“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

CFO —татии

»кономика на »“: јко искате да направите всички щастливи станете политик, а не финансист

≈два ли н€кой се съмн€ва, че финансовото управление на технологичните операции в една гол€ма компани€ (особено такава, ко€то е в класаци€та Fortune 500) е изключително отговорна работа.

10 август 2010, 4915 прочитани€

ќстава само да гадаем, защо все още не във всички крупни организации има финансов мениджър от висшето ръководство, изц€ло съсредоточен върху бизнеса на »“ подразделението. ¬ една от най-крупните застрахователни компании на —јў има такъв мениджър. “ой е вицепрезидент на дъщерна компани€, ко€то отговар€ за създаването и развитието на информационните системи в компани€та-майка. «аема сво€ пост от 2007 г., след като 7 години преди това е работил в групата за финансово управление на компани€та-майка. ƒобре разбира проблемите при взаимодействието на »“ и финасите - две функции, по отношение на които сега той е в качеството на посредник и арбитър.

—поред мениджъра, чийто професионален опит го прави подход€щ, както за CFO, така и за CIO, н€кои принципи на управлението не са адекватни за »“ отдела. «атова е много важно да се събира и анализира ц€лата възможна информаци€ за достъпни технологии и доставчици, а също така да се помага на финансистите и »“ специалистите да виждат едни други в реалистична светлина. ≈то, какво за€в€ва този професионалист с нетрадиционна позици€.

ƒо какво се свежда вашата рол€ и каква полза носи т€ на компани€та?
¬ече повече от 10 г. се занимавам с финансово управление на »“. » колкото повече опит трупам в тази дисциплина, толкова повече осъзнавам колко е специфична т€. “ова, че посто€нно ме питат за не€ показва, че много хора също осъзнават нейната значимост.
ќт друга страна, ръководството на нашата компани€ вс€ка година анализира, работата извършена от мо€ отдел и неизменно задел€ финансиране, за да продължим нашата дейност.

Ќапоследък много се говори за икономика на »“.  аква е същността на това пон€тие?
“енденциите в развитието на »“ се отличават от тенденциите в развитието на компани€та, без значение в кой секрор развива сво€та дейност т€. «атова, когато хората вземат решени€ за инвестиции в »“, на базата на опита от индустри€та, ко€то познават, те често прав€т грешки.

Ќапример сега, в продажбите на автомобили има спад, обаче дилърите на коли, както и преди тр€бва да обработват вс€ка сделка, така че н€ма как да се избегнат инвестициите в »“. —ъщото е и в други сектори - ако една финансова институци€ вече не дава нови кредити, т€ пак тр€бва да обработва транзакциите по вече издадените.

ѕон€кога е в€рно и обратното. Ќ€каква услуга може да се търси активно, нейните продажби да растат и започват да се търс€т иновации в нейното предлагане и поддържане чрез »“, макар че това изобщо не е необходимо.

“р€бва да имаме предвид и двата споменати сценари€. “р€бва да разбирате ваши€ бизнес и едновременно да разбирате »“ индустри€та и нейното вли€ние върху ваши€ бизнес. “ова е основата на икономиката на »“.

¬ каква степен тр€бва да се познават информационните технологии? »ли за вас всичко се свежда до бизнес уравнение?
ѕредполагам, че ако н€кой не разбира от »“ н€ма да се справи с мо€та работа, въпреки че аз не съм »“ експерт и не винаги разбирам всичко което казва наши€т CIO. ¬се пак, аз имам €сна представа например за принципите при съхран€ване и архивиране на данни и мога да об€сн€, какви са финансовите последстви€ от тези процеси за компани€та.
јко разглеждаме »“ като актив и се опитаме да приложим, например към системите за съхранение на данните, модерните модели за управление на обектите на недвижима собственост, €сно е, че нищо добро н€ма да излезе - защото да осигурим оптималното „насел€ване" на хранилищата за данни не е същото, както да направим това за едно здание. ’ората често се убъркват, тъй като не разбират тънката разлика между технологиите и другите физически активи, които им се е налагало да управл€ват.

 ак вие сами€т усп€вате да бъдете в крак с технологиите?
 огато започнах да се занимавам с това преди 10 г., ми се наложи да уча много. ѕо едно време дори предприех стъпки, за да получа висше образование в областта на управлението на информационни системи. “ака и не завърших образованието си в тази област, но сами€т учебен процес ми беше много полезен. —ега посто€нно чета, специализирани издани€ за »“, посещавам семинари и конференции и разбира се, през ц€лото време дот€гам с въпросите си на инженерите и програмистите в нашата компани€.

—поред вас, как тр€бва да се изгражда взаимодействието между финансовии€ отдел и »“ отдела?
—читам, че организаци€, в ко€то позициите CFO и CIO не се намират на едно и също ниво в корпоративната йерархи€, рано или късно ще има проблеми. ѕо исторически причини, в много случаи ръководител€т по »“ е подчинен на финансови€ директор, а технологиите се разглеждат като разходен център, а не като актив, който е обект на инвестиции и източник на конкурентни предимства.
„есто финансовите директори се отнас€т пристрастно към разходите за »“, тъй като не разбират добре т€хната структура и механизимите на т€хното образуване. ќт друга страна, не винаги компаниите усп€ват да намер€т »“ директор, който е достатъчно запален по въпросите на бизнеса. ј ако »“ ръководител€т не е способен €сно да демонстрира ценността на технологиите и бизнес основани€та за покупката на нови решени€, едва ли е редно той да бъде равен на финансови€ директор.

‘инансовите директори често се оплакват, че »“ мениджърите пропагандират грандиозни проекти, които едва ли не са в състо€ние да решат всички проблеми, но аргументите им се свеждат повече до сл€па в€ра, отколкото до обвързани с бизнеса изчислени€.  ак бихте коментирали това?
ƒа, това се случва често. Ќо искам да обърна внимание на н€кои съображени€, които повечето хора пропускат. ѕрофеси€та на счетоводител€ има сто годишна истори€. ¬ рамките на тази дисциплина са разработени множество €сни метрики, които всеки може да разбере. —четоводството е дисциплина, ко€то е имала достатъчно време да поправи вс€какви недостатъци. јко искате да разберете, как се държат н€какви разходи, просто правите справка в GAAP (Generally Accepted Accounting Principle.
»нформационните технологии като професи€ имат истори€ около 30 години. ѕървите стандарти в сферата на »“ услугите се по€виха едва през 1989 г., когато бе създадена ITIL (библиотеката с добри »“ практики). ≈то защо ситуаци€та, ко€то описахте е налице.

ќт друга страна, »“ мениджърите често считат, че финансистите мисл€т и действат недостатъчно гъвкаво - те искат да зна€т точно колко ще струва проектът и не жела€т да рискуват. ѕон€кога това пречи на »“ подразделени€та да постигнат оптимални резултати. ƒоколко има истина в това твърдение?
‘инансистът е длъжен да бъде скептик. ћениджъри с различни функции винаги е тр€бвало да убеждават финансови€ директор, че е необходимо да вложи пари в едни или други проекти. —ъщевременно мениджърите тр€бва да уме€т да рискуват, за да осигур€т рентабилен ръст. »“ мениджърите също тр€бва да научат на тези правила.

—поменахте, че е важно да се разбират принципите на съхранението на данните. «ащо?
 омпютрите, които купуваме напоследък са с твърди дискове с обем към 500 GB. »ма външни носители с обем 1 TB, т.е. 1000 GB. ј сред компаниите от Fоrtune 500 има такива, които ползват хранилища за данни с обем, който се измерва в петабайти - т.е. 1000 TB - гигантски обем! «а сравнение библиотеката на  онгреса в цифров формат заема не повече от 23 TB.
Ѕих искал да попитам - какво ще правите с такива големи количества информаци€? «а нейната обработка не е достатъчна мощността и на суперкомпютър, да не говорим за аналитичните възможности на човека.

ј сега нека видим, какво се случва с цената на съхранението. ѕрез 1975 г. съхран€ването на 1 GB струваше стотици хил€ди долари. ѕомните ли проблема на 2000-та година? —ъщността му беше, че за представ€не на годината се ползват 2 цифри. ƒа се ползват 4 цифри, по това време бе двойно по-скъпо. ј за разрешаването на този проблем б€ха похарчени милиарди.
—ега се случва обратното. —ъхранението толкова много поевтин€, че финансистите не обръщат внимание на обемите на закупуваните хранилища. ÷ената на съхранението пада със 70% годишно, а потреблението за същи€ срок нараства със 100%. “ова е много любопитна динамика, ко€то има своите икономически последстви€. ¬ един момент цената на операциите с тези данни (почистване, модификаци€, изтриване) може да стане огромна.

» си струва да отбележим, че в тази ситуаци€ финансистите и »“ не вод€т конструктивен диалог за последстви€та от днешните инвестиции.

«анимавате ли се лично, с оценката и избора на технологии и доставчици?
ј как иначе! јко искам да разбера, доколко една или друга технологи€ ще се впише в нашата среда - как т€ ще бъде интегрирана, какво вли€ние ще окаже на другите системи, колко време ще отнеме внедр€ването - обръщам се към специалистите от »“ подразделението. јко тр€бва да проуча дали доставчикът ми предлага изгодна сделка и съответства ли неговото предложение на направлени€та в които се развива индустри€та, аз се превръщам във финансист. «а да оцен€т решени€та и доставчиците, и техничарите, и финансистите, и крайните потребители тр€бва да обедин€т усили€та си.

 акво още е важно за финансовото управление на »“?
≈дин много важен въпрос е: как да разпределим стойността на »“ инвестициите по бизнес подразделени€ по справедлив, точен и адеквтен начин (ако на този св€т изобщо има справедливост).

“ова е редовни€т повод за оплаквани€, нали?
ƒа, всички са вечно недоволни. Ќо ако искате да направите всички щастливи станете политик, а не финансист. ÷елта е да се разработи справедлив механизъм и да се об€сни на бизнес звената, защо към т€х се отнас€т съответните разходи. Ќе е задължително това да им харесва. ƒанъците също не са при€тни, но са необходими.
© јй —и “и ћедиа ≈ќќƒ 1997 - 2020 | –еклама | «а нас | Oбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки
ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов