Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CFO Статии

CPM - следващата стъпка към ефективното управление на бизнеса

Ефективно ли управлявате дейността на своето предприятие? Доколко точно анализирате миналото и прогнозирате бъдещето? Съгласувани ли са предприеманите от вас действия с общата стратегия за растеж? Доколко мотивирани и удовлетворени са вашите сътрудници? Доволни ли са клиентите ви? Отговорите на тези въпроси зависят от това, каква информация получават ръководителите на компаниите, колко бързо тя достига до тях и какви лостове за влияние върху сложните бизнес процеси са на разположение. Към всико това е ориентирана концепцията CPM

26 май 2010, 7705 прочитания

Системите за управление на ефективността (Corporate Performance Management или Enterprise Performance Management) - това са съвкупност от методологии, отраслови модули, метрики, процеси и системи за следене и управление на ефективността на дейността на компанията. Концепцията CPM (EPM) представлява разширение и понататъшно развитие на понятието информационно-аналитични системи (Business Intelligence), като допълва функциите за отчетност и анализ с функции за консолидиране, бюджетиране, стратегическо планиране и прогнози.

 

Основните функции на системите за управление на ефективността са:

* Поддръжка на балансирана система от показатели на стратегическо и оперативно ниво на управление.
* Поддръжка на системи от ключови показатели за ефективността на дейността на компанията (KPI) на стратегическо и оперативно ниво на управление.
* Поддръжка на системи за бюджетно управление на компанията (с възможност за планиране на йерархично свързани бюджети, формиране на няколко бюджетни сценария - оптимистичен, песимистичен и най-вероятен, с поддръжка на итерационни процеси за съгласуване, утвърждаване и корекция на бюджетите).
* Поддръжка на процеси за управленско моделиране и прогнозиране.
* Поддръжка на процеси за формиране на управленска оперативно-аналитична отчетност в детайли по центрове за отговорност, видове бизнес, стоки и услуги, канали и региони, клиенти и доставчици, проекти и други аналитични измервания.
* Поддръжка на формиране на консолидирана финансова отчетност (в съответствие с национални и международни стандарти).
* Провеждане на оперативен анализ на данни за резултатите от финансово-стопанската дейност на компанията.
Поддръжка на процеси за събиране, съхраняване и обработка на информацията (информационно-аналитични хранилища за данни).
* Източници на данни за CPM системите са приложенията от клас ERP и други отчетни системи на предприятието, както и външни източници.

 

Пазарът
По оценка на анализаторската компания Gartner, търсенето на софтуер за управление на ефективността (Corporate Performance Management, CPM) нараства. Само за 2008 г. обемът на продажбите е увеличен с 28%, а през 2009 г. е достигнал 1,9 млрд. долара.

Съгласно изследване, оформено в традиционния за Gartner формат "Magic Quadrant", на CPM пазара лидери са доставчиците на комплексни решения - Oracle, SAP и IBM (фиг. 2). Консолидацията в сегмента е доста висока - на петте водещи компании, сред които са още Infor и SAS Institute, се падат 70% от продажбите. Анализаторите обаче отбелязват, че в CPM пазара има място и за по-малките разработчици на специализирани продукти и даже за начинаещите. Така например, в своя доклад Gartner е включила пет нови фирми като подчертава, че увеличаването на участниците е следствие на разширението на пазара.

В CPM пакетите влизат приложения за:

* планиране, бюджетиране и прогнозиране;
* управление на стратегии, печалба и разходи;
* поддръжка на финансова консолидация;
* съставяне на финансови, управленчески и предвидени от устава отчети, както и спомагателни средства на базата на методиките на ключовите показатели (balanced scorecard), управление на стойността (value-based management) и метриките за оценка на достигане на поставените цели.

 

 

Предназначението
Основните потребители на CPM са служители на финансовите отдели, директори и ръководители на предприятия, които взимат решения. Тези продукти позволяват не само да се повиши ефективността на финансовите процеси и своевременно да се подготвя отчетността пред регулаторните органи, но и да се намират начини за увеличаване на печалбата.

Но както показват проучванията на Gartner, независимо от преимуществата на CPM, около половината от големите предприятия и три четвърти от малките компании използват за финансово планиране, бюджетиране и съставяне на отчети електронни таблици и други подобни приложения. И дори да е внедрена CPM система, в повечето случаи се използват само функциите за управление на финансите и съставяне на отчети, а средствата за стратегическо планиране се прилагат много по-рядко.

В същото време CPM продуктите обхващат две области, важни за повишаване на ефективността на работа на предприятието. Първата - това е моделиране и оптимизация на процесите за получаване на печалба. Тук влизат приложения, които служат за оценка на влиянието на различните стратегии върху печалбата, свързани с разходи и разполагане на ресурси. Втората недостатъчно използвана възможност на CPM е управлението на стратегии. Към нея се отнасят приложения, позволяващи с помощта на на различни метрики (например, на базата на методите на ключовите показатели) да се оценява всекидневната дейност на служителите от гледна точка на достигане на поставените цели.

Анализаторите обаче отбелязват, че вече има раздвижване. Като започват от финансовите функции, клиентите постепенно разширяват възможностите на своите CPM решения и пристъпват към усвояване на техните стратегически компоненти. Отчасти това е свързано с факта, че заради икономическата криза се налага организациите да отделят особено внимание на повишаване на ефективността на работа. По тази причина Gartner прогнозира, че търсенето на CPM ще продължи да нараства.


Интегратори и иноватори
Според резултатите от дейността и пълнотата на решенията, анализаторите са разделили основните играчи на CPM пазара на четири групи - лидери, претенденти, нишови играчи, визионери.

 

 

Пазарът на CPM - магически квадрат на Gartner

 

 

В групата на лидерите са Oracle, SAP и IBM. Те предлагат зрели, CPM пакети и платформи, създадени основно чрез интеграция на продукти, получени в резултат на поглъщане на техните разработчици. SAP купи компанията Business Objects, Oracle придоби Hyperion, а IBM - Cognos, затова Gartner нарича компаниите "интегратори". Тези доставчици активно налагат CPM решения сред потребителите на други свои продукти, което допринася за ръст в пазара на решения за управление на ефективността.

Но в областта на CPM работят и доста по-малки компании - доставчици на специализирани решения, които анализаторите са поместили в групите визионери и и нишови играчи, като подчертават, че именно те реализират основните иновации - например поддръжка на езика XBRL (Extensible Business Reporting Language) за съставяне на бизнес отчети, оперативен анализ (in-memory analysis), съгласуване на показателите на риска и ефективността, интеграция на три типа планиране - стратегическо, финансово и оперативно. Като най-успешни иноватори анализаторите посочват компаниите Clarity Systems, Exact-Longview, Tagetik и Host Analytics.

Иноваторите не само разширяват функционалността на CPM, но и привличат към такива продукти нови клиенти. Ако отначало CPM системите бяха ориентирани към големите предприятия, сега се появиха пакети, оптимизирани за SMB пазара. Те се предлагат от компаниите Bitam, Host Analytics, Winterheller и Prophix Software. Неотдавна към тях се присъедини и IBM, която през миналата година пусна решението Cognos Express, предназначено за малките предприятия.

За средните компании са предназначени CPM решенията, предоставяни по модела Software-as-a-Service (SaaS). Това е още една нова тенденция за пазара на CPM. Макар основният дял от внедряванията да се реализира по традиционния начин за инсталиране на софтуер, появи се и търсене на услуги за достъп до такива продукти чрез Интернет, предлагани от някои доставчици, например Host Analytics. Макар да се отличават с по-скромни функционални възможности и по-малка гъвкавост отколкото традиционните, тези решения изискват по-малки инвестиции и по-бързо се внедряват. Така например, по оценка на анализаторите, традиционните CPM струват над $50 000 и могат да надвишат десетократно тази сума, а SaaS услугите струват около $200 на година за един потребител.

И накрая, последната нова тенденция - излизане на международния пазар на доставчици, които преди са работили само в отделни региони. Сред тях са компаниите Bitam (Латинска Америка), Prophix (Северна Америка) и Winterheller (Германия). След като си извоюваха сериозни позиции в своите страни, сега те са силна конкуренция на големите играчи на CPM пазара.

Какви са ползите от въвеждането на CPM система?
* Подпомага взимането на управленски решения на базата на по-съвременна, пълна, достоверна и непротиворечива информация за дейността на предприятието.
* Осигурява връзката на стратегическите и оперативните звена чрез система за ключови показатели (KPI) и базирана на нея система за бюджетно управление
* Помага да се намали трудоемкостта на процесите за бюджетиране и формиране на отчетност. Да се повиши качеството на бюджетите и прогнозите.
* Помага да се формира оперативно консолидирана финансова отчетност на базата на информация от множество разнородни източници.
* Осигурява отчети, прогнози и бизнес диаграми във форма, удобна за потребителите - ръководители от висшите и средни звена, фунцкионални специалисти, бизнес-анализатори.

 

Съвети към потребителите
Макар обикновено инициатори на внедряването на CPM да са финансовите директори и сътрудниците на финансовите отдели, ИТ подразделението също трябва задължително да участва в избора на решение, подчертават от Gartner. Специалистите по финанси едва ли могат да разберат как CPM системата трябва да се интегрира с общата корпоративна инфраструктура и как да се използват пълноценно функционалните възможности на тези продукти. Разбира се специалистите по финанси задължително трябва да участват в процеса на внедряване, тъй като изискванията към CPM решението могат да се променят в зависимост от промените в бизнеса. А ако се планира използване не само на финансовите, но и на стратегическите функции на CPM, необходимо е участието и на висшите мениджъри, включително на изпълнителния директор на предприятието.

Що се отнася до избора на доставчик, анализаторите съветват да се намери такъв, който да предлага решение, което без допълнителни настройки съответства на целите на бизнеса. Така процесът на внедряване ще се опрости. Избирайки между производители на комплексни пакети и разработчици на специализирани решения, компанията трябва да има предвид дали има нужда от монолитна архитектура или от набор от най-добрите в своя клас продукти.

* Оригиналът на статията е публикуван в CIO 5/2010

 

 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2020 | Реклама | За нас | Oбщи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов