“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

CFO —татии

ƒобрин ƒалов: »“ ще предлагат все повече и повече електронни услуги

—ветовната икономическа криза изправи финансовите директори пред много предизвикателства, като ги застави да бъдат още по-динамични и отговорни към решени€та си. ¬ така очерталата се среда, информационните системи игра€т изключително важна рол€. «а »“ във финансите, за връзката CFO-CIO и за системите за управление на финансите на бъдещето, разговар€ме с ƒобрин ƒалов, финансов директор на Д≈нел ћарица »зток 3" јƒ.

от јнели€ —то€нова, 22 май 2010, 6252 прочитани€


√-н ƒалов, какви са основните предизвикателства пред вас като финансов директор?


*****

 

ƒобрин ƒалов е финансов директор на групата  ≈нел в Ѕългари€. Ќа тази позици€ е от 2003 г. ƒейностите, с които е ангажиран, включват управление на финансовата и счетоводната дейност  на фирмите от групата, проектно финансиране, бизнес развитие в областта на възобнов€емите енергийни източници. «апочнал е кариерата си в PriceWaterhouseCoopers, като е работил като одитор и консултант в офисите в —офи€ и Ћондон.

¬ днешни€ момент основните предизвикателства са свързани с кризата, ко€то е завлад€ла умовете на хората. ѕредизвикателство за нас е да направим така, че бизнесът да продължи да се разива въпреки не€. «а разлика от преди 1-2 години, сега практически на пазара н€ма гол€м достъп до капитал и до финансиране. “ака че доброто управление на наличните средства на компани€та се превръща в един изключително важен въпрос. —тава въпрос най-вече за управлението на оборотни€ капитал на вземани€та, задължени€та, материалните запаси, така че да се оптимизира работата и да н€ма проблеми в дейността на дружеството.
 ризата зас€га всички по веригата клиенти-доставчици. ќсновен е проблемът с паричните потоци. “ака че предизвикателството пред нас е как да си събираме вземани€та, как да управл€ваме наличностите си от материали, стоки и т.н. и как да плащаме навреме на своите доставчици, за да могат и те да управл€ват дейността си и да не фалират.

 аква рол€ игра€т информационните технологии във вашата работа?

ћного гол€ма. » т€хната рол€ вече не зависи от кризата. ѕо принцип основното нещо, което е нужно, за да се управл€ва какъвто и да е бизнес, е точна, в€рна и най-важното навременна информаци€ за това какво всъщност се случва и какво е реалното положение. » тук е рол€та на »“. »нформационните технологии предостав€т във всеки един момент информаци€та, необходима на мениджмънта, за да взема правилни управленски решени€.

¬ повечето компании финансовите директори и »“ мениджърите имат допирни точки в работата си. ¬ какво се израз€ва това в „“≈÷ ≈нел ћарица »зток 3" јƒ?


—ъвместната ни работа е неизбежна и много важна. “€ е най-вече по отношение на нашите вътрешни ERP системи, където разчитаме на »“ отдела за доброто им функциониране - да н€ма сривове, прекъсвани€. «а нас, тъй като ние работим на повече от едно м€сто, е важно комуникационните решени€ да са направени по правилни€ начин, да са дублирани, така че да н€ма прекъсвани€ особено в такива приложени€, които са важни за бизнеса и тр€бва да бъдат налични по вс€ко време.
ƒругото, по което работим и което става все по-важно, е свързано с комуникациите.  ато част от международна група, гол€ма част от технологиите в компани€та са централизирани - системи, решени€ за видеоконференнции, телеконференции и т.н., достъпът до ресурси, които са на централно ниво. “ези продукти заемат все по-важно м€сто в бизнеса и затова основната рол€та на »“ е да намери и да поддържа такива решени€, които да осигур€ват непрекъсваемост и стабилна работа на приложението, което ползваме.

ƒоста гореща тема в момента в глобален мащаб е въпросът: „Ќа кого тр€бва да е подчинен »“ мениджърът - на финансови€ или изпълнителни€ директор?"  акъв е ваши€т коментар?

ћоето виждане е, че »“ директорът тр€бва да бъде подчинен на CEO. ¬€рно е, че финансовата функци€ е един от основните потребители на работата на »“ отдела, но независимо от това, той обслужва и всички останали в компани€та. »“ подразделението не тр€бва да бъде насочено да работи приоритетно в една област от компани€та. “ова не е правилно.    

ј по отношение на вземане на решени€ за инвестиции, за закупуване на софтуер или хардуер, кой има последна дума?

¬ нашата компани€ като част от международна група повечето от тези решени€ се вземат на централно ниво, защото ние тр€бва да се движим паралелно с групата и да спазваме н€какви правила и рамки, които са ни зададени. » от тази гледна точка, повечето от проектите, които са инфраструктурни и комуникационни, включително и за приложени€, които се използват, се координират централно.
ѕример за това е един проект, по който работим в момента, за осигур€ване на  обща корпоративна мрежа, чрез ко€то да предостав€ достъп до всички ресурси на организаци€та в страните, в които т€ функционира. “ова се прави във вс€ка страна, в ко€то групата има присъствие. “ози проект е независим от приложени€та. ÷елта е да се изгради един гръбнак, една обща мрежа, в ко€то ние да общуваме.
ƒруг проект, който в момента в Ѕългари€ още не е започнал, но по който в групата се работи,  е внедр€ване на  SAP. “ози проект се имплементира в страна по страна. ¬ зависимост от характера на бизнеса, който се развива, се предлагат различни модели, които се внедр€ват. ¬сичко това се движи на централно ниво.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
јз съм съгласен с това, че не може вс€ка страна да започва собствени и самосто€телни инициативи, когато е част от една по-гол€ма група. ќт тази гледна точка, всички тези проекти се координират централно и се предвижда бюджет за вс€ка поотделно. “ук всички работим заедно - и ние, и »“, и хората от отдел „≈ксплоатаци€", когато се налага.

 ак виждате рол€та на информационните технологии във вашата работа в бъдещето? ¬ каква посока според вас системите за управление на финансите ще еволюират?


Ќашата компани€ чрез внедр€ването на системи се стреми да обхване ц€лата дейност - от закупуване до продажби. “ова, което аз виждам в бъдещето, е включване на клиенти, доставчици и всичко, което сега се движи  на харти€, да премине в електронен вид. “ова вече е създадено и не е нещо ново.  ато електронни услуги или портал, от който доставчикът в електронната система може да въвежда за€вките си или да изпраща електронни за€вки. “ака е най-природно съобразно и според мен това е така бъдещата посока на развитие. «а съжаление, законовата рамка изисква н€кои документи да са на харти€, но това е съвсем нормално, регулациите винаги изостават от развитието на технологиите. Ќо мисл€, че рано или късно, това ще става.
© јй —и “и ћедиа ≈ќќƒ 1997 - 2020 | –еклама | «а нас | Oбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки
ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов