисия протоколите по ал. 1 с оценките на кандидатите и писмените работи, а при провеждане на тестове - не по-късно от 3 дни от датата на провеждане на конкурса.
(3) Техническата комисия обобщава данните от изпитните протоколи, обявява резултатите от конкурсния изпит и извършва класирането в низходящ ред по получената оценка и съобразно посочените от кандидата вид и място на провеждане на обучението. При еднакви оценки класирането се извършва по сбора на оценките от държавния изпит и от средния успех от следването в дипломата за висше образование.
(4) Оценките от конкурса се обявяват в срок до 10 дни от датата на провеждането на конкурса. Класирането на кандидатите се извършва в срок до 10 дни от обявяването на оценките.
(5) Възражения по процедурата за провеждане на конкурсите се подават до ръководителя на висшето училище или на Военномедицинска академия в 7-дневен срок от датата на обявяване на оценките. Не се допуска преразглеждане на писмените работи и тяхната преоценка.
(6) Председателите на техническите комисии в двудневен срок от обявяване на оценките предават във висшето училище или във Военномедицинската академия изпитните протоколи с оценките от конкурса, писмените работи и документите на кандидатите.
Чл. 24. (1) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) При спечелен конкурс се сключва договор за обучение за придобиване на специалност между спечелилия конкурса и висшето училище или Военномедицинската академия.
(2) Страна по договора по ал. 1 е и лечебното заведение или регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве, когато съгласно учебната програма те провеждат практическо обучение, както и здравното заведение, когато провежда теоретично или практическо обучение.
(3) В договора се посочват:
1. мястото и продължителността на провеждане на обучението за придобиване на специалност съобразно учебната програма, която е неразделна част от договора;
2. (доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) размерът на получаваното възнаграждение на лицата, които са спечелили конкурс на място, финансирано от държавата;
3. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) стойността на обучението по съответната специалност на лицата, които са спечелили конкурс на място срещу заплащане, и размера на получаваното възнаграждение за извършена лечебно-диагностична дейност и/или медицински и здравни грижи;
4. условията за полагане на дежурства от специализанта в лечебното заведение под ръководството на лекар с придобита специалност;
5. условията за прекъсването и прекратяването на обучението съгласно чл. 26 и 27.
6. (доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., зал. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г., нова - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) срокът на договора, който не може да е по-голям от срока по чл. 12, ал. 8.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) Размерът на възнаграждението по ал. 3, т. 2 и 3 не може да бъде по-малък от 1,5, а по ал. 3, т. 2 не може да бъде по-голям от 3 минимални работни заплати за страната. Конкретният размер на възнаграждението се определя в зависимост от професионалния опит на кандидата.
(5) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) С договора по ал. 1 се определят и условията и реда за финансиране на практическото обучение на места, финансирани от държавата, както и на местата срещу заплащане.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) Специализантите, приети по реда на чл. 20, сключват договор с висшето училище или Военномедицинската академия при спазване условията на ал. 2 и ал. 3, т. 1, 4 и 5. В договора се посочва и размерът на получаваното възнаграждение на лицата по чл. 20, ал. 1 за извършена лечебно-диагностична дейност и/или медицински и здравни грижи, когато специализантът не получава възнаграждение по трудово или служебно правоотношение.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) Обучението за придобиване на специалност започва от датата, посочена в договора по ал. 1 или ал. 6.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г., доп. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) Висшето училище или Военномедицинската академия издава книжка за специализация на всеки специализант. В нея се вписва регистрационният номер на специализанта от регистъра по чл. 6, ал. 2.
(9) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) Регистрационните номера на специализантите се предоставят от Министерството на здравеопазването на висшето училище или Военномедицинската академия в 14-дневен срок от сключването на договора по чл. 41, ал. 2.
Чл. 24. (1) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) При спечелен конкурс се сключва договор за обучение за придобиване на специалност между спечелилия конкурса и висшето училище или Военномедицинската академия.
(2) Страна по договора по ал. 1 е и лечебното заведение или регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве, когато съгласно учебната програма те провеждат практическо обучение, както и здравното заведение, когато провежда теоретично или практическо обучение.
(3) В договора се посочват:
1. мястото и продължителността на провеждане на обучението за придобиване на специалност съобразно учебната програма, която е неразделна част от договора;
2. (доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) размерът на получаваното възнаграждение на лицата, които са спечелили конкурс на място за клинична ординатура или на друго място, финансирано от държавата;
3. стойността на обучението по съответната специалност на лицата, които са спечелили конкурс на място срещу заплащане, и условията, при които получават възнаграждение за извършена дейност;
4. условията за полагане на дежурства от специализанта в лечебното заведение под ръководството на лекар с придобита специалност;
5. условията за прекъсването и прекратяването на обучението съгласно чл. 26 и 27.
6. (доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., зал. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.)
(4) Размерът на възнаграждението по ал. 3, т. 2 не може да бъде по-малък от 1,5 и по-голям от 3 минимални работни заплати за страната. Конкретният размер на възнаграждението се определя в зависимост от професионалния опит на кандидата.
(5) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) С договора по ал. 1 се определят и условията и реда за финансиране на практическото обучение на местата за клинична ординатура и на другите места, финансирани от държавата, както и на местата срещу заплащане.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) Специализантите, приети по реда на чл. 20, сключват договор с висшето училище или Военномедицинската академия, при спазване условията на ал. 2, ал. 3, т. 1, 4 и 5 и ал. 5.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) Обучението за придобиване на специалност започва от датата, посочена в договора по ал. 1 или ал. 5.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) Висшето училище или Военномедицинската академия издава книжка за специализация на всеки специализант.
Чл. 24. (1) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) При спечелен конкурс на място за клинична ординатура или на друго място, финансирано от държавата се сключва договор за обучение за придобиване на специалност между спечелилия конкурса, Министерството на здравеопазването и висшето училище или Военномедицинската академия, а при спечелен конкурс на място срещу заплащане договорът се сключва между спечелилия конкурса и висшето училище или Военномедицинската академия.
(2) Страна по договора по ал. 1 е и лечебното заведение или регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве, когато съгласно учебната програма те провеждат практическо обучение, както и здравното заведение, когато провежда теоретично или практическо обучение.
(3) В договора се посочват:
1. мястото и продължителността на провеждане на обучението за придобиване на специалност съобразно учебната програма, която е неразделна част от договора;
2. (доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) размерът на получаваното възнаграждение на лицата, които са спечелили конкурс на място за клинична ординатура или на друго място, финансирано от държавата;
3. стойността на обучението по съответната специалност на лицата, които са спечелили конкурс на място срещу заплащане, и условията, при които получават възнаграждение за извършена дейност;
4. условията за полагане на дежурства от специализанта в лечебното заведение под ръководството на лекар с придобита специалност;
5. условията за прекъсването и прекратяването на обучението съгласно чл. 26 и 27;
6. (доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) мястото, в което специализантът се задължава да работи след придобиването на специалност, когато обучението е финансирано от държавата, за срок, равен на продължителността на обучението.
(4) Размерът на възнаграждението по ал. 3, т. 2 не може да бъде по-малък от 1,5 и по-голям от 3 минимални работни заплати за страната. Конкретният размер на възнаграждението се определя в зависимост от професионалния опит на кандидата.
(5) Специализантите, приети по реда на чл. 20, сключват договор с висшето училище или Военномедицинската академия, при спазване условията на ал. 2 и ал. 3, т. 1, 4 и 5.
(6) Обучението за придобиване на специалност започва от датата, посочена в договора по ал. 1 или ал. 5.
(7) Висшето училище или Военномедицинската академия издава книжка за специализация на всеки специализант.
Чл. 24. (1) При спечелен конкурс на място за клинична ординатура се сключва договор за обучение за придобиване на специалност между спечелилия конкурса, Министерството на здравеопазването и висшето училище или Военномедицинската академия, а при спечелен конкурс на място срещу заплащане договорът се сключва между спечелилия конкурса и висшето училище или Военномедицинската академия.
(2) Страна по договора по ал. 1 е и лечебното заведение или регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве, когато съгласно учебната програма те провеждат практическо обучение, както и здравното заведение, когато провежда теоретично или практическо обучение.
(3) В договора се посочват:
1. мястото и продължителността на провеждане на обучението за придобиване на специалност съобразно учебната програма, която е неразделна част от договора;
2. размерът на получаваното възнаграждение на лицата, които са спечелили конкурс на място за клинична ординатура;
3. стойността на обучението по съответната специалност на лицата, които са спечелили конкурс на място срещу заплащане, и условията, при които получават възнаграждение за извършена дейност;
4. условията за полагане на дежурства от специализанта в лечебното заведение под ръководството на лекар с придобита специалност;
5. условията за прекъсването и прекратяването на обучението съгласно чл. 26 и 27;
6. мястото, в което специализантът се задължава да работи след придобиването на специалност за срок, равен на продължителността на обучението.
(4) Размерът на възнаграждението по ал. 3, т. 2 не може да бъде по-малък от 1,5 и по-голям от 3 минимални работни заплати за страната. Конкретният размер на възнаграждението се определя в зависимост от професионалния опит на кандидата.
(5) Специализантите, приети по реда на чл. 20, сключват договор с висшето училище или Военномедицинската академия, при спазване условията на ал. 2 и ал. 3, т. 1, 4 и 5.
(6) Обучението за придобиване на специалност започва от датата, посочена в договора по ал. 1 или ал. 5.
(7) Висшето училище или Военномедицинската академия издава книжка за специализация на всеки специализант.
Чл. 25. (1) Ръководителят на лечебното или здравното заведение или на регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве определя за ръководител на специализанта лице с призната специалност и трудов стаж по нея не по-малко от 3 години. Ръководителят може да бъде определен и по искане на специализанта.
(2) Ръководителят на специализанта:
1. изработва индивидуален учебен план за обучение в срок до един месец от сключването на договора по чл. 24, който се утвърждава от ръководителя на лечебното или здравното заведение или на регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве и се изпраща във висшето училище или Военномедицинската академия, където е записан специализантът;
2. участва в провеждането на колоквиумите;
3. контролира и съдейства за изпълнението на изискваните по учебната програма практически дейности (изследвания, операции, манипулации и др.);
4. изготвя атестат за практическата дейност, реализирана по време на обучението и изпълнението на индивидуалния учебен план.
(3) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) Лицата по ал. 2 могат да бъдат ръководители на не повече от трима специализанти.
(4) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) По реда на ал. 1 се определя и ръководител на обучаващия се за придобиване на професионална квалификация по чл. 2, ал. 2, който е с призната специалност и не по-малко от 5 години професионален опит в областта на съответната високоспециализирана или специфична дейност.
Чл. 25. (1) Ръководителят на лечебното или здравното заведение или на регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве определя за ръководител на специализанта лице с призната специалност и трудов стаж по нея не по-малко от 3 години. Ръководителят може да бъде определен и по искане на специализанта.
(2) Ръководителят на специализанта:
1. изработва индивидуален учебен план за обучение в срок до един месец от сключването на договора по чл. 24, който се утвърждава от ръководителя на лечебното или здравното заведение или на регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве и се изпраща във висшето училище или Военномедицинската академия, където е записан специализантът;
2. участва в провеждането на колоквиумите;
3. контролира и съдейства за изпълнението на изискваните по учебната програма практически дейности (изследвания, операции, манипулации и др.);
4. изготвя атестат за практическата дейност, реализирана по време на обучението и изпълнението на индивидуалния учебен план.
Чл. 26. (1) Обучението за придобиване на специалност може да бъде прекъсвано в следните случаи:
1. поради бременност, раждане и отглеждане на малко дете за предвидените в Кодекса на труда срокове;
2. при временна неработоспособност, продължила повече от 3 месеца през една календарна година;
3. по молба на специализанта, извън случаите по т. 1 и 2, но не повече от два пъти по време на обучението за период не по-дълъг от продължителността му;
4. при налагане на наказание заличаване от регистъра на регионалната колегия на съответната съсловна организация за срока на заличаването;
5. в случаите по чл. 191, 192 и 193 от Закона за здравето;
6. провеждане на обучението за придобиване на специалност или на част от него в чужбина със съгласие на ръководителя на специализанта.
(2) Обучението за придобиване на специалност се прекъсва със заповед на ръководителя на висшето училище или на Военномедицинската академия. Копие от заповедта се изпраща в лечебното или здравното заведение или в регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве.
Чл. 27. (1) Обучението за придобиване на специалност може да бъде прекратено със заповед на ръководителя на висшето училище или на Военномедицинската академия по предложение на ръководителя на специализанта в следните случаи:
1. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) неявяване за започване на обучението в 7-дневен срок от датата по чл. 24, ал. 7;
2. показани слаби резултати при усвояването на учебната програма;
3. неизпълнение на програмата за практическо обучение;
4. неспазване на условията, предвидени в договора за обучение;
5. наложено с влязла в сила присъда наказание, свързано с упражняването на професията.
(2) Лицата, на които обучението за придобиване на специалност е прекратено, могат да участват в нов конкурс не по-рано от две години от издаване на заповедта за прекратяването.
Чл. 27. (1) Обучението за придобиване на специалност може да бъде прекратено със заповед на ръководителя на висшето училище или на Военномедицинската академия по предложение на ръководителя на специализанта в следните случаи:
1. неявяване за започване на обучението в 7-дневен срок от датата по чл. 24, ал. 6;
2. показани слаби резултати при усвояването на учебната програма;
3. неизпълнение на програмата за практическо обучение;
4. неспазване на условията, предвидени в договора за обучение;
5. наложено с влязла в сила присъда наказание, свързано с упражняването на професията.
(2) Лицата, на които обучението за придобиване на специалност е прекратено, могат да участват в нов конкурс не по-рано от две години от издаване на заповедта за прекратяването.
Чл. 27а. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) (1) Медицински специалисти, които са провели етап на обучение за придобиване на специалност извън територията на Република България и имат право да упражняват медицинска професия съгласно Закона за здравето, могат да продължат обучението си по същата специалност след спечелен конкурс за място за специализант по реда на тази наредба и след признаване на проведения период на обучение, при условия и по ред, определени от висшето училище или от Военномедицинската академия.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) Изискването по ал. 1 за явяване на конкурс не се прилага за специализанти, които са прекъснали обучението си за придобиване на същата специалност по реда на чл. 26, ал. 1, т. 6 или са провели обучение по специалност от номенклатурата на специалностите и по програма по чл. 12, ал. 1 извън територията на Република България.
(3) Чужденците и гражданите на държави - членки на Европейския съюз, на другите държави от Европейското икономическо пространство и на Швейцария, на които е признат проведен етап на обучение за придобиване на специалност по реда на ал. 1, могат да продължат обучението си по същата специалност по реда на глава четвърта.
Чл. 27а. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) (1) Медицински специалисти, които са провели етап на обучение за придобиване на специалност извън територията на Република България и имат право да упражняват медицинска професия съгласно Закона за здравето, могат да продължат обучението си по същата специалност след спечелен конкурс за място за специализант по реда на тази наредба и след признаване на проведения период на обучение, при условия и по ред, определени от висшето училище или от Военномедицинската академия.
(2) Изискването по ал. 1 за явяване на конкурс не се прилага за специализанти, които са прекъснали обучението си за придобиване на същата специалност по реда на чл. 26, ал. 1, т. 6.
(3) Чужденците и гражданите на държави - членки на Европейския съюз, на другите държави от Европейското икономическо пространство и на Швейцария, на които е признат проведен етап на обучение за придобиване на специалност по реда на ал. 1, могат да продължат обучението си по същата специалност по реда на глава четвърта.
Чл. 27б. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) (1) Прехвърляне на специализанти може да се извърши при следните условия:
1. писмена молба на специализанта до ректора на висшето училище;
2. прехвърлянето се осъществява на място по същата специалност;
3. наличие на незаето място след провеждане на конкурса, обявен по чл. 19, ал. 1, в приемащата обучаваща институция за практическо обучение;
4. писмено съгласие на ректорите на съответните висши училища;
5. писмено съгласие на ръководителите на съответните институции, провеждащи практическото обучение.
(2) Ректорът на висшето училище писмено уведомява Министерството на здравеопазването за прехвърлянето в тридневен срок, като прилага и копие на прекратения договор по чл. 24.
(3) Ректорът на приемащото висше училище изпраща в Министерството на здравеопазването копие на сключения договор по чл. 24 в тридневен срок.

Глава трета.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

Чл. 28. До държавен изпит за специалност се допускат специализантите, които са изпълнили съответната учебна програма и индивидуален учебен план.
Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Министърът на здравеопазването ежегодно до 15 февруари със заповед утвърждава състава на изпитните комисии за държавен изпит за специалност. Предложение за състава на изпитните комисии се прави не по-късно от 20 декември на предходната година от ръководителите на обучаващите институции по чл. 7.
Чл. 29. Министърът на здравеопазването ежегодно до 15 февруари със заповед утвърждава състава на изпитните комисии за държавен изпит за специалност. Предложение за състава на изпитните комисии се прави не по-късно от 25 януари от ръководителите на обучаващите институции по чл. 7.
Чл. 30. (1) Съставът на всяка изпитна комисия по чл. 29 включва председател и не по-малко от двама членове, които са хабилитирани лица или доктори на медицинските науки, като броят им се определя в зависимост от специалността.
(2) Председателят на всяка изпитна комисия по чл. 29 осигурява равномерното участие на всеки от членовете за съответните сесии, като изготвя разпределение по дати и ги включва на ротационен принцип. Разпределението се изпраща на членовете на комисиите не по-късно от 14 дни преди първата изпитна дата, като се посочват мястото, датата и часът на провеждане на всеки изпит. Копие от разпределението се изпраща в същите срокове до Министерството на здравеопазването, до висшите училища и до Военномедицинската академия.
Чл. 31. (1) Държавните изпити за специалност се организират ежегодно и се провеждат в две изпитни сесии: от 1 до 31 май и от 1 до 31 декември.
(2) Държавните изпити за чуждите граждани се провеждат от комисиите по чл. 29 в срок до 3 месеца след изпълнението на учебната програма и индивидуалния учебен план.
(3) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) Специализантите имат право на едно явяване на държавен изпит за специалност в рамките на една изпитна сесия.
Чл. 31. (1) Държавните изпити за специалност се организират ежегодно и се провеждат в две изпитни сесии: от 1 до 31 май и от 1 до 31 декември.
(2) Държавните изпити за чуждите граждани се провеждат от комисиите по чл. 29 в срок до 3 месеца след изпълнението на учебната програма и индивидуалния учебен план.
Чл. 32. (1) За допускане до държавен изпит специализантите подават лично или чрез регионалния център по здравеопазване молба до ръководителя на висшето училище или на Военномедицинската академия, към които са записани за обучение.
(2) За допускане до държавен изпит, извън случаите по чл. 31, ал. 2, лицата подават молба от 1 до 31 януари за изпитната сесия през май и от 1 до 31 август за изпитната сесия през декември.
(3) Към молбата за допускане до държавен изпит се прилагат следните документи:
1. книжка за специализация;
2. документ, удостоверяващ професионален стаж;
3. удостоверения за проведено индивидуално или курсово обучение;
4. копия от оперативни протоколи или извлечения от оперативните журнали, подписани от съответните ръководители, когато съгласно учебната програма се изисква изпълнението на определен брой медицински дейности (операции, манипулации и др.);
5. атестат от ръководителя на специализанта за практическата дейност, реализирана по време на обучението и изпълнението на индивидуалния учебен план;
6. (отм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.)
7. копие на документи за платената стойност на обучението, когато е срещу заплащане.
(4) Висшите училища и Военномедицинската академия:
1. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) изпращат в Министерството на здравеопазването до 28 февруари за изпитната сесия през май и до 30 септември за изпитната сесия през декември списък на допуснатите до държавен изпит специализанти по съответните специалности;
2. уведомяват специализантите за мястото, датата и часа на провеждане на изпитите до 31 март за изпитната сесия през май и до 31 октомври за изпитната сесия през декември;
3. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) изпращат на председателите на изпитните комисии извлечение от заповедта по чл. 29 за съответната комисия, документите на допуснатите специализанти и изпитен протокол за всеки в срок до 15 април и до 15 ноември за изпитните сесии съответно през май и през декември.
(5) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Министерството на здравеопазването:
1. разпределя допуснатите до държавен изпит специализанти по комисиите по чл. 29;
2. уведомява председателите на изпитните комисии по чл. 29 за броя на допуснатите до държавен изпит специализанти, разпределени в тяхната комисия;
3. уведомява висшите училища и Военномедицинска академия за определените от председателите на комисиите изпитни дати.
(6) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Председателите на изпитните комисии по чл. 29 изпращат в Министерството на здравеопазването определените от тях изпитни дати до 20 март за изпитната сесия през май и до 20 октомври за изпитната сесия през декември.
Чл. 32. (1) За допускане до държавен изпит специализантите подават лично или чрез регионалния център по здравеопазване молба до ръководителя на висшето училище или на Военномедицинската академия, към които са записани за обучение.
(2) За допускане до държавен изпит, извън случаите по чл. 31, ал. 2, лицата подават молба от 1 до 31 януари за изпитната сесия през май и от 1 до 31 август за изпитната сесия през декември.
(3) Към молбата за допускане до държавен изпит се прилагат следните документи:
1. книжка за специализация;
2. документ, удостоверяващ професионален стаж;
3. удостоверения за проведено индивидуално или курсово обучение;
4. копия от оперативни протоколи или извлечения от оперативните журнали, подписани от съответните ръководители, когато съгласно учебната програма се изисква изпълнението на определен брой медицински дейности (операции, манипулации и др.);
5. атестат от ръководителя на специализанта за практическата дейност, реализирана по време на обучението и изпълнението на индивидуалния учебен план;
6. документи, удостоверяващи уведомяването на районната здравноосигурителна каса и на регионалния център по здравеопазване от специализиращия "обща медицина" за периода на практическото обучение, в случаите по чл. 13, ал. 5 и 6 от Закона за лечебните заведения;
7. копие на документи за платената стойност на обучението, когато е срещу заплащане.
(4) Висшите училища и Военномедицинската академия:
1. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) изпращат в Министерството на здравеопазването до 28 февруари за изпитната сесия през май и до 30 септември за изпитната сесия през декември списък на допуснатите до държавен изпит специализанти по съответните специалности;
2. уведомяват специализантите за мястото, датата и часа на провеждане на изпитите до 31 март за изпитната сесия през май и до 31 октомври за изпитната сесия през декември;
3. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) изпращат на председателите на изпитните комисии извлечение от заповедта по чл. 29 за съответната комисия, документите на допуснатите специализанти и изпитен протокол за всеки в срок до 15 април и до 15 ноември за изпитните сесии съответно през май и през декември.
(5) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Министерството на здравеопазването:
1. разпределя допуснатите до държавен изпит специализанти по комисиите по чл. 29;
2. уведомява председателите на изпитните комисии по чл. 29 за броя на допуснатите до държавен изпит специализанти, разпределени в тяхната комисия;
3. уведомява висшите училища и Военномедицинска академия за определените от председателите на комисиите изпитни дати.
(6) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Председателите на изпитните комисии по чл. 29 изпращат в Министерството на здравеопазването определените от тях изпитни дати до 20 март за изпитната сесия през май и до 20 октомври за изпитната сесия през декември.
Чл. 32. (1) За допускане до държавен изпит специализантите подават лично или чрез регионалния център по здравеопазване молба до ръководителя на висшето училище или на Военномедицинската академия, към които са записани за обучение.
(2) За допускане до държавен изпит, извън случаите по чл. 31, ал. 2, лицата подават молба от 1 до 31 януари за изпитната сесия през май и от 1 до 31 август за изпитната сесия през декември.
(3) Към молбата за допускане до държавен изпит се прилагат следните документи:
1. книжка за специализация;
2. документ, удостоверяващ професионален стаж;
3. удостоверения за проведено индивидуално или курсово обучение;
4. копия от оперативни протоколи или извлечения от оперативните журнали, подписани от съответните ръководители, когато съгласно учебната програма се изисква изпълнението на определен брой медицински дейности (операции, манипулации и др.);
5. атестат от ръководителя на специализанта за практическата дейност, реализирана по време на обучението и изпълнението на индивидуалния учебен план;
6. документи, удостоверяващи уведомяването на районната здравноосигурителна каса и на регионалния център по здравеопазване от специализиращия "обща медицина" за периода на практическото обучение, в случаите по чл. 13, ал. 5 и 6 от Закона за лечебните заведения;
7. копие на документи за платената стойност на обучението, когато е срещу заплащане.
(4) Висшите училища и Военномедицинската академия:
1. изпращат в Министерството на здравеопазването до 28 февруари за изпитната сесия през май и до 30 септември за изпитната сесия през декември броя на допуснатите до държавен изпит специализанти по съответните специалности;
2. уведомяват специализантите за мястото, датата и часа на провеждане на изпитите до 31 март за изпитната сесия през май и до 31 октомври за изпитната сесия през декември;
3. изпращат чрез Министерството на здравеопазването на председателите на изпитните комисии извлечение от заповедта по чл. 29 за съответната комисия, списък на допуснатите специализанти, документите им и изпитен протокол за всеки в срок до 15 април и до 15 ноември за изпитните сесии съответно през май и през декември.
Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Държавният изпит за специалност се провежда чрез полагане на практически и теоретичен изпит в два последователни дни. Комисията допуска до теоретичен изпит само лицата, които са издържали практическия изпит. Теоретичният изпит може да се проведе и чрез полагане на тест.
Чл. 33. Държавният изпит за специалност се провежда чрез полагане на теоретичен и практически изпит в два последователни дни. Теоретичният изпит може да се проведе и чрез полагане на тест. Комисията допуска до практически изпит само лицата, които са издържали теоретичния изпит.
Чл. 34. (1) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) Резултатите от държавния изпит се вписват от председателя на изпитната комисия в изпитен протокол като "издържал изпита за специалност" или "неиздържал изпита за специалност". Изпитният протокол се подписва от членовете на комисията и се прилага към документите на специализанта, които се връщат от председателя на комисията на висшето училище или на Военномедицинската академия в 7-дневен срок от провеждане на изпита.
(2) На неиздържалите изпита за специалност комисията отразява в изпитния протокол мотивите за неуспешния резултат и препоръки.
(3) При получаване на резултат "неиздържал изпита за специалност" за втори път в мотивите по ал. 2 комисията отбелязва и разделите от специалността, по които специализантът няма достатъчни знания, и определя срок за провеждане на допълнително обучение преди следващото явяване.
Чл. 34. (1) Резултатите от държавния изпит се вписват от председателя на изпитната комисия в изпитен протокол като "издържал изпита за специалност" или "неиздържал изпита за специалност". Изпитният протокол се подписва от членовете на комисията и се прилага към документите на специализанта, които се връщат на висшето училище или на Военномедицинската академия в 7-дневен срок от провеждане на изпита.
(2) На неиздържалите изпита за специалност комисията отразява в изпитния протокол мотивите за неуспешния резултат и препоръки.
(3) При получаване на резултат "неиздържал изпита за специалност" за втори път в мотивите по ал. 2 комисията отбелязва и разделите от специалността, по които специализантът няма достатъчни знания, и определя срок за провеждане на допълнително обучение преди следващото явяване.
Чл. 34а. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) (1) Държавният изпит за придобиване на професионална квалификация по чл. 2, ал. 2 се провежда от изпитни комисии, определени по реда на чл. 29 и 30, при условията и по реда на чл. 28, 31, 33 и 34.
(2) За допускане до държавен изпит за придобиване на професионална квалификация по чл. 2, ал. 2 завършилите обучението специалисти подават молба до ръководителя на висшето училище или на Военномедицинската академия, към които са записани за обучение.
(3) Към молбата за допускане до държавен изпит се прилагат следните документи:
1. документ, удостоверяващ професионален стаж;
2. удостоверения за проведено индивидуално или курсово обучение;
3. копия от оперативни протоколи или извлечения от оперативните журнали, подписани от съответните ръководители, когато съгласно учебната програма се изисква изпълнението на определен брой медицински дейности (операции, манипулации и др.);
4. атестат от ръководителя на обучението за придобиване на професионална квалификация по високоспециализирана или специфична дейност за практическата дейност, реализирана по време на обучението, и изпълнението на индивидуалния учебен план.
Чл. 35. Лицата, които са положили успешно държавния изпит, получават свидетелство за призната специалност, съответно за професионалната квалификация по чл. 2, ал. 2, издадено от висшето училище или от Военномедицинската академия в съответствие с изискванията на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища (ДВ, бр. 75 от 2004 г.).
Чл. 36. (1) Права, произтичащи от призната специалност, се признават от 1 юни за лицата, които успешно са положили държавния изпит през изпитната сесия през май, и от 1 януари - за успешно положилите държавния изпит през изпитната сесия през декември.
(2) Права, произтичащи от призната специалност на завършилите при условията и по реда на чл. 31, ал. 2, се признават от датата на издаването на свидетелството, но не по-късно от един месец след успешното полагане на държавния изпит.
Чл. 37. (1) Специализантите, които три пъти не са издържали успешно държавния изпит, имат право на всяко следващо явяване да бъдат разпределени в изпитна комисия с различен състав при условие, че е утвърдена повече от една комисия по специалността.
(2) След третото явяване на държавен изпит специализантите заплащат такса, определена от висшето училище.

Глава четвърта.
ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ ОТ ЧУЖДЕНЦИ И ГРАЖДАНИ НА ДЪРЖАВИ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, НА ДРУГИТЕ ДЪРЖАВИ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И НА ШВЕЙЦАРИЯ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 89 ОТ 2007 Г.)

Чл. 38. (1) За обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването могат да кандидатстват чужденци, на които са признати висше образование и професионална квалификация по медицинска професия, както и специалност, ако притежават такава.
(2) Чужденците по ал. 1 подават във висшите училища следните документи:
1. молба относно специалността, която желаят да придобият;
2. автобиографична справка;
3. копие от дипломата за висше образование;
4. документ за професионална дейност за предходните 5 години;
5. медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстването;
6. документ за владеене на български език и професионална терминология на български език в случаите по чл. 186, ал. 3 от Закона за здравето;
7. удостоверение за признаване на висше образование;
8. удостоверение за признаване на професионална квалификация.
(3) Документите по ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени.
(4) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) Чужденците по ал. 1 се зачисляват на места, утвърдени от министъра на здравеопазването по реда на чл. 18, ал. 5 след провеждане на конкурс по документи едновременно с провеждането на конкурса по глава втора, раздел IV. Класирането на кандидатите се извършва при условия и по ред, определени от висшите училища.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Чужденците по ал. 1, които имат разрешено постоянно пребиваване в Република България, бежанците и чужденците от българска народност имат право да специализират при условията, предвидени за българските граждани.
Чл. 38. (1) За обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването могат да кандидатстват чужденци, на които са признати висше образование и професионална квалификация по медицинска професия, както и специалност, ако притежават такава.
(2) Чужденците по ал. 1 подават във висшите училища следните документи:
1. молба относно специалността, която желаят да придобият;
2. автобиографична справка;
3. копие от дипломата за висше образование;
4. документ за професионална дейност за предходните 5 години;
5. медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстването;
6. документ за владеене на български език и професионална терминология на български език в случаите по чл. 186, ал. 3 от Закона за здравето;
7. удостоверение за признаване на висше образование;
8. удостоверение за признаване на професионална квалификация.
(3) Документите по ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени.
(4) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Чужденците по ал. 1 се зачисляват на места, утвърдени от министъра на здравеопазването по реда на чл. 18, ал. 5.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Чужденците по ал. 1, които имат разрешено постоянно пребиваване в Република България, бежанците и чужденците от българска народност имат право да специализират при условията, предвидени за българските граждани.
Чл. 39. Кандидатите, които се приемат в изпълнение на междуправителствени спогодби и междуведомствени програми за образователен, културен и научен обмен, се приемат при условията и по реда, определени в съответните спогодби или програми, след признаване на висшето им образование, на професионалната им квалификация, както и на специалност, ако притежават такава.
Чл. 39а. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Гражданите на държави - членки на Европейския съюз, на другите държави от Европейското икономическо пространство и на Швейцария се приемат за обучение за придобиване на специалност при условията и по реда, определени за българските граждани.

Глава четвърта.
ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ ОТ ЧУЖДЕНЦИ

Чл. 38. (1) За обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването могат да кандидатстват чужденци, на които са признати висше образование и професионална квалификация по медицинска професия, както и специалност, ако притежават такава.
(2) Чужденците по ал. 1 подават във висшите училища следните документи:
1. молба относно специалността, която желаят да придобият;
2. автобиографична справка;
3. копие от дипломата за висше образование;
4. документ за професионална дейност за предходните 5 години;
5. медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстването;
6. документ за владеене на български език и професионална терминология на български език в случаите по чл. 186, ал. 3 от Закона за здравето;
7. удостоверение за признаване на висше образование;
8. удостоверение за признаване на професионална квалификация.
(3) Документите по ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени.
(4) Чужденците по ал. 1, които имат разрешено постоянно пребиваване в Република България, бежанците и чужденците от българска народност имат право да специализират при условията, предвидени за българските граждани.
Чл. 39. Кандидатите, които се приемат в изпълнение на междуправителствени спогодби и междуведомствени програми за образователен, културен и научен обмен, се приемат при условията и по реда, определени в съответните спогодби или програми, след признаване на висшето им образование, на професионалната им квалификация, както и на специалност, ако притежават такава.

Глава пета.
ФИНАНСИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) Финансирането на обучението за придобиване на специалност се извършва въз основа на определени със заповед на министъра на здравеопазването стойности на обучението по специалности, след получаване на становище от консултативните съвети за специализация в системата на здравеопазването по чл. 4.
Чл. 40. Финансирането на обучението за придобиване на специалност се извършва въз основа на определени със заповед на министъра на здравеопазването стойности на обучението по специалности, изготвени по предложение на консултативните съвети за специализация в системата на здравеопазването по чл. 4.
Чл. 41. (1) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) Средствата от държавния бюджет за финансиране на обучението на места, финансирани от държавата по определените по реда на чл. 40 стойности се планират по бюджета на Министерството на здравеопазването въз основа на заявка за броя на местата по чл. 18, ал. 5.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) Министерството на здравеопазването сключва договори с висшите училища и Военномедицинската академия за предоставяне на средствата по ал. 1 въз основа на представена справка за приетите специализанти и сключените договори по чл. 24.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Заплащането на обучението от специализантите, които са приети на места срещу заплащане, се извършва по определените по чл. 40 стойности.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) Средствата по ал. 1 за практическото обучение се предоставят от Министерството на здравеопазването на регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве или на лечебните или здравните заведения, които са второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването, заедно с ежемесечната субсидия от държавния бюджет.
(5) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) Средствата по ал. 1 за теоретичното обучение, провеждано в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 2, се предоставят от Министерството на здравеопазването на националните центрове по проблемите на общественото здраве заедно с ежемесечната субсидия от държавния бюджет.
Чл. 41. (1) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Средствата от държавния бюджет за финансиране на обучението на местата за клинична ординатура и на другите места, финансирани от държавата по определените по реда на чл. 40 стойности се планират по бюджета на Министерството на здравеопазването въз основа на заявка за броя на местата по чл. 18, ал. 5.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) Министерството на здравеопазването сключва договори с висшите училища и Военномедицинската академия за предоставяне на средствата по ал. 1 въз основа на представена справка за приетите специализанти и сключените договори по чл. 24.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Заплащането на обучението от специализантите, които са приети на места срещу заплащане, се извършва по определените по чл. 40 стойности.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) Средствата по ал. 1 за практическото обучение се предоставят от Министерството на здравеопазването на регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве или на лечебните или здравните заведения, които са второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването, заедно с ежемесечната субсидия от държавния бюджет.
(5) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) Средствата по ал. 1 за теоретичното обучение, провеждано в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 2, се предоставят от Министерството на здравеопазването на националните центрове по проблемите на общественото здраве заедно с ежемесечната субсидия от държавния бюджет.
Чл. 41. (1) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Средствата от държавния бюджет за финансиране на обучението на местата за клинична ординатура и на другите места, финансирани от държавата по определените по реда на чл. 40 стойности се планират по бюджета на Министерството на здравеопазването въз основа на заявка за броя на местата по чл. 18, ал. 5.
(2) Министерството на здравеопазването сключва договори с висшите училища и Военномедицинската академия за предоставяне на средствата по ал. 1 въз основа на договорите по чл. 24.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Заплащането на обучението от специализантите, които са приети на места срещу заплащане, се извършва по определените по чл. 40 стойности.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Висшите училища и Военномедицинската академия сключват договори с лечебните и здравните заведения и регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве, с които определят условията и реда за финансиране на практическото обучение на местата за клинична ординатура и на другите места, финансирани от държавата, както и на местата срещу заплащане.
Чл. 41. (1) Средствата от държавния бюджет за финансиране на обучението на местата за клинична ординатура по определените по реда на чл. 40 стойности се планират по бюджета на Министерството на здравеопазването въз основа на заявка за броя на местата по чл. 18, ал. 5.
(2) Министерството на здравеопазването сключва договори с висшите училища и Военномедицинската академия за предоставяне на средствата по ал. 1 въз основа на договорите по чл. 24.
(3) Заплащането на обучението от специализантите, които не са приети на места за клинична ординатура, се извършва по определените по чл. 40 стойности.
(4) Висшите училища и Военномедицинската академия сключват договори с лечебните и здравните заведения и регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве, с които определят условията и реда за финансиране на практическото обучение на местата за клинична ординатура и на местата срещу заплащане.
Чл. 42. (1) Чужденците се обучават за придобиване на специалност срещу заплащане по реда на чл. 95 от Закона за висшето образование.
(2) Чужденците, приети по реда на чл. 39, се обучават при финансовите условия, определени в междуправителствените спогодби и междуведомствените програми за образователен, културен и научен обмен.
Чл. 43. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) Условията и редът за провеждане и финансиране на обучението за придобиване на професионална квалификация по чл. 2, ал. 2 се определят с договор между висшето училище, провеждащото практическото обучение лечебно заведение и обучаващия се.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. В тримесечен срок от влизането в сила на наредбата министърът на здравеопазването създава консултативните съвети по чл. 4 и утвърждава правила за работата им.
§ 2. Консултативните съвети по чл. 4 правят предложения до министъра на здравеопазването за определяне на стойността на обучението по специалности в тримесечен срок от създаването им.
§ 3. (1) Заповедта по чл. 7, ал. 2, т. 3 се издава и списъкът по чл. 8 се публикува в срок 3 месеца от влизане в сила на наредбата.
(2) До публикуване на списъка по ал. 1 обучението за придобиване на специалност продължава да се извършва по реда на Наредба № 31 от 2001 г. за следдипломно обучение в системата на здравеопазването (ДВ, бр. 64 от 2001 г.).
§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Специализантите, които са приети преди влизане в сила на наредбата:
1. продължават обучението си при условията, при които са приети; в свидетелствата им за призната специалност по чл. 35 се вписва наименованието на специалността, по която са приети;
2. могат да се откажат от обучението си по реда на т. 1 и да кандидатстват по реда на глава втора, раздел IV за придобиване на специалност; в този случай се зачита част от проведеното обучение при условия и по ред, определени от висшето училище.
§ 4. Специализантите, които са приети преди влизане в сила на наредбата, продължават обучението си при условията, при които са приети.
§ 5. (1) Приетите за обучение лекари по специалност, различна от специалността "обща медицина", които са открили индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ, могат да се преместят в обучение по специалността "обща медицина" след провеждане на конкурс по документи.
(2) Лицата по ал. 1 се преместват на местата, определени по реда на чл. 18, преди провеждането на конкурсите. Преместването се извършва въз основа на класиране по бал, получен от сбора на оценките от държавния изпит и средния успех от семестриалните изпити за завършено висше образование по медицина.
§ 6. (1) (Предишен текст на § 6, доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Специализантите, които са приети по специалности за лекари по дентална медицина преди влизане в сила на наредбата, довършват обучението си по актуализирани учебни програми, разработени и утвърдени по реда на чл. 12, ал. 1. В свидетелствата им за призната специалност по чл. 35 се вписва наименованието на специалността от номенклатурата на специалностите по чл. 1, ал. 1.
(2) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Специализантите - лекари по дентална медицина, които са приети по специалността "лицево-челюстна хирургия" преди влизането в сила на наредбата, могат да:
1. довършат обучението си при условията, при които са приети;
2. продължат обучението си по специалността "орална хирургия";
3. прекъснат обучението си при условията на чл. 26, ал. 1, т. 3 до придобиването на образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина", след което продължават обучението си по "лицево-челюстна хирургия" от номенклатурата на специалностите по чл. 1, ал. 1;
4. придобият образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина" и да кандидатстват по реда на глава втора, раздел IV за обучение по специалността "дентална, орална и лицево-челюстна хирургия".
(3) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) В случаите по ал. 2, т. 1 и 3 в свидетелствата за призната специалност по чл. 35 се вписва специалността "лицево-челюстна хирургия".
(4) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) В случаите по ал. 2, т. 2 и 4 се зачита проведеното обучение по специалността "лицево-челюстна хирургия" при условия и по ред, определени от висшето училище.
§ 6. Специализантите, които са приети по специалности за лекари по дентална медицина преди влизане в сила на наредбата, довършват обучението си по актуализирани учебни програми, разработени и утвърдени по реда на чл. 12, ал. 1.
§ 7. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) Когато лечебно или здравно заведение или регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве престанат да отговарят на условията по чл. 7, специализантите продължават обучението си в друго лечебно или здравно заведение или регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве, определени от министъра на здравеопазването.
§ 7. Когато лечебно или здравно заведение или регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве бъдат изключени от списъка по чл. 8, специализантите продължават обучението си в друго лечебно или здравно заведение или регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве, определени от министъра на здравеопазването.
§ 8. (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) Носителите на наградите "Златен Хипократ" и "Златен Гален", както и пълните отличници по специалностите от професионално направление "Здравни грижи" могат да бъдат записани за обучение по избрана от тях специалност, без да се явяват на конкурсен изпит на места, финансирани от държавата, по решение на академичния съвет на съответното висше училище.
§ 8. (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Носителите на наградата "Златен Хипократ" могат да бъдат записани за обучение по избрана от тях специалност, без да се явяват на конкурсен изпит на места за клинична ординатура или на другите места, финансирани от държавата по решение на академичния съвет на съответното висше училище.
§ 8. Носителите на наградата "Златен Хипократ" могат да бъдат записани за обучение по избрана от тях специалност, без да се явяват на конкурсен изпит на места за клинична ординатура по решение на академичния съвет на съответното висше училище.
§ 9. (Отм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.)
§ 9. (1) Лицата, притежаващи научна степен "доктор на медицинските науки" или получилите научно звание "професор" или "старши научен сътрудник I степен" или "доцент" или "старши научен сътрудник II степен", могат да поискат признаване на специалност, ако хабилитационният или дисертационният им труд е в областта на специалността, която искат да им се признае.
(2) Лицата по ал. 1 представят молба до ръководителя на висшето училище или на Военномедицинската академия, придружена от следните документи:
1. копие от диплома за завършено висше образование;
2. документ за съответната научна степен и/или научно звание;
3. автореферат на дисертационния труд;
4. списък на научните трудове, учебници, научни публикации, които са по специалността, която иска да им се признае.
(3) Ръководителят на висшето училище и на Военномедицинската академия по предложение на комисия, определена по реда на чл. 29, издава на кандидата свидетелство за призната специалност. Специалността се признава за придобита от датата на издаването на свидетелството.
§ 10. Лицата, придобили специалност, чието наименование е променено в номенклатурата на специалностите по чл. 1, ал. 1, се ползват с правата на специалист по специалност съответно посочена в приложение № 2.
§ 11. За свидетелство за придобита специалност по смисъла на чл. 35 се признават издадените преди влизане в сила на наредбата документи за придобита специалност и признати права на специалист:
1. диплома за първа специалност, издадена от ректора на медицинска академия съгласно отменената Наредба за следдипломна квалификация на висшите медицински кадри;
2. свидетелство за втора специалност, издадено от ректора на медицинска академия съгласно отменената Наредба за следдипломна квалификация на висшите медицински кадри;
3. документ, удостоверяващ легализиране на документи за получена в чужбина медицинска специалност, издаден от Министерството на народното здраве съгласувано с Комитета за наука, технически прогрес и висше образование съгласно отменената Наредба за следдипломна квалификация на висшите медицински кадри;
4. диплома за основна специалност, издадена от ректора на висш медицински институт съгласно отменената Наредба № 11 от 1994 г. за следдипломното обучение на специалистите с висше медицинско образование в системата на здравеопазването;
5. свидетелство за призната специалност, издадено от ректор на висше училище или началника на Военномедицинска академия съгласно отменените Наредба № 47 от 1995 г. за следдипломно обучение на специалистите с висше образование в системата на здравеопазването и Наредба № 31 от 2001 г. за следдипломно обучение в системата на здравеопазването.
§ 12. (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Лицата, придобили основна специалност преди влизане в сила на наредбата, както и придобилите специалност по реда на Наредба № 31 от 2001 г. за следдипломно обучение в системата на здравеопазването, могат да се обучават за придобиване на специалност по реда на тази наредба, като се зачита част от обучението им по признатата специалност при условия и по ред, определени от висшето училище.
§ 12. Лицата, придобили основна специалност преди влизане в сила на наредбата, могат да се обучават за придобиване на специалност по реда на тази наредба, като се зачита част от обучението им по признатата специалност при условия и по ред, определени от висшето училище.
§ 13. Лицата, придобили основна или профилна специалност преди влизане в сила на наредбата, могат да получат удостоверение от министъра на здравеопазването, че са упражнявали действително и законосъобразно съответните дейности в продължение на не по-малко от 3 последователни години през последните 5 години, предшестващи издаването на удостоверението, когато има несъответствие на придобитата специалност с изискванията по тази наредба и ще упражняват професията в държава - членка на Европейския съюз, други държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария.
§ 14. Наредбата се издава на основание чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето и отменя Наредба № 31 от 2001 г. за следдипломно обучение в системата на здравеопазването (ДВ, бр. 64 от 2001 г.).
§ 15. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.
§ 16. Наредбата е съгласувана с министъра на образованието и науката и с министъра на финансите.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 34 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 17.06.2008 Г.)
§ 11. Конкурсите за прием на специализанти, които са започнали преди влизане в сила на тази наредба, се довършват по досегашния ред.
§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 34 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 12.02.2010 Г.)
§ 31. По смисъла на тази наредба:
1. "високоспециализирана дейност" е дейност от съществено значение за живота и здравето на хората, изискваща специални медицински умения за разрешаване на сложни диагностични и лечебни случаи (включително работа със специфична апаратура, импланти и др.), които се придобиват чрез допълнително обучение, проведено след придобиване на специалност в системата на здравеопазването;
2. "специфична дейност" е дейност с интердисциплинарен характер, за извършването на която е необходимо допълнително обучение, проведено след придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
§ 32. Навсякъде в текста на наредбата думите "места за клинична ординатура и на други", "място за клинична ординатура или на друго" и "местата за клинична ординатура и на другите" се заличават.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 34 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 12.02.2010 Г.)
§ 33. (1) Висшите училища, Военомедицинската академия и националните центрове по проблемите на общественото здраве разработват, приемат и предлагат на министъра на здравеопазването за утвърждаване единна учебна програма по всяка високоспециализирана или специфична дейност в определена област на здравеопазването по чл. 2, ал. 2 в 6-месечен срок от влизането в сила на тази наредба.
(2) До приемането на програмата по ал. 1 по "Инвазивна кардиология" висшето училище издава свидетелство за професионална квалификация по "Инвазивна кардиология" по чл. 35 след успешно полагане на държавен изпит пред определена от министъра на здравеопазването временна изпитна комисия.
(3) До изпита по ал. 2 се допускат лекари, които отговарят на едно от следните условия:
1. притежават призната специалност "Кардиология" и имат най-малко две години професионален опит в областта на инвазивната кардиология, в рамките на който са извършили самостоятелно 600 диагностични процедури в областта на инвазивната кардиология и 150 интервенционални процедури (ангиопластики);
2. притежават призната специалност "Вътрешни болести" и имат най-малко пет години професионален опит в областта на инвазивната кардиология, в рамките на който са извършили самостоятелно 600 диагностични процедури в областта на инвазивната кардиология и 150 интервенционални процедури (ангиопластики);
3. притежават призната специалност "Детска кардиология" и имат най-малко две години професионален опит в областта на инвазивната детска кардиология, в рамките на който са извършили 150 диагностични процедури и 50 интервенционални процедури, включително и в имплантиране на затварящи устройства.
(4) За допускане до държавен изпит лекарите подават молба до ръководителя на висшето училище, към която прилагат следните документи:
1. свидетелство (диплома) за призната специалност "Кардиология", "Вътрешни болести" или "Детска кардиология", съответно документ за признаването й от компетентен орган в Република България, когато специалността е придобита в друга държава;
2. документ за професионален опит в областта на инвазивната кардиология със съответната продължителност по ал. 3;
3. копия от оперативни протоколи или извлечения от оперативните журнали, подписани от началника на съответната клиника, отделение или лаборатория по кардиология, в която се извършват дейности по инвазивна кардиология, в университетска болница в страната, съдържащи информация за съответните процедури по ал. 3.
(5) За определянето на състава на изпитната комисия и провеждането на държавния изпит по ал. 2 се прилагат разпоредбите на чл. 30, 33 и 34.
§ 34. (1) Специализантите, които към влизането в сила на тази наредба се обучават на места за клинична ординатура, продължават обучението си на места, финансирани от държавата.
(2) Специализантите, които към влизането в сила на тази наредба се обучават за придобиване на специалност "Отоневрология", могат да продължат обучението си по специалност "Ушно-носно-гърлени болести" или по специалност "Нервни болести".
(3) Специализантите, които към влизането в сила на тази наредба се обучават за придобиване на специалност "Козметична (естетична) хирургия", продължават обучението си по специалност "Пластично-възстановителна и естетична хирургия" в акредитирано лечебно заведение по техен избор или определено от министъра на здравеопазването.
§ 35. Прехвърляне на специализанти може да се извършва при условията и по реда на чл. 27б и за приетите преди влизането в сила на тази наредба специализанти на обявените от министъра на здравеопазването по реда на чл. 18, ал. 5 места.
§ 36. За свидетелство за професионална квалификация по чл. 2, ал. 2 по смисъла на чл. 35 се признават издадените преди влизане в сила на тази наредба удостоверения или свидетелства за професионална квалификация по реда на отменените Наредба за следдипломна квалификация на висшите медицински кадри, Наредба № 11 от 1994 г. за следдипломното обучение на специалистите с висше медицинско образование в системата на здравеопазването, Наредба № 47 от 1995 г. за следдипломно обучение на специалистите с висше образование в системата на здравеопазването и Наредба № 31 от 2001 г. за следдипломно обучение в системата на здравеопазването.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 38. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.)
Номенклатура на специалностите и сроковете за придобиването им в системата на здравеопазването
 
А. Специалности, които са включени в приложения 5.1.3, 5.1.4 и 5.3.3 на Директива 2005/36/ЕО за признаване на професионални квалификации
 
Специалност Срок,
по   години
ред    
1 2 3
I. Специалности за лица с образователноквалификационна степен "магистър" по "медицина"
Iа. Специалности с преобладаваща терапевтична насоченост
1. Анестезиология и интензивно лечение 4
2. Вътрешни болести 5
3. Гастроентерология 4
4. Гериатрична медицина 4
5. Детска психиатрия 4
6. Педиатрия 4
7. Ендокринология и болести на обмяната 4
8. Инфекциозни болести 4
9. Кардиология 4
10. Клинична алергология 3
11. Клинична фармакология и терапия 4
12. Клинична хематология 4
13. Кожни и венерически болести 4
14. Лъчелечение 4
15. Нервни болести 4
16. Нефрология 4
17. Обща медицина 3
18. Пневмология и фтизиатрия 4
19. Психиатрия 4
20. Ревматология 4
21. Спешна медицина 5
22. Трансфузионна хематология 4
23. Физикална и рехабилитационна медицина 4
I б. Специалности с преобладаваща хирургична насоченост
24. Акушерство и гинекология 4
25. Висцерална хирургия 5
26. Гръдна хирургия 5
27. Детска хирургия 5
28. Кардиохирургия 5
29. Лицево-челюстна хирургия 5
30. Неврохирургия 5
31. Ортопедия и травматология 5
32. Очни болести 4
33. Пластично-възстановителна и естетична хирургия 5
34. Съдова хирургия 5
35. Урология 5
36. Ушно-носно-гърлени болести 4
37. Хирургия 5
Iв. Специалности с преобладаваща клинико-диагностична насоченост
38. Биохимия 4
39. Клинична имунология 4
40. Клинична лаборатория 4
41. Микробиология 4
42. Нуклеарна медицина 4
43. Образна диагностика 4
43а. Обща и клинична патология 4
43б. Радиобиология 4
Iг. Специалности с друга насоченост
44. Комунална хигиена 4
45.    
46. Социална медицина и здравен мениджмънт 4
47. Трудова медицина 4
48. Фармакология 4
II. Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "дентална медицина"
1. Орална хирургия 3
2. Ортодонтия 3
III. Специалности за лица, притежаващи едновременно образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина" и образователно-квалификационна степен "магистър" по "дентална медицина"
1. Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия 4
Б. Специалности, които не са включени в приложения 5.1.3, 5.1.4 и 5.3.3 на Директива 2005/36/ЕО за признаване на професионални квалификации
I. Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина"
Iа. Специалности с преобладаваща терапев-тична насоченост
Iб. Специалности с преобладаваща хирургична насоченост
1. Ангиология 4
2. (отм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.)  
3. Детска гастроентерология 4
4. Детска ендокринология и болести на обмяната 4
5. Детска кардиология 4
6. Детска клинична хематология и онкология 4
7. Детска неврология 4
8. Детска нефрология и хемодиализа 4
9. Детска пневмология и фтизиатрия 4
10. Детска ревматология 4
11. Клинична токсикология 4
12. Медицинска онкология 5
13. Медицинска паразитология 3
14. Неонатология 4
15. (отм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.)  
16. Спортна медицина 4
17. Съдебна психиатрия 4
17а. Професионални болести 4
Iб. Специалности с преобладаваща клинико-диагностична насоченост
18. Авиационна медицина 3
19. Вирусология 3
20. Епидемиология на инфекциозните болести 3
21. Патофизиология 3
22. Съдебна медицина 3
23. Токсикология 3
23а. Медицинска генетика 3
Iв. Специалности с друга насоченост
24. Икономика на здравеопазването 2
25. Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите) 3
26. Обща хигиена 3
27. Радиационна хигиена 3
28.    
29. Хигиена на детско-юношеската възраст 3
30. Хранене и диететика 3
II. Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "дентална медицина"
1. Детска дентална медицина 3
2. Обща дентална медицина 3
3. Оперативно зъболечение и ендодонтия 3
4. Пародонтология и заболявания на оралната лигавица 3
5. Протетична дентална медицина 3
6. Социална медицина и обществено дентално здраве 3
7. Дентална клинична алергология 3
8. (отм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.)  
9.    
III. Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина" - преподаватели във факултети по дентална медицина или с образователно-квалификационна степен "магистър" по "дентална медицина"
1. Дентална образна диагностика 3
IV. Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "фармация"
1. Анализ на лекарствените продукти 3
2. Клинична фармация 3
3. Лечебни растения и фитофармацевтични продукти 3
4. Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика 3
5. Организация и икономика на фармацевтичното производство 3
6. Технология на лекарствата с биофармация 3
7. Токсикология и токсикологичен анализ 3
8. Клинична химия 3
V. Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "професионален бакалавър" от професионално направление "Здравни грижи"
1. Анестезиология и интензивни грижи (за медицински сестри и акушерки) 1
2. Болнична хигиена (превенция и контрол на инфекциите) 1
3. Консултант по кърмене и здравословно и диетично хранене 1
4. Медицинска сестра за социални дейности 1
5. Обществено здравеопазване (за медицински сестри, акушерки, санитарни инспектори и фелдшери) 1
6. Операционна и превързочна техника (за медицински сестри и акушерки) 1
7. Психиатрична сестра 1
8. Рехабилитационни методики и лечение на деца с церебрална парализа - за рехабилитатори и ерготерапевти 1
9. Семейна медицинска сестра (акушерка) 1
VI. Специалности за лица с висше немедицинско образование на образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър"
1. Анализ на лекарствените продукти (за химици) 3
2. Биохимия (за биохимици, биолози и химици) 4
3. Биофизика (за биолози и физици) 3
4. Вирусология (за биолози и микробиолози) 3
5. Икономика на здравеопазването 2
6. Клинична психология (за психолози) 3
7. Клинична химия (за химици, биохимици и биолози) 3
8. Лабораторна имунология (за биолози, биохимици, молекулярни биолози, биотехнолози) 3
9. Лечебни растения и билково дело (за биолози) 3
10. Медицинска зоология (за биолози) 3
11. Медицинска информатика и здравен мениджмънт 3
12. Медицинска радиологична физика (за физици и инженери) 3
13. Медицинска санитарна физика (за инженери и физици) 3
14. Медицинска физкултура (за кинезитерапевти - методисти по лечебна физкултура) 3
15. Микробиология (за микробиолози и биолози) 4
16. (отм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.)  
17. Радиационна хигиена (за биолози, физици и химици) 3
18. Радиобиология (за биолози, физици и химици) 4
19. Санитарна химия (за химици) 3
20. Санитарно инженерство (за инженери и архитекти) 3
21. Теоретични основи на медицинската химия (за химици) 3
22. Токсикология (за химици, биохимици, биолози, молекулярни биолози, биотехнолози) 3
23. Организация и икономика на фармацевтичното производство (за биолози, икономисти, химици и инженер-химици) 3
VII. Специалности за лица с висше медицинско и немедицинско образование
1. Анатомия, хистология и цитология (за лекари, лекари по дентална медицина, биолози, молекулярни биолози) 3
2. Медицинска биология (за лекари, биолози, молекулярни биолози) 3
4. Медицинска педагогика (за лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, лица с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "професионален бакалавър" от професионално направление "Здравни грижи", педагози, психолози) 3
5. Физиология (за лекари, лекари по дентална медицина) 3
6. Правно регулиране в здравеопазването (за магистри, работещи в системата на здравеопазването) 2
VIII. Военномедицински специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина", "дентална медицина" или "фармация"
1. Военна токсикология 4
2. Военномедицинско планиране 3
3. Военномедицинско снабдяване (за фармацевти) 3
4. Превантивна военна медицина 3
     
Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.)
Номенклатура на специалностите и сроковете за придобиването им в системата на здравеопазването
 
А. Специалности, които са включени в приложения 5.1.3, 5.1.4 и 5.3.3 на Директива 2005/36/ЕО за признаване на професионални квалификации
 
Специалност Срок,
по   години
ред    
1 2 3
I. Специалности за лица с образователноквалификационна степен "магистър" по "медицина"
Iа. Специалности с преобладаваща терапевтична насоченост
1. Анестезиология и интензивно лечение 4
2. Вътрешни болести 5
3. Гастроентерология 4
4. Гериатрична медицина 4
5. Детска психиатрия 4
6. Детски болести 4
7. Ендокринология и болести на обмяната 4
8. Инфекциозни болести 4
9. Кардиология 4
10. Клинична алергология 3
11. Клинична фармакология и терапия 4
12. Клинична хематология 4
13. Кожни и венерически болести 4
14. Лъчелечение 4
15. Нервни болести 4
16. Нефрология 4
17. Обща медицина 3
18. Пневмология и фтизиатрия 4
19. Психиатрия 4
20. Ревматология 4
21. Спешна медицина 5
22. Трансфузионна хематология 4
23. Физикална и рехабилитационна медицина 4
I б. Специалности с преобладаваща хирургична насоченост
24. Акушерство и гинекология 4
25. Висцерална хирургия 5
26. Гръдна хирургия 5
27. Детска хирургия 5
28. Кардиохирургия 5
29. Лицево-челюстна хирургия 5
30. Неврохирургия 5
31. Ортопедия и травматология 5
32. Очни болести 4
33. Пластично-възстановителна хирургия 5
34. Съдова хирургия 5
35. Урология 5
36. Ушно-носно-гърлени болести 4
37. Хирургия 5
Iв. Специалности с преобладаваща клинико-диагностична насоченост
38. Биохимия 4
39. Клинична имунология 4
40. Клинична лаборатория 4
41. Микробиология 4
42. Нуклеарна медицина 4
43. Образна диагностика 4
43а. Обща и клинична патология 4
43б. Радиобиология 4
Iг. Специалности с друга насоченост
44. Комунална хигиена 4
45.    
46. Социална медицина и здравен мениджмънт 4
47. Трудова медицина 4
48. Фармакология 4
II. Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "дентална медицина"
1. Орална хирургия 3
2. Ортодонтия 3
III. Специалности за лица, притежаващи едновременно образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина" и образователно-квалификационна степен "магистър" по "дентална медицина"
1. Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия 4
Б. Специалности, които не са включени в приложения 5.1.3, 5.1.4 и 5.3.3 на Директива 2005/36/ЕО за признаване на професионални квалификации
I. Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина"
Iа. Специалности с преобладаваща терапев-тична насоченост
Iб. Специалности с преобладаваща хирургична насоченост
1. Ангиология 4
2. Болнична хигиена 3
3. Детска гастроентерология 4
4. Детска ендокринология и болести на обмяната 4
5. Детска кардиология 4
6. Детска клинична хематология и онкология 4
7. Детска неврология 4
8. Детска нефрология и хемодиализа 4
9. Детска пневмология и фтизиатрия 4
10. Детска ревматология 4
11. Клинична токсикология 4
12. Медицинска онкология 5
13. Медицинска паразитология 3
14. Неонатология 4
15. Отоневрология 4
16. Спортна медицина 4
17. Съдебна психиатрия 4
17а. Професионални болести 4
Iб. Специалности с преобладаваща клинико-диагностична насоченост
18. Авиационна медицина 3
19. Вирусология 3
20. Епидемиология на инфекциозните болести 3
21. Патофизиология 3
22. Съдебна медицина 3
23. Токсикология 3
23а. Медицинска генетика 3
Iв. Специалности с друга насоченост
24. Икономика на здравеопазването 2
25. Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите) 3
26. Обща хигиена 3
27. Радиационна хигиена 3
28.    
29. Хигиена на детско-юношеската възраст 3
30. Хранене и диететика 3
II. Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "дентална медицина"
1. Детска дентална медицина 3
2. Обща дентална медицина 3
3. Оперативно зъболечение и ендодонтия 3
4. Пародонтология и заболявания на оралната лигавица 3
5. Протетична дентална медицина 3
6. Социална медицина и обществено дентално здраве 3
7. Дентална клинична алергология 3
8. Дентална образна диагностика 3
9.    
III. Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина" или с образователно-квалификационна степен "магистър" по "дентална медицина"
1. Козметична (естетична) хирургия 3
IV. Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "фармация"
1. Анализ на лекарствените продукти 3
2. Клинична фармация 3
3. Лечебни растения и билково дело 3
4. Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика 3
5. Организация и икономика на фармацевтичното производство 3
6. Технология на лекарствата с биофармация 3
7. Токсикология 3
8. Клинична химия 3
V. Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "професионален бакалавър" от професионално направление "Здравни грижи"
1. Анестезиология и интензивни грижи (за медицински сестри и акушерки) 1
2. Болнична хигиена (превенция и контрол на инфекциите) 1
3. Консултант по кърмене и здравословно и диетично хранене 1
4. Медицинска сестра за социални дейности 1
5. Обществено здравеопазване (за медицински сестри, акушерки, санитарни инспектори и фелдшери) 1
6. Операционна и превързочна техника (за медицински сестри и акушерки) 1
7. Психиатрична сестра 1
8. Рехабилитационни методики и лечение на деца с церебрална парализа - за рехабилитатори и ерготерапевти 1
9. Семейна медицинска сестра (акушерка) 1
VI. Специалности за лица с висше немедицинско образование на образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър"
1. Анализ на лекарствените продукти (за химици) 3
2. Биохимия (за биохимици, биолози и химици) 4
3. Биофизика (за биолози и физици) 3
4. Вирусология (за биолози и микробиолози) 3
5. Икономика на здравеопазването (за икономисти) 2
6. Клинична психология (за психолози) 3
7. Клинична химия (за химици, биохимици и биолози) 3
8. Лабораторна имунология (за биолози, биохимици, молекулярни биолози, биотехнолози) 3
9. Лечебни растения и билково дело (за биолози) 3
10. Медицинска зоология (за биолози) 3
11. Медицинска информатика и здравен мениджмънт 3
12. Медицинска радиологична физика (за физици и инженери) 3
13. Медицинска санитарна физика (за инженери и физици) 3
14. Медицинска физкултура (за кинезитерапевти - методисти по лечебна физкултура) 3
15. Микробиология (за микробиолози и биолози) 4
16. Правно регулиране в здравеопазването (за юристи) 2
17. Радиационна хигиена (за биолози, физици и химици) 3
18. Радиобиология (за биолози, физици и химици) 4
19. Санитарна химия (за химици) 3
20. Санитарно инженерство (за инженери и архитекти) 3
21. Теоретични основи на медицинската химия (за химици) 3
22. Токсикология (за химици, биохимици, биолози, молекулярни биолози, биотехнолози) 3
23. Организация и икономика на фармацевтичното производство (за биолози, икономисти, химици и инженер-химици) 3
VII. Специалности за лица с висше медицинско и немедицинско образование
1. Анатомия, хистология и цитология (за лекари, лекари по дентална медицина, биолози, молекулярни биолози) 3
2. Медицинска биология (за лекари, биолози, молекулярни биолози) 3
4. Медицинска педагогика (за лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, лица с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "професионален бакалавър" от професионално направление "Здравни грижи", педагози, психолози) 3
5. Физиология (за лекари, лекари по дентална медицина) 3
VIII. Военномедицински специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина", "дентална медицина" или "фармация"
1. Военна токсикология 4
2. Военномедицинско планиране 3
3. Военномедицинско снабдяване (за фармацевти) 3
4. Превантивна военна медицина 3
     
Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1
Номенклатура на специалностите и сроковете за придобиването им в системата на здравеопазването
 
А. Специалности, които са включени в приложения 5.1.3, 5.1.4 и 5.3.3 на Директива 2005/36/ЕО за признаване на професионални квалификации
 
Специалност Срок,
по   години
ред    
1 2 3
I. Специалности за лица с образователноквалификационна степен "магистър" по "медицина"
Iа. Специалности с преобладаваща терапевтична насоченост
1. Анестезиология и интензивно лечение 3
2. Вътрешни болести 5
3. Гастроентерология 4
4. Гериатрична медицина 4
5. Детска психиатрия 4
6. Детски болести 4
7. Ендокринология и болести на обмяната 3
8. Инфекциозни болести 4
9. Кардиология 4
10. Клинична алергология 3
11. Клинична фармакология и терапия 4
12. Клинична хематология 3
13. Кожни и венерически болести 3
14. Лъчелечение 4
15. Нервни болести 4
16. Нефрология 4
17. Обща медицина 3
18. Пневмология и фтизиатрия 4
19. Психиатрия 4
20. Ревматология 4
21. Спешна медицина 5
22. Трансфузионна хематология 4
23. Физикална и рехабилитационна медицина 3
I б. Специалности с преобладаваща хирургична насоченост
24. Акушерство и гинекология 4
25. Висцерална хирургия 5
26. Гръдна хирургия 5
27. Детска хирургия 5
28. Кардиохирургия 5
29. Лицево-челюстна хирургия 5
30. Неврохирургия 5
31. Ортопедия и травматология 5
32. Очни болести 3
33. Пластично-възстановителна хирургия 5
34. Съдова хирургия 5
35. Урология 5
36. Ушно-носно-гърлени болести 3
37. Хирургия 5
Iв. Специалности с преобладаваща клинико-диагностична насоченост
38. Биохимия 4
39. Клинична имунология 4
40. Клинична лаборатория 4
41. Микробиология 4
42. Нуклеарна медицина 4
43. Образна диагностика 4
Iг. Специалности с друга насоченост
44. Комунална хигиена 4
45. Обща и клинична патология 4
46. Социална медицина и здравен мениджмънт 4
47. Трудова медицина 4
48. Фармакология 4
II. Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "дентална медицина"
1. Орална хирургия 3
2. Ортодонтия 3
III. Специалности за лица, притежаващи едновременно образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина" и образователно-квалификационна степен "магистър" по "дентална медицина"
1. Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия 4
Б. Специалности, които не са включени в приложения 5.1.3, 5.1.4 и 5.3.3 на Директива 2005/36/ЕО за признаване на професионални квалификации
I. Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина"
Iа. Специалности с преобладаваща терапев-тична насоченост
Iб. Специалности с преобладаваща хирургична насоченост
1. Ангиология 4
2. Болнична хигиена 3
3. Детска гастроентерология 4
4. Детска ендокринология и болести на обмяната 4
5. Детска кардиология 4
6. Детска клинична хематология и онкология 4
7. Детска неврология 4
8. Детска нефрология и хемодиализа 4
9. Детска пневмология и фтизиатрия 4
10. Детска ревматология 4
11. Клинична токсикология 4
12. Медицинска онкология 4
13. Медицинска паразитология 3
14. Неонатология 4
15. Отоневрология 4
16. Спортна медицина 4
17. Съдебна психиатрия 4
Iб. Специалности с преобладаваща клинико-диагностична насоченост
18. Авиационна медицина 3
19. Вирусология 3
20. Епидемиология на инфекциозните болести 3
21. Патофизиология 3
22. Съдебна медицина 3
23. Токсикология 3
Iв. Специалности с друга насоченост
24. Икономика на здравеопазването 2
25. Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите) 3
26. Обща хигиена 3
27. Радиационна хигиена 3
28. Радиобиология 4
29. Хигиена на детско-юношеската възраст 3
30. Хранене и диететика 3
II. Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "дентална медицина"
1. Детска дентална медицина 3
2. Обща дентална медицина 3
3. Оперативно зъболечение и ендодонтия 3
4. Пародонтология и заболявания на оралната лигавица 3
5. Протетична дентална медицина 3
6. Социална медицина и организация на денталното здраве 3
7. Дентална клинична алергология 3
8. Дентална образна диагностика 3
9. Челюстна хирургия 4
III. Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина" или с образователно-квалификационна степен "магистър" по "дентална медицина"
1. Козметична (естетична) хирургия 3
IV. Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "фармация"
1. Анализ на лекарствените продукти 3
2. Клинична фармация 3
3. Лечебни растения и билково дело 3
4. Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика 3
5. Организация и икономика на фармацевтичното производство 3
6. Технология на лекарствата с биофармация 3
V. Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "специалист" от професионално направление "Здравни грижи"
1. Анестезиология и интензивни грижи (за медицински сестри и акушерки) 1
2. Болнична хигиена (превенция и контрол на инфекциите) 1
3. Консултант по кърмене и здравословно и диетично хранене 1
4. Медицинска сестра за социални дейности 1
5. Обществено здравеопазване (за медицински сестри, акушерки и фелдшери) 1
6. Операционна и превързочна техника (за медицински сестри и акушерки) 1
7. Психиатрична сестра 1
8. Рехабилитационни методики и лечение на деца с церебрална парализа - за рехабилитатори и ерготерапевти 1
9. Семейна медицинска сестра (акушерка) 1
VI. Специалности за лица с висше немедицинско образование на образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър"
1. Анализ на лекарствените продукти (за химици) 3
2. Биохимия (за биохимици, биолози и химици) 4
3. Биофизика (за биолози и физици) 3
4. Вирусология (за биолози и микробиолози) 3
5. Икономика на здравеопазването (за икономисти) 2
6. Клинична психология (за психолози) 3
7. Клинична химия (за химици, биохимици, биолози и фармацевти) 3
8. Лабораторна имунология (за биолози, биохимици, молекулярни биолози, биотехнолози) 3
9. Лечебни растения и билково дело (за биолози) 3
10. Медицинска зоология (за биолози) 3
11. Медицинска информатика и здравен мениджмънт 3
12. Медицинска радиологична физика (за физици и инженери) 3
13. Медицинска санитарна физика (за инженери и физици) 3
14. Медицинска физкултура (за кинезитерапевти - методисти по лечебна физкултура) 3
15. Микробиология (за микробиолози и биолози) 4
16. Правно регулиране в здравеопазването (за юристи) 2
17. Радиационна хигиена (за биолози, физици и химици) 3
18. Радиобиология (за биолози, физици и химици) 4
19. Санитарна химия (за химици) 3
20. Санитарно инженерство (за инженери и архитекти) 3
21. Теоретични основи на медицинската химия (за химици) 3
22. Токсикология (за химици, биохимици, биолози, молекулярни биолози, биотехнолози) 3
23. Организация и икономика на фармацевтичното производство (за биолози, икономисти, химици и инженер-химици) 3
VII. Специалности за преподаватели в системата на здравеопазването с висше медицинско и немедицинско образование
1. Анатомия, хистология и цитология (за лекари, лекари по дентална медицина, биолози, молекулярни биолози) 3
2. Медицинска биология (за лекари, биолози, молекулярни биолози) 3
3. Медицинска генетика (за лекари, биолози, молекулярни биолози) 3
4. Медицинска педагогика (за лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, лица с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "специалист" от професионално направление "Здравни грижи", педагози, психолози) 3
5. Физиология (за лекари, лекари по дентална медицина) 3
VIII. Военномедицински специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина", "дентална медицина" или "фармация"
1. Военна токсикология 4
2. Военномедицинско планиране 3
3. Военномедицинско снабдяване (за фармацевти) 3
4. Превантивна военна медицина 3
     
Приложение № 2 към § 10
(Изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.)
Специалност, чието Специалност от номен-
  наименование е про- клатурата по чл. 1, ал. 1,
  менено в номенкла- по която лицата се полз-
  турата по чл. 1, ал. 1 ват с права на специалист
  1 2
I. Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина"
1. Акушерство и гине- Акушерство и гинеко-
  кология и репродук- логия
  тивна медицина  
2. Анатомия Анатомия, хистология и
    цитология
3. Хистология Анатомия, хистология и
    цитология
4. Анестезиология и Анестезиология и
  реанимация интензивно лечение
5. Гастроентерология Гастроентерология
  и диететика  
6. Детска ревмокар- Детска кардиология и
  диология Детска ревматология
7. Детска клинична Детска клинична хема-
  хематология тология и онкология
8. Детска нефрология Детска нефрология и
    хемодиализа
9. Епидемиология Епидемиология на
    инфекциозните болести
10. Епидемиология на Епидемиология на
  заразните и паразит- инфекциозните болести
  ните болести  
11. Кардиоревматология Кардиология и
    Ревматология
12. Имунология Клинична имунология
    (за лекари)
13.    
14. Клинична фармако- Клинична фармакология
  логия и терапия
15. Естетична (козме- Козметична (естетична)
  тична) хирургия и хирургия
  медицина  
16. Медицинска радио- Лъчелечение
  логия  
17. Медицина на бед- Медицина на бедствените
  ствените ситуации ситуации (медицина на
    катастрофите)
18. Медицина на катаст- Медицина на бедствени-
  рофите те ситуации (медицина
    на катастрофите)
19. Медицинска защита Медицина на бедствени-
    те ситуации (медицина
    на катастрофите)
20. Организация на Медицина на бедствени-
  медико-санитарната те ситуации (медицина
  защита на катастрофите)
21. Биология Медицинска биология
22. Онкология Медицинска онкология
23. Медицинска радио- Нуклеарна медицина
  логия  
24. Рентгенология Образна диагностика
25. Обща и клинична Обща и клинична
  патоанатомия патология
26. Патологична анато- Обща и клинична
  мия с цитология патология
27. Патологоанатомия Обща и клинична
    патология
28. Пластична хирургия Пластично-възстанови-
    телна хирургия
29. Фтизиатрия Пневмология и
    фтизиатрия
30. Медицинска инфор- Социална медицина и
  матика и здравен здравен мениджмънт
  мениджмънт  
31. Организация и так- Социална медицина и
  тика на медицин- здравен мениджмънт
  ската служба  
32. Организация на Социална медицина и
  здравеопазването здравен мениджмънт
33. Социална медицина Социална медицина и
    здравен мениджмънт
34. Социална хигиена и Социална медицина и
  организация на здра- здравен мениджмънт
  веопазването  
35. Хигиена на труда Трудова медицина
36. Физикална терапия Физикална и рехабили-
  и рехабилитация тационна медицина
37. Физиотерапия, реха- Физикална и рехабили-
  билитация и курорто- тационна медицина
  логия  
38. Физиотерапия, курор- Физикална и рехабили-
  тология и рехабили- тационна медицина
  тация  
39. Хигиена на хране- Хранене и диететика
  нето  
40. Хранителна хигиена Хранене и диететика
41. Трудова хигиена Трудова медицина
     
II. Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "дентална медицина"
1. Стоматологична Дентална образна
  образна диагностика диагностика
2. Терапевтична стома- Детска дентална
  тология с детско медицина
  зъболечение  
3. Детска стоматология Детска дентална
    медицина
4. Специалист- Обща дентална
  стоматолог медицина
5. Обща стоматология Обща дентална
    медицина
6. Терапевтична стома- Оперативно зъболечение
  тология и Оператив- и ендодонтия
  но зъболечение с  
  ендодонтия  
7. Хирургична стома- Орална хирургия
  тология  
8. Ортопедична стомато- Ортодонтия и
  логия с ортодонтия Протетична дентал-
    на медицина
9. Терапевтична стома- Пародонтология и
  тология и Пародон- заболявания на оралната
  тология и заболява- лигавица
  ния на устната  
  лигавица  
10. Терапевтична стома- Пародонтология и забо-
  тология с детско лявания на оралната
  зъболечение лигавица или ендодон-
    тия и оперативно
    зъболечение
11. Терапевтична стомато- Оперативно зъболе-
  логия чение и ендодонтия
    и Пародонтология
    и заболявания на
    оралната лигавица
12. Ортопедична стома- Протетична дентална
  тология с ортопедия медицина
13. Протетична стома- Протетична дентална
  тология медицина
14. Медицинска инфор- Социална медицина и
  матика и здравен обществено дентално
  мениджмънт здраве
15. Социална медицина Социална медицина и
  и организация на обществено дентално
  стоматологичното здраве
  здраве  
16.    
III. Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "фармация"
1. Анализ на лекарст- Анализ на лекарствените
  вените средства продукти
2. Организация и ико- Организация и иконо-
  номика на аптечното мика на дистрибутор-
  дело ската и аптечната
    практика
3. Организация на Организация и иконо-
  аптечното дело мика на дистрибутор-
    ската и аптечната
    практика
4. Фармацевтично Организация и иконо-
  законодателство и мика на дистрибутор-
  мениджмънт ската и аптечната
    практика
5. Технология на лекар- Технология на лекар-
  ствените форми и ствата с биофармация
  средства  
IV. Специалности за лица с висше немедицинско образование с образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър"
1. Анализ на лекарст- Анализ на лекарствените
  вените средства продукти (за химици)
  (за химици)  
2. Имунология Лабораторна имунология
    (за биолози, биохимици,
    молекулярни биолози,
    биотехнолози)
3. Медицинска и радио- Медицинска радиологич-
  логична физика на физика (за физици и
  (за физици) инженери)
4. Медицинска и сани- Медицинска санитарна
  тарна физика (за ин- физика (за инженери и
  женери и физици) физици)
5. Медицинска Клинична психология
  психология и (за психолози)
  педагогическа  
  рехабилитация  
  (за психолози)  
V. Военномедицински специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина", "дентална медицина" или "фармация"
1. Организация и так- Военномедицинско
  тика на медицин- планиране
  ската служба  
2. Военна епидемио- Превантивна военна
  логия медицина
3. Военна хигиена Превантивна военна
    медицина
     
Приложение № 2 към § 10
(Изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.)
Специалност, чието Специалност от номен-
  наименование е про- клатурата по чл. 1, ал. 1,
  менено в номенкла- по която лицата се полз-
  турата по чл. 1, ал. 1 ват с права на специалист
  1 2
I. Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина"
1. Акушерство и гине- Акушерство и гинеко-
  кология и репродук- логия
  тивна медицина  
2. Анатомия Анатомия, хистология и
    цитология
3. Хистология Анатомия, хистология и
    цитология
4. Анестезиология и Анестезиология и
  реанимация интензивно лечение
5. Гастроентерология Гастроентерология
  и диететика  
6. Детска ревмокар- Детска кардиология и
  диология Детска ревматология
7. Детска клинична Детска клинична хема-
  хематология тология и онкология
8. Детска нефрология Детска нефрология и
    хемодиализа
9. Епидемиология Епидемиология на
    инфекциозните болести
10. Епидемиология на Епидемиология на
  заразните и паразит- инфекциозните болести
  ните болести  
11. Кардиоревматология Кардиология и
    Ревматология
12. Имунология Клинична имунология
    (за лекари)
13.    
14. Клинична фармако- Клинична фармакология
  логия и терапия
15. Естетична (козме- Козметична (естетична)
  тична) хирургия и хирургия
  медицина  
16. Медицинска радио- Лъчелечение
  логия  
17. Медицина на бед- Медицина на бедствените
  ствените ситуации ситуации (медицина на
    катастрофите)
18. Медицина на катаст- Медицина на бедствени-
  рофите те ситуации (медицина
    на катастрофите)
19. Медицинска защита Медицина на бедствени-
    те ситуации (медицина
    на катастрофите)
20. Организация на Медицина на бедствени-
  медико-санитарната те ситуации (медицина
  защита на катастрофите)
21. Биология Медицинска биология
22. Онкология Медицинска онкология
23. Медицинска радио- Нуклеарна медицина
  логия  
24. Рентгенология Образна диагностика
25. Обща и клинична Обща и клинична
  патоанатомия патология
26. Патологична анато- Обща и клинична
  мия с цитология патология
27. Патологоанатомия Обща и клинична
    патология
28. Пластична хирургия Пластично-възстанови-
    телна хирургия
29. Фтизиатрия Пневмология и
    фтизиатрия
30. Медицинска инфор- Социална медицина и
  матика и здравен здравен мениджмънт
  мениджмънт  
31. Организация и так- Социална медицина и
  тика на медицин- здравен мениджмънт
  ската служба  
32. Организация на Социална медицина и
  здравеопазването здравен мениджмънт
33. Социална медицина Социална медицина и
    здравен мениджмънт
34. Социална хигиена и Социална медицина и
  организация на здра- здравен мениджмънт
  веопазването  
35. Хигиена на труда Трудова медицина
36. Физикална терапия Физикална и рехабили-
  и рехабилитация тационна медицина
37. Физиотерапия, реха- Физикална и рехабили-
  билитация и курорто- тационна медицина
  логия  
38. Физиотерапия, курор- Физикална и рехабили-
  тология и рехабили- тационна медицина
  тация  
39. Хигиена на хране- Хранене и диететика
  нето  
40. Хранителна хигиена Хранене и диететика
II. Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "дентална медицина"
1. Стоматологична Дентална образна
  образна диагностика диагностика
2. Терапевтична стома- Детска дентална
  тология с детско медицина
  зъболечение  
3. Детска стоматология Детска дентална
    медицина
4. Специалист- Обща дентална
  стоматолог медицина
5. Обща стоматология Обща дентална
    медицина
6. Терапевтична стома- Оперативно зъболечение
  тология и Оператив- и ендодонтия
  но зъболечение с  
  ендодонтия  
7. Хирургична стома- Орална хирургия
  тология  
8. Ортопедична стома- Ортодонтия
  тология с ортодонтия  
9. Терапевтична стома- Пародонтология и
  тология и Пародон- заболявания на оралната
  тология и заболява- лигавица
  ния на устната  
  лигавица  
10. Терапевтична стома- Пародонтология и забо-
  тология с детско лявания на оралната
  зъболечение лигавица или ендодон-
    тия и оперативно
    зъболечение
11. Ортопедична стома- Протетична дентална
  тология с ортодонтия медицина
12. Ортопедична стома- Протетична дентална
  тология с ортопедия медицина
13. Протетична стома- Протетична дентална
  тология медицина
14. Медицинска инфор- Социална медицина и
  матика и здравен обществено дентално
  мениджмънт здраве
15. Социална медицина Социална медицина и
  и организация на обществено дентално
  стоматологичното здраве
  здраве  
16.    
III. Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "фармация"
1. Анализ на лекарст- Анализ на лекарствените
  вените средства продукти
2. Организация и ико- Организация и иконо-
  номика на аптечното мика на дистрибутор-
  дело ската и аптечната
    практика
3. Организация на Организация и иконо-
  аптечното дело мика на дистрибутор-
    ската и аптечната
    практика
4. Фармацевтично Организация и иконо-
  законодателство и мика на дистрибутор-
  мениджмънт ската и аптечната
    практика
5. Технология на лекар- Технология на лекар-
  ствените форми и ствата с биофармация
  средства  
IV. Специалности за лица с висше немедицинско образование с образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър"
1. Анализ на лекарст- Анализ на лекарствените
  вените средства продукти (за химици)
  (за химици)  
2. Имунология Лабораторна имунология
    (за биолози, биохимици,
    молекулярни биолози,
    биотехнолози)
3. Медицинска и радио- Медицинска радиологич-
  логична физика на физика (за физици и
  (за физици) инженери)
4. Медицинска и сани- Медицинска санитарна
  тарна физика (за ин- физика (за инженери и
  женери и физици) физици)
5. Медицинска Клинична психология
  психология и (за психолози)
  педагогическа  
  рехабилитация  
  (за психолози)  
V. Военномедицински специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина", "дентална медицина" или "фармация"
1. Организация и так- Военномедицинско
  тика на медицин- планиране
  ската служба  
2. Военна епидемио- Превантивна военна
  логия медицина
3. Военна хигиена Превантивна военна
    медицина
     
Приложение № 2 към § 10
Специалност, чието Специалност от номен-
  наименование е про- клатурата по чл. 1, ал. 1,
  менено в номенкла- по която лицата се полз-
  турата по чл. 1, ал. 1 ват с права на специалист
  1 2
I. Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина"
1. Акушерство и гине- Акушерство и гинеко-
  кология и репродук- логия
  тивна медицина  
2. Анатомия Анатомия, хистология и
    цитология
3. Хистология Анатомия, хистология и
    цитология
4. Анестезиология и Анестезиология и
  реанимация интензивно лечение
5. Гастроентерология Гастроентерология
  и диететика  
6. Детска ревмокар- Детска кардиология и
  диология Детска ревматология
7. Детска клинична Детска клинична хема-
  хематология тология и онкология
8. Детска нефрология Детска нефрология и
    хемодиализа
9. Епидемиология Епидемиология на
    инфекциозните болести
10. Епидемиология на Епидемиология на
  заразните и паразит- инфекциозните болести
  ните болести  
11. Кардиоревматология Кардиология и
    Ревматология
12. Имунология Клинична имунология
    (за лекари)
13. Медицинска психо- Клинична психология
  логия и педагогичес-  
  ка рехабилитация  
14. Клинична фармако- Клинична фармакология
  логия и терапия
15. Естетична (козме- Козметична (естетична)
  тична) хирургия и хирургия
  медицина  
16. Медицинска радио- Лъчелечение
  логия  
17. Медицина на бед- Медицина на бедствените
  ствените ситуации ситуации (медицина на
    катастрофите)
18. Медицина на катаст- Медицина на бедствени-
  рофите те ситуации (медицина
    на катастрофите)
19. Медицинска защита Медицина на бедствени-
    те ситуации (медицина
    на катастрофите)
20. Организация на Медицина на бедствени-
  медико-санитарната те ситуации (медицина
  защита на катастрофите)
21. Биология Медицинска биология
22. Онкология Медицинска онкология
23. Медицинска радио- Нуклеарна медицина
  логия  
24. Рентгенология Образна диагностика
25. Обща и клинична Обща и клинична
  патоанатомия патология
26. Патологична анато- Обща и клинична
  мия с цитология патология
27. Патологоанатомия Обща и клинична
    патология
28. Пластична хирургия Пластично-възстанови-
    телна хирургия
29. Фтизиатрия Пневмология и
    фтизиатрия
30. Медицинска инфор- Социална медицина и
  матика и здравен здравен мениджмънт
  мениджмънт  
31. Организация и так- Социална медицина и
  тика на медицин- здравен мениджмънт
  ската служба  
32. Организация на Социална медицина и
  здравеопазването здравен мениджмънт
33. Социална медицина Социална медицина и
    здравен мениджмънт
34. Социална хигиена и Социална медицина и
  организация на здра- здравен мениджмънт
  веопазването  
35. Хигиена на труда Трудова медицина
36. Физикална терапия Физикална и рехабили-
  и рехабилитация тационна медицина
37. Физиотерапия, реха- Физикална и рехабили-
  билитация и курорто- тационна медицина
  логия  
38. Физиотерапия, курор- Физикална и рехабили-
  тология и рехабили- тационна медицина
  тация  
39. Хигиена на хране- Хранене и диететика
  нето  
40. Хранителна хигиена Хранене и диететика
II. Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "дентална медицина"
1. Стоматологична Дентална образна
  образна диагностика диагностика
2. Терапевтична стома- Детска дентална
  тология с детско медицина
  зъболечение  
3. Детска стоматология Детска дентална
    медицина
4. Специалист- Обща дентална
  стоматолог медицина
5. Обща стоматология Обща дентална
    медицина
6. Терапевтична стома- Оперативно зъболечение
  тология и Оператив- и ендодонтия
  но зъболечение с  
  ендодонтия  
7. Хирургична стома- Орална хирургия
  тология  
8. Ортопедична стома- Ортодонтия
  тология с ортодонтия  
9. Терапевтична стома- Пародонтология и
  тология и Пародон- заболявания на оралната
  тология и заболява- лигавица
  ния на устната  
  лигавица  
10. Терапевтична стома- Пародонтология и забо-
  тология с детско лявания на оралната
  зъболечение лигавица или ендодон-
    тия и оперативно
    зъболечение
11. Ортопедична стома- Протетична дентална
  тология с ортодонтия медицина
12. Ортопедична стома- Протетична дентална
  тология с ортопедия медицина
13. Протетична стома- Протетична дентална
  тология медицина
14. Медицинска инфор- Социална медицина и
  матика и здравен организация на дентал-
  мениджмънт ното здраве
15. Социална медицина Социална медицина и
  и организация на организация на дентал-
  стоматологичното ното здраве
  здраве  
16. Лицево-челюстна Челюстна хирургия
  хирургия  
III. Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "фармация"
1. Анализ на лекарст- Анализ на лекарствените
  вените средства продукти
2. Организация и ико- Организация и иконо-
  номика на аптечното мика на дистрибутор-
  дело ската и аптечната
    практика
3. Организация на Организация и иконо-
  аптечното дело мика на дистрибутор-
    ската и аптечната
    практика
4. Фармацевтично Организация и иконо-
  законодателство и мика на дистрибутор-
  мениджмънт ската и аптечната
    практика
5. Технология на лекар- Технология на лекар-
  ствените форми и ствата с биофармация
  средства  
IV. Специалности за лица с висше немедицинско образование с образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър"
1. Анализ на лекарст- Анализ на лекарствените
  вените средства продукти (за химици)
  (за химици)  
2. Имунология Лабораторна имунология
    (за биолози, биохимици,
    молекулярни биолози,
    биотехнолози)
3. Медицинска и радио- Медицинска радиологич-
  логична физика на физика (за физици и
  (за физици) инженери)
4. Медицинска и сани- Медицинска санитарна
  тарна физика (за ин- физика (за инженери и
  женери и физици) физици)
V. Военномедицински специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина", "дентална медицина" или "фармация"
1. Организация и так- Военномедицинско
  тика на медицин- планиране
  ската служба  
2. Военна епидемио- Превантивна военна
  логия медицина
3. Военна хигиена Превантивна военна
    медицина
     
Приложение № 1а към чл. 2, ал. 2
(Ново - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.)
Високоспециализирани дейности по чл. 2, ал. 2
 
Високоспециализирана За лица с призната
  дейност специалност
1. Инвазивна кардиология Кардиология
2. Експертна Кардиология
  ехокардиография Детска кардиология
3. Постоянна Кардиология
  кардиостимулация Детска кардиология
4. Инвазивна Кардиология
  електрофизиология Детска кардиология
5. Инвазивна детска Детска кардиология
  кардиология  
6. Фетална Детска кардиология
  ехокардиография  
Приложение № 1б към чл. 2, ал. 2
(Ново - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.)
Специфични дейности по чл. 2, ал. 2
 
Специфична За лица с призната
  дейност специалност
1. Отоневрология Ушно-носно-гърлени болести
    Нервни болести
2. Профилактика и Специалности с
  контрол на преобладаваща терапевтична,
  вътреболничните хирургична или
  инфекции клинико-диагностична
    насоченост
Приложение № 2 към § 10
(Изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.)
Специалност, чието Специалност от номен-
  наименование е про- клатурата по чл. 1, ал. 1,
  менено в номенкла- по която лицата се полз-
  турата по чл. 1, ал. 1 ват с права на специалист
  1 2
I. Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина"
1. Акушерство и гине- Акушерство и гинеко-
  кология и репродук- логия
  тивна медицина  
2. Анатомия Анатомия, хистология и
    цитология
3. Хистология Анатомия, хистология и
    цитология
4. Анестезиология и Анестезиология и
  реанимация интензивно лечение
5. Гастроентерология Гастроентерология
  и диететика  
6. Детска ревмокар- Детска кардиология и
  диология Детска ревматология
7. Детска клинична Детска клинична хема-
  хематология тология и онкология
8. Детска нефрология Детска нефрология и
    хемодиализа
9. Епидемиология Епидемиология на
    инфекциозните болести
10. Епидемиология на Епидемиология на
  заразните и паразит- инфекциозните болести
  ните болести  
11. Кардиоревматология Кардиология и
    Ревматология
12. Имунология Клинична имунология
    (за лекари)
13.    
14. Клинична фармако- Клинична фармакология
  логия и терапия
15. (отм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.)  
16. Медицинска радио- Лъчелечение
  логия  
17. Медицина на бед- Медицина на бедствените
  ствените ситуации ситуации (медицина на
    катастрофите)
18. Медицина на катаст- Медицина на бедствени-
  рофите те ситуации (медицина
    на катастрофите)
19. Медицинска защита Медицина на бедствени-
    те ситуации (медицина
    на катастрофите)
20. Организация на Медицина на бедствени-
  медико-санитарната те ситуации (медицина
  защита на катастрофите)
21. Биология Медицинска биология
22. Онкология Медицинска онкология
23. Медицинска радио- Нуклеарна медицина
  логия  
24. Рентгенология Образна диагностика
25. Обща и клинична Обща и клинична
  патоанатомия патология
26. Патологична анато- Обща и клинична
  мия с цитология патология
27. Патологоанатомия Обща и клинична
    патология
28. Пластична хирургия Пластично-възстанови-
    телна и естетична хирургия
29. Фтизиатрия Пневмология и
    фтизиатрия
30. Медицинска инфор- Социална медицина и
  матика и здравен здравен мениджмънт
  мениджмънт  
31. Организация и так- Социална медицина и
  тика на медицин- здравен мениджмънт
  ската служба  
32. Организация на Социална медицина и
  здравеопазването здравен мениджмънт
33. Социална медицина Социална медицина и
    здравен мениджмънт
34. Социална хигиена и Социална медицина и
  организация на здра- здравен мениджмънт
  веопазването  
35. Хигиена на труда Трудова медицина
36. Физикална терапия Физикална и рехабили-
  и рехабилитация тационна медицина
37. Физиотерапия, реха- Физикална и рехабили-
  билитация и курорто- тационна медицина
  логия  
38. Физиотерапия, курор- Физикална и рехабили-
  тология и рехабили- тационна медицина
  тация  
39. Хигиена на хране- Хранене и диететика
  нето  
40. Хранителна хигиена Хранене и диететика
41. Трудова хигиена Трудова медицина
42. Детски болести Педиатрия
43. Пластично-възстановителна Пластично-възстановителна и
  хирургия естетична хирургия
     
II. Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "дентална медицина"
1. Стоматологична Дентална образна
  образна диагностика диагностика
2. Терапевтична стома- Детска дентална
  тология с детско медицина
  зъболечение  
3. Детска стоматология Детска дентална
    медицина
4. Специалист- Обща дентална
  стоматолог медицина
5. Обща стоматология Обща дентална
    медицина
6. Терапевтична стома- Оперативно зъболечение
  тология и Оператив- и ендодонтия
  но зъболечение с  
  ендодонтия  
7. Хирургична стома- Орална хирургия
  тология  
8. Ортопедична стомато- Ортодонтия и
  логия с ортодонтия Протетична дентал-
    на медицина
9. Терапевтична стома- Пародонтология и
  тология и Пародон- заболявания на оралната
  тология и заболява- лигавица
  ния на устната  
  лигавица  
10. Терапевтична стома- Пародонтология и забо-
  тология с детско лявания на оралната
  зъболечение лигавица или ендодон-
    тия и оперативно
    зъболечение
11. Терапевтична стомато- Оперативно зъболе-
  логия чение и ендодонтия
    и Пародонтология
    и заболявания на
    оралната лигавица
12. Ортопедична стома- Протетична дентална
  тология с ортопедия медицина
13. Протетична стома- Протетична дентална
  тология медицина
14. Медицинска инфор- Социална медицина и
  матика и здравен обществено дентално
  мениджмънт здраве
15. Социална медицина Социална медицина и
  и организация на обществено дентално
  стоматологичното здраве
  здраве  
16.    
III. Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "фармация"
1. Анализ на лекарст- Анализ на лекарствените
  вените средства продукти
2. Организация и ико- Организация и иконо-
  номика на аптечното мика на дистрибутор-
  дело ската и аптечната
    практика
3. Организация на Организация и иконо-
  аптечното дело мика на дистрибутор-
    ската и аптечната
    практика
4. Фармацевтично Организация и иконо-
  законодателство и мика на дистрибутор-
  мениджмънт ската и аптечната
    практика
5. Технология на лекар- Технология на лекар-
  ствените форми и ствата с биофармация
  средства  
6. Лечебни Лечебни растения и
  растения и фитофармацевтични продукти
  билково дело  
7. Токсикология Токсикология и токсикологичен
    анализ
IV. Специалности за лица с висше немедицинско образование с образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър"
1. Анализ на лекарст- Анализ на лекарствените
  вените средства продукти (за химици)
  (за химици)  
2. Имунология Лабораторна имунология
    (за биолози, биохимици,
    молекулярни биолози,
    биотехнолози)
3. Медицинска и радио- Медицинска радиологич-
  логична физика на физика (за физици и
  (за физици) инженери)
4. Медицинска и сани- Медицинска санитарна
  тарна физика (за ин- физика (за инженери и
  женери и физици) физици)
5. Медицинска Клинична психология
  психология и (за психолози)
  педагогическа  
  рехабилитация  
  (за психолози)  
V. Военномедицински специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина", "дентална медицина" или "фармация"
1. Организация и так- Военномедицинско
  тика на медицин- планиране
  ската служба  
2. Военна епидемио- Превантивна военна
  логия медицина
3. Военна хигиена Превантивна военна
    медицина
     
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2020 | Реклама | За нас | Oбщи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов