Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

CFO Статии

Рубрика на

От бюлетина на EY: Промени в правилника за прилагане на ЗДДС

07 април 2017, 843 прочитания

бюлетинПромени в правилника за прилагане на ЗДДС влизат в сила на 21 март 2017 г. 
Ето какви са основните моменти:
1. Пропорционално приспадане на данъчен кредит
 
Критерии за алокиране
 
За първи път нормативно се въвеждат примерни критерии за алокиране на личното от бизнес използване на дълготрайни активи. Данъчно задължените лица могат да избират между времеви и количествен критерий или комбинация от двата, както и всеки друг разумен критерий, който отчита степента на използване на актива за независима икономическа дейност, съобразно спецификата на съответния актив и неговото ползване.
 
Пропорционално приспадане на данъчен кредит при правоприемство
 
Въвежда се изискване правоприемниците да правят годишни корекции в размера на ползвания данъчен кредит за прехвърлените активи в зависимост от степента, в която тези активи се използват в независимата икономическа дейност на правоприемника. За всеки конкретен случай следва да се направи проверка дали може или да увеличи, или намали размера на първоначално използвания данъчен кредит.

 
2. Промени, свързани с документиране
 
Документиране на годишни корекции
 
В продължение на промените в ЗДДС по отношение на годишните ДДС корекции, се предвиждат допълнителни реквизити в протоколите за отразяване на годишната корекция в размера на ползвания данъчен кредит за стоки и услуги, които са дълготрайни активи, включително чрез допълнително деклариране на промяната в пропорцията на данъчния кредит.
 
Приложение към ДДС декларацията – отменено
 
Няма да е необходимо вече да се подава приложението към ДДС декларацията, което отразява процедурата по приспадане. Вместо това, ДДС ще се възстановява в случаите, когато тази процедура завърши с ДДС за възстановяване без да е необходимо да се подава допълнителен документ.
 
Извършване на корекции в справката декларация след ДДС дерегистрация
 
За първи път дерегистрирани за ДДС цели лица ще имат право да извършат корекции в подадени от тях декларации. Тази промяна може да създаде възможност да бъдат отразявани нововъзникнали обстоятелства, водещи до намаляване на данъчната основа или разваляне на доставката. Досега такива корекции не бяха допустими, което водеше до невъзможност да се възстанови надвнесен ДДС след ДДС дерегистрация на лицето. Промяната дава възможност да се направят прегледи на ситуации, при които лицата не са могли поради техническа невъзможност да направят необходимите корекции, за да възстановяват ДДС в по-голям размер, вследствие на грешки или нововъзникнали обстоятелства след дерегистрацията.

 
3. Доставка на предплатени телефонни карти
 
Доставката на предплатени телефонни карти се счита за доставка на услуга.

 
4. Данъчно събитие при услуги с поетапно изпълнение
 
Завършването на етап от изпълнението на услуга се счита за отделна доставка. Данъчното събитие на тази доставка е датата на изпълнение на съответния етап.

 
5. Корекция на данъчен кредит при авансови плащания
 
В случай на разваляне на доставка, за която е получено авансово плащане, получателят е задължен да коригира размера на ползвания данъчен кредит дори ако доставчикът не е издал кредитно известие или друг документ, когато документирането на доставката се извършва съгласно правилата на друга държава членка. Корекцията следва да бъде направена чрез протокол, който трябва да бъде издаден от получателя в 5-дневен срок от развалянето на доставката. Данъчнозадължените лица трябва внимателно да следят дали доставчикът ще им издаде кредитно извести, защото те остават задължени да направят това. Новото правило предполага преглед на договорните отношения, за да се прецени отговорността на страните по отношение на документирането на доставките.

 
6. Неперсонифицирани дружества
 
Корекция на ползвания данъчен кредит от съдружник в случаите на непарични вноски
 
Съдружниците в неперсонифицирани дружества следва да коригират ползвания данъчен кредит в зависимост от доставките, които неперсонифицираното дружество извършва. Това изисква преглед на досегашното ДДС третиране на непаричните вноски на съдружници в неперсонифицирано дружество, както и възможности за оптимизация на размера на ползвания данъчен кредит.
 
ДДС регистрация на неперсонифицирано дружество
 
В продължение на промените в ЗДДС относно ДДС третирането на неперсонифицирани дружества, е уточнено, че неперсонифицираното дружество няма право да се дерегистрира, докато някой от съдружниците му е регистриран за ДДС цели.

 
7. Коефициент за изчисляване на частичен данъчен кредит
 
Знаменателят на коефициента за изчисляване на частичен данъчен кредит няма да включва доставки на дълготрайни материални активи, които лицето използва в независимата си икономическа дейност, доставка на недвижими имоти и финансови услуги с инцидентен характер.

 
8. ДДС регистрация при преобразуване
 
Облагаемият оборот, формиран от праводател, който не е регистриран за ДДС цели, се взема предвид и участва в оборота за регистрация на правоприемника. Подобно правило не съществуваше досега, като оборотите се преценяваха самостоятелно. Новото изискване създава задължение за следене на бизнеса и сделките на праводателя, за да се прецени необходимостта от ДДС регистрация, в случай че праводателят не е бил регистриран за ДДС цели преди преобразуването.

 
9. Задължение за самоначисляване при извършени подобрения
 
Когато подобрение на дълготраен актив се използва за лични нужди, данъчно задълженото лице следва да самоначисли ДДС, дори когато не е ползван данъчен кредит за покупката на дълготрайния актив. В такъв случай, ДДС се самоначислява само по отношение на ползвания данъчен кредит единствено за подобрението
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997 - 2018 | Реклама | За нас
Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов