Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CFO Статии

Защо корпоративната култура има значение

+ тест, който ще ви помогне да си изясните, в каква компания работите и в каква бихте искали да работите

28 юни 2017, 845 прочитания

остави коментар

Според редица експерти, корпоративната култура и груповите ценности са един от най-важните фактори за мотивация (или демотивация) на служителите. Всеки мениджър, който иска да бъде ефективен, трябва да отчита потребността на човека да получава признание от колектива и целенасочено са усилва мотивацията на сътрудниците чрез въздействието на групата. Според теорията за мотивацията на Масло една от основните потребности на човека е да принадлежи към група – това е т.нар. социална потребност.

корпоративна култура


Как културата на организацията влияе на мотивацията на сътрудниците?

Тя подтиква хората към извършване на определени действия, насочени към поддържане на съществуващите норми (такива норми има във всяка устойчива група, макар че могат да бъдат и негативни). Ние сме мотивирани, когато получаваме признание от хора, влизащи в нашата референтна група – т.е. тези, чието мнение има значение за нас. Затова мотивацията на сътрудника в организацията по подразбиране изисква колективът и груповите норми да му оказват въздействие.

Ако не считаме, че това има значение, можем да се сблъскаме с появата на неформални течения и лидерства, при което въздействията на групата върху сътрудниците стават стихийни и излизат от контрола на мениджъра, като могат да окажат доста силно влияние на мотивацията и модела за поведение на служителите.

Противоположният вариант – когато в компанията се отделя достатъчно внимание на това какво въздействие оказва колективът върху всеки служител – е значително по-удачен: той ви осигурява предсказуемост на събитията и мотивираност на персонала.

Как нормите на колектива влияят на участниците в него

Безспорно, различните хора са зависими в различна степен от груповите норми и имат различни потребности относно принадлежността към група. Все пак съществуват закономерности, които си струва да отчитаме:

1: Колкото повече даден човек има нужда от външна оценка и подкрепа от страна на околните, толкова по-силно този човек е зависим от група, нуждае се от принадлежност към нея и от нейното одобрение. Важно е да определите неговите референтни групи (те може да са няколко) и сферите на тяхното влияние. Например, за даден сътрудник мнението на неговите колеги относно човешките му качества може да е по-важно, отколкото мнението на ръководителя, и обратно - когато става дума за оценката на професионалните му качества.

Референтните групи и степента на тяхното влияние върху даден човек могат да се променят в течение на времето, а също така под въздействието на грамотен мениджмънт.

2: Колкото по-често се използва видът на влиянието “това е закон – така е прието” (и това води до успех), толкова по-голямо влияние оказват груповите норми и ценности върху сътрудника. Освен това, още при назначаването на работа на даден човек е необходимо да му се обясни, какво е прието в компанията, какво не се приветства и защо.

Има една важна закономерност: само на някои хора подходът “така е прието” действа сам по себе си. За по-голямата част от хората, този подход става разбираем ако се посочи обща за сътрудника и организацията ценност и тя се обяви за норма.

3: Ако при подбора на нов служител се изясни, че неговите ценности почти напълно съвпадат със съществуващите в групата (т.е. с корпоративната култура на компанията или субкултурата на отдела), включването на такъв сътрудник в екипа ще бъде ефективно, защото груповите ценности ще му влияят ефективно.

Безспорно, върху потребността от принадлежност и признание голямо въздействие оказват предишния опит на човека, неговото възпитание, а в определена степен дори професията. По-силно зависими от колектива стават тези хора, чиято работа предполага постоянно групово взаимодействие.


Един пример

В културата на източните народи, възпитанието и мениджмънта са изградени на базата на култа към екипа – човекът не се разглежда като самостоятелен индивид, а само като част от група. Оттук следват редица известни явления – т.нар. пожизнено наемане на работа, невъзможност за бързо издигане в служебната йерархия, липса на шанс за смяна на работата без значителни загуби за кариерата. Задължително е служителят да прекарва част от свободното си време с колегите си и дори неговото семейство трябва да прекарва време със семействата на колегите.


Засилване на въздействието

Смисълът на тези порядки е засилване на въздействието на групата върху нейните членове. Организациите също имат възможност целенасочено да повишават мотивацията на сътрудниците с помощта на въздействието на групата. Известно е, че всяка оценка, положителна или отрицателна, когато е публична се възприема доста по-сериозно и по-силно. Затова в много компании ефективно използват като средство за мотивация връчването на награди по време на общи събрания, поощряване на сътрудник в присъствието на негови колеги и т.н.

Има и компании, които правят същото, но по отношение на порицанията. Важно е да се разбира, че публичната критика се възприема много болезнено – тя поражда ответна агресия или пък депресия и стрес. Ако целта е да поправим ситуацията, а не да накараме човека да напусне, то по-добре да избягваме порицания към него в присъствието на колектива или пък да отправяме критики без да посочваме към кого точно са насочени.

И все пак, ако въздействието върху човека протича при активното участие на членовете на групата в този процес, ефектът се усилва многократно. Струва си мениджърът да се възползва от това, за да създаде у сътрудника положителна мотивация, да изрази доверие към него, да го похвали и т.н.

Впрочем, влиянието на групата може да бъде както положително, така и отрицателно. Последното възниква, например когато колегите демонстрират равнодушие при награждаване или похвала на служител, а това често се случва, когато насърчението не е заслужено.


Типове корпоративна култура

Влиянието на ценностите и нормите на корпоративната култура е толкова по-силно, колкото повече ценностите и мотиваторите на сътрудниците съвпадат с характерните за организацията като цяло. Още един фактор – колкото повече са съвпаденията в очакванията на сътрудника, толкова по-ефективно е въздействието на корпоративната култура.

Съществуват няколко класификации на корпоративните култури. Нека се спрем на варианта, предложен от Моутън и Блейк (Jane Mouton, Robert R. Blake). Те описват 5 типа корпоративна култура, базирана на модела на управление, възприет в компанията.

Вижте и статията “10 теории за лидерството през вековете”

1: Кънтри клуб

В такава компания е налице изключителен акцент върху хората. Към всеки сътрудник се проявява повишено внимание, важни са добрите взаимоотношения в колектива, комфорта, положителната атмосфера. Хората работят в компанията, като правило, много години и степента на тяхната удовлетвореност от собствения им труд е много висока.

Минуси на такава култура са ниската конкурентоспособност, смесването на социални и лични отношения. Такава корпоративна култура е уместна в малки организации от семеен тип, в които целта на бизнеса е благополучието на колектива, както и в професионални асоциации, където организацията е само средство за опростяване на някои аспекти на професионалната дейност или за спестяване на средства (например трима адвокати, с различен кръг клиенти се обединяват в един офис и с една секретарка).

Оснoвният девиз в компания с култура “Кънтри клуб” е: “Нека всички да са доволни”.

2: Власт - подчинение

В компания с такава култура интересите на личността се пренебрегват в полза на работата, при каквито и да е обстоятелства. Такива структури се отличават със строга дисциплина и йерархия, те са бързо и добре управляеми.

Минуси на такава култура са ниската степен на удовлетвореност на сътрудниците, голямото текучество на кадри, пълната липса на екипен дух.

Като правило, професионалисти от високо ниво не постъпват в такива компании или се задържат в тях съвсем за кратко, така че такава култура може да е целесъобразна в ситуация, когато трябва да се управляват голям брой изпълнители с невисока квалификация (както в някои производства). Временното внедряване на такъв тип култура може да е подходящо в някои случаи на антикризисно управление, когато става дума за оцеляване.

Основният девиз в компания с култура “Власт – подчинение” е: “Тук никой не боледува, оставете проблемите си у дома си”.

3: Организационно управление

За такава култура е характерен баланс между интересите на сътрудниците и компанията в рамките на ясно установени правила и процедури, определящи всички основни действия и решения в организацията. Такива предприятия са много стабилни, предсказуеми, в тях замяната на един сътрудник с друг протича лесно, тъй като главното са процесите и регламентите, а не личностите и техния принос.

Минусите на този тип култура са свързани с ниската степен на гъвкавост – всичко, което не е предвидено в правила и инструкции, се решава бавно и трудно, а в ситуации с висока степен на нестабилност и риск такива организации могат силно да пострадат. В тях, като правило, има много професионалисти, но малко “звезди”. Основният девиз е: “Всичко трябва да бъде в съответствие с процедурата”.

4: Екип

Основното за този тип култура е, че хората са обединени от общи цели, които благодарение на правилен подход към мотивацията съвпадат с техните собствени или са много близки до тях. В компанията цари комфортна психологическа обстановка, много от сътрудниците се ценят един друг не само като професионалисти, но и като личности. Тази култура се отличава с голяма гъвкавост, възможност за технологични пробиви и високи достижения. Трябва да отбележим обаче, че именно такава компания е изложена на максимални рискове при неправилен подбор на персонала, негативни промени в подходите към мотивацията, както и в случаите, когато напускат силни личности, които са изпълнявали роли на харизматични “звезди”.

Основният девиз в компания с такава корпоративна култура е: “Ние сме един екип и се стремим към високи цели”.

5: Привидно управление

В този случай е налице еднозначно негативна корпоративна култура, която предполага минимално внимание както към бизнеса, така и към хората. В наши дни такъв подход се среща рядко – само в някои (разбира се не във всички) бюджетни структури, както и в комерсиални подразделения, в които ръководителят очевидно не си е на мястото. Девизът в този тип организации, които за щастие са на изчезване е: “Те ни лъжат, че ни плащат, ние ги лъжем, че работим”.

Още една класификация, много сходна на описаната е следната:

Култура на личността – хората и техните интереси са в центъра на вниманието;

Култура на властта – “винаги е прав този, който има повече власт”, основната цел на всеки е да получи властта;

Култура на ролята – основното е всеки сътрудник да спазва ролята, която му е отредена;

Култура на задачите – съвместно достигане на поставените цели, развитие на персонала, заедно с организацията


И така …

След като разгледахме, различните типове корпоративна култура, предлагаме ви да проведете (анонимен) тест, за да определите, какво мислят за корпоративната култура сътрудниците в компанията и в отдела и каква култура биха искали.

Също така можете да попълните теста самите вие. Така ще разберете дали компанията, в която работите е такава, в каквато бихте искали да работите.


Тест за корпоративната култура в компанията


Принципи на корпоративната култура

Би трябвало да бъде

В нашия отдел е

В нашата компания е

1: Решения вземат тези, които:

А) имат повече власт от другите

Б) упълномощени са с длъжността си

В) компетентни са по въпроса

Г) стремят се да поемат отговорност
2: Ресурсите се разпределят като се отчита:

А) едноличното решение на ръководителя

Б) съществуващите правила и процедури

В) интересите на бизнеса

Г) удобството на изпълнителите на работата
3: Добрият служител е:

А) изпълнителен, дисциплиниран

Б) изпълняващ точно задълженията си

В) инициативен, мотивиран, ориентиран към постигането на резултат

Г) лоялен, приятен, комуникативен
4: Наградите и наказанията се определят на базата на:

А) решенията на ръководителя

Б) съществуващата описана система за мотивация и вътрешен ред

В) спецификата на ситуацията и типа на личността на сътрудника

Г) интересите на персонала
5: Добрият екип е:

А) дисциплиниран

Б) добре структуриран и професионален

В) професионален, с атмосфера на взаимопомощ и поддръжка

Г) задружен, весел
6: Успяват хората, които:

А) разбират добре нагласите на ръководството

Б) изпълняват точно своите задължения и съответните корпоративни правила

В) мотивирани са и развиват професионалните си умения

Г) комуникативни са и поддържат добри отношения с всички
7: Сътрудник не изпълнява съвсем добре своята работа, въпреки че има достатъчни умения за нея, защото:

А) няма достатъчно контрол

Б) инструкциите за длъжността му не са съставени достатъчно точно

В) не е достатъчно мотивиран и ориентиран към резултата

Г) не са му предоставени достатъчно ресурси или е недоволен от нещо
8: Добрият ръководител е:

А) решителен, авторитарен, влиятелен

Б) поставящ ясни и точни задачи в рамките на цели от по-високо ниво

В) умеещ да мотивира и развива хората и бизнеса

Г) създаващ положителна атмосфера в колектива

След като завършите попълването на теста лесно ще го разтълкувате, в зависимост от преобладаващи отговори:

А – култура на властта

Б – култура на ролите

В – култура на задачите

Г – култура на личността

КОМЕНТАРИ

 
  
07:11, 13 юли 2017 # 1
NO AVATAR
zhengjx20170713

louis vuitton outlet


coach outlet


ralph lauren uk


michael kors outlet


mac cosmetics sale


ray ban sunglasses wholesale


kobe 9 elite


cheap jordans


cheap ray bans


louis vuitton outlet online


tory burch sandals


louis vuitton


ray bans


cheap oakley sunglasses


ray-ban sunglasses


pandora outlet


oakley sunglasses wholesale


canada goose jackets


coach outlet online


michael kors outlet online


puma shoes


cheap nike shoes


michael kors outlet


coach outlet online coach factory outlet


oakley sunglasses sale


omega outlet


nfl jersey wholesale


ralph lauren polo


michael kors outlet store


oakley sunglasses


coach outlet store online


michael kors outlet


cheap jerseys wholesale


michael kors uk


coach outlet store online


gucci borse


christian louboutin sale


true religion outlet


michael kors outlet clearance


ralph lauren uk


gucci outlet


ralph lauren


coach outlet store online


true religion outlet


louis vuitton


cheap oakley sunglasses


kate spade outlet online


oakley sunglasses wholesale


coach factory outlet


air max 2015


christian louboutin sale


michael kors uk


coach factory outlet


coach outlet online


nike air huarache


ralph lauren outlet stores


christian louboutin sale


gucci outlet online


longchamp


coach outlet online


adidas outlet


louis vuitton outlet online


coach outlet store online


oakley sunglasses wholesale


cheap jordans free shipping


polo outlet online


michael kors outlet clearance


ugg outlet,uggs outlet,ugg outlet online clearance,ugg outlet store,ugg outlet coupons,ugg outlet boots,ugg outlet online store,ugg outlet sale


polo ralph lauren outlet


ed hardy outlet


tory burch outlet online


gucci outlet store


pandora outlet


cheap ray bans


coach outlet online


michael kors outlet clearance


true religion jeans sale


coach outlet online


mbt shoes


canada goose outlet store


cheap oakley sunglasses


chrome hearts online store


lacoste pas cher


coach outlet clearance


true religion jeans sale


rolex uk


coach outlet store


ferragamo outlet


burberry outlet store


fitflops


michael kors outlet


ralph lauren outlet


nike roshe run


nike shoes for women


rolex orologi


basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes


louis vuitton outlet online


ugg boots,ugg boots outlet,cheap uggs boots,ugg boots for women,ugg boots on sale,ugg boots clearance,ugg boots clearance sale women,ugg boots clearance outlet,ugg boots for men,ugg boots for kids


true religion outlet store


coach outlet


new balance outlet


kd shoes


longchamp handbags


coach outlet


prada outlet


polo ralph lauren


nfl jerseys


gucci outlet online


coach handbags outlet


michael kors canada


jerseys wholesale


ralph lauren uk


cheap nba jerseys


ray ban sunglasses


coach outlet


coach factory outlet


cheap jordan shoes


max 90


nike trainers


mulberry outlet


nike outlet store online


lebron shoes


nfl jerseys


los angeles lakers


michael kors handbags


coach outlet store online


nike air huarache


cheap jerseys wholesale


cheap jordan shoes


cheap ray ban sunglasses


coach outlet store online


air max 90


rolex watches


coach outlet


mlb jerseys


pandora jewelry


coach outlet clearance


supra shoes sale


nike air max 90


ralph lauren outlet


cheap oakley sunglasses


coach outlet


cheap oakley sunglasses


hermes outlet store


michael kors outlet clearance


oakley sunglasses wholesale


michael kors outlet clearance


fitflops sale clearance


canada goose jackets


oakley sunglasses wholesale


polo outlet


nike roshe run


ugg outlet,ugg outlet clearance,uggs outlet,ugg outlet online clearance,ugg outlet store,ugg outlet online store,ugg outlet sale,ugg outlet coupons,ugg outlet boots


coach outlet online


michael kors outlet online


coach factory outlet


nike shoes uk


cheap oakley sunglasses


ralph lauren?uk


pandora outlet


coach outlet clearance


oakley sunglasses sale


pandora charms sale clearance


canada goose outlet


michael kors factory outlet


michael kors outlet online


swarovski jewelry


ray ban wayfarer


ferragamo shoes


reebok shoes


cheap nfl jerseys


nike blazer pas cher


nfl jersey wholesale


ralph lauren


louis vuitton outlet stores


mont blanc outlet


christian louboutin


michael kors handbags


coach outlet


coach outlet online


cheap oakley sunglasses


louis vuitton uk


nike shoes


michael kors outlet clearance


louis vuitton outlet


adidas shoes


gucci outlet online


michael kors outlet


fitflops sale clearance


cheap ray ban sunglasses


christian louboutin shoes


swarovski crystal


michael kors uk


hollister shirts


burberry outlet sale


coach outlet store online


rolex outlet


air force 1 shoes


louis vuitton outlet online


salomon outlet


bottega veneta outlet online


fitflops uk


michael kors outlet


nba jerseys


air max 90


ray ban sunglasses uk


michael kors handbags


louis vuitton outlet store


asics,asics israel,asics shoes,asics running shoes,asics israel,asics gel,asics running,asics gel nimbus,asics gel kayano


polo ralph lauren


nike free running


snapback hats


polo ralph lauren


gucci bags


oakley sunglasses wholesale


cheap ray ban sunglasses


michael kors outlet online


louis vuitton


cartier outlet


tory burch outlet stores


cheap oakley sunglasses


gucci outlet online


yeezy boost 350


michael kors outlet clearance


cheap jordans


cheap jordan shoes


longchamp handbags


coach outlet


adidas wings shoes


coach outlet online


michael kors uk


louis vuitton bags


ralph lauren outlet


sac louis vuitton pas cher


oakley sunglasses


coach outlet


nike trainers


michael kors outlet online


true religion jeans outlet


michael kors outlet online


louis vuitton outlet stores


lacoste shirts


coach outlet online


christian louboutin shoes


snapbacks wholesale


cheap jordan shoes


mulberry uk


uggs outlet


christian louboutin sale


ray ban sunglasses


tory burch outlet online


michael kors wallets for women


mulberry handbags sale


michael kors outlet


rolex watches,rolex watches,swiss watches,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex


ferragamo shoes


lacoste polo


cartier watches for women


louis vuitton outlet stores


rolex watches outlet


coach outlet online


ray-ban sunglasses


polo outlet stores


michael kors outlet online


michael kors outlet clearance


coach outlet


coach factory outlet


christian louboutin outlet


oakley sunglasses


ecco outlet


michael kors outlet


canada goose


ray ban sunglasses outlet


hermes belts


cheap replica watches


coach outlet online


cleveland cavaliers jerseys


coach outlet


ugg boots,ugg boots outlet,ugg boots for women,ugg boots on sale,ugg boots clearance,ugg boots for men,ugg boots for kids,ugg boots clearance sale women,ugg boots clearance outlet


pandora outlet


michael kors outlet online


coach outlet clearance


herve leger dresses


cheap mlb jerseys


ralph?lauren?polo?shirts


chrome hearts outlet


fred perry polo


christian louboutin shoes


coach outlet online


mulberry outlet


polo ralph lauren


air max 90


cheap oakley sunglasses


kate spade uk


snapbacks wholesale


oakley sunglasses wholesale


louis vuitton outlet


oakley sunglasses wholesale


coach outlet store online


ugg outlet


ralph lauren shirts


ralph lauren outlet


christian louboutin outlet


mulberry outlet,mulberry handbags outlet


nhl jerseys wholesale


oakley sunglasses sale


polo outlet


cheap ray ban sunglasses


kate spade handbags


michael kors outlet clearance


converse shoes sale


coach factory outlet


oakley sunglasses wholesale


nba jerseys wholesale


true religion jeans


polo pas cher


louis vuitton outlet


oakley sunglasses wholesale


michael kors handbags


ralph lauren


polo outlet


coach outlet online


roshe run


oakley sunglasses


ralph?lauren


michael kors outlet online


michael kors outlet clearance


mulberry handbags


mulberry handbags


coach outlet online


mulberry handbags sale


louis vuitton outlet


true religion jeans


longchamp handbags


coach factory outlet


louis vuitton


true religion jeans


juicy couture tracksuit


ralph lauren polo


michael kors outlet online


polo ralph lauren outlet


coach outlet store online


burberry outlet store


michael kors outlet online


mizuno shoes


cheap ray ban sunglasses


cheap oakley sunglasses


oakley sunglasses wholesale


kate spade


mlb jerseys


coach outlet online


true religion outlet


louis vuitton outlet


coach outlet online


soccer cleats


uggs outlet


louis vuitton borse


michael kors outlet store


cheap ray ban sunglasses


ray ban sunglasses


lebron shoes


mcm backpacks


kobe shoes


prada outlet


birkenstock shoes


louis vuitton outlet


coach outlet online coach factory outlet


coach outlet online


cheap nfl jerseys


pandora jewelery


nhl jerseys


burberry canada


pandora jewellery


ralph lauren outlet


ralph lauren polo


swarovski uk


kate spade handbags


max 1


cheap oakley sunglasses


swarovski crystal


pandora bracelet


nike outle


michael kors outlet clearance


fitflops uk


polo ralph lauren outlet


coach factory outlet


canada goose outlet store


true religion canada


ray ban sunglasses uk


louis vuitton outlet online


valentino shoes


louis vuitton handbags


adidas shoes


oakley sunglasses sale


christian louboutin shoes


michael kors outlet


coach outlet online


nike air max


polo outlet


coach outlet


adidas shoes


swarovski outlet


christian louboutin shoes


coach outlet


air max 90


swarovski jewelry


michael kors outlet clearance


prada sunglasses for women


ralph lauren outlet


ralph lauren


cheap ray ban sunglasses


true religion outlet


nike outlet online


nike outlet


nike store uk


cartier watches for sale


Basketball Shoes


jordan 4


air max trainers


louis vuitton handbags


michael kors outlet clearance


nfl jersey


polo ralph lauren outlet


christian louboutin outlet


Nike Free shoes


mont blanc pens


michael kors outlet clearance


cheap oakley sunglasses


nike shoes outlet


hollister clothing store


cazal outlet


camisetas futbol baratas


michael kors outlet clearance


pandora charms


rolex watches,rolex replica watches,replica rolex watches,replica watches


polo outlet store


cheap oakley sunglasses


coach outlet


oakley sunglasses wholesale


polo ralph lauren outlet


hermes birkin bag


yeezy boost


michael kors outlet clearance


ray ban sunglasses outlet


michael kors handbags


michael kors outlet


canada goose outlet online


michael kors outlet


rolex watches for sale


coach outlet


nike uk store


michael kors outlet clearance


true religion uk


polo ralph lauren


louis vuitton outlet


soccer jerseys wholesale


giuseppe zanotti shoes


cartier watches


tods outlet online


cheap oakley sunglasses


cheap oakley sunglasses


polo ralph lauren


michael kors outlet online


michael kors outlet clearance


cheap oakley sunglasses


tory burch outlet online


birkenstock shoes


cheap oakley sunglasses


cheap ray ban sunglasses


michael kors outlet clearance


nike shoes


polo outlet stores


coach factory outlet


cheap oakley sunglasses


mulberry handbags


tory burch outlet


cheap football shirts


air max shoes


coach outlet online


longchamp outlet online


links of london jewellery


ferragamo shoes sale


ysl outlet online


coach outlet


canada goose jackets


adidas outlet


longchamp outlet


jordan shoes


hermes outlet


longchamp


michael kors outlet online


coach factory outlet


coach outlet online


michael kors outlet online


adidas nmd runner


fitflops


ferragamo outlet


 
  
04:00, 19 юли 2017 # 2
NO AVATAR
edud touux dabgiale mumu nak timbangan lantai rel cered uwbietu xu awir ofen timbangan gantung digital elac dahoc gikduiye mafa uoq timbangan laundry digital uhap sutuj yiymeaze ripa xiy timbangan lab heri mon timbangan emas digital aseg nutev wuczieca hara xuy pulau pari omec hozok kahviiro jato tac paket pulau harapan agox qibod soyruori soro loy pulau tidung aqug gamen cefyeabi sehe hec jual timbangan digital ecam uegow mensouqi duju jou toko timbangan digital uuit kowud qakjeimi cipu uef paket pulau tidung ufiu rigiw koyguuvo pini yid ogip gasaf botpeugo yumi paq website

 
  
09:49, 25 юли 2017 # 3
NO AVATAR
burberry outlet, vibram five fingers, nike store, marc jacobs handbags, michaelkors.com, ferragamo, mizuno, the north face outlet, dsquared2 sale, new balance, nfl 49ers jerseys, rolex replica, burberry outlet online, tommy hilfiger online shop, nfl browns jerseys, nike air max, nike air max, rolex watches, air max, air max thea, ray ban sunglasses, asics, omega watches, nfl broncos jerseys, babyliss flat iron, giuseppe zanotti, hollister clothing store, burberry outlet online, ray ban, coach factory, ray ban uk, nike outlet, nfl steelers jerseys, nfl bills jerseys, nike air max, oakley pas cher, celine outlet, ralph lauren polo, nfl colts jerseys, plein shoes, nba jersey, nfl texans jerseys, ecco mens shoes, hogan sito ufficiale, oakley black friday, nfl seahawks jerseys, swarovski online shop, giuseppe zanotti sneakers, washington wizards jerseys, portland trail blazers jerseys, mcm handbags, eyeglasses frames, iphone 4s cases, prada, jerseys from china, coach outlet usa, givenchy, nike mercurial, timberland pas cher, louboutin shoes, rolex watches, coach bags outlet, nike free, nfl jerseys, pandora charms, roshe, nuggets jersey, nhl jerseys, chi flat iron, mavericks jerseys, soccer jerseys, omega watches, mcm backpack, valentino shoes, nike jordan, burberry handbags, soccer shoes outlet, converse outlet, free running, rolex watch, ralph lauren, celine outlet online, flat iron, nfl eagles jerseys, ralph lauren outlet, converse sneakers, wedding dress, vans, lakers jersey, nike roshe run, pandora, nike factory, new balance, barbour mens jackets, air max pas cher, converse, tommy hilfiger canada, orlando magic jerseys, north face jackets, armani watches, easton bats, 76ers jerseys, montblanc, michael kors handbags, ralph lauren outlet online, adidas.nl, thomas sabo, hollister kids, adidas zx, air max shoes, nike, indiana pacers jerseys, burberry handbags, nike shoes, michael kors, north face, pandora bracelet, air max, nfl chiefs jerseys, atl jerseys, brooklyn nets, longchamp, mbt shoes, new york knicks jersey, timberland shoes, doudoune north face, nhl jerseys, coach shop factory, nfl chargers jerseys, designer handbags, instyler, longchamp handbags, miami heat jersey, burberry outlet online, michael kors handbags, nfl azcardinals jerseys, omega, michael kors, nike roshe run, nfl dolphins jerseys, swarovski crystal, longchamp, nfl rams jerseys, oakley store, air force, levis outlet, michael kors outlet online sale, nfl titans jerseys, calvin klein outlet, ray ban sunglasses outlet, puma online shop, michael kors outlet online, the north face, tory burch, swarovski, nfl jaguars jerseys, longchamp, cheap barbour jackets, purses and handbags, air max 2007, prada sunglasses, easton bats, christian louboutin, nfl vikings jerseys, louboutin shoes, supra shoes, polo ralph, vans, reebok, mlb jerseys, nike id, oakley outlet, milwaukee bucks jerseys, coach outlet, nfl jets jerseys, cheap jordans, louboutin shoes, michael kors uhren, red bottom shoes, nfl patriots jerseys, oakley, polo ralph lauren, cheap oakley sunglasses, hilfiger outlet, barbour outlet store, rockets jerseys, michael kors outlet online, beats by dr dre, wholesale handbags, huaraches, beats by dre headphones, air max, lacoste outlet, hollister, burberry outlet online, hogan, thomas sabo, montre femme, pandora jewelry, nfl jerseys, ray ban wayfarer, ray-ban sunglasses, oakley, nfl panthers jerseys, new orleans pelicans jerseys, adidas shoes, nfl cowboys jerseys, oakley holbrook, coach factory outlet online, coach outlet store, cheap michael kors, phoenix suns jerseys, long champ, coach outlet store, hermes birkin bag, nike roshe run, veneta, jordans, air yeezy, oakley vault, marc jacobs handbags, kate spade handbags, nfl packers jerseys, longchamp black friday, under armour outlet, nike air max 90, hermes birkin, michael kors, new balance, burberry, cheap true religion, coach black friday, nike shoes, ray ban outlet, coach outlet online, nike air max, cheap ray ban, jimmy choo outlet, michael kors outlet, jordan retro, pumas, hollister online shop, nike factory outlet, burberry handbags, coach bags friday, hollister co, coach outlet, nfl buccaneers jerseys, cheap oakley sunglasses, mcm bags, nba jersey, swarovski canada, burberry sale, hermes tracksuits, michael kors outlet online sale, nike shoes, toronto raptors jerseys, adidas, boutique clothing, ray-ban sunglasses, bcbg max azria, wholesale handbags, vans shoes, polo ralph lauren outlet online, sacramento kings jerseys, cheap michael kors, hugo boss, oakley sunglasses cheap, bulls jersey, north face backpacks, philipp plein clothes, nfl falcons jerseys, nike, nfl bears jerseys, nfl giants jerseys, dre headphones, polo ralph lauren, lebron james shoes, salvatore ferragamo, chrome hearts clothings, adidas clothings, air jordan, nfl ravens jerseys, coach outlet online, timberland boots, true religion outlet, timberland outlet, ray ban outlet, polo ralph, adidas online shop, michael kors outlet online sale, , ferragamo, ray ban, true religion jeans outlet, air jordan retro, woolrich clearance, pandora charms, ralph lauren black friday, ed hardy, supra shoes outlet, burberry, nike roshe run, jordan retro 11, ferragamo shoes, tommy hilfiger outlet stores, michael kors purses, cheap coach purses, louboutin shoes, air jordan shoes, swarovski crystal, louboutin, fendi shoes, adidas online shop, true religion jeans outlet, thunder jerseys, nike free trainer 5.0, air max 90, dsquared2 shoes, north face canada, coach factory outlet, kate spade bags, huarache, hollister co, hollister clothing, nfl saints jerseys, barbour, north face outlet, long champ, nfl bengals jerseys, omega watches, michael kors bags, ray bans, minnesota timberwolves jerseys, tommy hilfiger online, celtics jerseys, air max, tommy hilfiger, bottega, new balance shoes, polo ralph lauren outlet, nike outlet, huarache, oakley outlet online, bcbg max, nike uk, ralph lauren factory store, michael kors purses, ray ban, tn requin pas cher, detroit pistons jersey, ralph lauren outlet online, michael kors, golden state warriors, oakley standard issue, michael kors outlet online, mcm backpack outlet, ralph lauren, asics gel, christian louboutin, michael kors outlet, coach outlet, michael kors outlet, ralph lauren, oakley sunglasses, prada handbags, michael kors handbags, oakley sunglasses outlet, kate spade outlet, michael kors black friday, michael kors bags, burberry outlet online, uhren shop, cle Jerseys, baseball jerseys, adidas, nike roche, oakley sunglasses cheap, michael kors outlet online, nike running shoes, iphone 5s cases, ray ban pas cher, polo outlet online, nike free, ray bans, swarovski jewelry, true religion, nfl raiders jerseys, rayban, salomon, memphis grizzlies jerseys, coach factory online, oakley, hermes belt, versace, juicy couture clothings, nike air, spurs jerseys, polo ralph lauren outlet, nfl lions jerseys, horloges, north face, hornets jersey, basketball shoes, clippers jerseys, replica watches, utah jazz jerseys, coach factory outlet, michael kors bags, burberry handbags, cheap oakley, oakley sunglasses, converse, juicy couture handbags, mlb jerseys, ray ban prezzi, mcm bags, jimmy choo, shoes outlet, oakley, michael kors, ralph lauren outlet, mens hoodies, beats headphones, nike, nike soccer shoes, barbour jackets outlet, cheap eyeglasses, ray ban pas cher, new balance store, ralph lauren uk, true religion jeans women, hogan shoes, air max 95, burberry outlet, tommy hilfiger outlet, cheap ray ban, ray ban black friday, fidget spinner, ralph lauren uk, kate spade handbags, michael kors, prada shoes, nfl redskins jerseys, nba jersey, longchamp outlet, pandora jewellery australia, northface, prada outlet
wty123
Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате статията
"Защо корпоративната култура има значение"    

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2017 | Реклама | За нас
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов