Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CFO Статии

Последствия за банките и надзорните органи от развитието на финтех сектора

Базелският комитет за банков надзор анализира последствията от развитието на финтех индустрията и отправя няколко съвета към играчите на финансовия пазар

22 февруари 2018, 750 прочитания

Базелският комитет за банков надзор (BCBS) публикува изследване "Добри практики: последиците от развитието на финансовите технологии за банките и надзорните органи", в което са идентифицирани десет ключови последици и свързаните с тях съображения от промени в индустрията.


1


Резултати и препоръки:

Резултат 1

Естеството и обхватът на традиционните рискове в банковия сектор могат да претърпят значителни промени с нарастващото приемане на нови технологии, които ще засегнат бизнес моделите в сектора. Въпреки че развитието на финтех индустрията може да доведе до нови и допълнителни рискове, то също така може да открие нови възможности за потребителите и банките.

Препоръка 1

Освен че банковите надзорници трябва да продължат да се фокусират върху гарантирането на сигурността и стабилността на системата, добре е те да държат под внимание новите възможности за повишаване на безопасността и финансовата стабилност. От Базел предупреждават, че настоящите практики биха могли непреднамерено да възпрепятстват полезните иновации във финансовата индустрия.

Резултат 2

Ключовите опасности, свързани с развитието на финансовите технологии, включват стратегически, оперативен риск, такъв от кибератаки или от нарушение на регулациите. Горното важи както за утвърдени банки, така и за нови участници във финансовата индустрия.

Препоръка 2

Безопасността и финансовата стабилност могат да бъдат подобрени чрез интеграция на супервайзърски програми, за да се гарантира, че банките имат ефективни ръководни структури и процеси за управление на риска, които правилно идентифицират, управляват и наблюдават опасностите, произтичащи от използването на иновативни финансови технологии, включително свързаните с тях приложения, процеси или продукти.

Тези структури и процеси могат да включват:

- Укрепващите стратегически и бизнес процеси, които позволяват на банките да адаптират своите стратегии, като вземат предвид потенциалното въздействие на новите технологии и участници на пазара върху техните приходи.

- Процесите за развитие на персонала, които гарантират, че служителите на банката имат необходимите знания и умения да управляват рисковете, които носят новите финансови технологии.

- Новите добри практики за одобрение на продукти и управление на промените, които да отразяват адекватно променитe не само в технологиите, но и в бизнес дейностите.

- Процесите за управление на риска в съответствие с принципите на Базелския комитет за добро управление на операционния риск (PSMOR), които са приложими при развитието на финансовите технологии.

- Процесите за наблюдение и преглед на нови продукти, услуги и канали за доставка за съответствие с регулаторните изисквания, включително тези, свързани със защитата на потребителите и данните, изпирането на пари и противодействието на финансирането на тероризма.

Резултат 3

Банките, доставчиците и финтех компаниите все повече възприемат и използват модерни технологии за предоставяне на иновативни финансови продукти и услуги - изкуствен интелект, машинно обучение, усъвършенстван анализ на данни, блокчейн и приложно-програмни интерфейс (API). Въпреки че тези иновативни технологии дават определени възможности, те също така могат да представляват и нови източници на риск.

Препоръка 3

Банките, разчитащи на тези иновативни технологии, трябва да са сигурни, че разполагат с ефективни ИТ и други процеси за управление на риска и контролна среда, която ефективно адресира новите източници на риск. Банковите надзорници от своя страна биха могли да повишат безопасността и стабилността на сектора, като гарантират, че банките прилагат такива процеси за управление на риска и контрол на средата.

Резултат 4

Финансовите институции все повече разчитат на трети страни за оперативна подкрепа за технологични финансови услуги. В резултат на това, доставката на тези услуги е станала по-модулна и бърза. Основните причини за този процес на аутсорсинг са намаляване на разходите, оперативна гъвкавост, повишена сигурност и оперативна устойчивост. Но, докато самите операции могат да бъдат възложени на външни изпълнители, рисковете и задълженията, свързани с тях, остават за банките.

Препоръка 4

Безопасността и финансовата стабилност могат да бъдат подобрени чрез прилагане на надзорни програми, които да гарантират, че банките имат подходящи практики и процеси за управление на риска по отношение на всяка операция, свързана по някакъв начин с участието на трети страни, включително финтех компании (същите стандарти като тези, прилагани за операциите, които самата банка извършва). Съответните практики и процеси включват надлежна проверка, управление на операционния риск, постоянен мониторинг и адекватно изпълнение на договорите с външни доставчици на услуги, които определят отговорностите на всяка страна и предварително посочените нива на обслужване и права за одит.

Резултат 5

Развитието на финтех сектора се очаква да повдигне въпроси, които надхвърлят обхвата на обикновения надзор, тъй като те могат да включват и цели, свързани с други публични политики, като неприкосновеността на личните данни, киберсигурността, защитата на потребителите, насърчаването на конкуренцията и спазването на правилата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Препоръка 5

Където е уместно, регулаторът може да повиши сигурността и финансовата стабилност, като комуникира и координира действията си със съответните регулаторни и публични органи, като тези, които отговарят за защитата на данните и потребителите, лоялната конкуренция и националната сигурност, за да се гарантира, че банките спазват съответните закони и разпоредби.

Резултат 6

Много финтех компании, насочени към кредитиране и инвестиционна дейност, понастоящем действат на регионално или национално равнище. Въпреки това, някои от тях, особено тези, които извършват плащания на едро и трансгранични парични преводи, вече действат в множество юрисдикции и имат голям потенциал да разширят своите глобални операции.

Препоръка 6

Предвид настоящия и потенциалния глобален растеж на финтех индустрията, сигурността и стабилността могат да бъдат подобрени чрез по-нататъшна трансгранична координация на надзора и обмен на информация, когато това е уместно.

Резултат 7

Финтех индустрията има потенциала да промени традиционните банкови бизнес модели, структури и операции, включително предоставянето на финансови услуги. Подобни промени могат да изискват от банковите надзорни органи да преразгледат настоящите си модели за работа и ресурси, за да осигурят постоянен ефективен контрол на системата.

Препоръка 7

Организациите за банков надзор могат да повишат безопасността и стабилността на сектора като направят оценка на текущите програми за обучение на служителите си, за да си гарантират, че знанията, уменията и инструментите, които използва техния екип, остават адекватни и ефективни при контрола на рисковете от новите технологии и иновативни бизнес модели. На надзорните органи също така може да им се наложи да обмислят привличането на нови служители със специализирани умения, които да допълнят вече съществуващия опит.

Резултат 8

Същите технологии, които предлагат добавена ефективност и възможности за финтех компаниите и банките – изкуствен интелект, машинно обучение, анализи на данни, блокчейн, изчислителни облаци и приложно-програмни интерфейси (API), имат потенциала да подобрят и ефективността на надзорната дейност.

Препоръка 8

Безопасността и финансовата стабилност биха могли да бъдат подобрени от надзорните органи чрез изследване на потенциала на иновативните технологии в посока подобряване на методите и процесите за контрол. Добре е различните звена да споделят помежду си своите практики и опит.

Резултат 9

Съществуващите банкови регулаторни, надзорни и лицензионни режими предшестват появата на технологично ориентираните иновации. В някои юрисдикции контролните органи нямат задача да следят небанковите компании. В същия момент, някои услуги, извършвани доскоро само от банки, сега се предоставят и от други играчи на финансовия пазар, които излизат от обхвата на банковия надзор.

Препоръка 9

Където е възможно, банковите надзорници могат да преразгледат текущите си рамки за работа в светлината на новите и променящи се финансови рискове и да открият начини, по които елементите в тях да гарантират подходящ надзор върху банковите дейности, без да възпрепятства неоснователно или непреднамерено иновациите.

Резултат 10

Надзорните органи в някои юрисдикции са въвели инициативи за подобряване на взаимодействието с новите участници на финансовия пазар, които биха могли да улеснят навлизането на иновативни технологии и бизнес модели за финансови услуги - центрове за иновации, акселератори и т.н.

Препоръка 10

Надзорните органи могат да се обучават взаимно в различни подходи и практики, като преценят кои от тях са подходящи за използване в техните зони на отговорност. 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2019 | Реклама | За нас | Oбщи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов