Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CFO Справочник Закони

Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране

Обн. ДВ. бр.20 от 4 Март 2003г., изм. ДВ. бр.65 от 22 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.28 от 14 Април 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) Този закон урежда условията и реда за придобиване, признаване и изгубване на проектантска правоспособност за упражняване на професиите "архитект" и "инженер" в устройственото планиране и инвестиционното проектиране, както и устройството и организацията на дейността на професионалните им организации.
Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) Този закон урежда условията и реда за придобиване, признаване и изгубване на проектантска правоспособност и за упражняване на професията "архитект" или "инженер" в устройственото планиране и инвестиционното проектиране, както и устройството и организацията на дейността на професионалните организации на архитектите и на инженерите в устройственото планиране и инвестиционното проектиране.
Чл. 1. Този закон урежда устройството, организацията и дейността на професионалните организации на архитектите и инженерите в устройственото планиране и инвестиционното проектиране, условията за упражняване на професията, отговорността за нарушаване на професионалните задължения и професионалната етика, както и условията и реда за признаване на пълна проектантска правоспособност.
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) (1) Професионална организация на архитектите, на ландшафтните архитекти и на урбанистите, придобили проектантска правоспособност в устройственото планиране и инвестиционното проектиране, е Камарата на архитектите.
(2) Професионална организация на инженерите, придобили проектантска правоспособност в устройственото планиране и инвестиционното проектиране, е Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
(3) Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране са продължители на дейността и традициите на инженерно-архитектурната камара, създадена с отменената Наредба-закон за инженерно-архитектната камара и за академичната организация на инженерите и архитектите в България от 1937 г. (обн., ДВ, бр. 221 от 1937 г.; попр., бр. 226 от 1937 г.).
Чл. 2. Професионалните организации на архитектите и инженерите в устройственото планиране и инвестиционното проектиране са съответно Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
Чл. 3. Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране са юридически лица със седалище София.
Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране осъществяват дейността си на територията на страната посредством регионални колегии.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) В Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране се формират секции по специалности или група специалности съгласно устава на камарата.
Чл. 4. (1) Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране осъществяват дейността си на територията на страната посредством областни структури - колегии.
(2) В Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране се формират секции по специалности съгласно устава на камарата.

Глава втора.
ЦЕЛИ, ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА КАМАРИТЕ

Чл. 5. Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране:
1. представляват своите членове и защитават професионалните им права и интереси в съответствие с интересите на обществото;
2. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) изготвят професионален кодекс на архитектите, ландшафтните архитекти и урбанистите, съответно на инженерите, и упражняват контрол по спазването му;
3. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) не допускат монополизъм, недобросъвестна практика и неравноправно положение между своите членове;
4. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) създават условия за свободен избор на архитекти, ландшафтни архитекти, урбанисти и инженери от страна на клиента (инвеститора);
5. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) оказват съдействие за защита на авторските права на архитекта, на ландшафтния архитект, на урбаниста и инженера върху проекта и практическата му реализация в съответствие с действащото в страната законодателство за авторското право и сродните му права;
6. изготвят и представят становища по нормативни актове, свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството;
7. поддържат конкурсното начало в проектирането;
8. осъществяват сътрудничество със сродни камари (професионални организации) на европейско и международно равнище;
9. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) осъществяват сътрудничество с висшите училища за подготовка на архитекти, ландшафтни архитекти, урбанисти и инженери, като участват със свои представители в изготвянето на плановете и програмите за обучение на студентите и в комисиите по провеждане на държавните изпити при условия и по ред, определени в подписани между тях споразумения за сътрудничество;
10. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) утвърждават правила за работа и съдействат за провеждането на стажа на проектантите с ограничена проектантска правоспособност;
11. (нова - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) организират и провеждат продължаващото обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация и правоспособност на архитектите, ландшафтните архитекти, урбанистите и на инженерите;
12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) извършват други дейности, предвидени в уставите на двете камари.
Чл. 5. Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране:
1. представляват своите членове и защитават професионалните им права и интереси в съответствие с интересите на обществото;
2. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) изготвят професионален кодекс на архитектите, съответно на инженерите, и упражняват контрол по спазването му;
3. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) не допускат монополизъм, недобросъвестна практика и неравноправно положение между своите членове;
4. създават условия за свободен избор на архитекти и инженери от страна на клиента (инвеститора);
5. оказват съдействие за защита на авторските права на архитекта и инженера върху проекта и практическата му реализация в съответствие с действащото в страната законодателство за авторското право и сродните му права;
6. изготвят и представят становища по нормативни актове, свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството;
7. поддържат конкурсното начало в проектирането;
8. осъществяват сътрудничество със сродни камари (професионални организации) на европейско и международно равнище;
9. осъществяват сътрудничество с висшите училища за подготовка на архитекти, съответно на инженери, и съвместно организират квалификационни курсове, следдипломно обучение и курсове за професионално обучение, включително за обучение по европейски правила и стандарти;
10. утвърждават правила за работа и съдействат за провеждането на стажа на проектантите с ограничена правоспособност;
11. извършват други дейности, предвидени в уставите на двете камари.
Чл. 5. Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране:
1. представляват своите членове и защитават професионалните им права и интереси в съответствие с интересите на обществото;
2. изготвят кодекс по професионална етика на архитектите, съответно на инженерите, и упражняват контрол по спазването му;
3. не допускат монополизъм, нелоялна конкуренция и неравноправно положение между своите членове;
4. създават условия за свободен избор на архитекти и инженери от страна на клиента (инвеститора);
5. оказват съдействие за защита на авторските права на архитекта и инженера върху проекта и практическата му реализация в съответствие с действащото в страната законодателство за авторското право и сродните му права;
6. изготвят и представят становища по нормативни актове, свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството;
7. поддържат конкурсното начало в проектирането;
8. осъществяват сътрудничество със сродни камари (професионални организации) на европейско и международно равнище;
9. осъществяват сътрудничество с висшите училища за подготовка на архитекти, съответно на инженери, и съвместно организират квалификационни курсове, следдипломно обучение и курсове за професионално обучение, включително за обучение по европейски правила и стандарти;
10. утвърждават правила за работа и съдействат за провеждането на стажа на проектантите с ограничена правоспособност;
11. извършват други дейности, предвидени в уставите на двете камари.
Чл. 6. За изпълнение на основните цели по чл. 5 Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране:
1. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) поддържат и актуализират регистри на лицата с пълна проектантска правоспособност, които се обнародват ежегодно в "Държавен вестник";
2. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) поддържат и актуализират регистрите на проектантските бюра;
3. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) поддържат и актуализират регистри на проектантите с ограничена проектантска правоспособност;
4. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) издават удостоверения за съответната проектантска правоспособност;
5. (доп. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) следят за изпълнението на професионалните задължения на своите членове и налагат наказанията, предвидени в този закон;
6. спомагат за разрешаване на спорове между техни членове и между членовете им и трети лица;
7. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) приемат методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги.
Чл. 6. За изпълнение на основните цели по чл. 5 Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране:
1. водят регистри на лицата с пълна проектантска правоспособност, които се обнародват ежегодно в "Държавен вестник";
2. поддържат и актуализират регистрите по чл. 8;
3. поддържат и актуализират списъци на проектантите с ограничена проектантска правоспособност;
4. издават удостоверения за пълна проектантска правоспособност;
5. следят за изпълнението на професионалните задължения на своите членове;
6. спомагат за разрешаване на спорове между техни членове и между членовете им и трети лица;
7. определят и актуализират минималните цени за заплащане труда на архитектите и инженерите в устройственото планиране и инвестиционното проектиране и следят за спазването им.

Глава трета.
ВИДОВЕ ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ. ПРОЕКТАНТСКИ СТАЖ. ЧЛЕНСТВО В КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ И КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) Лицата, получили дипломи от акредитирано висше училище с професионална квалификация "архитект", "ландшафтен архитект", "урбанист", "строителен инженер" или "инженер" с образователно-квалификационна степен "магистър", притежават ограничена проектантска правоспособност и могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране след вписването им в регистъра на проектантите с ограничена проектантска правоспособност в съответната камара.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) Лицата, получили дипломи от акредитирано висше училище с професионална квалификация "ландшафтен архитект", "урбанист" или "инженер" с образователно-квалификационна степен "бакалавър", които имат не по-малко от 4 години стаж по специалността, могат да придобият ограничена проектантска правоспособност и да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране за изработване на проекти на съответните части от проектната документация, след вписването им в регистъра на проектантите с ограничена проектантска правоспособност в съответната камара.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) Проектантите с ограничена проектантска правоспособност, вписани в регистъра на съответната камара, в съответствие с придобитата професионална квалификация могат да предоставят следните проектантски услуги:
1. в устройственото планиране:
а) архитектите и урбанистите - изработване на проекти на подробни устройствени планове в обхват до един квартал в урбанизираните територии и до 3 ха - извън урбанизираните територии;
б) ландшафтните архитекти - изработване на проекти на подробни устройствени планове за озеленени площи, паркове и градини в обхват до един квартал в урбанизираните територии и площ до 3 ха - в извън урбанизираните територии, както и на план-схеми по част "Паркоустройство" към подробните устройствени планове в обхват до три квартала в урбанизираните територии и площ до 3 ха - в извън урбанизираните територии;
в) инженерите - изработване на елементите на техническата инфраструктура на проекти на подробни устройствени планове в обхват до един квартал в урбанизираните територии и площ до 3 ха - в извън урбанизираните територии;
2. в инвестиционното проектиране:
а) архитектите - изработване на проекти по част "Архитектурна" за строежите от пета и шеста категория;
б) ландшафтните архитекти - изработване на проекти за паркове, градини и озеленени площи от четвърта категория, на проекти по част "Паркоустройство" - за строежите от пета категория, и на проекти за градински и паркови елементи - за строежи от шеста категория;
в) инженерите - изработване на проекти за строежите от пета и шеста категория;
3. изработване на работни чертежи и детайли за строежи и планове от всички категории.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.)
(5) Проектантите с ограничена проектантска правоспособност могат да придобият пълна проектантска правоспособност, ако имат стаж по специалността:
1. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) две години като служители по трудов договор с проектант с пълна проектантска правоспособност, или
2. четири години като проектанти на свободна практика или като служители по служебно правоотношение или по трудово правоотношение на основен трудов договор на длъжност, за която се изисква съответното образование.
(6) Проектанти, които са осъдени с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, не могат да придобият пълна проектантска правоспособност, освен ако са реабилитирани.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) Проектантите с пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на съответната камара, в съответствие с придобитата професионална квалификация могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране без ограничения по вид и размер, да договарят участие в инженеринг на строежи и да упражняват контрол по изпълнението на проектите им. Ландшафтните архитекти с пълна проектантска правоспособност могат да предоставят проектантски услуги само за изработване на проекти на устройствени схеми и планове и инвестиционни проекти за паркове, градини, озеленени площи, градински и паркови елементи, както и на инвестиционни проекти по част "Паркоустройство" за строежи от всички категории. Урбанистите с пълна проектантска правоспособност могат да предоставят проектантски услуги само в устройственото планиране.
(8) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) При подписването на проектите проектантите по ал. 3 и 7 използват собствен печат, съдържащ името и регистрационния им номер, а за инженерите - и частта на проектната документация. Проекти на устройствени схеми и планове и на инвестиционни проекти за изграждане на обекти, които не са подписани и подпечатани от проектанти със съответната проектантска правоспособност, не подлежат на разглеждане, оценяване, съгласуване и одобряване от компетентните органи и за тях не се издава разрешение за строеж.
(9) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) Едно и също лице не може да участва в процеса на строителството едновременно като проектант и строител.
Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) (1) Лицата, получили дипломи от акредитирано висше училище с квалификация "архитект", "строителен инженер" или "инженер" с образователно-квалификационна степен "магистър", притежават ограничена проектантска правоспособност и могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране след вписването им в регистъра на проектантите с ограничена проектантска правоспособност в съответната камара.
(2) Лицата, получили дипломи от акредитирано висше училище с квалификация "инженер" с образователно-квалификационна степен "бакалавър", които имат не по-малко от 4 години стаж по специалността, могат да придобият ограничена проектантска правоспособност и да предоставят проектантски услуги в областта на инвестиционното проектиране за изработване на проекти на съответните части от проектната документация, след вписването им в регистъра на проектантите с ограничена проектантска правоспособност в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
(3) Проектантите с ограничена проектантска правоспособност, вписани в регистъра на съответната камара, могат да предоставят следните проектантски услуги:
1. изработване на инвестиционни проекти по части "Архитектурна" или "Конструктивна" - за обектите от пета и шеста категория, а за обектите от трета и четвърта категория - за инженерните части, без част "Конструктивна";
2. изработване на работни чертежи и детайли за обекти от всички категории.
(4) При подписването на проектите лицата по ал. 3 използват собствен печат, съдържащ името и регистрационния им номер, а за инженерите - и частта на проектната документация.
(5) Проектантите с ограничена проектантска правоспособност могат да придобият пълна проектантска правоспособност, ако имат стаж по специалността:
1. две години като служители в проектантско бюро на проектант с пълна проектантска правоспособност, или
2. четири години като проектанти на свободна практика или като служители по служебно правоотношение или по трудово правоотношение на основен трудов договор на длъжност, за която се изисква съответното образование.
(6) Проектанти, които са осъдени с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, не могат да придобият пълна проектантска правоспособност, освен ако са реабилитирани.
(7) Проектантите с пълна проектантска правоспособност имат право да:
1. предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране без ограничения по вид и размер, като при подписването на проектите използват собствен печат, съдържащ името и регистрационния им номер, а за инженерите - и частта на проектната документация;
2. договарят и ръководят изработването на комплексни обекти;
3. упражняват контрол по изпълнението на проектите им;
4. договарят участие в инженеринг на строежи в рамките на своята професионална компетентност.
(8) Проекти на устройствени схеми и планове и на инвестиционни проекти за изграждане на обекти, които не са подписани и подпечатани от проектанти със съответната проектантска правоспособност, не подлежат на разглеждане, оценяване, съгласуване и одобряване от компетентните органи и за тях не се издава разрешение за строеж.
Чл. 7. (1) Лицата, получили диплома от акредитирано висше училище с квалификация "архитект", "строителен инженер" или "инженер" с образователно-квалификационна степен "магистър", притежават ограничена правоспособност и могат да извършват дейности в устройственото планиране и инвестиционното проектиране като проектанти.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) За устройствени схеми и планове и строежите по чл. 137, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 от Закона за устройство на територията лицата по ал. 1 могат да изработват и подписват съответните части от проектната документация като проектанти само в колектив с проектант, притежаващ пълна проектантска правоспособност, като напълно им се запазват авторските права.
(3) Лицата, които имат стаж по специалността най-малко 18 месеца при условията на ал. 2 или три години като самостоятелен проектант по ал. 1, могат да придобият пълна проектантска правоспособност при условията на чл. 12.
(4) Лицата, които притежават пълна проектантска правоспособност, могат да създават самостоятелно и/или да ръководят изработването на съответните части от проектната документация за всички видове строежи, като при подписването й използват собствен печат, съдържащ регистрационния им номер.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Лицата, получили диплома от акредитирано висше училище с квалификация "архитект", "строителен инженер" или "инженер" с образователно-квалификационна степен "бакалавър", с изключение на специалностите по части "Архитектурна", "Конструктивна" и "Консервация, реставрация и експониране на паметници на културата", и имат стаж по специалността най-малко 4 години, могат да придобият ограничена правоспособност за самостоятелно изработване на проекти по съответните специалности за строежите по чл. 137, ал. 1, т. 5 и 6 от Закона за устройство на територията.
1. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.)
Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) Проектантите на свободна практика, проектантите с пълна проектантска правоспособност - регистрирани като търговци, както и проектантските дружества, осъществяват дейността си по предоставяне на проектантски услуги в проектантски бюра. Няколко проектанти могат да използват общо проектантско бюро за осъществяване на дейността си и без да са съдружници. Проектантите с ограничена проектантска правоспособност не могат да назначават за свои служители по трудов договор проектанти с пълна проектантска правоспособност.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) Проектантските бюра се вписват в публични регистри, които се поддържат от Камарата на архитектите, съответно от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. За вписването се събира такса в размер, определен от управителния съвет на съответната камара.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) За вписване на проектантските бюра в съответния регистър проектантите по ал. 1 подават заявление до управителния съвет на съответната камара. В заявлението се предоставя информация за работещите в него проектанти с ограничена проектантска правоспособност и за техния стаж, адреса и други данни за проектантското бюро по образец, утвърден от управителния съвет на съответната камара.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.)
Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) (1) Проектантите на свободна практика, проектантите с пълна проектантска правоспособност - регистрирани като търговци, както и проектантските дружества, осъществяват дейността си по предоставяне на проектантски услуги в проектантски бюра. Няколко проектанти могат да използват общо проектантско бюро за осъществяване на дейността си и без да са съдружници.
(2) Проектантските бюра се вписват в публични регистри, които се поддържат от Камарата на архитектите, съответно от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
(3) За вписване на проектантските бюра в съответния регистър проектантите по ал. 1 подават заявление до управителния съвет на съответната камара. В заявлението се предоставя информация за назначените проектанти с ограничена проектантска правоспособност и за техния стаж, адреса и други данни за проектантското бюро по образец, утвърден от управителния съвет на съответната камара.
(4) В проектантските бюра на проектанти на свободна практика, които притежават ограничена проектантска правоспособност, не могат да се назначават проектанти с пълна проектантска правоспособност.
Чл. 8. (1) Проектантските бюра назначават проектанти с ограничена правоспособност и издават документи за преминал стаж по специалността. Назначените проектанти се вписват в публични регистри, които се поддържат съответно в Камарата на архитектите и в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
(2) При отказ от страна на проектанта - физическо или юридическо лице, да издаде документ по ал. 1, същият се заменя с препис-извлечение от съответния публичен регистър.
Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) (1) Архитектите, ландшафтните архитекти и урбанистите, които имат пълна проектантска правоспособност, задължително членуват в Камарата на архитектите.
(2) Инженерите, които имат пълна проектантска правоспособност, задължително членуват в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
(3) Лицата по ал. 1 и 2, които притежават ограничена проектантска правоспособност, подлежат на ежегодна регистрация в съответната камара. Членството им в камарите е доброволно.
Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) (1) Архитектите и инженерите, които имат пълна проектантска правоспособност, задължително членуват в Камарата на архитектите, съответно в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
(2) Архитектите и инженерите, които притежават ограничена проектантска правоспособност, подлежат на ежегодна регистрация в съответната камара. Членството им в камарите е доброволно.
Чл. 9. (1) Всички архитекти и инженери, които упражняват професията проектант, членуват в Камарата на архитектите, съответно в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
(2) Членството на архитекти и инженери, които не упражняват професията проектант, е доброволно.
(3) Проектантските бюра могат да извършват проектантска дейност, ако в състава им са включени физически лица - правоспособни проектанти.
(4) Не подлежат на съгласуване и одобряване от компетентните органи инвестиционни проекти, които не са подписани и подпечатани от лица с пълна проектантска правоспособност за част "Конструктивна".
Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) Право да упражняват професиите "архитект", "ландшафтен архитект", "урбанист" и "инженер в устройственото планиране и/или в инвестиционното проектиране" в Република България имат чужденци и граждани на държави - членки на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, на които е призната професионалната квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации.
Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г.) Право да упражняват професиите "архитект" и "инженер в инвестиционното проектиране" в Република България имат чужденци и граждани на държави - членки на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, на които е призната професионалната квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации.
Чл. 10. (1) Пълна проектантска правоспособност се признава на чуждестранно лице от държава, с която Република България има сключен международен договор за взаимно признаване на дипломи, удостоверения и други доказателства за официална квалификация "архитект", съответно "инженер", при договорените условия и предпоставки.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Извън случаите по ал. 1 пълна проектантска правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице от държава - членка на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство или от Конфедерация Швейцария, при условията на взаимност и при наличие на:
1. образование и практическо обучение, завършващо с получаването на дипломи, сертификати и други доказателства за квалификация, които му дават достъп и право на упражняване под професионалното звание "архитект" на дейности в областта на архитектурата чрез обучение на университетско равнище, в което основен елемент е архитектурата; процесът на обучение трябва да създава теоретични и практически умения по архитектура и да осигурява придобиването на:
а) способност да се създават архитектурни проекти, които отговарят едновременно на естетическите и техническите изисквания;
б) достатъчни знания по история и теория на архитектурата, както и на свързаните с тях изкуства, технологии и хуманитарни науки;
в) познаване на изобразителното изкуство като фактор, който е в състояние да влияе върху качеството на архитектурните проекти;
г) достатъчни знания по устройствено планиране и проектиране и умения, прилагани в процеса на планиране;
д) разбиране на зависимостта между човека и архитектурните творения, от една страна, и архитектурните творения и заобикалящата ги среда - от друга, и на необходимостта сградите и пространствата между тях да се свържат съобразно човешките потребности и мащаб;
е) разбиране на професията "архитект" и нейната роля в обществото, в частност чрез подготовка на задания, които отчитат социалните фактори;
ж) разбиране на методите за проучване и подготовка на задание за архитектурен проект;
з) разбиране на конструктивното проектиране, на строителните и инженерните проблеми, свързани с проектирането на сградите;
и) достатъчно познаване на физическите проблеми и технологии и на функцията на сградите с оглед осигуряване условия на вътрешен комфорт и защита от климатични въздействия;
к) необходимите проектантски умения за удовлетворяване на изискванията на потребителите на сградите при спазване на финансовите ограничения и нормативната уредба в областта на строителството;
л) достатъчно познаване на производствата, организациите, правилата и процедурите относно изпълнението на проектите в сгради и включването им в общите планове;
2. образованието и практическото обучение да приключват с успешно положен изпит на университетско равнище.
(3) Извън случаите по ал. 1 и 2 пълна проектантска правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на този закон.
(4) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лице - гражданин на държава - членка на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, което притежава професионално звание "архитект", предоставено от компетентен орган на съответната държава по силата на закон, за доказани постижения в областта на архитектурата, може да извършва самостоятелно в Република България дейности в инвестиционното проектиране за обекти от пета и шеста категория по чл. 137, т. 5 и 6 от Закона за устройство на територията, а за обектите от първа, втора, трета и четвърта категория по чл. 137, т. 1, 2, 3 и 4 от Закона за устройство на територията - съвместно с проектант, притежаващ пълна проектантска правоспособност.
(5) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Постиженията на лицето по ал. 4 се доказват със свидетелство, издадено от държавата членка по произход.
(6) (Нова - ДВ, бр. 79 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицето по ал. 4 притежава ограничена проектантска правоспособност по част "Архитектурна".
Чл. 10. (1) Пълна проектантска правоспособност се признава на чуждестранно лице от държава, с която Република България има сключен международен договор за взаимно признаване на дипломи, удостоверения и други доказателства за официална квалификация "архитект", съответно "инженер", при договорените условия и предпоставки.
(2) Извън случаите по ал. 1 пълна проектантска правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице от държава - членка на Европейския съюз, при условията на взаимност и при наличие на:
1. образование и практическо обучение, завършващо с получаването на дипломи, сертификати и други доказателства за квалификация, които му дават достъп и право на упражняване под професионалното звание "архитект" на дейности в областта на архитектурата чрез обучение на университетско равнище, в което основен елемент е архитектурата; процесът на обучение трябва да създава теоретични и практически умения по архитектура и да осигурява придобиването на:
а) способност да се създават архитектурни проекти, които отговарят едновременно на естетическите и техническите изисквания;
б) достатъчни знания по история и теория на архитектурата, както и на свързаните с тях изкуства, технологии и хуманитарни науки;
в) познаване на изобразителното изкуство като фактор, който е в състояние да влияе върху качеството на архитектурните проекти;
г) достатъчни знания по устройствено планиране и проектиране и умения, прилагани в процеса на планиране;
д) разбиране на зависимостта между човека и архитектурните творения, от една страна, и архитектурните творения и заобикалящата ги среда - от друга, и на необходимостта сградите и пространствата между тях да се свържат съобразно човешките потребности и мащаб;
е) разбиране на професията "архитект" и нейната роля в обществото, в частност чрез подготовка на задания, които отчитат социалните фактори;
ж) разбиране на методите за проучване и подготовка на задание за архитектурен проект;
з) разбиране на конструктивното проектиране, на строителните и инженерните проблеми, свързани с проектирането на сградите;
и) достатъчно познаване на физическите проблеми и технологии и на функцията на сградите с оглед осигуряване условия на вътрешен комфорт и защита от климатични въздействия;
к) необходимите проектантски умения за удовлетворяване на изискванията на потребителите на сградите при спазване на финансовите ограничения и нормативната уредба в областта на строителството;
л) достатъчно познаване на производствата, организациите, правилата и процедурите относно изпълнението на проектите в сгради и включването им в общите планове;
2. образованието и практическото обучение да приключват с успешно положен изпит на университетско равнище.
(3) Извън случаите по ал. 1 и 2 пълна проектантска правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на този закон.
Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., в сила от 27.09.2005 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г.) За признаване на професионалната квалификация на чужденци и на граждани на държави - членки на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария министърът на регионалното развитие и благоустройството приема наредба за условията и реда за провеждане на стажа за приспособяване и на изпита за правоспособност и за тяхното оценяване.
Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., в сила от 27.09.2005 г.) Министерският съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и на министъра на образованието и науката приема наредба за условията и реда за признаване на правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация "архитект", съответно "инженер", придобита в държава - членка на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство, в Швейцария и в трети държави.
Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) (1) За вписване в регистрите по чл. 6, т. 1 и 3 кандидатите подават заявление по образец, утвърден от управителния съвет на съответната камара. Заявлението се подава чрез регионалната колегия, която в 7-дневен срок го изпраща заедно с приложените документи на управителния съвет на камарата.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. копие от документ за самоличност;
2. копие от диплома за завършено висше образование;
3. доказателства за стаж по специалността, когато такъв се изисква за придобиване на съответната правоспособност, по образец, утвърден от управителния съвет на съответната камара;
4. свидетелство за съдимост;
5. (нова - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) документ за платена такса за вписване и за издаване на удостоверение за проектантска правоспособност и личен печат в размер, определен от управителния съвет на съответната камара.
Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) (1) За вписване в регистрите по чл. 6, т. 1 и 3 кандидатите подават заявление по образец, утвърден от управителния съвет на съответната камара. Заявлението се подава чрез регионалната колегия, която в 7-дневен срок го изпраща заедно с приложените документи на управителния съвет на камарата.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. копие от документ за самоличност;
2. копие от диплома за завършено висше образование;
3. доказателства за стаж по специалността, когато такъв се изисква за придобиване на съответната правоспособност, по образец, утвърден от управителния съвет на съответната камара;
4. свидетелство за съдимост.
Чл. 12. (1) За вписване в списъците по чл. 6, т. 3 лицата подават заявление до съответната областна колегия по образец, утвърден от съответната камара.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат копие от документ за самоличност, съдържащо данни за ЕГН и постоянен адрес, свидетелство за съдимост, копие от диплома за завършено висше образование. Лицата по чл. 7, ал. 5 прилагат и доказателства за наличие на стаж по специалността не по-малко от 4 години.
(3) За признаване на пълна проектантска правоспособност по определена специалност лицата по чл. 7, ал. 3 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да имат завършено висше образование със съответната специалност;
2. да имат стаж по специалността не по-малко от 18 месеца при условията на чл. 7, ал. 2 или не по-малко от 3 години при условията на чл. 7, ал. 3;
3. да не работят в държавна или общинска администрация на основен трудов договор;
4. да не са собственици или служители във фирма с предмет на дейност "строителство", "строително предприемачество" или "търговия с недвижими имоти";
5. да не са осъдени за умишлено престъпление от общ характер - за срока на наказанието, освен ако не са реабилитирани.
(4) За вписване в регистрите по чл. 6, т. 1 лицата подават заявление до съответната областна колегия по образец, утвърден от съответната камара.
(5) Към заявлението по ал. 4 се прилагат:
1. копие от документ за самоличност, съдържащо данни за ЕГН и постоянен адрес;
2. копие от диплома за завършено висше образование;
3. доказателства за стаж по специалността;
4. свидетелство за съдимост;
5. декларация, че лицето не попада под ограниченията на ал. 3, т. 3 и 4;
6. други доказателства за професионални качества и опит на кандидата.
(6) Решението за вписване в съответния списък или регистър се взема от управителния съвет на съответната камара в двумесечен срок от подаване на заявлението.
Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г.) Управителният съвет проверява дали са налице условията за придобиване на проектантска правоспособност и в тримесечен срок от подаването на заявлението се произнася с решение. В случай на отказ решението се мотивира.
(2) Решението се вписва в съответния регистър на камарата и се съобщава на кандидата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г.) Решението на управителния съвет може да се обжалва от кандидата пред контролния съвет в 14-дневен срок от получаване на съобщението по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) Управителният съвет проверява дали са налице условията за придобиване на проектантска правоспособност и в тримесечен срок от подаването на заявлението се произнася с решение. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ.
(2) Решението се вписва в съответния регистър на камарата и се съобщава на кандидата.
(3) Решението или мълчаливият отказ на управителния съвет може да се обжалва от кандидата пред контролния съвет в 14-дневен срок от получаване на съобщението по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) (1) Управителният съвет проверява дали са налице условията за придобиване на проектантска правоспособност и в двумесечен срок от подаването на заявлението се произнася с решение. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ.
(2) Решението се вписва в съответния регистър на камарата и се съобщава на кандидата.
(3) Решението или мълчаливият отказ на управителния съвет може да се обжалва от кандидата пред контролния съвет в 14-дневен срок от получаване на съобщението по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 13. При положително решение кандидатът се вписва в съответния регистър на камарата и получава удостоверение за пълна проектантска правоспособност.
Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) (1) Проектант, вписан в съответния регистър получава удостоверение за придобитата проектантска правоспособност и личен печат.
(2) Проектантската правоспособност се променя:
1. при настъпване на обстоятелства, довели до изменения на условията за придобиването й;
2. по искане на проектанта, ако са налице предвидените в закона основания.
(3) Промяната се отразява чрез вписване в съответния регистър след установяване от управителния съвет на съответната камара на обстоятелствата по ал. 2.
(4) Проектантът се отписва от регистъра на съответната камара:
1. по негова молба;
2. при наличие или при настъпване на обстоятелство, което представлява пречка за изпълнение на условията по чл. 7 за предоставяне на проектантски услуги;
3. при лишаване от проектантска правоспособност;
4. при поставяне под запрещение;
5. при смърт.
(5) Решението за отписване по ал. 4, т. 2 и 3 може да бъде обжалвано от проектанта пред контролния съвет в 14-дневен срок от получаване на съобщението по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 14. (1) Отказът за вписване в регистъра на камарата на лице, кандидатстващо за признаване на пълна проектантска правоспособност, подлежи на преразглеждане при подадена жалба до комисията по професионална етика на съответната камара при условия и по ред, определени в нейния устав.
(2) Последващо кандидатстване на лице за признаване на пълна проектантска правоспособност е възможно след изпълнение и доказване наличието на изискванията по чл. 12.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Кандидатът може да обжалва отказа на управителния съвет за вписване в регистъра на съответната камара по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 14. (1) Отказът за вписване в регистъра на камарата на лице, кандидатстващо за признаване на пълна проектантска правоспособност, подлежи на преразглеждане при подадена жалба до комисията по професионална етика на съответната камара при условия и по ред, определени в нейния устав.
(2) Последващо кандидатстване на лице за признаване на пълна проектантска правоспособност е възможно след изпълнение и доказване наличието на изискванията по чл. 12.
(3) Кандидатът може да обжалва отказа на управителния съвет за вписване в регистъра на съответната камара по реда на Закона за административното производство.

Глава трета.
ВИДОВЕ ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОПОСОБНОСТ. ПРОЕКТАНТСКИ СТАЖ. ЧЛЕНСТВО В КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ И КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Чл. 7. (1) Лицата, получили диплома от акредитирано висше училище с квалификация "архитект", "строителен инженер" или "инженер" с образователно-квалификационна степен "магистър", притежават ограничена правоспособност и могат да извършват дейности в устройственото планиране и инвестиционното проектиране като проектанти.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) За устройствени схеми и планове и строежите по чл. 137, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 от Закона за устройство на територията лицата по ал. 1 могат да изработват и подписват съответните части от проектната документация като проектанти само в колектив с проектант, притежаващ пълна проектантска правоспособност, като напълно им се запазват авторските права.
(3) Лицата, които имат стаж по специалността най-малко 18 месеца при условията на ал. 2 или три години като самостоятелен проектант по ал. 1, могат да придобият пълна проектантска правоспособност при условията на чл. 12.
(4) Лицата, които притежават пълна проектантска правоспособност, могат да създават самостоятелно и/или да ръководят изработването на съответните части от проектната документация за всички видове строежи, като при подписването й използват собствен печат, съдържащ регистрационния им номер.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Лицата, получили диплома от акредитирано висше училище с квалификация "архитект", "строителен инженер" или "инженер" с образователно-квалификационна степен "бакалавър", с изключение на специалностите по части "Архитектурна", "Конструктивна" и "Консервация, реставрация и експониране на паметници на културата", и имат стаж по специалността най-малко 4 години, могат да придобият ограничена правоспособност за самостоятелно изработване на проекти по съответните специалности за строежите по чл. 137, ал. 1, т. 5 и 6 от Закона за устройство на територията.
1. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.)
Чл. 7. (1) Лицата, получили диплома от акредитирано висше училище с квалификация "архитект", "строителен инженер" или "инженер" с образователно-квалификационна степен "магистър", притежават ограничена правоспособност и могат да извършват дейности в устройственото планиране и инвестиционното проектиране като проектанти.
(2) За строежите по чл. 166, ал. 5 от Закона за устройство на територията лицата по ал. 1 могат да изработват и подписват съответните части от проектната документация като проектанти само в колектив с проектант, притежаващ пълна проектантска правоспособност, като напълно им се запазват авторските права.
(3) Лицата, които имат стаж по специалността най-малко 18 месеца при условията на ал. 2 или три години като самостоятелен проектант по ал. 1, могат да придобият пълна проектантска правоспособност при условията на чл. 12.
(4) Лицата, които притежават пълна проектантска правоспособност, могат да създават самостоятелно и/или да ръководят изработването на съответните части от проектната документация за всички видове строежи, като при подписването й използват собствен печат, съдържащ регистрационния им номер.
(5) Лицата, получили диплома от акредитирано висше училище с квалификация "архитект", "строителен инженер" или "инженер" с образователно-квалификационна степен "бакалавър", с изключение на специалностите по части "Архитектурна", "Конструктивна" и "Консервация, реставрация и експониране на паметници на културата", и имат стаж по специалността най-малко 4 години, могат да придобият ограничена правоспособност за самостоятелно изработване на проекти по съответните специалности за следните видове строежи:
1. жилищни сгради с височина до 10 м;
2. строежи с обществено предназначение с разгъната застроена площ до 200 кв. м;
3. строежи с производствено предназначение с разгъната застроена площ до 200 кв. м;
4. инсталации за строежите по т. 1, 2 и 3 и отклонения от общите мрежи и съоръжения в урбанизираните територии.
Чл. 8. (1) Проектантските бюра назначават проектанти с ограничена правоспособност и издават документи за преминал стаж по специалността. Назначените проектанти се вписват в публични регистри, които се поддържат съответно в Камарата на архитектите и в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
(2) При отказ от страна на проектанта - физическо или юридическо лице, да издаде документ по ал. 1, същият се заменя с препис-извлечение от съответния публичен регистър.
Чл. 9. (1) Всички архитекти и инженери, които упражняват професията проектант, членуват в Камарата на архитектите, съответно в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
(2) Членството на архитекти и инженери, които не упражняват професията проектант, е доброволно.
(3) Проектантските бюра могат да извършват проектантска дейност, ако в състава им са включени физически лица - правоспособни проектанти.
(4) Не подлежат на съгласуване и одобряване от компетентните органи инвестиционни проекти, които не са подписани и подпечатани от лица с пълна проектантска правоспособност за част "Конструктивна".
Чл. 10. (1) Пълна проектантска правоспособност се признава на чуждестранно лице от държава, с която Република България има сключен международен договор за взаимно признаване на дипломи, удостоверения и други доказателства за официална квалификация "архитект", съответно "инженер", при договорените условия и предпоставки.
(2) Извън случаите по ал. 1 пълна проектантска правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице от държава - членка на Европейския съюз, при условията на взаимност и при наличие на:
1. образование и практическо обучение, завършващо с получаването на дипломи, сертификати и други доказателства за квалификация, които му дават достъп и право на упражняване под професионалното звание "архитект" на дейности в областта на архитектурата чрез обучение на университетско равнище, в което основен елемент е архитектурата; процесът на обучение трябва да създава теоретични и практически умения по архитектура и да осигурява придобиването на:
а) способност да се създават архитектурни проекти, които отговарят едновременно на естетическите и техническите изисквания;
б) достатъчни знания по история и теория на архитектурата, както и на свързаните с тях изкуства, технологии и хуманитарни науки;
в) познаване на изобразителното изкуство като фактор, който е в състояние да влияе върху качеството на архитектурните проекти;
г) достатъчни знания по устройствено планиране и проектиране и умения, прилагани в процеса на планиране;
д) разбиране на зависимостта между човека и архитектурните творения, от една страна, и архитектурните творения и заобикалящата ги среда - от друга, и на необходимостта сградите и пространствата между тях да се свържат съобразно човешките потребности и мащаб;
е) разбиране на професията "архитект" и нейната роля в обществото, в частност чрез подготовка на задания, които отчитат социалните фактори;
ж) разбиране на методите за проучване и подготовка на задание за архитектурен проект;
з) разбиране на конструктивното проектиране, на строителните и инженерните проблеми, свързани с проектирането на сградите;
и) достатъчно познаване на физическите проблеми и технологии и на функцията на сградите с оглед осигуряване условия на вътрешен комфорт и защита от климатични въздействия;
к) необходимите проектантски умения за удовлетворяване на изискванията на потребителите на сградите при спазване на финансовите ограничения и нормативната уредба в областта на строителството;
л) достатъчно познаване на производствата, организациите, правилата и процедурите относно изпълнението на проектите в сгради и включването им в общите планове;
2. образованието и практическото обучение да приключват с успешно положен изпит на университетско равнище.
(3) Извън случаите по ал. 1 и 2 пълна проектантска правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на този закон.
Чл. 11. Министерският съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и на министъра на образованието и науката приема наредба за условията и реда за взаимно признаване на дипломи, удостоверения и други доказателства, удостоверяващи професионалната квалификация "архитект", съответно "инженер".
Чл. 12. (1) За вписване в списъците по чл. 6, т. 3 лицата подават заявление до съответната областна колегия по образец, утвърден от съответната камара.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат копие от документ за самоличност, съдържащо данни за ЕГН и постоянен адрес, свидетелство за съдимост, копие от диплома за завършено висше образование. Лицата по чл. 7, ал. 5 прилагат и доказателства за наличие на стаж по специалността не по-малко от 4 години.
(3) За признаване на пълна проектантска правоспособност по определена специалност лицата по чл. 7, ал. 3 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да имат завършено висше образование със съответната специалност;
2. да имат стаж по специалността не по-малко от 18 месеца при условията на чл. 7, ал. 2 или не по-малко от 3 години при условията на чл. 7, ал. 3;
3. да не работят в държавна или общинска администрация на основен трудов договор;
4. да не са собственици или служители във фирма с предмет на дейност "строителство", "строително предприемачество" или "търговия с недвижими имоти";
5. да не са осъдени за умишлено престъпление от общ характер - за срока на наказанието, освен ако не са реабилитирани.
(4) За вписване в регистрите по чл. 6, т. 1 лицата подават заявление до съответната областна колегия по образец, утвърден от съответната камара.
(5) Към заявлението по ал. 4 се прилагат:
1. копие от документ за самоличност, съдържащо данни за ЕГН и постоянен адрес;
2. копие от диплома за завършено висше образование;
3. доказателства за стаж по специалността;
4. свидетелство за съдимост;
5. декларация, че лицето не попада под ограниченията на ал. 3, т. 3 и 4;
6. други доказателства за професионални качества и опит на кандидата.
(6) Решението за вписване в съответния списък или регистър се взема от управителния съвет на съответната камара в двумесечен срок от подаване на заявлението.
Чл. 13. При положително решение кандидатът се вписва в съответния регистър на камарата и получава удостоверение за пълна проектантска правоспособност.
Чл. 14. (1) Отказът за вписване в регистъра на камарата на лице, кандидатстващо за признаване на пълна проектантска правоспособност, подлежи на преразглеждане при подадена жалба до комисията по професионална етика на съответната камара при условия и по ред, определени в нейния устав.
(2) Последващо кандидатстване на лице за признаване на пълна проектантска правоспособност е възможно след изпълнение и доказване наличието на изискванията по чл. 12.
(3) Кандидатът може да обжалва отказа на управителния съвет за вписване в регистъра на съответната камара по реда на Закона за административното производство.

Глава четвърта.
ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ НА КАМАРИТЕ

Раздел I.
Национални органи

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) Органите на Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране на национално равнище са общо събрание, управителен съвет, контролен съвет и комисия по дисциплинарно производство.
Чл. 15. Органите на Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране на национално равнище са общо събрание, управителен съвет, контролен съвет и комисия по професионална етика.
Чл. 16. (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране се представляват от председателите на управителните им съвети, а в тяхно отсъствие - от определени от тях заместник-председатели.
Чл. 16. Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране се представляват от председателите на управителните им съвети.
Чл. 17. (1) Общото събрание на съответната камара е редовно или извънредно.
(2) Редовно общо събрание се свиква ежегодно.
(3) Извънредно общо събрание може да се свика по решение на управителния съвет или по искане на най-малко една десета от членовете на камарата.
Чл. 18. (1) Редът за свикване и правилата за работа и за вземане на решения от общото събрание се определят в уставите на съответните камари.
(2) Делегати на общото събрание се определят при условия и по ред, определени в уставите на съответните камари.
Чл. 19. (1) Общото събрание е редовно, ако присъстват две трети от делегатите. При липса на кворум общото събрание се отлага с един час, след което се провежда и се смята за редовно независимо от броя на присъстващите делегати.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство - повече от половината от гласувалите. Членовете на управителния съвет, на контролния съвет и на комисията по дисциплинарно производство се избират с тайно гласуване.
Чл. 19. (1) Общото събрание е редовно, ако присъстват две трети от делегатите. При липса на кворум общото събрание се отлага с един час, след което се провежда и се смята за редовно независимо от броя на присъстващите делегати.
(2) Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство - повече от половината от гласувалите. Членовете на управителния съвет, на контролния съвет и на комисията по професионална етика се избират с тайно гласуване.
Чл. 20. (1) Общото събрание на съответната камара:
1. приема, изменя и допълва устава й;
2. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) приема, изменя и допълва професионалния кодекс;
3. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) избира и освобождава председателите и членовете на управителния съвет, на контролния съвет и на комисията по дисциплинарно производство;
4. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) приема отчетите на управителния съвет, на контролния съвет и на комисията по дисциплинарно производство;
5. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) приема, изменя и допълва методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги, която се обнародва в "Държавен вестник";
6. (отм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.)
7. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) определя размера на встъпителните и годишните вноски, както и бюджетите на регионалните колегии;
8. приема бюджета на камарата;
9. (новa - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) приема решения за разпореждане с недвижими имоти - собственост на съответната камара.
(2) Решенията на общото събрание по ал. 1, т. 1 и 2 се вземат с квалифицирано мнозинство от две трети от гласовете.
Чл. 20. (1) Общото събрание на съответната камара:
1. приема, изменя и допълва устава й;
2. приема, изменя и допълва кодекса за професионална етика;
3. избира и освобождава председателите и членовете на управителния съвет, на контролния съвет и на комисията по професионална етика;
4. приема отчетите на управителния съвет, на контролния съвет и на комисията по професионална етика;
5. приема, изменя и допълва наредба за минималните цени за проектиране, която се обнародва в "Държавен вестник";
6. разглежда жалби срещу решенията на комисията по професионална етика;
7. определя размера на членския внос и размера на отчисленията от приходите на областните колегии;
8. приема бюджета на камарата.
(2) Решенията на общото събрание по ал. 1, т. 1 и 2 се вземат с квалифицирано мнозинство от две трети от гласовете.
Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) Управителният съвет на съответната камара се състои от председател, 10 членове и председателите на регионалните колегии на съответната камара.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) За членове на управителния съвет могат да бъдат избирани за не повече от два последователни мандата членове на съответната камара, които притежават пълна проектантска правоспособност и най-малко 10 години проектантски стаж.
(3) Управителният съвет се избира за срок 4 години.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) Не може да бъдат избирани за членове на управителния съвет лица:
1. които са членове на контролния съвет или на комисията по дисциплинарно производство;
2. на които са наложени наказания по чл. 36, ал. 1, т. 3 или 4 - за срока на наказанието;
3. които са осъдени с влязла в сила присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление;
4. които са свързани лица по смисъла на Търговския закон;
5. които са народни представители, министри или членове на политически кабинети на министри.
(5) (Новa - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) Мандатът на член на управителния съвет се прекратява предсрочно при:
1. подаване на оставка;
2. трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца или при смърт;
3. системно неизпълнение на служебните задължения, както и при извършване на действия, които накърняват престижа на професията;
4. предсрочно прекратяване на мандата му като председател на регионална колегия;
5. настъпване на някое от обстоятелствата по ал. 4.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) Редът за свикване на заседанията на управителния съвет и за вземане на решенията се определя в устава на съответната камара.
Чл. 21. (1) Управителният съвет на съответната камара се състои от председател, 10 членове и председателите на областните колегии на съответната камара.
(2) За членове на управителния съвет могат да бъдат избирани членове на съответната камара, които притежават пълна проектантска правоспособност.
(3) Управителният съвет се избира за срок 4 години.
(4) Не се допуска членство в управителния съвет:
1. за повече от два последователни мандата;
2. на свързани лица по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон;
3. на народни представители, министри и членове на политически кабинети на министерства.
(5) Редът за свикване и правилата за работа и вземане на решения се определят в уставите на съответните камари.
Чл. 22. Управителният съвет на съответната камара:
1. свиква общо събрание на камарата;
2. управлява имуществото на камарата;
3. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) създава и поддържа регистрите по чл. 6, т. 1, 2 и 3;
4. изпълнява други функции, възложени му с устава на съответната камара.
Чл. 22. Управителният съвет на съответната камара:
1. свиква общо събрание на камарата;
2. управлява имуществото на камарата;
3. създава и поддържа регистрите и списъците по чл. 6, т. 1 и 3;
4. изпълнява други функции, възложени му с устава на съответната камара.
Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) Контролният съвет се състои от председател и шестима членове.
(2) Контролният съвет се избира от общото събрание на съответната камара за срок 4 години.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) За членове на контролния съвет могат да бъдат избирани членове на съответната камара, които отговарят на условията на чл. 21, ал. 2.
(4) (Новa - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) Не може да бъдат избирани за членове на контролния съвет лица:
1. които са членове на управителния съвет или на комисията по дисциплинарно производство;
2. на които са наложени наказания по чл. 36, ал. 1, т. 3 или 4 - за срока на наказанието;
3. които са осъдени с влязла в сила присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление;
4. които са свързани лица по смисъла на Търговския закон;
5. които са народни представители, министри или членове на политически кабинети на министри.
(5) (Новa - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) Мандатът на член на контролния съвет се прекратява предсрочно при:
1. подаване на оставка;
2. трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца или при смърт;
3. системно неизпълнение на служебните задължения, както и при извършване на действия, които накърняват престижа на професията;
4. при настъпване на някое от обстоятелствата по ал. 4.
Чл. 23. (1) Контролният съвет се състои от председател и четирима членове.
(2) Контролният съвет се избира от общото събрание на съответната камара за срок 4 години.
(3) За членове на контролния съвет могат да бъдат избирани членове на съответната камара, които отговарят на условията на чл. 21, ал. 2 и 4.
Чл. 24. (1) Контролният съвет:
1. (доп. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) следи за законосъобразността на решенията на управителния съвет на комисията по дисциплинарно производство и на регионалните управителни съвети, за тяхното изпълнение и за съответствието им с устава;
2. следи за законосъобразното и целесъобразното изразходване на средствата на съответната камара;
3. представя пред общото събрание отчет за дейността си и предлага на общото събрание освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет, ако приеме, че са налице условия за това;
4. решава други важни въпроси, изрично посочени в устава на съответната камара.
(2) Председателят на контролния съвет може да присъства на заседанията на управителния съвет с право на съвещателен глас.
Чл. 24. (1) Контролният съвет:
1. следи за законосъобразността на решенията на управителния съвет, за тяхното изпълнение и за съответствието им с устава;
2. следи за законосъобразното и целесъобразното изразходване на средствата на съответната камара;
3. представя пред общото събрание отчет за дейността си и предлага на общото събрание освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет, ако приеме, че са налице условия за това;
4. решава други важни въпроси, изрично посочени в устава на съответната камара.
(2) Председателят на контролния съвет може да присъства на заседанията на управителния съвет с право на съвещателен глас.
Чл. 25. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) Комисията по дисциплинарно производство се състои от председател и шестима членове, които се избират от общото събрание на съответната камара за срок от три години.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) За членове на комисията по дисциплинарно производство могат да бъдат избирани членове на съответната камара, които отговарят на условията на чл. 21, ал. 2.
(3) (Новa - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) Не може да бъдат избирани за членове на комисията по дисциплинарно производство лица:
1. които са членове на управителния съвет или на контролния съвет;
2. на които са наложени наказания по чл. 36, ал. 1, т. 3 или 4 - за срока на наказанието;
3. които са осъдени с влязла в сила присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление;
4. които са свързани лица по смисъла на Търговския закон;
5. които са народни представители, министри или членове на политически кабинети на министри.
(4) (Новa - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) Мандатът на член на комисията по дисциплинарно производство се прекратява предсрочно при:
1. подаване на оставка;
2. трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца или при смърт;
3. системно неизпълнение на служебните задължения, както и при извършване на действия, които накърняват престижа на професията;
4. настъпване на някое от обстоятелствата по ал. 3.
Чл. 25. (1) Комисията по професионална етика се състои от председател и четирима членове, които се избират от общото събрание на съответната камара.
(2) За членове на комисията по професионална етика могат да бъдат избирани членове на съответната камара, които отговарят на условията на чл. 21, ал. 2 и 4.
Чл. 26. (1) (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) Комисията по дисциплинарно производство:
1. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) следи за спазването на професионалния кодекс;
2. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) констатира нарушенията и прави предложения до управителния съвет за налагане на наказания по този закон;
3. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) разглежда жалби на трети заинтересувани лица относно нарушения, свързани със спазването на професионалния кодекс.
4. (отм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.)
(3) (Новa - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) Председателят на комисията по дисциплинарно производство може да присъства на заседанията на управителния съвет с право на съвещателен глас.
Чл. 26. (1) Комисията по професионална етика е орган по провеждане на дисциплинарните производства към съответната камара.
(2) Комисията по професионална етика:
1. следи за спазването на кодекса за професионална етика;
2. издава решения за нарушения по този закон;
3. разглежда жалби на трети заинтересувани лица относно нарушения, свързани със спазването на кодекса за професионална етика;
4. разглежда жалби срещу откази на управителните съвети на съответните камари по чл. 14, ал. 1 и дава мотивирани предложения до управителния съвет за преразглеждането им или потвърждава отказите на съответния управителен съвет.

Раздел II.
Регионални колегии (Загл. изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.)

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) Регионалните колегии на Камарата на архитектите и на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране се създават на територията на една или повече съседни области при условия и по ред, определени в устава на съответната камара. В регионалните колегии членуват проектанти, които са регистрирали проектантски бюра или осъществяват дейността си на съответната територия.
(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) В устава на съответната камара се определя минимален и максимален брой членове, необходими за създаване на регионална колегия на територията на една област. Когато броят на членовете е под минималния, регионалната колегия се създава на територията на две или повече съседни области. Когато броят на членовете е над максималния, на територията на една област могат да се създават повече от една регионални колегии.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) Регионалните колегии на Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране не са юридически лица.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) Структурата, мандатът, функциите, правомощията и бюджетът на регионалните колегии се уреждат в устава на съответната камара.
Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) Регионалните колегии на Камарата на архитектите и на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране се създават на територията на една или повече съседни области при условия и по ред, определени в устава на съответната камара. В регионалните колегии членуват проектанти, които са регистрирали проектантски бюра или осъществяват дейността си на съответната територия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) Регионалните колегии на Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране не са юридически лица.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) Структурата, мандатът, функциите, правомощията и бюджетът на регионалните колегии се уреждат в устава на съответната камара.

Раздел II.
Областни колегии

Чл. 27. (1) В областите се учредяват областни колегии на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, в които членуват лицата по постоянен адрес.
(2) Областните колегии на Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране не са юридически лица.
(3) Структурата, мандатът, функциите, правомощията и бюджетът на областните колегии се уреждат в устава на съответната камара.

Глава пета.
БЮДЖЕТ

Чл. 28. (1) Бюджетът на камарите се определя за една година.
(2) Приходите на камарите се формират от:
1. еднократни встъпителни вноски;
2. годишни вноски;
3. (нова - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) такси за вписване в регистрите по чл. 6, т. 1, 2 и 3 и за издаване на удостоверение за проектантска правоспособност и личен печат;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) цени за услуги, извършвани от камарите, които се определят от управителните им съвети;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) дарения, помощи и други постъпления;
6. (новa - ДВ, бр. 79 от 2006 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) глоби, събрани по този закон.
Чл. 28. (1) Бюджетът на камарите се определя за една година.
(2) Приходите на камарите се формират от:
1. еднократни встъпителни вноски;
2. годишни вноски;
3. цени за услуги, извършвани от камарите, които се определят от управителните им съвети;
4. дарения, помощи и други постъпления;
5. (новa - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) глоби, събрани по този закон.
Чл. 28. (1) Бюджетът на камарите се определя за една година.
(2) Приходите на камарите се формират от:
1. еднократни встъпителни вноски;
2. годишни вноски;
3. цени за услуги, извършвани от камарите, които се определят от управителните им съвети;
4. дарения, помощи и други постъпления.

Глава шеста.
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) Архитектите, ландшафтните архитекти, урбанистите и инженерите - регистрирани в съответната камара, получават възнаграждение за предоставяне на проектантски услуги, определено в писмен договор с възложителя на проектантска услуга, въз основа на свободно договаряне.
(2) Договореното възнаграждение по ал. 1 не може да бъде по-ниско от себестойността на извършената проектантска услуга, с изключение на проекти за молитвени домове и за лица в неравностойно положение.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) Договорите за изработване на устройствени схеми и планове и за инвестиционно проектиране на обекти от първа до четвърта категория по чл. 137, т. 1 - 4 от Закона за устройство на територията се регистрират в съответната камара в едномесечен срок от подписването им. Регистрите съдържат информация за наименованието и местонахождението на обекта, технически параметри и данни за възложителя и изпълнителя.
Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) (1) Архитектите и инженерите - регистрирани в съответната камара, получават възнаграждение, определено в писмен договор с възложителя на проектантска услуга, въз основа на свободно договаряне.
(2) Договореното възнаграждение по ал. 1 не може да бъде по-ниско от себестойността на извършената проектантска услуга, с изключение на проекти за молитвени домове и за лица в неравностойно положение.
(3) Договорите за изработване на устройствени схеми и планове и за инвестиционно проектиране на обекти от първа до четвърта категория по чл. 137, т. 1 - 4 от Закона за устройство на територията се регистрират в съответната камара. Регистрите съдържат информация за наименованието и местонахождението на обекта, технически параметри и данни за възложителя и изпълнителя.
Чл. 29. (1) Архитектите и инженерите - членове на съответната камара, получават възнаграждение, определено въз основа на сключен писмен договор с клиента, който се регистрира в съответната камара.
(2) Определеното в договора възнаграждение не може да бъде по-ниско от предвиденото в наредбата по чл. 20, ал. 1, т. 5.
Чл. 30. (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) За вземанията, произтичащи от неизплатени възнаграждения по регистрирани договори, проектантите могат да поискат издаване на заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс независимо от техния размер.
Чл. 30. (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) За вземанията, произтичащи от неизплатени възнаграждения по регистрирани договори, архитектите и инженерите могат да поискат издаване на заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс независимо от техния размер.
Чл. 30. (Доп. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) За вземанията, произтичащи от неизплатени възнаграждения по регистрирани договори, архитектите и инженерите могат да се снабдят с изпълнителен лист по реда на глава двадесет и трета от Гражданския процесуален кодекс.
Чл. 30. За вземанията, произтичащи от неизплатени възнаграждения, архитектите и инженерите могат да се снабдят с изпълнителен лист по реда на глава двадесет и трета от Гражданския процесуален кодекс.

Глава седма.
ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ. ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) За допуснати нарушения лицата, вписани в регистрите по чл. 6, т. 1, 2 и 3 на Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране носят дисциплинарна отговорност по реда на този закон.
Чл. 31. За допуснати нарушения членовете на Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране носят дисциплинарна отговорност по реда на този закон.
Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) Дисциплинарно нарушение е виновното неизпълнение на задълженията по този закон, устава на съответната камара и професионалния кодекс, решенията на управителния съвет и общото събрание, както и:
1. предоставяне на проектантски услуги на цени, по-ниски от себестойността им;
2. пропуски, причинили накърняване на правата и законните интереси на клиента;
3. системна небрежност или некомпетентност при изпълнение на професионалните задължения;
4. укриване на важни обстоятелства при вписването като проектант;
5. системно неизпълнение на задълженията като председател или член на управителен, контролен или дисциплинарен орган.
Чл. 32. Дисциплинарно нарушение е всяко неизпълнение на задълженията, предвидени в този закон и в устава на съответната камара, както и:
1. неспазване изискванията на наредбата по чл. 20, ал. 1, т. 5;
2. неспазване на кодекса за професионална етика.
Чл. 33. (1) Дисциплинарно производство се образува по жалби на граждани или юридически лица, по сигнали на държавни и общински органи и организации и във връзка с факти, изнесени в средствата за масово осведомяване, само при наличие на законово основание по реда на този закон и при наличие на доказателствен материал за констатирани нарушения по чл. 32.
(2) Анонимни сигнали не могат да бъдат законово основание за образуване на производство.
(3) Дисциплинарното производство се образува не по-късно от два месеца от откриване на нарушението и не по-късно от една година от извършването му.
Чл. 34. (1) (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) След констатиране на дисциплинарно нарушение комисията по дисциплинарно производство е длъжна да уведоми съответния член на камарата, който може да даде обяснения в 14-дневен срок от уведомяването.
(3) (Новa - ДВ, бр. 79 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) Комисията по дисциплинарно производство се произнася с решение в едномесечен срок от образуване на производството и в 7-дневен срок го изпраща заедно с преписката до управителния съвет.
Чл. 34. (1) (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) След констатиране на дисциплинарно нарушение комисията по дисциплинарно производство е длъжна да уведоми съответния член на камарата, който може да даде обяснения в 14-дневен срок от уведомяването.
(3) (Новa - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) Комисията по дисциплинарно производство се произнася с решение в едномесечен срок от образуване на производството и в тридневен срок го изпраща заедно с преписката до управителния съвет.
Чл. 34. (1) В случаите по чл. 33 комисията по професионална етика се произнася в едномесечен срок.
(2) След констатиране на дисциплинарно нарушение комисията по професионална етика е длъжна да уведоми съответния член на камарата, който може да даде обяснения в 14-дневен срок от уведомяването.
Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) Управителният съвет се произнася с решение в тримесечен срок, което се приема с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете му и се обявява от председателя.
(2) Член на управителния съвет, който не е съгласен с решението, го подписва с особено мнение, което се прилага към решението.
(3) Мотивите на решението и мотивите на особеното мнение се изготвят и обявяват заедно с решението.
(4) Решението по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Наложените дисциплинарни наказания се отбелязват в личното дело на съответния член на камарата след влизането в сила на решението по ал. 1.
Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) (1) Управителният съвет се произнася с решение в двумесечен срок, което се приема с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете му и се обявява от председателя.
(2) Член на управителния съвет, който не е съгласен с решението, го подписва с особено мнение, което се прилага към решението.
(3) Мотивите на решението и мотивите на особеното мнение се изготвят и обявяват заедно с решението.
(4) Решението по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Наложените дисциплинарни наказания се отбелязват в личното дело на съответния член на камарата след влизането в сила на решението по ал. 1.
Чл. 35. (1) Нарушенията по чл. 32 се установяват с мотивирано решение на председателя на комисията по професионална етика.
(2) Решенията на комисията по професионална етика се обжалват пред председателя на управителния съвет в 14-дневен срок.
(3) Наложените дисциплинарни наказания се отбелязват в личното дело на съответния член на камарата.
(4) Налагането на дисциплинарни наказания не отменя търсенето на наказателна или гражданска отговорност.
Чл. 36. (1) За допуснати нарушения по чл. 32 на членовете на съответната камара се налагат следните наказания:
1. забележка;
2. (новa - ДВ, бр. 79 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) глоба в размер от 200 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 500 до 5000 лв.;
3. (предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) лишаване от правото на участие в органите на съответната камара за срок до 5 години;
4. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) лишаване от пълна проектантска правоспособност за срок до една година, а при повторно нарушение - за срок до три години.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) Дисциплинарните наказания се налагат, като се вземат предвид формата на вината, накърнените интереси, причините и условията, довели до извършване на нарушението, и други смекчаващи или отегчаващи обстоятелства.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г., нова - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) Принудителното изпълнение на решението, с което е наложено дисциплинарно наказание глоба, се допуска по искане на съответната камара по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс.
Чл. 36. (1) За допуснати нарушения по чл. 32 на членовете на съответната камара се налагат следните наказания:
1. забележка;
2. (новa - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) глоба в размер до 2000 лв.;
3. (предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) лишаване от правото на участие в органите на съответната камара за срок до 5 години;
4. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) лишаване от пълна проектантска правоспособност за срок до една година.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) Дисциплинарните наказания се налагат, като се вземат предвид формата на вината, накърнените интереси, причините и условията, довели до извършване на нарушението, и други смекчаващи или отегчаващи обстоятелства.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.)
Чл. 36. (1) За допуснати нарушения по чл. 32 на членовете на съответната камара се налагат следните наказания:
1. забележка;
2. лишаване от правото да бъдат избирани в органите на управление на съответната камара за срок до 5 години;
3. лишаване от членство в камарата за срок до една година.
(2) За маловажни случаи председателят на комисията по професионална етика може да направи лично предупреждение на провинилия се член на съответната камара.
(3) Решението за наказание по ал. 1 и 2 се взема от управителния съвет и се подписва от председателя на управителния съвет на съответната камара в двумесечен срок.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Решението по ал. 3 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 36. (1) За допуснати нарушения по чл. 32 на членовете на съответната камара се налагат следните наказания:
1. забележка;
2. лишаване от правото да бъдат избирани в органите на управление на съответната камара за срок до 5 години;
3. лишаване от членство в камарата за срок до една година.
(2) За маловажни случаи председателят на комисията по професионална етика може да направи лично предупреждение на провинилия се член на съответната камара.
(3) Решението за наказание по ал. 1 и 2 се взема от управителния съвет и се подписва от председателя на управителния съвет на съответната камара в двумесечен срок.
(4) Решението по ал. 3 подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) "Проектант" е физическо лице, притежаващо диплома от акредитирано висше училище с професионална квалификация "архитект", "ландшафтен архитект", "урбанист", "строителен инженер" или "инженер" с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър", вписано в съответния регистър на Камарата на архитектите, съответно на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, както и лице с призната проектантска правоспособност при условията и по реда на чл. 10 и 11, което има право да изработва устройствени схеми, планове и инвестиционни проекти в съответствие с придобитата правоспособност.
2. (отм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.)
3. "Удостоверение за стаж по специалността" е документ, с който се удостоверява стажът по специалността, към което се прилагат заверени копия от трудови договори, граждански договори, референции и декларация.
4. "Чуждестранно лице" е физическо лице с постоянно местопребиваване в чужбина.
5. (нова - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) "Недобросъвестна практика" е предоставяне на проектантски услуги от лице, без необходимата квалификация или професионална правоспособност, на цена, по-ниска от себестойността на услугата, или по начин, който уврежда или може да увреди интересите на конкурентите и потребителите.
6. (нова - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) "Проектантско дружество" е сдружение по чл. 357 - 364 от Закона за задълженията и договорите между проектанти, осъществяващи дейността си на свободна практика или регистрирани като търговци, които обединяват дейността си въз основа на договор, регистриран в съответната камара.
7. (нова - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) "Свободна практика" е упражняването на дейност от проектант, вписан в регистъра по чл. 3, ал. 1, т. 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ.
8. (нова - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) "Проектантско бюро" е мястото, където проектантът приема клиентите и осъществява проектантската си дейност. Обозначението "Проектантско бюро" или съкращението "ПБ" може да се използва само във фирмата на проектант с пълна проектантска правоспособност, регистриран като едноличен търговец, или на търговско дружество, в което проектант или проектанти с пълна проектантска правоспособност притежават повече от 50 на сто от капитала на дружеството.
9. (нова - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) "Повторно" е дисциплинарното нарушение, извършено в срок до две години след влизане в сила на решението, с което е наложено дисциплинарно наказание за същото по вид нарушение.
§ 1. По смисъла на този закон:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) "Проектант" е физическо лице, притежаващо диплома от акредитирано висше училище с квалификация "архитект", "строителен инженер" или "инженер" с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър", вписано в съответния регистър на Камарата на архитектите, съответно на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, както и лице с призната проектантска правоспособност при условията и по реда на чл. 10 и 11, което има право да изработва устройствени схеми, планове и инвестиционни проекти в съответствие с придобитата правоспособност.
2. (отм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г.)
3. "Удостоверение за стаж по специалността" е документ, с който се удостоверява стажът по специалността, към което се прилагат заверени копия от трудови договори, граждански договори, референции и декларация.
4. "Чуждестранно лице" е физическо лице с постоянно местопребиваване в чужбина.
5. (нова - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) "Недобросъвестна практика" е предоставяне на проектантски услуги от лице, без необходимата квалификация или професионална правоспособност, на цена, по-ниска от себестойността на услугата, или по начин, който уврежда или може да увреди интересите на конкурентите и потребителите.
6. (нова - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) "Проектантско дружество" е сдружение по чл. 357 - 364 от Закона за задълженията и договорите между проектанти, осъществяващи дейността си на свободна практика или регистрирани като търговци, които обединяват дейността си въз основа на договор, регистриран в съответната камара.
7. (нова - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) "Свободна практика" е упражняването на дейност от проектант, вписан в регистъра по чл. 3, ал. 1, т. 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ.
§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Проектант" е физическо лице, притежаващо диплома от акредитирано висше училище с квалификация "архитект", "строителен инженер" или "инженер" с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър", член на Камарата на архитектите, съответно на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
2. "Проектантско бюро" е търговец по смисъла на Търговския закон, който има право да договаря и да изработва устройствени схеми, планове и инвестиционни проекти.
3. "Удостоверение за стаж по специалността" е документ, с който се удостоверява стажът по специалността, към което се прилагат заверени копия от трудови договори, граждански договори, референции и декларация.
4. "Чуждестранно лице" е физическо лице с постоянно местопребиваване в чужбина.
§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2009 г.) Лицата, притежаващи диплома с професионална квалификация "инженер озеленител", имат правата на ландшафтни архитекти и членуват в Камарата на архитектите.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (1) Условията и редът за свикване и провеждане на националните учредителни събрания на Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, както и на областните събрания за избор на делегати за националните учредителни събрания се определят със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, която се обнародва в "Държавен вестник" в едномесечен срок от влизането в сила на този закон.
(2) Участници в областните събрания за избор на делегати на националните учредителни събрания на Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране могат да бъдат всички лица, които отговарят на условията на § 13, ал. 1 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията и в двумесечен срок от влизането в сила на този закон подадат заявление за участие в областните събрания.
(3) Лицата по ал. 2 с постоянен адрес на територията на съответната област подават заявления до областните управители, придружени от копие от документа за самоличност и от дипломата за завършено висше образование.
(4) В двумесечен срок от изтичане на срока по ал. 1 областните управители организират, насрочват и провеждат областните събрания за избор на делегати за националните учредителни събрания на Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
(5) Областните събрания избират делегати за националните учредителни събрания на Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране при норма на представителство по един представител за всеки 5 подали заявление за Камарата на архитектите и на всеки 15 - за Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
(6) В 14-дневен срок от провеждането на областните събрания за избор на делегати областните управители изпращат протоколите с резултатите от изборите на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
§ 3. (1) В едномесечен срок от изтичане на срока по § 2, ал. 6 министърът на регионалното развитие и благоустройството назначава временни комисии за подготовка на проектоуставите на Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и насрочва датите за провеждане на националните учредителни събрания. Членовете на временните комисии трябва да отговарят на изискванията на чл. 21, ал. 4.
(2) Заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник" не по-късно от 30 дни преди датите за провеждане на всяко от националните учредителни събрания.
(3) Националните учредителни събрания се председателстват от най-възрастния делегат.
(4) Националните учредителни събрания приемат уставите на Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и избират ръководните им органи при условията и по реда, предвидени в този закон.
§ 4. Физически лица с ограничена проектантска правоспособност, които до влизането в сила на този закон са спечелили конкурси за изработване на устройствени схеми, планове или инвестиционни проекти за строежи по чл. 166, ал. 5 от Закона за устройство на територията, имат авторски права върху тях и могат да изработят съответните планове и проекти в следваща фаза само по реда на чл. 7, ал. 2.
§ 5. Пълна проектантска правоспособност се изисква за физически лица, които упражняват технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти, въз основа на които се издава разрешение за строеж.
§ 6. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 139, ал. 4 се създава изречение второ:
"Условията и редът за оправомощаване и регистрация на лицата, упражняващи технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти, се определят от общото събрание на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране."
2. В чл. 166, ал. 1:
а) в т. 1 думите "са регистрирани в съсловните организации, създадени със закона по чл. 230, ал. 1" се заменят с "отговарят на изискванията на чл. 167, ал. 1 и да притежават техническа правоспособност по смисъла на чл. 229, ал. 1";
б) в т. 2 думите "регистрирани в съсловните организации, създадени със закона по чл. 230, ал. 1" се заменят с "които трябва да отговарят на изискванията на чл. 167, ал. 3 и да притежават техническа правоспособност по смисъла на чл. 229, ал. 1."
3. В чл. 167:
а) в ал. 2 т. 4 се изменя така:
"4. документи, удостоверяващи техническата правоспособност по чл. 229, ал. 1, професионалната квалификация и трудовия стаж;";
б) в ал. 4 т. 2 се изменя така:
"2. документи, удостоверяващи техническата правоспособност по чл. 229, ал. 1, професионалната квалификация и трудовия стаж;".
4. В чл. 230:
а) алинеи 1 и 2 се изменят така:
"(1) Устройствени схеми и планове и инвестиционни проекти се изработват само от проектанти - физически лица, които освен техническа правоспособност по чл. 229, ал. 1 имат и проектантска правоспособност. Условията и редът за признаване на пълна проектантска правоспособност се определят със закон.
(2) Със закона по ал. 1 се определят допустимите дейности, които могат да извършват лицата с образователно-квалификационна степен "бакалавър", притежаващи ограничена техническа правоспособност.";
б) в ал. 3 изречение първо се изменя така:
"Държавните и другите служители в териториалните администрации, които притежават ограничена проектантска правоспособност, имат право в извънработно време да изработват проекти на устройствени схеми и планове и инвестиционни проекти, както и да упражняват технически контрол за територии, за които служителите не са органи с експертни, съгласувателни, одобрителни, разрешителни, контролни или други правомощия по реда на този закон."
5. В § 13 от преходните разпоредби:
а) в ал. 1 думата "специална" се заменя с "пълна";
б) алинея 3 се отменя.
-------------------------
Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 17 февруари 2003 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 27.09.2005 Г.)
§ 16. Подзаконовите нормативни актове, които уреждат признаването на професионална квалификация и/или правоспособност за упражняване на регулирана професия, придобити в държави - членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, се издават или допълват в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон.
§ 17. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 8, § 9, т. 2 и 3 и § 10, т. 2 и т. 3, буква "б", които влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)
§ 67. В Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм., бр. 65 от 2003 г., бр. 77 от 2005 г.) навсякъде думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раздел II "Обжалване по съдебен ред", § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 - 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 - относно замяната на думата "окръжния" с "административния" и замяната на думите "Софийския градски съд" с "Административния съд - град София", които влизат в сила от 1 март 2007 г.;
2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;
3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КАМАРИТЕ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2006 Г.)
§ 33. Министерският съвет и областните управители предоставят по реда на Закона за държавната собственост на Камарата на архитектите, на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и на регионалните им колегии помещения - държавна собственост, необходими за осъществяване на дейността им.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 36. Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране привеждат уставите си в съответствие с този закон до 1 януари 2007 г.
§ 37. Параграф 8 влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Релевантни актове от Европейското законодателство

ДИРЕКТИВА 85/384/ЕИО НА СЪВЕТА от 10 юни 1985 година относно взаимното признаване на дипломи, удостоверения и други официални документи за професионална квалификация в областта на архитектурата и за мерките за улесняване ефективното упражняване на правото на установяване и свободното предоставяне на услуги

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2008 Г.)
§ 61. Кодексът влиза в сила от 1 март 2008 г., с изключение на:
1. част седма "Особени правила относно производството по граждански дела при действие на правото на Европейския съюз";
2. параграф 2, ал. 4;
3. параграф 3 относно отмяната на глава тридесет и втора "а" "Особени правила за признаване и допускане изпълнение на решения на чуждестранни съдилища и на други чуждестранни органи" с чл. 307а - 307д и част седма "Производство за връщане на дете или за упражняване на правото на лични отношения" с чл. 502 - 507;
4. параграф 4, ал. 2;
5. параграф 24;
6. параграф 60,
които влизат в сила три дни след обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Релевантни актове от Европейското законодателство

ДИРЕКТИВА 85/384/ЕИО НА СЪВЕТА от 10 юни 1985 година относно взаимното признаване на дипломи, удостоверения и други официални документи за професионална квалификация в областта на архитектурата и за мерките за улесняване ефективното упражняване на правото на установяване и свободното предоставяне на услуги

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

(ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 08.02.2008 Г.)
§ 16. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Релевантни актове от Европейското законодателство

ДИРЕКТИВА 85/384/ЕИО НА СЪВЕТА от 10 юни 1985 година относно взаимното признаване на дипломи, удостоверения и други официални документи за професионална квалификация в областта на архитектурата и за мерките за улесняване ефективното упражняване на правото на установяване и свободното предоставяне на услуги

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КАМАРИТЕ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2009 Г.)
§ 18. (1) Лицата, притежаващи диплома с професионална квалификация "инженер озеленител" и "ландшафтен архитект" запазват проектантската си правоспособност, придобита до влизането в сила на този закон.
(2) В срок до 31 декември 2009 г. лицата по ал. 1 подават заявление за вписване в съответните регистри на Камарата на архитектите и за издаване на удостоверение за проектантска правоспособност и личен печат.
§ 19. Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране привеждат уставите си в съответствие с разпоредбите на този закон в едногодишен срок от влизането му в сила.

Релевантни актове от Европейското законодателство

ДИРЕКТИВА 85/384/ЕИО НА СЪВЕТА от 10 юни 1985 година относно взаимното признаване на дипломи, удостоверения и други официални документи за професионална квалификация в областта на архитектурата и за мерките за улесняване ефективното упражняване на правото на установяване и свободното предоставяне на услуги

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 23.02.2010 Г.)
§ 13. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Релевантни актове от Европейското законодателство

ДИРЕКТИВА 85/384/ЕИО НА СЪВЕТА от 10 юни 1985 година относно взаимното признаване на дипломи, удостоверения и други официални документи за професионална квалификация в областта на архитектурата и за мерките за улесняване ефективното упражняване на правото на установяване и свободното предоставяне на услуги
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2020 | Реклама | За нас | Oбщи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов