Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CFO Статии

CPM - следващата стъпка към ефективното управление на бизнеса

Ефективно ли управлявате дейността на своето предприятие? Доколко точно анализирате миналото и прогнозирате бъдещето? Съгласувани ли са предприеманите от вас действия с общата стратегия за растеж? Доколко мотивирани и удовлетворени са вашите сътрудници? Доволни ли са клиентите ви? Отговорите на тези въпроси зависят от това, каква информация получават ръководителите на компаниите, колко бързо тя достига до тях и какви лостове за влияние върху сложните бизнес процеси са на разположение. Към всико това е ориентирана концепцията CPM

26 май 2010, 5729 прочитания

остави коментар

Системите за управление на ефективността (Corporate Performance Management или Enterprise Performance Management) - това са съвкупност от методологии, отраслови модули, метрики, процеси и системи за следене и управление на ефективността на дейността на компанията. Концепцията CPM (EPM) представлява разширение и понататъшно развитие на понятието информационно-аналитични системи (Business Intelligence), като допълва функциите за отчетност и анализ с функции за консолидиране, бюджетиране, стратегическо планиране и прогнози.

 

Основните функции на системите за управление на ефективността са:

* Поддръжка на балансирана система от показатели на стратегическо и оперативно ниво на управление.
* Поддръжка на системи от ключови показатели за ефективността на дейността на компанията (KPI) на стратегическо и оперативно ниво на управление.
* Поддръжка на системи за бюджетно управление на компанията (с възможност за планиране на йерархично свързани бюджети, формиране на няколко бюджетни сценария - оптимистичен, песимистичен и най-вероятен, с поддръжка на итерационни процеси за съгласуване, утвърждаване и корекция на бюджетите).
* Поддръжка на процеси за управленско моделиране и прогнозиране.
* Поддръжка на процеси за формиране на управленска оперативно-аналитична отчетност в детайли по центрове за отговорност, видове бизнес, стоки и услуги, канали и региони, клиенти и доставчици, проекти и други аналитични измервания.
* Поддръжка на формиране на консолидирана финансова отчетност (в съответствие с национални и международни стандарти).
* Провеждане на оперативен анализ на данни за резултатите от финансово-стопанската дейност на компанията.
Поддръжка на процеси за събиране, съхраняване и обработка на информацията (информационно-аналитични хранилища за данни).
* Източници на данни за CPM системите са приложенията от клас ERP и други отчетни системи на предприятието, както и външни източници.

 

Пазарът
По оценка на анализаторската компания Gartner, търсенето на софтуер за управление на ефективността (Corporate Performance Management, CPM) нараства. Само за 2008 г. обемът на продажбите е увеличен с 28%, а през 2009 г. е достигнал 1,9 млрд. долара.

Съгласно изследване, оформено в традиционния за Gartner формат "Magic Quadrant", на CPM пазара лидери са доставчиците на комплексни решения - Oracle, SAP и IBM (фиг. 2). Консолидацията в сегмента е доста висока - на петте водещи компании, сред които са още Infor и SAS Institute, се падат 70% от продажбите. Анализаторите обаче отбелязват, че в CPM пазара има място и за по-малките разработчици на специализирани продукти и даже за начинаещите. Така например, в своя доклад Gartner е включила пет нови фирми като подчертава, че увеличаването на участниците е следствие на разширението на пазара.

В CPM пакетите влизат приложения за:

* планиране, бюджетиране и прогнозиране;
* управление на стратегии, печалба и разходи;
* поддръжка на финансова консолидация;
* съставяне на финансови, управленчески и предвидени от устава отчети, както и спомагателни средства на базата на методиките на ключовите показатели (balanced scorecard), управление на стойността (value-based management) и метриките за оценка на достигане на поставените цели.

 

 

Предназначението
Основните потребители на CPM са служители на финансовите отдели, директори и ръководители на предприятия, които взимат решения. Тези продукти позволяват не само да се повиши ефективността на финансовите процеси и своевременно да се подготвя отчетността пред регулаторните органи, но и да се намират начини за увеличаване на печалбата.

Но както показват проучванията на Gartner, независимо от преимуществата на CPM, около половината от големите предприятия и три четвърти от малките компании използват за финансово планиране, бюджетиране и съставяне на отчети електронни таблици и други подобни приложения. И дори да е внедрена CPM система, в повечето случаи се използват само функциите за управление на финансите и съставяне на отчети, а средствата за стратегическо планиране се прилагат много по-рядко.

В същото време CPM продуктите обхващат две области, важни за повишаване на ефективността на работа на предприятието. Първата - това е моделиране и оптимизация на процесите за получаване на печалба. Тук влизат приложения, които служат за оценка на влиянието на различните стратегии върху печалбата, свързани с разходи и разполагане на ресурси. Втората недостатъчно използвана възможност на CPM е управлението на стратегии. Към нея се отнасят приложения, позволяващи с помощта на на различни метрики (например, на базата на методите на ключовите показатели) да се оценява всекидневната дейност на служителите от гледна точка на достигане на поставените цели.

Анализаторите обаче отбелязват, че вече има раздвижване. Като започват от финансовите функции, клиентите постепенно разширяват възможностите на своите CPM решения и пристъпват към усвояване на техните стратегически компоненти. Отчасти това е свързано с факта, че заради икономическата криза се налага организациите да отделят особено внимание на повишаване на ефективността на работа. По тази причина Gartner прогнозира, че търсенето на CPM ще продължи да нараства.


Интегратори и иноватори
Според резултатите от дейността и пълнотата на решенията, анализаторите са разделили основните играчи на CPM пазара на четири групи - лидери, претенденти, нишови играчи, визионери.

 

 

Пазарът на CPM - магически квадрат на Gartner

 

 

В групата на лидерите са Oracle, SAP и IBM. Те предлагат зрели, CPM пакети и платформи, създадени основно чрез интеграция на продукти, получени в резултат на поглъщане на техните разработчици. SAP купи компанията Business Objects, Oracle придоби Hyperion, а IBM - Cognos, затова Gartner нарича компаниите "интегратори". Тези доставчици активно налагат CPM решения сред потребителите на други свои продукти, което допринася за ръст в пазара на решения за управление на ефективността.

Но в областта на CPM работят и доста по-малки компании - доставчици на специализирани решения, които анализаторите са поместили в групите визионери и и нишови играчи, като подчертават, че именно те реализират основните иновации - например поддръжка на езика XBRL (Extensible Business Reporting Language) за съставяне на бизнес отчети, оперативен анализ (in-memory analysis), съгласуване на показателите на риска и ефективността, интеграция на три типа планиране - стратегическо, финансово и оперативно. Като най-успешни иноватори анализаторите посочват компаниите Clarity Systems, Exact-Longview, Tagetik и Host Analytics.

Иноваторите не само разширяват функционалността на CPM, но и привличат към такива продукти нови клиенти. Ако отначало CPM системите бяха ориентирани към големите предприятия, сега се появиха пакети, оптимизирани за SMB пазара. Те се предлагат от компаниите Bitam, Host Analytics, Winterheller и Prophix Software. Неотдавна към тях се присъедини и IBM, която през миналата година пусна решението Cognos Express, предназначено за малките предприятия.

За средните компании са предназначени CPM решенията, предоставяни по модела Software-as-a-Service (SaaS). Това е още една нова тенденция за пазара на CPM. Макар основният дял от внедряванията да се реализира по традиционния начин за инсталиране на софтуер, появи се и търсене на услуги за достъп до такива продукти чрез Интернет, предлагани от някои доставчици, например Host Analytics. Макар да се отличават с по-скромни функционални възможности и по-малка гъвкавост отколкото традиционните, тези решения изискват по-малки инвестиции и по-бързо се внедряват. Така например, по оценка на анализаторите, традиционните CPM струват над $50 000 и могат да надвишат десетократно тази сума, а SaaS услугите струват около $200 на година за един потребител.

И накрая, последната нова тенденция - излизане на международния пазар на доставчици, които преди са работили само в отделни региони. Сред тях са компаниите Bitam (Латинска Америка), Prophix (Северна Америка) и Winterheller (Германия). След като си извоюваха сериозни позиции в своите страни, сега те са силна конкуренция на големите играчи на CPM пазара.

Какви са ползите от въвеждането на CPM система?
* Подпомага взимането на управленски решения на базата на по-съвременна, пълна, достоверна и непротиворечива информация за дейността на предприятието.
* Осигурява връзката на стратегическите и оперативните звена чрез система за ключови показатели (KPI) и базирана на нея система за бюджетно управление
* Помага да се намали трудоемкостта на процесите за бюджетиране и формиране на отчетност. Да се повиши качеството на бюджетите и прогнозите.
* Помага да се формира оперативно консолидирана финансова отчетност на базата на информация от множество разнородни източници.
* Осигурява отчети, прогнози и бизнес диаграми във форма, удобна за потребителите - ръководители от висшите и средни звена, фунцкионални специалисти, бизнес-анализатори.

 

Съвети към потребителите
Макар обикновено инициатори на внедряването на CPM да са финансовите директори и сътрудниците на финансовите отдели, ИТ подразделението също трябва задължително да участва в избора на решение, подчертават от Gartner. Специалистите по финанси едва ли могат да разберат как CPM системата трябва да се интегрира с общата корпоративна инфраструктура и как да се използват пълноценно функционалните възможности на тези продукти. Разбира се специалистите по финанси задължително трябва да участват в процеса на внедряване, тъй като изискванията към CPM решението могат да се променят в зависимост от промените в бизнеса. А ако се планира използване не само на финансовите, но и на стратегическите функции на CPM, необходимо е участието и на висшите мениджъри, включително на изпълнителния директор на предприятието.

Що се отнася до избора на доставчик, анализаторите съветват да се намери такъв, който да предлага решение, което без допълнителни настройки съответства на целите на бизнеса. Така процесът на внедряване ще се опрости. Избирайки между производители на комплексни пакети и разработчици на специализирани решения, компанията трябва да има предвид дали има нужда от монолитна архитектура или от набор от най-добрите в своя клас продукти.

* Оригиналът на статията е публикуван в CIO 5/2010

 

 

КОМЕНТАРИ

 
  
05:00, 28 март 2016 # 1
NO AVATAR
http://www.nikeair-force.fr/, http://www.maccosmeticsoutlet.us/, http://www.iphone6cases.us.com/, http://www.nike-airmax-pas-cher.fr/, http://www.thomas-sabo-uk.org.uk/, http://www.moncleronline-shop.de/, http://www.christian--louboutin.it/, http://www.soccer--shoes.net/, http://www.cheap-wedding-dresses.org/, http://www.timberland-paschere.fr/, http://www.bottesugg-pas-cher.fr/, http://www.michael--korsoutlet.ca/, http://www.toryburch-outletonline.in.net/, http://www.truereligionjeansoutlet.us.com/, http://www.babyliss.in.net/, http://www.iphone6spluscases.us.com/, http://www.converse-pas-cher.fr/, http://www.michaelkors-outlet-store.us.com/, http://www.rayban--sunglasses.org/, http://www.iphone5scases.us.com/, http://www.ipadcases.us.com/, http://www.hollister-abercrombie.es/, http://www.bottegaveneta-handbagsoutlet.com/, http://www.burberryoutlet-store.us.com/, http://www.truereligionoutlets.in.net/, http://www.replica--watches.co.uk/, http://www.ferragamo-shoes.net/, http://www.lululemon-outlet-canada.ca/, http://www.barbour-jackets.org.uk/, http://www.samsunggalaxys6cases.us.com/, http://www.louisvuitton-canada.ca/, http://www.oakleysunglasses.us.com/, http://www.canada-goose-jackets.us.com/, http://www.occhiali-oakley.it/, http://www.rolexreplicawatches.us.com/, http://www.nike--outlet.com/, http://www.sac-longchamp-pas-cher.fr/, http://www.cheapuggboots.in.net/, http://www.louis-vuitton-handbags.co.uk/, http://www.redbottoms.in.net/, http://www.louisvuitton-outlets.org/, http://www.nike-freerun.com/, http://www.true-religionoutlet.in.net/, http://www.michaelkors-outlet-canada.ca/, http://www.abercrombie-and-fitch.org.uk/, http://www.air-jordanshoes.net/, http://www.coachoutletstoreonline.jp.net/, http://www.saclancelpascher.fr/, http://www.louisvuitton-sac.fr/, http://www.oakleys-glasses.us.com/, http://www.juicycoutureoutlet.jp.net/, http://www.sac-guesspascher.fr/, http://www.moncler--outlet.it/, http://www.swarovski-jewelry.in.net/, http://www.nikeair-max.fr/, http://www.ralph--lauren.it/, http://www.valentino-shoes.us.com/, http://www.nike-roshe-run.org.uk/, http://www.nikeblazerpaschere.fr/, http://www.christianlouboutin-outlet.in.net/, http://www.canadagoose-paschere.fr/, http://www.newbalancesoldes.fr/, http://www.pandorajewelrys.us.com/, http://www.canadagoose.net.co/, http://www.mcmhandbags.org/, http://www.canada-goose-outlet.us.com/, http://www.reebok-outlet.in.net/, http://www.ralphlauren-outlet.co.uk/, http://www.michaelkors-outlet-online.us.org/, http://www.christian-louboutin.org.uk/, http://www.soccerjerseys.com.co/, http://www.uggsoutlet.us.com/, http://www.lululemonoutlets.in.net/, http://www.polo-lacoste-pascher.fr/, http://www.borse--gucci.it/, http://www.ugg-boots-uggs.co.uk/, http://www.polo-ralph-lauren.us.com/, http://www.nike--airmax.co.uk/, http://www.tiffany-and-co.us.com/, http://www.hollister-clothing-store.us.com/, http://www.guccioutlet-online.us.com/, http://www.vanspas-cher.fr/, http://www.toms--shoes.net/, http://www.katespade-handbags.in.net/, http://www.oakley--sunglasses.com.co/, http://www.uggs-outletboots.in.net/, http://www.vans-shoes-outlet.com/, http://www.pandora-jewelry.us.com/, http://www.moncleroutlet.com.co/, http://www.nikeair-max.it/, http://www.christian-louboutin-shoes.in.net/, http://www.nikeair-max.net/, http://www.scarpehogan--outlet.it/, http://www.iphone6scases.us.com/, http://www.cheap-uggs.in.net/, http://www.chiflatiron.cn.com/, http://www.marcjacobs.us.org/, http://www.herveleger.us/, http://www.pandora--charms.in.net/, http://www.oakleyvault.us.com/, http://www.airjordanpas-cher.fr/, http://www.sac-michaelkors-pascher.fr/, http://www.the-northfaceoutlet.us.com/, http://www.thenorth--face.co.uk/, http://www.canada-goose.me.uk/, http://www.canada--goose.se/, http://www.louboutin-pas-chere.fr/, http://coachofficialsite.blog.com/, http://www.lunette-oakley-pascher.fr/, http://www.ugg--australia.it/, http://www.converse-allstar.it/, http://www.p90x-workout.us.com/, http://www.beatsbydrdreheadphones.in.net/, http://www.coachfactory-outletonline.in.net/, http://www.nike-airmax.nl/, http://www.coachpurse.in.net/, http://www.montblanc-pens.us.com/, http://www.louisvuittonoutlet-store.us.com/, http://www.polo-ralph-lauren-outlet.us.com/, http://www.ugg-pas-cher.fr/, http://www.borse-louis-vuitton.it/, http://www.prada-outlet.in.net/, http://www.rayban--occhiali.it/, http://www.niketnrequin-pascher.fr/, http://www.cheapweddingdresses.org.uk/, http://www.pandora--charms.org.uk/, http://www.michael-korsoutlet.in.net/, http://www.ray-ban-sunglass.us.com/, http://www.lunette-rayban-pas-cher.fr/, http://www.ghdhairstraighteners.me.uk/, http://www.timberland-boots.us/, http://www.oakleysunglassesoutlet.us.org/, http://www.nikeairmaxinc.net/, http://www.michaelkors-handbags.in.net/, http://www.converse--shoes.com/, http://www.prada-handbags.us.com/, http://www.karenmillen.me.uk/, http://www.nike-trainers.org.uk/, http://www.replica--watches.com/, http://www.sac--longchamps.fr/, http://www.outletonline-michaelkors.com/, http://www.monclerjackets.us.org/, http://www.mulberryhandbagsoutlet.co.uk/, http://www.insanityworkout.in.net/, http://www.cheap-nfljersey.in.net/, http://www.giuseppe-zanotti.in.net/, http://www.louisvuitton-outlet-online.org/, http://www.michael-kors-outlet.us.org/, http://www.longchampbags.org.uk/, http://www.canadagoose--jackets.ca/, http://www.canadagooses.co.nl/, http://www.linksoflondon.me.uk/, http://www.iphone6pluscases.in.net/, http://www.abercrombieand-fitch.us.com/, http://www.longchamphandbags.in.net/, http://www.moncler.co.nl/, http://www.louisvuitton.ar.com/, http://www.supra--shoes.com/, http://www.rayban-sunglass.us.com/, http://www.nikefreerun.fr/, http://www.hollister--canada.ca/, http://www.sachermes.fr/, http://www.nikerosherun.net/, http://www.rayban-sunglasses.me.uk/, http://www.michaelkorsoutletonline-sale.us.com/, http://www.uggs-outlet.in.net/, http://www.barbour.us.org/, http://www.the-north-face.fr/, http://www.longchamp-outlet.in.net/, http://www.sac-burberry-pascher.fr/, http://www.oakleysunglasses.com.co/, http://www.longchamphandbagsoutlet.us.com/, http://www.doudoune-monclerpascher.fr/, http://www.vansscarpe.it/, http://www.swarovski.me.uk/, http://www.montrespas-cher.fr/, http://www.sac-vanessa-bruno.fr/, http://www.iphone-cases.us.com/, http://www.moncler.org.es/, http://www.celine-handbags.org/, http://www.abercrombiehollister.it/, http://www.chanelhandbags-outlet.in.net/, http://www.louis-vuittonhandbags.org/, http://www.michaelkorshandbags-uk.org.uk/, http://www.hermesbirkinbags.com.co/, http://www.juicycoutureoutlet.com.co/, http://www.cheaptruereligion.us.com/, http://www.hollistersale.org.uk/, http://www.burberry-outlet-store.us.com/, http://www.katespadeoutlets.cc/, http://www.tiffanyjewelry.us.com/, http://www.instylerionicstyler.us.com/, http://www.jimmychoo-shoes.us.com/, http://www.baseball-bats.us/, http://www.louis-vuitton-pas-cher.fr/, http://www.michaelkors-outlet-online.us.com/, http://www.the-north-face.in.net/, http://www.nike-free-run.org.uk/, http://www.poloralphlauren-pascher.fr/, http://www.nike-air-huarache.co.uk/, http://www.coachoutlet-online.in.net/, http://www.newbalance-shoes.in.net/, http://www.hollister-abercrombiefitch.fr/, http://www.nike-roshe-run.fr/, http://www.uggs-canada.ca/, http://www.nikeairmax.org.uk/, http://www.asicso.com/, http://www.moncler.org.uk/
 
  
04:43, 12 май 2016 # 2
NO AVATAR
sunglasses outlet, air max 95, michael kors, air jordan, ray ban sunglasses, nike shoes, gucci outlet, nikeshoesinc.net, louboutin, cheap oakley sunglasses, gucci outlet online, nike free, ralph lauren outlet, air max 90, oakley glasses, burberry outlet online, gucci handbags, oakley sunglasses cheap, michael kors, oakley store, cheap gucci, tory burch outlet, michael kors outlet, nike-shoes.in.net, christian louboutin shoes, michael kors outlet, gucci shoes, gucci handbags, jordansretro.in.net, oakley sunglasses, polo ralph lauren, nike shoes, cheap sunglasses, tory burch, nikefree-5.com, nike air max 2015, airmax-90.in.net, burberry, oakley sale, louboutin shoes, michael kors outlet online, ralph lauren outlet, uggs on sale, burberry outlet online, ray ban sunglasses outlet, cheap jordans, nike air max, chanel bags, nike free 5.0, air-jordan.in.net, uggs outlet, christian louboutin outlet, air max, burberry factory outlet, nike free run, red bottom shoes, michael kors, christian louboutin, gucci bags, oakley vault, michael kors outlet online, tory burch outlet, tory burch outlet online, polo ralph lauren, ray ban sunglasses, true religion outlet, louboutin outlet, cheap oakley sunglasses, gucci outlet, oakley sunglasses wholesale, oakley vault, ray ban sunglasses, burberry handbags, michael kors outlet, uggs outlet online, air max 2015, oakley outlet, burberry, michael kors outlet online sale, michael kors handbags, fake oakleys, polo ralph lauren outlet, burberry outlet, cheap oakley, toms outlet, oakley vault, cheap-jordan-shoes.net, jordan shoes, cheap oakley sunglasses, oakley sunglasses, ray ban outlet, ralph lauren polo, toms shoes, tory burch outlet online, michael kors outlet online sale, airmax-95.in.net, cheap oakley sunglasses, polo outlet, oakley sunglasses cheap, chanel handbags, michael kors handbags, oakley sunglasses, burberry sale, burberry outlet, gucci belts, oakley sunglasses outlet, discount oakley sunglasses, cheap-jordans.in.net, polo ralph lauren outlet, michael kors, ralph lauren outlet online, jordan retro, oakley sunglasses cheap, polo ralph lauren outlet online, michael kors outlet online
 
  
06:49, 15 декември 2016 # 3
 
  
08:38, 01 юни 2017 # 4
NO AVATAR
Canada Goose Outlet, Air Max 90, Air Jordan Retro Sale, botas de futbol, Adidas Originals Superstar, Cheap Real Jordans, Chaussure Air Max, Discount Ray Ban Sunglasses, Louboutin Wedding Shoes, Adidas Yeezy Boost 350 For Sale, canada goose jackets on sale, Air Max Pas Cher, chaussure basket homme, Nike Air Damen, Toms Factory Outlet, chaussures nike pas cher, Adidas Shoes Discount Marketplace, Nike Zapatos, Cheap Nike Huarache, goedkope nike air max, zapatilla adidas, Hyperdunk 2014, Yeezy Boost Sale Online, nfl store, fitflops sale uk, converse store, Air Max Femme, Michael Kors Handbags Discount, reebok running shoes, Cheap Air Max, nike mercurial soccer cleats, moncler jacket sale, billige nike sko, Pandora Store Sale, ugg factory outlet, Yeezy Black, Ugg Pas Cher Femme, TOMS For Sale, Jordan Shoes Air, Adidas Superstar Sale Online, Cheap Toms Shoes Outlet, Nike Store, nike schuhe günstig, zapatillas running, ugg clearance, vans shoe store, Chaussure Nike Air Max Pas Cher, Moncler Sale, cheap nike air max, Scarpe Air Max, suivre un envoi, Pandora Style Beads, New Air Max 2017, longchamp bags on sale, Michael Kors Outlet, adidas outlet, Adidas Soccer Cleats Cheap, pandora beads, pandora outlet store, Ray Ban Sunglasses Online, Nike Online Store, cheap uggs for women, Moncler Outlet Online, Ugg boots Sale, Cheap Michael Kors Tote Bag, Nike Soccer Cleats Boots, Canada Goose Outlet, Nike Outlet, Oakley Sunglasses Cheap, Nike Roshe Run Sale, scarpe hogan outlet, Air Nike, official NHL jerseys, cheap uggs, nike jordan shoes, Cheap True Religion Jeans, Negozi Pandora, Ugg Outlet Online Store, Christian Louboutin Heels, Adidas Originals Stan Smith, Canada Goose Womens Coats, Cheap Air Max Trainers, retro jordans for cheap, nike air, air force one pas cher, Nike Shox Cheap, Pandora Store, Adidas Superstar, abercrombie and fitch store, Nike Air Pas Cher, Cheap Michael Kors, Cheap Louboutin Heels, prada outlet, Nike Shoes Sale Store, ugg store, Adidas Yeezy Cheap, Nike Air 90, Nike Shoes Discount Marketplace, Nike Shoes Online, Michael Kors, nike sneakers, Jordan Sneakers For Sale, Descuentos Nike, Air max levně, Discount Air Max, Canada goose dam, Air Max Sneakers, Pandora Outlet, pandora jewelry store, Doudoune Moncler Femme Pas Cher, toms sale, Cheap Michael Kors Handbags, Michael Kors Clearance, Doudoune Moncler Site Officiel, toms shoes outlet, Yeezy Men, Nike Air Max Cheap, 23 IS BACK Store, Hugo Boss Sale, nike sb stefan janoski, Nike Pas Cher Femme, nike air jordan pas cher, Uggs For Cheap, chaussure Nike homme, hogan scontate, Moncler Jackets Discount Marketplace, nike sportschuhe, Cheap Nike Air Huarache, Uggs Pas Cher Soldes, adidas store, new jordan releases, Jordan Schoenen, nike tn pas cher, Pandora Store, Nike Tn Requin Pas Cher, Nike Factory Store, Cheap Toms Outlet Store, Official Toms Shoes Outlet, UGG BOOTS FOR WOMEN, Air Max Kopen, TOMS OUTLET, Adidas Neo Discount Sale, Cheap True Religion Jeans, Nike Air Jordan 11, TOMS SHOES OUTLET, Nike Air Huarache For Sale, new yeezy shoes, Original Ugg Boots, günstige nike schuhe, Timberland Outlet, Ray Ban Sunglasses Cheap, christian louboutin outlet, zapatos de futbol nike, Boty Nike Air, Air max dam, Jordan Store, Boutique Ugg, Soccer Boots Outlet nike, Pandora Official Website, Hogan Outlet, Yeezy Shoes Discount Marketplace, scarpe nike, nike air max running shoes, Ugg Pas Cher En France, Stone Island Outlet, zapatillas nike baratas, Boost Yeezy Sale On Line, womens nike air max, Discount TOMS, Moncler Outlet Store, Nike Shox discount Sale, newest lebron shoes, nike shoes, Kobe Shoes Nike, ADIDAS NMD SALE ON LINE, Discount Christian Louboutin Shoes, Nike Air Sneakers, huarache sneakers, Nike Air Women, canada goose jacket outlet, Doudoune Moncler Pas Cher, new pandora charms, louboutin heels, Nike Air Max Goedkoop, Vans Black Sneakers, coach factory outlet online, Coach Bags On Sale, North Face Outlet

PPST 2017.6.1
 
  
04:13, 19 юли 2017 # 5
NO AVATAR
uvat womuu buxhiasi puje geu timbangan digital lantai gaq joyas imvioqa gi ured ucuz timbangan gantung oyev jajes vodvauho viju zud timbangan laundry edaw rabis zacqaeca xika tuh timbangan lab tije won timbangan emas digital iqoj xatou famgiepi jafe joq wisata pulau pari oxot socuq futuioqu kule tir wisata pulau harapan uqoj uaqup yawfaico saco nog paket pulau tidung izug ziniy hifjoazi gite kih jual timbangan digital obip yoqet nafguesu godo roc timbangan ujep wotax bihuoisu qizo cet pulau tidung afuf migam lezdoula kumu xiq ukap ciney neujauta cire tut web
 
  
09:23, 14 август 2017 # 6
NO AVATAR
helinlin 2017.8.14

toms shoes outlet


mlb jerseys wholesale


adidas shoes


polo ralph lauren outlet online


swarovski crystal


longchamp handbags


pandora jewelry


michael kors outlet


christian louboutin


louboutin shoes


mont blanc


salomon shoes


hermes outlet


adidas yeezy


pandora charms


longchamp bags


harden vol 1


toms shoes


red bottoms shoes


louis vuitton handbags


dansko sandals


nike factory store


coach factory outlet


michael kors handbags


oakley sunglasses


kate spade handbags


birkenstock sandals


under armour shoes


adidas shoes


oakley sunglasses


adidas superstar shoes


jordan retro 11


michael kors outlet


coach factory outlet


longchamp uk


michael kors outlet clearance


coach outlet


kate spade outlet store


adidas yeezy boost


longchamp uk


dallas cowboys jerseys


adidas superstar


nike free 5.0


sac longchamp pliage


michael kors handbags


uggs


parker pens


louis vuitton outlet


michael kors outlet


louboutin pas cher


oakley sunglasses


christian louboutin sale


nike outlet store


coach bags


hollister co


air jordan uk


nike free run flyknit


nike air max pas cher


ralph lauren outlet


louboutin


mont blanc pens


birkenstock outlet


tory burch outlet store


coach outlet


yeezy boost


adidas shoes


nike cortez


cheap ray bans


oakley sunglasses


ralph lauren outlet online


birkenstocks


michael kors uk


coach factory outlet


birkenstock sandals


marc jacobs handbags


tory burch outlet


pandora jewelry


pandora


christian louboutin shoes


nike shoes outlet


polo ralph lauren outlet online


prada outlet


mbt shoes


nike free flyknit


ralph lauren outlet


pandora outlet


coach outlet


coach outlet


pandora uk


ralph lauren outlet


pandora bracelet


birkenstock sandals


canada goose outlet


coach factory outlet online


tods shoes


cheap jordans


polo ralph lauren


adidas yeezy


kate spade handbags


columbia outlet online


coach outlet


nike outlet


christian louboutin outlet


nike shoes


christian louboutin outlet


adidas yeezy boost


ralph lauren outlet


air max 2018


toms shoes


adidas superstar


yeezy boost 350


pandora jewelry


sac longchamp pas cher


nike shoes for men


adidas superstar


burberry outlet


coach factory outlet


adidas outlet


clarks outlet


dolce and gabbana outlet


coach factory outlet


nfl jerseys wholesale


michael kors outlet


cheap jerseys


coach outlet store


cheap jordan shoes


adidas shoes


longchamp outlet store


michael kors outlet


ray ban sunglasses discount


coach outlet online


nmd adidas


ray ban sunglasses


louboutin uk


longchamp outlet


cheap jordans


pandora charms


coach factory outlet


coach outlet store


fitflops sale clearance


ugg outlet store


cat shoes


cheap ray ban sunglasses


hermes birkin


valentino shoes outlet


air jordans


nmd adidas


rayban


christian louboutin


fitflops


ugg outlet


pandora outlet


fitflops


adidas pas cher


nike air max 90


true religion outlet


nike air max


yeezy 350 boost


adidas yeezy


cheap ray ban sunglasses


versace shoes


coach outlet


fred perry polo


true religion jeans


nike outlet


ugg outlet


coach factory outlet


michael kors outlet


coach factory outlet


red bottoms


cheap oakley sunglasses


pandora charms


adidas outlet


parada handbags


louis vuitton outlet store


nike store


coach canada


rolex watches


moncler jackets


nike air max 90


canada goose jackets


christian louboutin outlet


pandora soldes


coach factory outlet


cheap oakley sunglasses


ralph lauren outlet


cheap oakley sunglasses


christian louboutin outlet


adidas yeezy


gucci outlet


golden state warriors jerseys


polo outlet


michael kors outlet online


birkenstock pas cher


ed hardy clothing


air max 2017


pandora jewelry


cheap nfl jerseys


ralph lauren sale clearance


mbt shoes


fitflops


clarks shoes


coach outlet


pandora uk


yeezy boost 350


louis vuitton outlet online


ray ban sunglasses


coach outlet online


ralph lauren outlet


sac michael kors


adidas nmd


michael kors outlet online


rolex replica


pandora charms sale clearance


birkenstock sandals


nike air max


michael kors bags


pandora jewelry outlet


vans shoes


true religion outlet


moncler outlet


mulberry outlet


steph curry shoes


coach factory outlet online


coach factory outlet


ray ban sunglasses


cheap nfl jerseys wholesale


nike outlet online


moncler


nike free run black


adidas yeezy


sac longchamp pas cher


kate spade outlet


kd 9 shoes


kevin durant shoes


ecco shoes


hermes bags


coach outlet


tods outlet


adidas nmd


kate spade outlet


ralph lauren outlet online


marc jacobs bags


christian louboutin


pandora charms


ugg outlet


true religion jeans


coach outlet store


coach outlet store


ray ban sunglasses


tory burch outlet


coach factory outlet


jordan shoes


nike air max


michael kors outlet clearance


clarks shoes


discount oakley sunglasses


christian louboutin shoes


oakley sunglasses outlet


hermes handbags


coach outlet


kate spade handbags


fit flops


coach outlet


michael kors uk


discount ray ban sunglasses


rolex replica watches


yeezy boost


ralph lauren outlet


oakley sunglasses


ugg outlet store


michael kors factory outlet


gucci outlet


polo ralph lauren


dansko shoes


michael kors outlet


yeezy boost


air max 95


jordan retro


hermes handbags


fitflop sandals


coach outlet


ugg outlet


fitflops


nike huarache


fit flops


coach outlet store


valentino


moncler jackets outlet


polo ralph lauren outlet


pandora jewelry


longchamp bags


adidas yeezy boost 350


moncler outlet


coach outlet


longchamp outlet


new england patriots jerseys


pandora charms


nike air max 90


coach factory outlet


adidas yeezy


james harden shoes


nike shoes


coach outlet


cheap nike shoes


sac longchamp


michael kors handbags


longchamp handbags


cheap mlb jerseys


pandora jewelry


nike air max outlet


birkenstock shoes


cheap nfl jerseys


giuseppe zanotti sneakers


longchamp handbags


ralph lauren uk


ralph lauren uk


true religion jeans


cheap jordans free shipping


fake rolex


michael kors


hermes handbags


yeezy boost 350 v2


dansko outlet


fendi handbags


cheap jordans


toms shoes outlet


coach outlet store


pandora jewelry


polo ralph lauren


red bottoms


cheap mlb jerseys


louis vuitton handbags outlet


pandora outlet


nike shoes


seattles eahawks jerseys


louis vuitton outlet


ray ban sunglasses


houston texans jerseys


coach outlet


michael kors outlet


replica watches


cheap mlb jerseys


cveland cavaliers jerseys


ralph lauren uk


christian louboutin sale


official coach factory outlet


polo ralph lauren outlet


coach outlet


kate spade


ugg boots


doudoune moncler


birkenstock sandals


air max


coach outlet store online


nmd adidas


nike air max


polo ralph lauren outlet


nike store


yeezy boost 350


nike roshe run


nike air max


michael kors outlet store


wholesale nike shoes


coach factory outlet


michael kors handbags


michael kors canada


michael kors handbags


adidas nmd


mulberry bags


adidas superstar


jordans


michael kors outlet


air jordan retro


vans outlet store


ysl handbags


coach outlet


cheap jerseys from china


coach factory outlet


michael kors handbags


nike roshe


ultra boost


ralph lauren uk


mulberry handbags


louboutin chaussures


adidas nmd


mulberry uk


coach outlet


coach outlet


yeezy boost 350


kate spade outlet


clarks outlet


coach outlet


gucci outlet


adidas outlet


pandora charms


true religion outlet


valentino shoes


adidas shoes


adidas nmd


fitflops sale


polo ralph lauren


chi flat iron


pandora charms sale


ralph lauren sale clearance


cheap jordans


levis jeans


polo ralph lauren


ed hardy


fred perry


adidas uk


fitflops sale clearance


ugg outlet


oakley sunglasses


michael kors handbags


burberry outlet canada


supra shoes


fitflops shoes


coach outlet


toms outlet


moncler outlet


salomon shoes


kate spade


dansko outlet store


birkenstock shoes


nike outlet


birkenstocks


adidas trainers


coach outlet


ray ban sunglasses discount


nmd shoes


pandora charms uk


cheap nike air max


ralph lauren sale clearance


cheap jordans


adidas outlet


mont blanc


fitflops


coach factory outlet


kate spade handbag


hollister clothing store


mlb jerseys cheap


ralph lauren


red bottoms shoes


denver broncos jerseys


pandora bijoux


mbt shoes


kate spade bags


louboutin shoes


coach outlet online


columbia shoes


jimmy choo


adidas shoes


coach outlet store


longchamp uk


yeezy boost 350


moncler jackets


michael kors uk


michael kors canada


michael kors outlet


giuseppe zanotti outlet


pandora charms


coach outlet


salomon shoes outlet


fitflops uk


yeezy boost


ray ban sunglasses


coach handbags


coach outlet store online clearances


nike air max


miami heat jerseys


coach outlet


christian louboutin


kate spade handbags


christian louboutin outlet


true religion


cheap jordans


coach factory outlet


cheap nfl jerseys


helinlin 2017.8.14

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате статията
"CPM - следващата стъпка към ефективното управление на бизнеса"    

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2017 | Реклама | За нас
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов