Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CFO Статии

VaR - рискът, измерен в пари

Съвременната концепция за управление на риска е изградена върху разбирането, че с поемането на малък риск мениджмънтът на дадена организация греши също толкова, колкото и ако предприема изключително рисковани начинания. Управлението на риска вече отчита не е само отговора на фундаменталния въпрос: „На какво сме изложени?”, а взема под внимание по-рядко задавания въпрос: „Поемаме ли достатъчно рискове?”

26 май 2010, 9312 прочитания

Александър Ширлетов


Всички стратегии за управление на риска включват като етап оценката на общия риск на портфейла, инвестицията, паричните потоци или фирмата като цяло. Проблемите възникват от това, че капиталите се инвестират на пазари, които се характеризират с различни видове риск, а за различните видове риск се ползват различни подходи за количествена оценка. Всеки метод за оценка на риска, е дълбоко свързан със своя специфичен пазар и не може да се приложи директно за другите пазари.

Например, основният риск, свързан с правителствените облигации, е лихвеният риск. Неговото измерване става чрез дюрацията. Когато, обаче в портфейла се включат корпоративни облигации възниква необходимостта от оценка на кредитния риск. Това е напълно различен вид риск, който е свързан с всички главни показатели в икономиката. Затова, за да се измери, трябва да се анализира длъжника по кредита. В допълнение пъстрата палитра от отделни измерители на риска се допълва от останалите финансови инструменти - за портфейл от акции най-добрият начин да се измери риска е чрез променливостта на възвращаемостите. Деривативните инструменти, които вече неминуемо участват в почти всяка по-сложна дилинг стратегия, се характеризират от гледна точна на риска, който носят за компанията с цяла плеада от гръцки букви - делта, тета, гама и други.

 

Концепцията "Стойност на риска"
Разнообразието от различни методи, обаче не дава отговор на въпроса какъв е текущият риск за целия портфейл, който вълнува организация, инвестирала средства във финансови активи и как този риск да бъде измерен в единен показател, който лесно да може да се интерпретира и сравни с някаква база. Този факт опосредства необходимостта информацията за риска на портфейл от различни финансови инструменти да се представя от едно число, по възможност деноминирано в парични единици. Именно това на практика представлява показателя Value-at-Risk (VaR или стойност на риска).
Счита се, че методологията VaR е създадена, когато председателят на JP Morgan - Денис Уедърстоун, възлага на своя персонал да му представи доклад с обем една страница, показващ риска и потенциалните загуби за следващите 24 часа и обхващащ целия търговски портфейл на компанията.

Създаденият за целта показател, на практика представлява просто обобщение, парично изражение, статистически измерител на загубите, който би могъл да понесе портфейла при определени нива на вероятност. По-конкретно value-at-risk е измерител на загубите, причинени от "нормални" пазарни флуктоации. Загуби, по-големи от value-at-risk могат да настъпят само при посочената малка вероятност. При изчисляването на показателя се агрегират всички рискове, които биха засегнали портфейла по определен начин на базата на определени допускания.

 

Моделът
Графично, моделът може да бъде представен както е показано на схема1. 

 

VaR показва каква е максималната загуба, която може да пертърпи портфейла през следващите 10 дни при риск за грешка 1%

 

Кривата в дясната част на графиката представя вероятносното разпределение на печалби или загуби в края на периода.
Най-долната точка от кривата съответства на най-лошия сценарий за компанията или най-голямата загуба в портфейла и за периода T. Площта между най-долната точка на кривата и точката на песимистичния вариант в областта от графиката е равна на 1%, а на останалата част от площта под кривата се равнява на 99%. Тогава VaR при доверителен интервал от 99% е това число върху хоризонталната линия, което отговаря на границата между двете области на вероятносно разпределение. Или обощено: VaR показва каква е максималната загуба, която може да пертърпи портфейла през следващите 10 дни при риск за грешка 1%.

VaR в резюме
VaR е универсална методология за оценка на различни видове риск, включително:
* Ценови - риск от изменение на стойността на даден финансов актив на пазара; 
* Валутен - рискът, свързан с изменението на курса на националната валута спрямо друга валутата; 
* Кредитен - рискът, възникващ при частична или пълна неплатежоспособност на кредитополучтеля; 
* Свързан с ликвидността - рискът от невъзможност за продажба на даден финансов актив, или рискът от реализацията на продажба с огромни загуби. 

Изчислението на VaR е на базата на 3 параметъра:
* Времеви хоризонт, който зависи от анализираната ситуация. В някои документи, свързани със споразуменията от Базел определят срок от 10 дни, а при методологията Risc Metrics времевия хоризонт е 1 ден. 
* Ниво на доверие (confidence level) - това е степента на допустимия риск. В документите от Базел се ползва величината 99%, а в методологията Risc Metrics - 95%. 
* Базова валута, в която се пресмята стойността на риска.

Практиката
Съществуват доста софтуерни приложения, позволяващи извършването на анализ именно чрез VaR. Във всяко приложение методите за изчисления отчитат определени субективни особенности. Въпреки това, основен подход при изчислението на показателя е параметричния метод. Той се основава на предположения относно разпределението на възвращаемостите. Най-често се предполага, че разпределението е нормално или още гаусово. В контраст непараметричните методи не правят предположение относно разпределението на възвращаемостите и оценката на VаR се базира единствено върху емпирични разпределения. Непараметричните методи в по-голяма степен са защитени срещу риска на модела - избраното разпределение на възвращаемостите да се окаже погрешно. В случая обаче недостатък е, че оценките са напълно зависими от избора на входни данни - т.е. кои реални пазарни данни ще бъдат интерпретирани в модела.

Обикновено анализът чрез VaR се съобразява с конкретните изисквания на всяка организация. Въпреки това съществува определено унифициране на подходите. Обикновено оценките се правят при 5% риск - т.е. доверителния инртервал е 95%. За сроковете на оценката становищата са различни - някои считат, че оценките следва да се базират на прогнози за следващите от 5 до 10 дни. Въпреки това понякога е уместно оценката на максималната възможна загуба да се съсредоточи в следващите 30 дни, тъй като прекалено краткият срок понякога изключва възможността определен фактор да разкрие въздействието си върху портфейла напълно.

 

Предимства и недостатъци
Оновното всепризнато предимство на VaR е новият подход към корпоративния риск-мениджмънт, отиващ отвъд традиционните разбирания по този въпрос. Въпреки това наред със своите предимства, Value at Risk има и някои съществени слабости, които трябва да се отчитат.

Един от големите проблеми е, че стойностите за VaR, изчислени чрез различните модели могат да се различават значително. Дори и да се използва един и същ метод също е вероятно да има разминавания, тъй като отделните компании ползват различни базови допускания.


През 1995 г. Базелският комитет по банков надзор, предложи финасовите институции да ползват модела VaR като база на своите модели за отчетност на резервните капитали. Около 60% от пенсионните фондове в САЩ ползват активно методологията VaR за оценка на риска в своята дейност.

 

 

*Александър Ширлетов е докторант в Университета за национално и световно стопанство - София (УНСС). Темата на дисертацията, която подготвя е "Деривативни и иновативни инструменти за финансов мениджмънт". Професионалният му опит във Фесто Производство, където работи повече от 5 години, е свързан с оптимизационни проекти, оценка на инвестиционни проекти на фирмата, анализ на ефективността и натовареността. 

 

Оригиналът на статията е публикуван в CIO 3/2006

 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2020 | Реклама | За нас | Oбщи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов