Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CFO Статии

Методи за реинженеринг на бизнес процеси в малки и средни предприятия

Целта на тази статия е изследване за прилагането на два вида реинжинеринг „чисто състояние” (Clean State Reengineering) и реинжинеринг „включен реинжинеринг” (Technology Enabled) в българските малки и средни предприятия (МСП). Описани са особеностите на МСП в България, предимствата и недостатъците на двата вида реинжинеринг, както и на причините за избор на един от тях. Изследвани са някои характеристики на предприятието (фирмата), които влияят на избора на един или друг метод за реинжинеринг.

13 декември 2016, 483 прочитания

остави коментар

Проф. д-р Емил Денчев, катедра ИТК, УНСС, София

Броят на малките и средните предприятия (МСП) в България през 2013 г. е над 300 хиляди, което представлява 99,8% от всички предприятия, като малки предприятия са тези с персонал от 10 до 49 лица, а средни предприятия са тези с персонал от 50 до 249 лица. [1]
Запазват се големите териториални диспропорции в характеристиките на малкия и средния бизнес в България. В териториален аспект най-привлекателен за развитие на малък и среден бизнес продължава да бъде Югозападният статистически район. На другия полюс е изключително ниският структурен принос на Северозападния район, чиито дялове се движат между 2 и 5% по отделните показатели. [1]

бизнес процеси

Отговорът на въпроса дали икономическата криза в сектора на малките и средните предприятия е преодоляна, не може да бъде еднозначен. В някои сектори е надминато равнището на стопанската дейност от 2008 година, а в други сектори спадът продължава. [1] Инвестициите за разширяване и модернизиране на дейността по производството на стоки и предоставянето на услуги, каквито са тези в ИТК и в бизнес информационни системи ще съдейства за повишаване на конкурентоспособността на МСП. 
Средства и технологии за реинжинеринг
Идеите на Хамър (Hammer) за реинжинеринга са се появили преди инструментите за неговото осъществяване, но с появата на ERP (Enterprise Resource Planning) системите през 90-те години се използват средства и инструменти за реинженеринг включени в тях.

 
„Включен реинжинеринг”
 За осъществяване на „включен реинжинеринг” се избира определена технология. Например, ако такава технология е ERP система, то отначало се избира ERP система, а след това модели, обекти и процеси (МОП) на предприятието от тези, които тя може да поддържа. [2]
Предимства 
• Структурира усилията по реинжинеринга - Например, ERP системата осигурява справочници, съдържащи данни за това, какви видове дейности се използват и в какви процеси, как трябва да се структурират обектите и т.н.
• Обяснява необходимостта от реинжинеринга - Използването на ERP система като средство за реинжинеринг, също така предоставя „причина” за реинжинеринга.
• Създава по-добри решения - Системата за планиране ресурсите на предприятието може да се използва за вземане на по-добри решения, когато екипът за развитие има ограничен опит. Добрите практики, заложени в ERP системата, дават знание за процесите, които може да се приложат, за да може да се намали ефекта на проблема с отсъствие на опит.
• Ограничава формата за реализация на процесите - Реинжинерингът „включен реинжинеринг” ограничава възможностите за избора на форма за реализация на процесите, тъй като формата за реализация на процесите се избира от определен брой допустими. ERP системата е проектирана за приспособяване на всеки един набор от форми. Изборът от зададения набор от форми поддържа процесите, които могат да взаимодействат с други процеси, избрани за използване в системата.
• Гарантира, че избраната форма за реализация на процеси ще работи - Ако процесът, съответстващ на добрите практики, се явява част от ERP системата или на друга база знания с добри практики, това е свидетелство за това, че той действително работи. Това, че процесът е включен в добрите практики, обикновено означава, че някоя организация вече успешно го е внедрила.
• Гарантира внедряване, ограничено във времето - Внедряването на ERP системата е в рамките на конкретен срок. Така, много процеси, предоставяни от ERP, могат да бъдат внедрени в течение на приемливо време.
• Програмното осигуряване е достъпно – При избор на ERP система като средство за реинжинеринг има гаранции, че програмното решение ще бъде достъпно.


Недостатъци
• Реинжинерингът е ограничен до определени инструменти, използвани при внедряването.
• Реинжинерингът е ограничен от знанията за обектите и процесите, включени в инструмента.
• Развитието на системите може да е ограничено от технологиите.
• До избраната форма за реализация на процесите имат достъп други Предприятия.
• Могат да се появят съмнения: това внедряване на технология ли е или реинжинеринг?
• За някои инсталации може да не се окажат налични добри практики, което ограничава тяхното използване.


Реинжинеринг „чисто състояние”
При реинжинеринг „чисто състояние” процесите се подлагат на реинжинеринг за да отговорят на изискванията на предприятието. При използване на този метод не съществуват предопределени ограничения. В идеалния случай разработчиците могат да създадат система, оптимална за конкретната организация. В случая на използване на ERP система, дадения подход предполага последователно провеждане на реинжинеринг, а след това избор на ERP система. Така, софтуерът се „настройва” според организацията, в която е бил проведен реинжинеринг, т.е. настройва се по модел, получен в резултат на реинжинеринга „чисто състояние”. [2]
Предимства
• Фирмите не са ограничени от конкретни инструменти - Реинжинерингът „чисто състояние” не е ограничен от нито един определен инструмент. Така, при реинжинеринг „чисто състояние” може да бъде използван целия набор от инструменти. Тъй като всяко едно средство за реинжинеринг натрупва ограничения и носи определени предпочитания, използването на няколко средства може да има значителни предимства в сравнение с използването на един единствен инструмент.
• Фирмите не са ограничени от отсъствие на знания за добри практики - Доколкото ERP системите могат да се използват за редица добри практики, те така също са ограничени от своите бази данни (БД) с добри практики. Фирмите, имащи уникални процеси, създаващи стойност, често следят за това, те да не бъдат включени в броя процеси, които попадат в БД на консултантите или в ERP системите. Така, когато организацията използва БД с добри практики, тя (БД) може да не включва всичките добри практики.
• Бъдещите версии не са ограничени от технологията - С времето процесите непрекъснато се развиват. Ако формата за реализация на процеса се промени, това може да доведе до „надграждане“ с бъдещи версии на ERP системата.
• Фирмите могат да създават уникални форми за реализация на процесите – При този метод за реинжинеринг, фирмите могат да създадат нови подходи към решаване на проблема. Това е особено важно в обстановката, когато реинжинерингът може да осигури конкурентно предимство. За тези фирми, в които технологията се използва в качеството на конкурентно предимство, реинжинерингът „чисто състояние” може да осигури допълнително предимство. При осъществяване на реинжинеринг „чисто състояние” само развиващата фирма знае формата за реализация на процесите.
• Реинжинерингът не се смесва с технологията за внедряване - Често едно внедряване на ERP система е скъпо и изисква много време. В някои ситуации тези недостатъци възникват не от внедряването на ERP, а защото тук се включва и извършване на реинжинеринг. При провеждане на реинжинеринг „чисто състояние” няма съмнения, къде е реинжинеринга и къде е внедряваната технология.
• Той може да бъде единствен изход за създаване на процеси при използваните нови технологии - В някои случаи процесите трябва да бъдат включени в „контекста“ на новите технологии - например, Интернет, сканиране на бар код, сканиране на QR (Quick Response) код, RFID (Radio-frequency identification) технологията, или технологии за „пикиране“ на поръчките в склада като Pick by Voice и Pick by Light, когато те станат достъпни. При използване на такива технологии може да не е ясно, как поддържащите процеси ще работят в рамките на новите технологии. Реинжинерингът „чисто състояние” в тези случаи може да бъде единствения възможен подход.

 
Недостатъци
• Може да не се окаже структура, помагаща за създаване на форма за реализация на процеса.
• Няма рационални основания за реинжинеринга.
• Процесите могат да се окажат оптимални само частично.
• Няма ограничения за изходната форма за реализация на процеса.
• Избраната форма за реализация на процеса може да се окаже недопустима.
• Процесът в избраната форма за реализация може да не работи с избраната ERP система.
• Могат да потрябват допълнителни разходи на средства и време за развитие и внедряване на избраната форма за реализация на процеса.
• Налага се да се използват многобройни консултанти.
• Може да не се окаже налично необходимото ПО.

 
Кой може да използва метода за реинжинеринг „чисто състояние”?
Отговорът зависи от няколко фактора, като размер на предприятието, обем на средствата, които тя може да вложи в развитието на новите процеси, разполага ли фирмата с достатъчно време за създаване на процесите, степен на зависимост на фирмата от технологиите за създаване на конкурентни предимства и използват ли се във фирмата уникални процеси.
Кой може да използва метода за реинжинеринг „включен реинжинеринг”?
Факторите, за които говорихме по-горе, могат да се използват за определяне на това, какви фирми са длъжни да вземат решение за „включен реинжинеринг“. Например, фирми, които имат ограничени бюджети и стандартни процеси, които ги ограничават в техните възможности и необходимостта да провеждат по-големия реинжинеринг „чисто състояние”. 

Изводи
Предприятията избират метод за реинжинеринг, съответстващ на техните потребности и ресурси. Методът за реинжинеринг „чисто състояние” се използва от големи фирми, които имат „големи финансови възможности“, нямат ограничения във времето и използват уникални процеси в качеството на основно конкурентно предимство.
Използването на метода за реинжинеринг „включен реинжинеринг” е по-характерно за фирми: с ограничен бюджет, ограничени във времето, с относително стандартни процеси, каквито са малките и средни предприятия в България. Така българските МСП ще имат достъп до ноу-хау, под формата на описани бизнес процеси, отговарящи на „добрите“ световни практики.


 
Източници: 
1. Списание „Статистика”, бр. 4/2014
2. Daniel E. O'Leary, Enterprise Resource Planning Systems, 2001

КОМЕНТАРИ

 
  
07:04, 15 декември 2016 # 1
NO AVATAR
Mau cari yang terpercaya silakan mampir kesini gan ??? Pusat obat aborsi Terpercaya / Obat Telat Bulan / Obat Penggugur Kandungan. Good Doctor Company memberikan Cara Menggugurkan kandungan dengan aman dan dipercaya oleh ratusan pelanggan, BUKTIKAN !!!
Atau mau lihat jual obat aborsi.

Good post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon every day.
It will always be exciting to read content from other writers and use a jual obat aborsi and obat aborsi little something from their jasa pembuatan website
.
 
  
11:52, 17 януари 2017 # 2
NO AVATAR

ralph lauren


north face


michael kors handbags


supra shoes


michael kors handbags


christian louboutin shoes


yeezy boost 350 white


cowboys jerseys


patriots jerseys


michael kors handbags


michael kors handbags wholesale


jimmy choo shoes


michael kors handbags outlet


louis vuitton pas cher


ecco shoes


nike free 5


michael kors handbags


basketball shoes


michael kors handbags


gucci sale


seahawks jersey


yeezy boost 350


colts jerseys


polo ralph lauren outlet


longchamp le pliage


michael kors handbags


jordan shoes


michael kors handbags


michael kors uk


michael kors handbags


new balance outlet


ralph lauren outlet online


cheap nike shoes


falcons jersey


ed hardy clothing


chaussure louboutin pas cher


the north face


longchamp bags


nike free


packers jerseys


new york giants jerseys


versace shoes


san francisco 49ers jerseys


michael kors


cheap oakley sunglasses


hugo boss sale


oakley sunglasses


dolce and gabbana


los angeles lakers jerseys


instyler max


cheap mlb jerseys


hermes belts


new york knicks jersey


ray bans


michael kors outlet


nike huarache


michael kors handbags


bengals jersey


titans jersey


new balance shoes


ray bans


cheap oakley sunglasses


golden state warriors jerseys


cheap nike shoes sale


michael kors outlet


nike blazer


michael kors handbags clearance


replica watches


nike outlet


ray ban sunglasses


cheap jordan shoes


rolex replica


nike huarache


ralph lauren outlet


michael kors handbags outlet


ghd flat iron


cheap oakley sunglasses


chicago bulls jersey


gucci sito ufficiale


new york knicks


nike huarache trainers


rolex replica watches


los angeles clippers


ray ban sunglasses


michael kors handbags wholesale


cheap michael kors handbags


rolex watches


instyler max 2


ravens jerseys


houston texans jerseys


michael kors outlet online


cleveland browns jerseys


jets jersey


miami heat


nike air huarache


cheap nfl jerseys


hollister


ed hardy


michael kors outlet


ecco shoes


cardinals jersey


jacksonville jaguars jersey


cheap basketball shoes


miami heat jersey


nhl jerseys


adidas nmd runner


boston celtics


baltimore ravens jerseys


tiffany and co


los angeles lakers


ferragamo shoes


oakland raiders jerseys


pittsburgh steelers jersey


jordan shoes


abercrombie and fitch


oklahoma city thunder jerseys


air jordan uk


saints jerseys


saics running shoes


toms shoes


cheap jordans


omega watches


indianapolis colts jerseys


nike trainers uk


adidas nmd


chicago bulls


michael kors outlet store


lions jerseys


fitflops shoes


replica rolex


nike huarache


replica watches


new england patriots jerseys


michael kors outlet


tiffany and co outlet


nike blazer pas cher


ralph lauren pas cher


giants jersey


lebron james shoes


converse trainers


hermes belt


atlanta falcons jersey


true religion jeans sale


michael kors outlet clearance


new york jets jerseys


under armour shoes


cheap nfl jerseys wholesale


cleveland cavaliers


michael kors outlet


miami dolphins jerseys


nike roshe run


omega watches for sale


cheap michael kors handbags


buffalo bills jerseys


gucci outlet


michael kors outlet store


michael kors handbags outlet


nike trainers


ecco


los angeles clippers jerseys


reebok shoes


salomon shoes


converse shoes


the north face


steelers jerseys


san diego chargers jerseys


red valentino


hugo boss sale


dolphins jerseys


cheap michael kors handbags


michael kors uk


nike store


toms outlet


jaguars jersey


nike blazer pas cher


pandora charms


mlb jerseys


nike blazer


san antonio spurs


nike trainers


chaussure louboutin


asics shoes


yeezy boost 350 black


christian louboutin outlet


detroit lions jerseys


nike air max 90


michael kors handbags


michael kors uk


nike tn pas cher


vikings jerseys


mont blanc pens


golden state warriors


salvatore ferragamo


birkenstocks


san antonio spurs jerseys


michael kors handbags sale


cheap ray bans


pandora outlet


michael kors handbags


true religion jeans


dolce and gabbana outlet


birkenstock sandals


louis vuitton sacs


michael kors outlet


nike air huarache


michael kors


kobe 9 elite


chargers jerseys


michael kors handbags


cleveland cavaliers jersey


cheap oakley sunglasses


new orleans saints jerseys


denver broncos jerseys


dolce and gabbana shoes


ray ban sunglasses


oakley sunglasses


under armour outlet


ray ban sunglasses


nike huarache


michael kors handbags


arizona cardinals jerseys


ghd hair straighteners


armani exchange outlet


sac longchamp


michael kors handbags online


valentino shoes


nike store uk


michael kors handbags wholesale


nike outlet store


air force 1 shoes


dallas cowboys jersey


nike tn


cheap nba jerseys


michael kors outlet


michael kors handbags


polo ralph lauren


pandora jewelry


browns jerseys


ecco shoes outlet


air max 90


chicago bears jerseys


michael kors outlet


michael kors handbags


bills jerseys


pandora jewelry


reebok outlet


cheap ray ban sunglasses


boston celtics jersey


nike air force 1


coach outlet store


green bay packers jerseys


hollister clothing


ed hardy outlet


longchamps


skechers shoes


ed hardy uk


coach


redskins jerseys


nike roshe


nike trainers uk


oakley sunglasses


michael kors handbags


texans jerseys


fitflops sale clearance


philadelphia eagles jerseys


michael kors handbags


moncler jackets


michael kors handbags clearance


salomon boots


washington redskins jerseys


hugo boss


michael kors outlet online


kobe 9


michael kors handbags wholesale


versace


hugo boss outlet


jimmy choo


fitflops sale clearance


lebron shoes


skechers outlet


replica watches


oakley sunglasses


nba jerseys


broncos jerseys


coach outlet


michael kors outlet


michael kors handbags


nike blazer low


kansas city chiefs jerseys


chiefs jersey


raiders jerseys


michael kors handbags wholesale


coach handbags


bears jerseys


abercrombie and fitch kids


tennessee titans jersey


michael kors handbags sale


carolina panthers jersey


jordan shoes


canada goose


canada goose jackets


the north face outlet


nike air huarache


adidas nmd r1


eagles jerseys


supra shoes sale


michael kors handbags


gucci borse


michael kors handbags outlet


cheap nhl jerseys


moncler outlet


fitflops


michael kors outlet online


cheap jordan shoes


minnesota vikings jerseys


mont blanc pens outlet


carolina jerseys


michael kors handbags


49ers jersey


armani exchange


replica rolex


cheap jordans


oklahoma city thunder


cincinnati bengals jerseys


michael kors outlet


michael kors handbags


seattle seahawks jerseys


michael kors handbags


adidas nmd


Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате статията
"Методи за реинженеринг на бизнес процеси в малки и средни предприятия"    

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2017 | Реклама | За нас
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов