“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

CFO —татии

¬ Lagardère Services »“ отделът е част от финансовата дирекци€

 омпани€та стъпва на български€ пазар през юли 2008г. като дъщерно дружество на Lagardère Services ‘ранци€ - световен лидер в търгови€та с печатни издани€ (преса и книги). ‘ирмата оперира в 21 държави, като има над 13 000 служители и около 4000 магазина. — дейността си по цели€ св€т Lagardere Services цели да улесни достъпа на всеки до широкото разнообразие от идеи и услуги. — финансови€ директор на компани€та Ц ћладен …орданов, разговар€ме за предизвикателствата, м€стото на информационните технологии и съвместната работа на финансовата дирекци€ с »“ отдела.

от јнели€ —то€нова, 19 юли 2010, 8384 прочитани€

√-н …орданов, «ападна ≈вропа и —јў вече се съвземат от кризата и се очертава една по-благопри€тна икономическа среда за корпоративни€ сектор. ”сеща ли се това в Ѕългари€ и какви са предизвикателствата пред вас като финансов директор?
Ѕългари€ като малък пазар е до гол€ма степен икономически зависима от външни инвестиции. «а съжаление в страната все още н€ма индикации за излизане от кризата, каквито се наблюдават на развитите пазари.
Lagardere Services Ѕългари€ има изградена добра репутаци€ на пазара. ƒобър партньор сме на доставчиците си, като н€маме забав€не на плащани€та по задължени€та. Ќ€маме проблеми с банките от гледна точка на финансиране, каквито напоследък много други компании имат. ≈стествено, ежедневно се сблъскваме с много предизвикателства - подобр€ване ефективността на back office операциите, как да повишим нивото на продажбите, как да подобрим търговски€ микс на предлаганите продукти, в непрекъснати преговори сме с доставчици, с наемодатели. «а мен лично най-гол€мото предизвикателство и нещото, което ми носи огромно удовлетворение от работата, е фактът, че създадохме една компани€ от нула. »зградихме всички бизнес процеси, отворихме всички, до момента 38 магазина, и изградихме един страхотен екип. »менно предизвикателствата, с които се сблъсквам ежедневно, и динамичната среда, в ко€то компани€та се развива, са нещата, които прав€т работата ми интересна.

 акво м€сто във вашата работа заемат информационните технолгоии?
ќсновно.  ато във вс€ка съвременна компани€ всички работим с компютри и smart устройства, зависими сме от софтуер, от обмен на информаци€та. —ъществена рол€ за извършване на ежедневните операции във фирмата има внедрената ERP системата, в ко€то посредством интерфейс получаваме данни за продажбите на магазините от ≈POS (front office) системата.

¬ какво се израз€ва съвместната работа на финансовата дирекци€ с »“ отдела в Lagardère Services Ѕългари€?
—труктурата на Lagardère Services Ѕългари€ е такава, че »“ отделът е част от финансова дирекци€, като аз в качеството си на мениджър ръковод€ и координирам работата по »“ проектите, по които сме работили и по които работим в момента.  олегите от »“ отдела, заедно с тези от счетоводството работиха и все още работ€т активно по два »“ проекта. ¬ момента сме в процес на тестване на внедрената ERP система, което не може да стане без активното участие на всички потребители. ѕаралелно с това работим по проект за внедр€ване на Business Intelligence решение, което ще подпомага работата на трите основни отдела в Ћагардер —ървис Ѕългари€ - финансов, търговски и оперативен.

 ой взема решението за внедр€ване на нови решени€?
ќбсъждаме и съгласуваме с мениджърите на фирмата и при необходимост обосноваваме пред централата на фирмата в ѕариж вземането на решени€ по важни »“ проекти. —труктурата на Ћагардер в световен мащаб е такава, че насърчава децентрализирани€, съобразен с местното законодателство и стандарти метод на взимане на решени€. јз съм човекът, който на оперативно ниво обобщава данните и прави обосновката за даден »“ продукт дали да бъде внедрен или не, какви са другите опции на пазара, какви са плюсовете и минусите на един продукт и т.н.

 ак очаквате да еволюират информационните системи вбъдеще?
¬недр€вайки ERP система в Lagardère Services Ѕългари€, направихме доста проучвани€ в групата. Ќие оперираме в 21 страни, на 4 континента и доста от компаниите имат гол€м опит в сферата на »“ решени€та. “ова, което установихме, е, че не може или по-скоро е доста сложно да се внедри единна ERP система и т€ да работи за всеки един пазар, за вс€ка една фирма от групата. ¬ зависимост от големината на компани€та, бизнес процесите и нуждите, които тр€бва да се покриват, се избира различен тип решение. ќчаквам в бъдеще да се създадат унифицирани и лесно адаптивни ERP системи.


ћладен …орданов работи във финансовата сфера повече от 15 години. «апочва кариерата си в банкови€ сектор, като впоследствие н€колко години работи във компани€ оперираща на ‘ондовата борса в Ѕългари€. —едем години и половина е част от гол€ма мултинационална дистрибуционна компани€ в Ѕългари€, където заема различни позиции - финансов анализатор, заместник-финансов директор и финансов директор. …орданов е един от съоснователите на Lagardère Services Ѕългари€ през 2008г., в ко€то от самото начало заема позици€та на финансов директор.

 

ѕовече за информационната среда в компани€та може да прочетете тук.

© јй —и “и ћедиа ≈ќќƒ 1997 - 2020 | –еклама | «а нас | Oбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки
ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов