Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CFO Статии

Сергей Влайков: В морето от цифри и събития аналитичната работа е компас за бизнеса

За добрите практики в областта на финансовото управление, за значението на аналитичната дейност и прогнозирането и за предизвикателствата пред финансовите директори разговаряме със Сергей Влайков - CFO на София Мед

от Надя Кръстева, 07 септември 2011, 5935 прочитания

Сергей Влайков е главен финансов директор (CFO) на София Мед от 2008 г. В обхвата на неговите отговорности, наред с управлението на финансовата функция е и управлението отделите „ИТ” и „Покупка на суровини”. Професионалният му опит включва работа като финансов контролер в София Мед (2005-2008 г.), финансов директор в Камор Ауто, като главен счетоводител и заместник управител на SGS България . Завършил е магистърски програми в ТУ София и УНСС, София. В момента завършва програма на обучение в Chartered Institute of Management Accountants (CIMA,UK).

Г-н Влайков, работилите сте в компании с различна сфера на дейност, принадлежащи към бизнес формирования с различни националности. Като имате предвид предишния си опит, какво е специфичното за финансовото управление на София Мед?
Финансовото управление на всяка компания, независимо от нейния бизнес сектор и мащаби включва няколко основни насоки – планиране, отчетност и контрол на дейността; планиране и  управление на финансовите ресурси и управление на финансовия риск.  Наред с посочените отговорности, финансовият мениджър има ключова роля в определяне на основните цели на компанията, дефиниране на стратегията и  политиките за постигане на общия финансов успех.
Финансовото управление на София Мед в голяма степен се включва в дефиницията, направена по-горе, като също така има своите специфики. Компанията е с активи на стойност над 250 млн. евро, годишният и оборот е над 300 млн., част е от група, листвана на атинската фондова борса. Продукцията и се продава в цяла Европа, както и в Америка, Африка и Азия. Производството изисква значителни и специфични инвестиции. Медта е борсова суровина (търгувана основно на лондонската борса) и цената й се променя ежедневно - това води до сериозни трудности в ежедневната работа по отношение на отчетността и контрола, както и по отношение на управлението на риска. Счетоводната отчетност на едно производствено предприятие, също е нелека задача, особено като се има предвид широката гама от продукти на София Мед. Прилагаме и специфични инструменти за защита от финансов риск. Всичко това води до доста работа в областта на отчетността и  контролинга.  
Комплексен въпрос е и управлението на оборотния капитал – тема, особено актуална в днешно време. Постоянните вариации на цените на металите води до огромни флуктуации в оборотния капитал.
Като обобщение мога да кажа, че управлението на финансите на София Мед изисква комплесен подход  с особено внимание върху управлението на финансовия риск.

София Мед е дъщерна фирма на гръцкото акционерно дружество ХАЛКОР, част от групата ВИОХАЛКО. Специализирана е в обработка на цветни метали, производство на валцовани и пресовани продукти от мед, медни сплави и цинк. Дейността и включва леярно, валцово и тръбопрофилно производство. По-голямата част от продукцията се изнася в Европа, но също така и Азия, Америка и Африка.


На този етап, какви са основните предизвикателства пред финансовите директори и лично пред вас?
Напоследък повишаването на качеството, надеждността и навременността на информацията става все по-сериозно предизвикателство. За да се управлява многопараметричната система, коментирана по-горе е необходимо доста сериозно информационно осигуряване. За да се плува в това море от данни и събития са необходими адекватни информационни технологи.  Въпреки това обаче, хората остават на първо място. Качеството на персонала е от ключово значение за доброто функциониране на всяка бизнес система. Ето защо в София Мед през последните години се реализира разширен цикъл от курсове за обучение на мениджмънта. Най-ценният актив в бизнеса са хората, и то тези с желание за работа, развитие и усъвършенстване. Това за мен е по-важно отколкото притежанието на специфични дипломи и сертификати. Последното е по-скоро необходимост.

В сравнение с предходната година, повишен или понижен е вашият оптимизъм, относно развитието на бизнеса?
За нас 2010-а  бе година след кризата – ние сме експортно ориентирана компания и започнахме да излизаме от кризата по-рано (както и влязохме по-рано), отколкото фирмите опериращи на вътрешния пазар. Тенденциите в развитието на компанията са положителни. Някои събития на международнте  пазари през последните месеци внасят известна доза песимизъм, но конкретно за София Мед съм оптимист. Мениджмънтът движи компанията напред по забележителен начин. Не може да се каже, че липсват предизвикателства, но смятам, че успешно се справяме с тях.

Бихте ли дали примери за добри практики в областта на ефективното финансово управление, които прилагате в София Мед?
Финансовата функция не трябва да се разглежда като отделен ”остров” в организацията със своите особени практики и процедури. Наистина, финансовият отдел има специфични конкретни задължения, свързани с управление на паричните потоци, контрол,  регулярното изготвяне на финансови отчети съгласно счетоводни стандарти, познаване и спазване на данъчни регулации, комуникация с институции и подготвяне на определени отчети. Наред с това обаче в последните години много компании предприеха стъпки към трансформиране на финансовата функция, правейки я по-ефективна и повече подкрепяща процеса на взимане на решения от страна на бинеса. Смятам, че София Мед смело върви по този път, подготвяйки и равивайки специалисти, които да бъдат и финасови бинес партньори.
В областа на добрите практики бих споменал и доброто коопериране между отделите ИТ и финансов. По-качествената и навременна информация води до своевременни и по-добри решения. Поради тази причина и двата отдела в София Мед са под общо ръководство. Наистина, имаме конкретни задължения, свързани с регулярното подготвяне на определени отчети. Но в ежедневната работа се стремим финансовите отдели да бъдат все по-близо до бизнес процесите.

Доколко зависят от финансовия директор добрите бизнес резултати на една компания?  Съгласен ли сте с тезата, че при определени условия, произтичащи от външната среда, дори изключително компетентен CFO не би могъл да направи много?
Винаги има какво да се направи. Това не означава, че взетите мерки винаги биха осигурили постигане на печалба. В някои случаи могат да се минимизират загубите или да се осигури друг положителен ефект. Привърженик съм на теорията за „постоянните подобрения” (Continuous improvement) и спред мен, един CFO може да допринесе много в този процес. Едно от важните условия е той да има широк поглед върху бизнеса (бих казал „поглед от хеликоптер”), даващ му възможност да прави адекватен анализ на ситуацията и взема адекватни решения подпомагащи бизнеса. Важно качество на финансовия директор е способността му да вижда нещата преди да се случат. Някои ситуации са напълно предвидими. Кризите например – те не се случват от днес за утре. Разбира се има и ситуации, които не биха могли да бъдат прогнозирани. Например, не бихме могли да кажем как ще се промени цената на суровините, но можем да разработим сценарии, да бъдем подготвени за различни ситуации, да не бъдем изненадани.
Не на последно място, финансовият директор с личен пример може да вдъхва увереност и оптимизъм на служителите в компанията, като по този начин директно или индиректно влияе върху мотивацията, съответно помага на колектива да се справи с трудностите. Би било фатално, особено в период на криза, именно този мениджър да заеме пасивна позиция.

Изтъкнахте значението на аналитичната дейност и прогнозирането. Какви инструменти подпомагат работата на финансовия директор в тези направления?
Най-общо казано, подходите при планиране и бюджетиране са два. Класическият модел, който е по-детайлен и предполага бюджетиране „от долу нагоре“, с отчитане на всички съставни елементи на по-ниските звена, агрегирането им в по-високи и т.н. Този подход изисква много ресурси, а и при него съществува опасността „гледайки дървото да изпуснем гората”. Вторият подход предполага по-мащабен поглед към бизнеса и изготвянето на по-груби проекции във времето, но отчитайки критичните фактори, които биха изложили плана на риск. В моята работа използвам и двата метода в съответствие с конкретната нужда, цел и срочност на анализа и/или прогнозата.
Важно е разбира се да разполагате с инструменти, в някои случаи специализиран софтуер за обработка на големи обеми от цифри и данни. От същетвено значение е и начина на презентирането им. За целите на анализа в нашата работа също така често често използваме и различни статистически методи.
В обобщение на този въпрос бих отговорил със следната максима: лесно е нещата да се направят сложни, по-трудно е да бъдат опростени.

Каква роля играят информационните технологии при изпълнението на задачите на финансовата функция и как се вземат решенията за ИТ инвестиции в София Мед?
За ИТ в работата на финансистите може да се говори много. Аз самият съм се занимавал с програмиране, използвам доста голям брой софтуерни продукти, участвал съм активно във внедряването на две ERP системи – едната в София Мед, която стартирахме успешно в началото на тази година. Преди това използвахме система, която бе вътрешна разработка. Безспорно е, че днес трудно можем да се справим с управлението на финансите без ИТ. Днес е абсурдно да си представим който и дa е бизнес без компютри и несъмнено ролята на ИТ е огромна. При нас, системата (SAP) обхваща множество аспекти от дейността на предприятието. Наред с това се ползват и други специализирани системи като тази, за планиране и управление на производството например.
В София Мед развитието на ИТ инфраструктурата протича в съответствие с нарастващите изисквания на вътрешната и външна среда. Решенията за инвестиции в ИТ се вземат съвместно с компанията майка – ХАЛКОР. Например така бе взето решението за внедряването на SAP. По отношение на системите използвани локално в София Мед, в решенията за инвестиции обикновено участват ИТ мениджърът, финансовият директор, изпълнителният директор.

Върху какви други аспекти във връзка с успешната работа на финансовите директори считате, че е важно да се обърне внимание?
Един важен аспект в това отношение според мен е свързан с консолидирането на гилдията от професионалисти в областта на финансовия мениджмънт. Според мен в това отношение има какво да бъде направено. В други страни форумите за обмен на информация между финансовите мениджъри са доста по-развити. Затова приветствам инициативата на вашата редакция за създаване на онлайн изданието CFO. Трябва да отчитаме, че независимо от бизнес сектора и предмета на дейност в който компанията оперира, то задължително има мениджър, отговарящ за управлението на финансите. Трябва да защитим професионализма в тази сфера, за да сме конкурентоспособни и в глобален мащаб. В тази връзка интернет форумите за обмен на информация са много важни, защото  човек би могъл да научи много от учебниците по дадена дисциплина, но още повече от споделения опит.